Budapesti Közlöny, 1936. október (70. évfolyam, 224-251. szám)

1936-10-01 / 224. szám

Budapest, 193/ 224. szám Csütörtök, októb­er I. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhírdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint „ negyedévenkint Magánosoknak havonkint „ negyedévenkint Egyes szám ára 8 old. terjedelemig „ „ „ további 8 old.­kint lar.P 28 f. 3»84 „ 31120 „ 9»60 „ —16 „ —16 „ Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. 1—604—53. 1—604—54. Hivatalos Értesitő. HIVATALOS RÉSZ. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésü­gyi minisz­ter előterjesztésére Lévai­ Mihály választott püspök, pápai prelátus, hatvani prépostnak a hitélet terén kifejtett félszázadot meghaladó munkálkodása és kiváló közéleti tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend közép­­keresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére dr. Weis Istvánnak, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezér­­igazgatójának, saját kérelmére történt nyuga­­lombavonulása alkalmából kiválóan értékes közhivatali működése elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Telegdi Róth Jenő miniszteri tanácsosi címmel felruházott közalapítványi királyi ügyigazgatósági jogügyi főtanácsost miniszteri osztályfőnökké kineve­zem. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­­­ter előterjesztésére Békessy Jenő magyar királyi gazdasági főtanácsos, miniszteri tanácsosi címmel felruházott nyugalmazott magyar királyi gazdasági főfelügyelőnek értékes köz­­szolgálati működése alatt szerzett érdemei el­ismeréséül a Magyar Érdemrend középkereszt­jét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére vitéz dr. Abaffy Gyula királyi közalapítványi főfelügyelőt a birói I. fizetési csoportba közalapítványi királyi ügyésszé kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemen Bónis György Pál és Cseh Jenő a jogtudományok, Szalkay Ferenc és Csepeli Péter pedig a bölcsészettudományok doktoraivá sub auspiciis Gubernatoris avat­tassanak. Az ünnepélyes avatáson képviseletemmel a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadályoztatása esetére dr. Tasnádi Nagy András államtitkárt, vagy dr. Szily Kál­mán magyar királyi titkos tanácsos, állam­titkári címmel felruházott műegyetemi nyilvá­nos rendes tanárt megbizom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25 napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a szegedi magyar királyi Ferenc József Tudo­mányegyetemen Pacsi Jenő az államtudomá­­nyok, Csikós Miklós a jogtudományok, Schnitzl Erzsébet pedig a bölcsészettudományok dok­torává sub auspiciis Gubernatoris avattassák. Az ünnepélyes avatáson képviseletemmel a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadályoztatása esetére dr. Tasnádi Nagy András államtitkárt, vagy dr. Szily Kál­mán magyar királyi titkos tanácsos, állam­­titkári címmel felruházott műegyetemi nyilvá­nos rendes tanárt megbizom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a debreceni magyar királyi Tisza István tudo­mányegyetemen Végh József és Némedi Lajos a bölcsészettudományok doktoraivá sub aus­piciis Gubernatoris avattassanak. Az ünnepélyes avatáson képviseletemmel a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadályoztatása esetére dr. Tasnádi Nagy András államtitkárt, vagy dr. Szily Kál­mán magyar királyi titkos tanácsos, állam­­titkári címmel, felruházott műegyetemi nyil­vános rendes tanárt megbizom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Bedekovich Tibor pénz­ügyi irodasegédtiszt, bajai lakosnak önfelál­dozó és bátor magatartással véghezvitt élet­mentésért a Magyar Bronz Érdemérmet ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. • Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Will­heim Ferenc magán­­tisztviselő, budapesti lakosnak önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Péss Ferenc a magyar királyi posta kötelékébe tartozó és szolgálat­tételre a miniszterelnökségre beosztott II. osz­tályú garázsmesternek és Csikós Nagy István a miniszterelnökségre szolgálattételre beosztott honvédelmi minisztériumi II. osztályú altiszt­nek buzgó és példás kötelességtudással teljesí­tett szolgálatuk elismerése,e a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó .25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Tokaji József magyar szám­­ára 112 fillésg.

Next