Budapesti Közlöny, 1936. szeptember (70. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

2 A pályázóknak sajátkezűleg irt­a — az alábbi kivétellel — két (2) pengő értékű okmány­­­bélyeggel ellátott folyamodványukat a jelen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlöny­ben harmadszor történt megjelenésétől számí­tott 30 napig bezárólag, pontos lakcímük fel­tüntetése mellett, a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez címezve, a m. kir. földmivelés­ügyi minisztérium elnöki főosztályához (Buda­pest, V., Kossuth Lajos­ tér 11. szám, I. emelet 107. sz. alatt) kell benyújtani. Az igazolványosok, valamint a fenti c), d), e) és f) pontokban említett elsőbbségi igény­­jogosultak folyamodványai és azok mellékletei illetékmentesek. A tényleges katonai szolgálatban álló iga­zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban álló pályázók felettes hatóságuk, a létszám­­apasztás folytán már korábban elbocsátott pá­lyázók volt felettes hatóságuk, közszolgálatban nem állók pedig Budapesten a székesfőváros főpolgármestere, vidéken az illetékes főispán útján tartoznak kérvényüket benyújtani. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, hiányosan felszerelt, vagy elkésve érkezett folyamodványok nem vétetnek figyelembe. Budapest, 1936. évi augusztus hó 27. 3—2 M. kir. földmivelésügyi miniszter. Ált. 919/1936. szám. Pályázat. Somogy vármegye kaposvári közkórházánál megüresedett nemi- és bőrgyógyász főorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása a 300/1935. B. M. rendelet szerint a IX. fizetési osztály 3. foko­zatának megfelelő illetményekkel kezdődik. Az állás elnyeréséhez legalább 5 évi kórházi gyakorlat és megfelelő szakorvosi képesítés szükséges. A pályázati kérvényeket intéz Igmándy- Hegyessy László főispán ur őméltóságához címezve és megfelelően felülbélyegezve 1936. évi szeptember hó 30-án déli 12 óráig a kórház igazgatóságához kell benyújtani. Az elkésett, vagy kellően fel nem szerelt kér­vényeket nem vehetem tekintetbe. A pályázati kérvényhez csatolandó : 1. A születési anyakönyvi kivonat. 2. Erkölcsi bizonyítvány (politikai megbíz­hatósággal). 3. Magyar állampolgárságot igazoló okmány. 4. Magyar orvosi diploma másolata. 5. Szakképzettséget igazoló okmány. 6. Curriculum vitae. 7. Működési bizonyítvány, esetleg egyéb szakképzettségről tanúskodó okmányok. 8. Szakdolgozatok külön lenyomatai. A mellékleteket bélyeggel kell ellátni. Az állás kinevezés után nyomban elfogla­landó. Kaposvár, 1936. évi augusztus hó 28-án. Dr. Erdős Ödön s. k. helyettes kórházigazgató. 14.215/1936. I. szám. Pályázat. Elhalálozás folytán megüresedett fogyasz­tási adóügynöki állásra ezennel pályázatot hir­detek. Az állás nyugdíjképes, javadalmazása a XI. fizetési osztály szerinti kezdő fizetés. Megkívánt képesítés : a 113/1935. kgy. hatá­rozat értelmében érettségi bizonyítvány és államszámviteli vizsga, magyar és német nyelv tökéletes tudása (1924. évi II. t.-c.). Az állásra csakis magyar állampolgárok pályázhatnak, akik fenti feltételeknek meg­felelnek. Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy pályázati kérvényeiket Sopron szab. kir. thj. város polgármesteréhez címezve 1936. szep­tember 15-ig a Városháza központi iktató hi­vatalába (I. em. 8. sz.) nyújtsák be. A később érkező kérvények figyelembe nem vehetők. Az állást kinevezés útján töltöm be. Budapesti Közlöny , 1936 szeptember 1. A pályázati kérvényhez a következő ok­mányt kell mellékelni : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. az iskolai végzettséget igazoló bizonyít­vány, 3. folyamodónak az állásra való testi és szellemi alkalmasságát igazoló hatósági or­vosi bizonyítvány, 4. helyhatósági bizonyítvány folyamodónak a forradalmak alatt (helybelieknek a népsza­vazás alatt is) tanúsított magatartásáról. A városnál már alkalmazásban lévő pályá­zók az 1., 2., 4. pont alatt felsorolt okmányok helyett törzskönyvi­ lap másolatukat csatolják. Sopron, 1936. évi augusztus hó 29-én. A polgármester nevében : Dr. Schindler András s. k. polgármester-helyettes. 50/1936. kjk. szám. Pályázat. A szombathelyi kir. közjegyzői kamara a m. kir. igazságügyminiszter urnak 14.790/1936. I. M. E. szám alatt kelt rendelete folytán az elhalálozás folytán megüresedett szentgott­hárdi kir. közjegyzői állásra pályázatot hirdet és felhívja mindazokat, akik ezt az állást el­nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket felettes hatóságaik út­ján ennek a hirdetménynek harmadszori közzé­tételétől számított 8 nap alatt a szombathelyi kir. közjegyzői kamarához nyújtsák be. A pályázati kérvényhez csatolandók a nyelv­­jogosítványt igazoló okmányok. Az elkésve érkezett pályázati kérvények nem fognak figyelembe vétetni. Szombathely, 1936. évi augusztus hó 26-án. A szombathelyi kir. közjegyzői 3—3 kamara. 833/1936. szám. Felvételi hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó szarvasi m. kir. középfokú gazdasági tanintézetbe 1936. évi szeptember hó 8-ig lehet beiratkozni. A tan­intézetbe — négy középiskolai előképzettség­gel — gazdák, birtokos, bérlők gyermekei, illetőleg általánosságban olyan önálló gazdál­kodásra készülő ifjak vétetnek fel, aki igazolni tudják, hogy erre lehetőségük van. A felvehetők kis számára való tekintettel előzetes jelentkezés szükséges. Kívánatra díj­talan tájékoztatót küld a tanintézet igazgató­sága. Szarvas, 1936. évi junius hó 24-én. 3—3 A szarvasi m. kir. középfokú gazdasági tanintézet igazgatósága. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Pető József szabósegéd, hatvani lakos ré­szére Heves vármegye alispánja által 1933. évi junius hó 27-én 720/1932—33. szám alatt ki­állított és Hollandiára érvényesített, A 386.485. számú és Pető István cipészsegéd, hatvani la­kos részére ugyancsak Heves vármegye­­ alis­pánja által 1933. évi november hó 29-én 297/ 1933—34. szám alatt kiállított és Hollandiára érvényesített. A 396.421. számú útlevelek, me­lyek a müncheni m. kir. főkonzulátus által egy ízben meg lettek hosszabbítva, — állítólag el­vesztek. Ezek az útlevelek ezennel érvényüket vesz­tik. Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁ­RO­LY Az 1925.Vik­. t.-c. 50. §-a értelméb­en a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a­ kiadóhivatalban : I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 712605/1936. szám. 2400 pengő becsértékű bútorok, alp. készlet, festmények, fekete kávés­ készletek, bronz és más dísztárgyak, képek és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 11. szám, földszinti raktárban, szeptember 2-án fél 6 órakor. Dr. Schrank Géza, kir. végrehajtó. ’­O­F 15424712605/1936. szám. 950 pengő becsértékű bútorok, plaket és érmek, antik bútor, sakkozó asztalka és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 11. szám, földszinti raktárban, szeptember 2-án, fél 6 órakor. Dr. Schrame Géza, bir. végrehajtó. O­F 15423 712605/1936. szám. 12245 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, képek, könyvek, szobrok, csillárok, régi­ségek, dísztárgyak, fegyverek, férfi öltönyök és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 11. szám, föld­szinten a raktárban, szeptember 2-án, 5 órakor. ^ Dr. Schrank Géza kir. végrehajtó. O­F 15422 437/1934. szám. 7545 pengő becsértékű bútorok, zongora, gazdasági gépek, csövestengeri, tehenek, angol sertések és más ingóságok Sárbogárdon, Alsó­­töbörzsök pusztán, szeptember 10-én, 11 órakor. Pölöskey József, kir. végrehajtó. O­F 15406 Ingatlan árverések. 9738/1936. szám. Ház és egyéb ingatlanok Zsámbé­­kon, a Hív. Értesitőben felsorolt kikiáltási árakban, szeptember 16-án, 10 órakor a pestvidéki kir. járás­bíróságnál. N­F 15411­24066/1936. szám. Ház 2/4 része Budapesten, Kazár­ u. 2. és Király­ u. 32. szám alatt, 130.000 pengő kikiáltás: árban, szeptember hó 18-án, 3 órakor a központi kir. járásbíróságnál. ^ ^ 154216538/1936. szám. Szántók és legelő Szigetcsepen, 1346 + 726 P kikiáltási árakban, szeptember 22-én, fél 2 órakor a községházán. Ráckevei kir. járásbíróság, N­F 154085337/1936. szám. Ház és szántók • Tótkomlóson, 1746­4- 2432 + 19176 P kikiáltási árakban, szeptem­ber 16-án, 8 órakor az orosházi kir. járásbíróságnál. N F 15409 3080/1936. szám. Házak, sertéshizlalda és egyéb in­gatlanok Barcson, 65.000 P kikiáltási árban, szeptem­ber 23-án, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 15407 4881/1936. szám. Ingatlanok Csengersimán, 2160 + 3280 + 2570 pengő kikiáltási árakban, szeptember 17. napján, 10 órakor a községházán. Fehérgyarmati kir. járásbíróság. 1 2680/1936. szám. Ingatlanok Rábamolnárin és Vas­váron, a Hív. Értesitőben felsorolt kikiáltási árakban, szeptember 28-án, 9 órakor a rábamolnári községházán és 3 órakor a vasvári kir. járásbíróságnál. N F 15410 Csődhirdetmény. 38780/1931. szám. Az Első Magyar Egyesült Csipke­függöny, Csipke- és Himzőgyárak rt. csődügyében uj tömeggondnok dr. Bezák Tibor. Budapesti kir.­­tör­vényszék. F *15419 Csődönkivüli kényszeregyességek. 4400/1935. szám. Adler Miklós cipőkereskedő ügyében a debreceni kir. törvényszék az eljárást befejezte. *219014042/1935. szám. özv. Mandel Ignácné kereskedő (Kálvin-tér 15. szám) ügyében a debreceni kir. törvény­szék az eljárást befejezte. * 219005557/1936. szám. Nagy Albert tímár (Debrecen) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8. sz.) 1936. szeptember hó 9. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15426 4295/1936. szám. Dudás Györgyné vegyeskereskedő (Dombiratos) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8. sz.) 1936. szeptember hó 10. nap­ján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. .... . F 154275087/1936. szám. Jakabovits Lajos (Berekböször­mény) ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%. Teljesítési idő tiz hó. OHÉ. debreceni Kamarakerületi szerve. F 15428 Idézések: 1837/1936. sz. Szarvasi Takarékpénztárnak Ozsgyán Mihály ellen indított perében tárgyalás szeptember 16-án a szarvasi kir. járásbíróságnál. Idézve az alperes. F 15412 6854/1995. szám. A debreceni kir. törvényszék fel­hívja Pálóczi Sándorné Drotál Borbála volt debreceni lakost a házassági életközösség visszaállítására. ** 1009

Next