Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. szeptember (70. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám értesítője

Budapest, 1936. Kedd, szeptember 1. 199. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 712605/1936. szám., 270773/1936. vht. szám. I. Dr. Rayner Béla és dr. Ribáry Géza, II. Dr. Kohner Arthur budapesti ügyvédek által képviselt I. Szepesiglói Hitelbank javára 50.000.— + 150.000 cseh korona, II. Miskolci Ker. és Gazd. Bank Rt. javára 300.000.— cseh korona + 400. — pengő tőke és járulé­kai erejéig a fenti tőkék és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1933. évi 39007., 43965/7. és Bp. ut. tábla P. I. 1328. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 4-én, 1930. évi október hó 22-én és 1931. évi április hó 28-án lefoglalt és 2400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Károly­ körút 11. szám, földszint, udvarban, bútorraktár­­ban leendő megtartására határidőül 1936. évi szeptember hó 2. napjának d. u. fél 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, alp.­készlet, olaj-, vizfestmé­­nyek, fekete-, kávés-, teáskészletek, bronz és más dísz­tárgyak, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi július hó 23. napján. Dr. Schrank Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 15424 Árverés. Pk. X. 712605/1936. szám., 270773/1936. vht. szám. I. Dr. Rayner Béla és dr. Ribáry Géza budapesti ügyvédek által képviselt Szepesiglói Hitelbank Rt. javára 8500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. Törvényszék 1930. évi 16. P. 38185/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 2-án le­foglalt és 950 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.tc. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Károly-körút 11. szám alatt földszint, ud­varban, bútorraktárban leendő megtartására határidőül 1936. évi szeptember hó 2. napjának d. u. fél 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, plakett és érmek, antik bútor, sakkozó­ asztalka és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Schrank Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 15423 Árverés. Pk. X. 712605/1936. szám. Dr. Hajtás Ödön budapesti ügyvéd által képviselt Merkur Kereskedelmi Rt. javára 100.000 cseh koronával egyenértékű pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1930. évi G. P. 30939. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi május 31-én és október hó 26. napján lefoglalt és 12.245 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, VII. ker., Károly-körút 11. szám, földszinten az udvarban levő bútorrak­tárban leendő megtartására határidőül 1936. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, könyvek, szobrok, csillárok, régiségek, dísztárgyak, fegyverek, férfiöltönyök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánsá­got írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1986. évi julius hó 22. napján. Dr. Schrank Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 15422 Árverés. 437/1934. vht. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy Csurgói Takarékpénztár végrehajtató javára 1500 pengő tőke és járulékai erejéig az ezen kir. járásbíróság 1934. évi 2598. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi októ­ber hó 13-án le-, illetve felülfoglalt és 7545 pengőre becsült ingóságokra az árverésnek végrehajtást szen­vedők lakásán, üzletében Sárbogárdon, Alsótöbörzsök pusztán leendő megtartására határidőül 1936. évi szeptember hó 10. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, gazdasági gépek,­­ vagon csövestengeri, tehenek, angol sertések el fognak adatni. Sárbogárd, 1986. évi augusz­tus hó 10. napján. Pölöskey József, kir. kir. végrehajtó. O­F 15406 Ingatlan árverések. Árverés: 9738/1936. tkvi szám. A telekkönyvi ható­ság közhírré teszi, hogy Bicskei Takarékpénztár bicskei ber. cég végrehajtatónak, Kreisz József és neje Görög Teréz végrehajtást szenvedők ellen 11.800 al. P tőke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében az 1936. évi május 9. napján az 5979/1930. szám alatt kibocsátott árverési hirdetménnyel a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Zsámbék községben fekvő s I. a zsámbéki 125. sz. betétben A. I 1—4. sorszám, 12., 13., 14., 4804. érsz. alatt foglalt s B. 7., 8. sorsz. alatt Kreisz József végrehajtást szenvedő nevén álló 136 □-ös, 107 □-ös, 283 D-ös, 327 D-ös beltelki ház, szántó, kert és Kiserdő dülőbeni szántóra 2116 pengő kikiáltási árban, II. az u. o. 143. sz. betétben A. I. 4., 5. sorszám, 1565., 1566. hrsz. alatt foglalt B. 12., 13. sorsz. alatt Kreisz József végrehajtást szenvedő nevén álló 483 □-ös és 458 n-ös területű „Zsellérek kiosztott legelője“ dülőbeli szántóra 422 P kikiáltási árban, III. az u. o. 1502. sz. betétben A. II. 3., 4., 5., 7., 10., 11. sorszám, 7084/45., 7085/40., 7086/8., 7088/6., 7092/12., 7096/28. hrsz alatt foglalt B. 8—9. sorszám alatt Kreisz József végrehajtást szenvedő nevén álló 912 □ -öl, 541 □-öl, 1102 □-öl, 1452 □-öl, 1 hold 152 □-öl, 348 □-ös területű „Anyácsa“ dülőbeli szántó és rét ingatlanra 2508 P kikiáltási árban, IV. az u. o. 1610. sz. betétben A. + 1. sorszám, 6958. hrsz. alatt foglalt és B. 7., 8. sorszám alatt Kreisz József végrehajtást szenvedő nevén álló Felsőszőlő dülő­beli 1375 □-ös szőlő ingatlanra 1935 P kikiáltási árban, V. az ugyanottani 2406. sz. tkvi betétben A. 6., 7. sorszám alatt Kreisz József végrehajtást szenvedő nevén álló „Zsellérek kiosztott legelője“ dülőbeli, V. A. + 1. sorszám, 1564. hrsz. 506 □-ös területű szántó ingatlanra 225 P kikiáltási árban, VI. A. + 2. sorszám, 1559/1. hrsz. 300 □-ös területű­­szántó ingatlanra 98 P kikiáltási árban, VII. A. + 3. sorszám, 1559/2. hrsz. 300 □-ös területű szántó ingatlanra 99 P kikiáltási árban, VIII. A. + 4. sorszám, 1561. hrsz. 248 □-ös területű szántó ingatlanra 82 P kikiáltási árban, IX. A. + 5. sorszám, 1562. hrsz. 234 □-ös területű szántó ingatlanra 77 P kikiáltási árban, X. A. + 6. sorszám, 1563. hrsz. 485 □-ös területű szántó ingatlanra 159 P kikiáltási árban, XI. A. + 7. sorszám, 1560. hrsz. 501 □-ös területű szántó ingatlanra 164 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Buda­pest, II. ker., Fő utca 70. szám, földszint 61.) 1936. évi szeptember hó 16. napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverést az 1881 : LX. t.-c. 167. §-a értelmében a Zsámbéki Hitelszövetkezet, mint az O. K. K. tagja végrehajtatának 1972 . tőke és járulékaiból álló köve­telésének behajtása érdekében is meg fogják tartani. Az árverés alá kerülő I. alatti ingatlanokat a Zsám­béki Hitelszövetkezet 1/2 jutalékra csatlakozott érde­kében 30.779 P 50 f-nél, a II. XI. alatti ingatlanokat pedig 30779 P 50 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Budapest, 1936. évi május hó 30. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15411 Árverés. 24066/1936. tkv. szám. (201/VI. 31.) Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt. végrehajtatának Rosen­berg Adolf Abraham és Rosenberg Adolf Ábrahámné sz. Weisz Malvin végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 100.056 P 25 t tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fedezeti tárgyaláson való meg­jelenésért ezúttal megállapított 1000 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott kir. Kincstár és Budapest székesfőváros közönsége 9939 P 14 f és 12.673 pengő 90 fillér és járulékai és Halpert & Co cég 148 svájci frank 16 centimes és járulékai, továbbá csak Rosenberg Adolf Ábrahám illetőségére , Horváth Miksa Szőnyegipar rt. 3210 P 15 I és járulékai, Győri Textil­művek rt. 732 P és járulékai, Lóránt Textilforgalmi Vál­lalat 698 P és járulékai, Vorsteher C. A. és Pál cég 84 pengő 16 fillér és járulékai dr. Nyári Miklós 171 pengő és járulékai s csak Rosenberg Adolf Ábrahámné illetősé­gére : Vorsteher C. A. és Pál cég 39 P 32 f és járulékai s Lans rt. 865 P 10 f és járulékai erejéig fennálló köve­telése behajtása végett a budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Buda­pesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 4894. sz. tkvi betétében 29.290. hrsz. alatt felvett VI. kerület, Kazár­ u. 2. és Király­ u. 32. sz. alatt fekvő ház és udvarból álló 402 négyszögöl terjedelmű ingatlan­ból a fentnevezett végrehajtást szenvedők tulajdonában levő kettő-negyed rész illetőségre 130.000 pengő kikiál­tási árban. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár álla­píttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §-a 5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverést 1936. évi szeptember hó 18. napján d. u. 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtar­tani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-a , 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biród letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.), szám­ára SO fillér.

Next