Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. szeptember (70. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 szeptember 1. Erről az összes érdekeltek értesítést kapnak. Buda­pest, 19345. évi május hó 20. napján. A budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15421 Árverés. 6538/1936. tkvd szánt. Ercsi és Vidéke Ta­karékpénztár ercsi-i bef. cég végrehajtatónak Mayer Lénárdné szül. Schneider Mária szigetcsépi lakos vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 1198 P tőke­­követelés, ennek 1934. január 25. napjától járó 8% kamata, 143 P 80 f. megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 40 P költség és jár. behajtása végett, a ráckevei kir. járásbiróság területén levő, Szigetcsép községben fekvő s a szigetcsépi 1327. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 678/1-a., 1068/2. hrsz. alatt felvett 1 kát. hold 1006 □-ös + 2 kát. hold 2 D-ös területű szántó ingatlanoknak B. 1. alatti szerint 1/2 részben a végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségére össze­sen 1345 , 50 fillér kikiáltási árban, II. a szigetcsépi 1328. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 902/2., 903/2., 904/2. hrsz. alatt felvett és B. 1. alatti szerint egészben a végrehajtást szenvedő nevén álló 1 kat. hold 492­5-ös + 136 + 57 [1]-ös területű szántó és legelő ingatlanokra összesen 726­0 kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szigetcsép köz­ségházánál megtartására 1936. évi szeptember hó 22. (huszonkettő) napjának délutáni 114 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alap­ján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a­­kötelezettségnek eleget nem tesz. Ígérete figyelmen kivül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Ráckeve, 1936. évi junius hó 10. napján. A ráckevei kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15408 Árverés. 5337/1936. tkvi szám. Magyar-Olasz Bank r.-t. budapesti bef. cég végrehajtatának Malya György és neje Orbán Mária végrehajtást szenvedők elleni indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 933 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, az orosházi kir. járásbiróság területén levő, Tótkomlós községben fekvő s a tótkomlósi 1846. számú tjkv-ben A. + 1. sorsz., 889. srszám alatt fel­vett Magya György és neje Orbán Mária nevén álló 220 Cf-es területű bettelkes ház ingatlanra 1740 P kikiáltási árban, továbbá a tótkomlósi 5231. számú tjkv-ben A. + 1. sorszám, 3711—3714/b-l. hrsz. alatt felvett s végre­hajtást szenvedők nevén álló „Bartamezőn“ levő 1 hold 1512 □-ös területű szántó ingatlanra 2431 , 50 fillér kikiáltási árban s végül a tótkomlósi 567. számú tjkv-ben A. I. 4. sorszám, 3711—3714/a. hrsz. alatt felvett s Malya György nevén álló „Barta mezőn levő“ 15 hold 200 □-ös, az adó- és értékbizonyítvány szerint 16 hold 621 □-ös tanyás szántó, ingatlanra 19.176 P kikiáltási árban. Kimondja a telekkönyvi hatóság, hogy Malya János érdekében a 889. hrsz. ingatlant 1294 P 70 f-ben, Ma­­tajsz János érd. a 889. hrsz. ingatlant 2735 P 25­1-ben és a 3711—3714/b­l. hrsz. ingatlant 2674 P 85 fillérben megállapított fedezeti vételáron alul, míg a végrehaj­tató érdekében a 889. hrsz. ingatlan a kikiáltási ár felénél, a többi árverés alá eső ingatlanok pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adhatók. A 3711—3714/b­l. és 371­1—3714/a. hrszámu ingatlan Malya János érdekében ugyancsak a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverést 1936. évi szeptember hó 16. napján dél­előtt 8 órakor a kir. járásbiróság hivatalos helyisé­gébe (Táncsics M.­u. 16. szám, I. emelet 15. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Orosháza, 1936. évi május hó 23. napján. Az orosházi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 15409 Árverés, 3080/1936. tkvi szám. A Barcsi Sertéshizlaló r.-t. felszámolása alatt cég önkéntes birói árverési ügyében a telekkönyvi hatóság a birói önkéntes árve­rést a Barcs községben fekvő s a barcsi 553. számú telekjegyzőkönyvben A. + 1—3. sorszám, 1178/b./2., 1178/b./3. és 1178/b./l./b. hrsz. erdőre, legelőre, há­zakra, sertéshizlaldára 65.000­­ kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1936. évi szeptember hó 23. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségébe (emelet 9. ajtó) fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Barcs, 1936. évi augusztus hó 9. napján. A barcsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15407 Árverés: 4881/1936. tkvi szám. Debrecen szab. kir. város és a tiszántúli ref. Egyházkerület könyvnyomda vállalata végrehajtatónak a csengersimai ref. Egyház végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverésit 34 úr. pengő 13 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a fehérgyarmati kir. járásbiróság területén levő, Csengersima községben fekvő s a csergersimai 24. sz. telekkönyvi betétben az A. I. 4—10. szám alatt felvett ingatlanra 2160 pengő, ugyanazon betétben az A. II. 7—14. sorszám alatt felvett ingatlanra 3280 pengő, és ugyanazon betétben az A. III. 3—9. sorszám alatt felvett ingatlan,m­a 2570 pengő kikiáltási ár megállapítása mellett elrendelte. Az árverést 1936. évi szeptember hó 17. napján d. e. 10 órakor Csengersima községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 11881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XL. t.-c. 25. §.). Fehérgyarmat, 1936. évi május hó 29. napján. A fehérgyarmati kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6046 Árverés: 2680/1936. tkvi szám. Járási Népbank Rt. felszámolás alatti szombathelyi cég végrehajtatának Bencsik Kálmán és társai rábamolnári lakosok, végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Rábamol­nári és Vasvár községben fekvő s a rábamolnári 119. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 866. hrsz. alatt felvett ingatlanra 598 P, A. I. 1—3. sorszám, 1002., 1005., 1006. hrsz. ingatlanra 167 P, A. II. 1—2. sorszám, 378., 379. hrsz. alatt felvett ingat­lanra 607 P, a rábamolnári 163. sz. tkvi betétben A. T. 1—2. sor­szám, 218, 1053. hrsz. alatt felvett ingatlanra 679 P, a rábamolnári 173. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 142., 143. hrsz. alatt felvett és Bencsik Kálmán nevén álló illetőségre 23 P, a vasvári 427. sz. tkvi betétben A. I. 12—14. sorszám, 5581/1., 5582/1., 5583/1. hrsz. alatt felvett ingatlanokra 169 P, a vasvári 1397. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1204., 1205. hrsz. alatt felvett és Bencsik Kálmánná sz. Szabó Borbála nevén álló illetőségre 755 P, a vasvári 2143. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 5312., 6178. hrsz. alatt felvett ingatlanból Bencsik Kál­mánná nevén álló illetőségre 3­50 P, a vasvári 2423. sz. tkvi betétben A. -1- 1. sorszám, 7463/1. hrsz. alatt felvett a Dömötör Lászlónné Szalai Mária nevén álló illetőségre 530 P, a vasvári 647. sz. tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 2993—2997. hrsz. alatt felvett ingatlanra 1122 P, A. + 1—2. sorszám, 4261., 7462. hrsz. alatt felvett in­gatlanra 890 P 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. A rábamolnári 121. sz­. tkvi betétben felvett ingatla­nokra vonatkozólag a kérelmet elutasítja, mert azokra az árverés 3131/1935. tk. sz. alatt már elrendeltetett s ott a végrehajtató csatlakozódnak mondatott ki. Az árverés nem érinti a rábamolnári 119. sz. tkvi be­tétben C. 1. sorszám, 304/1916. tk. sz. végzéssel özvegy Bencsik Ferencné sz. Domonkos Lidia javára bekebele­zett özvegyi haszonélvezeti jogot. Ugyancsak nem érinti a vasvári 1397. sz. tkvi betétben C. 1. sorszám alatt 1016/1907. tkvi sz. végzéssel Dömötör Lászlóné javára bekebelezett haszonélvezeti jogot. Az árverést 1936. évi szeptember hó 28. napján d. e. 9 órakor Rábamolnári községháznál, a vasvári ingatla­nokra vonatkozólag pedig a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében 1936. évi szeptember hó 28. napján d. u. 3 órakor fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat, ha az árverés meg­tartását a végrehajtató kéri a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál, ha az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. kéri 4.548 , 09 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Vasvár, 1936. évi május hó 22. napján. A vasvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15410 Csődhirdetmény. Csőd. 12. Cs. 38780/301/1931. szám. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság­­közhírré teszi, hogy az Első Magyar Egyesült Csipkefüggöny, Csipke- és Himzőgyárak részvénytársaság bel. cég elleni csőd­­ügyében az elhalálozott dr. Isépy Viktor csődtömeg­­gondnok helyébe újonnan dr. Ilezák Tibor budapesti (II. ker., Zsigmond­ utca 14. szám) ügyvéd rendeltetett ki tömeggondnokként. Budapest, 1936. évi augusztus hó 25. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 15419 Cs­onkivü­li kényszeregyessége. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4400/17/1936. sz. Adler Miklós debreceni lakos, cipőkereskedő elleni­­kémyszeregyességi ügyben a kir. törvényszék az eljárást a­­teljesitési határidő eltelte okából befejezettnek nyil­vánította. Debrecen, 1936. évi augusztus hó 19. napján. A debreceni kir. törvényszék. * 21901 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4042/18/1936. sz. özv. Mandel Ignácné debreceni (Kálvin-tér 15.) lakos, kereskedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék az eljárást a­­teljesitési határidő eltelte okából befejezettnek nyilvánítja. Debrecen, 1936. évi augusztus hó 21 napján. A debreceni kir. törvényszék. * 21900 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5557/1936. szám. Nagy Albert- tímár (Debrecen) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8. sz.) 1936. évi szeptember hó 9. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 15426 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4295/1936. szám. Dudás Györgyné vegyeskereskedő (Dombiratos) ügyé­ben a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1936. szeptember hó 10. napján 10 órakor tart­juk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 15427 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5087/1936. szám. Jakabovits Lajos (Berekböszörmény) ügyében az előttünk létrejött egyesség szerint adós­köteles tarto­zásai 50%6-át a jogerős jóváhagyás közzétételétől szá­mított 30-ik napon kezdődő tíz egyenlő havi részletben megfizetni. Kezes : Jakobovits Sámuel. Értékesítési jog. Bpest, 1936. aug. 31. OHE. debreceni Kamara­­kerületi Szerve. F 15428 Idézések. Idézés: 1837/1936/7. szám. A szarvasi kir. járásbiró­ság közhírré teszi, hogy Szarvasi Takarékpénztár bej. cé­g felperesnek Ozsgyán Mihály ismeretlen helyen tar­tózkodó alperes ellen 180 úr. pengő tőke és jár. iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdem­leges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a fele­ket, hogy 1936. évi szeptember hó 16. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (fdsz. 1. ajtószám alatt)­­jelenjenek meg, egyszersmind pedig Ozsgyán Mihály ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére — ki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Müller Antal ügyvédet (lakik Öcsödön) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapom és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Szarvas, 1936. évi augusztus hó 20. napján. A szarvasi kir. járásbiróság. F 15412 Idézés: P. 6854/5/1935. számi. A debreceni kir. törvény­szék dr. Friedmann Jenő debreceni ügyvéd által kép­viselt Pálóczi Sándor debreceni (Tegez­ utca 42. sz.) lakos, folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Pálóczi Sándorné sz. Drotál Borbála volt debreceni lakost, hogy férjével, Pálóczi Sándorral az 1925. évi február hó 17. napján a fiszabadi állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló élet­­közösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos lapban történt egyszeri beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folya­modó keresete következtében a bíróság a házasság fel­bontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben — új hirdetményi idézés mellőzésével — dr. Szalay Károly debreceni ügyvéd, most kinevezett­­,gyg°tlünok fogja őt képviselni. Debrecen, 1936. évi augusztus hó 18. napján. A debreceni kir. törvényszék. ** 1069 Okiratmegsemmisitósek. Okiratmegsemmisités. 2490/1936. szám. Gligorov Dempi tököli lakos, a G. 102/1936. sz. a. kiállított ős­termelői igazolványa elégett. Megsemmisittelik. Tököl, 1936. évi augusztus hó 2-án. Tököl község elöljárósága. 3—2 6024 Okiratmegsemmisités. Pk. I. 581722/1936. sz. A buda­pesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Magyar Cseh Iparbank r.­t. által D. N. jeligére, 10009. szám alatt, 50.000 pengőről kiállított takarékbetétkönyv megsem­misítése iránt az eljárást dr. Vogromics Dénes buda­pesti (V., Nádor­ utca 6.) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt egyszeri beiktatásától számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a kir. járásbíróság azt a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1936. évi augusztus hó 18. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság. F 15420

Next