Budapesti Közlöny, 1936. október (70. évfolyam, 224-251. szám)

1936-10-01 / 224. szám

A királyi Központi Statisztikai Hivatalt nyugal­mazott I. osztályú altisztnek hű és buzgó szol­gálatai elismeréséül a Magyar Bronz Érdem­érmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Mester Bertalan széchény­­halászi lakos, községi bírónak önzetlen köz­életi munkásságáért a Magyar Bronz Érdem­keresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Berweiler János szabó­mester, székesfehérvári lakosnak közhasznú szolgálataiért a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Kovács János földm­ives­­napszámos és Bognár József földmives-nap­­számos, cselényi lakosoknak önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember h­ó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ellátásával meg­bízott magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Csuka Antal földmives, rábakecöli lakosnak önfeláldozó és bátor maga­tartással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1936. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A m. kir. igazságügyminiszter Boltizár Lőrinc budapesti lakost a letenyei kir. járás­­bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter 265.710/1936. B. M. számú rendelete a katonai szolgálatot teljesitő egyének család­­tagjainak munkaadói igazolvány helyett kato­nai igazolással ellátása tárgyában. A betegségi és a baleseti, valamint az öreg­ségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági kö­telező biztosításra vonatkozó egyes rendelke­zések módosítása és kiegészítése tárgyában ki­adott 9.600 1932. M. E. számú rendelet (Magyarorsz. Rend. Tára, 1932. évf. 1.037. és köv. 6.) 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján elrendelem, hogy az a családtag, aki­nek az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segé­lyezésére az 1.250/1936. M. E. számú rendelet (kihird. a Budapesti Közlöny 1936. évi május hó 3-án megjelent 102. számában) 7. §-ában foglalt rendelkezések irányadók, a betegségi segélyezést a 265.267/1936. B. M. számú rendelettel (kihird. a Budapesti Közlöny 1936. évi szeptember hó 3-án megjelent 201. számá­ban) szabályozott munkaadói igazolvány helyett A m. kir. földmivelésügyi miniszter 104.100/1936. F. M. számú rendelete a fűszerpaprika kiviteli ellenőrző vizsgálata tárgyában. A fűszerpaprikaértékesítés szabályozásáról szóló 4.650/1936. M. Jt. szám­ú rendelet 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, e ren­delet végrehajtása tárgyában kibocsátott 26.500/1936. F. M. számú rendelet 9. §-ának kiegészítéseképen a következőket rendelem : 1.­§. (1) Őrölt paprikát,­­paprikatermést (csöves paprikát), paprikalétterméket (zúzott, döngölt paprikát, paprikamagot)­ vagy paprikaerezetet csak vizsgálati bizonyítvány alapján szabad külföldre szállítani. A vizsgálati bizonyítványt a kérelmező kívánságához képest a szegedi vagy kalocsai m. kir. Mezőgazdasági Vegy­­kisérleti és Papri­kakiséreti Állomás, vagy az Országos m. kir. Chémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás (Budapest, II., Keleti Károly­ u. 24.) adja ki. (2) A vizsgálati bizonyítvány iránti kére­lemben meg kell jelölni a kivitelre szánt áru nemét (őrölt paprika, csöves paprika, zúzott, 'döngölt paprika, pap'-'ikamag, paprikaerezet), továbbá az áru tárolási helyét, a csomagok számát, az áru teljes és tiszta súlyát és a ren­deltetési országot. Ita az ellenőrző vizsgálat tárgya őrölt paprika, a kérelemben meg kell jelölni a paprika minőségi fokozatát (csemege édesnemes, édesnemes­ stb.), a minősítést végző állomást és a minősítőjegyek sorszámát is. (31 A paprikát olyan helyiségben és oly­módon előkészítve kell az ellenőrző vizsgálatra bemutatni, hogy a vizsgálatot zavartalanul el lehessen végezni. Az ellenőrző vizsgálathoz, illetőleg a zároláshoz szükséges munkaerőt a kérelmező köteles rendelkezésre bocsátani.­­■ §• (1) Az őrölt paprika ellenőrző vizsgálata arra terjed ki, hogy az áru minősítve van-e, illetőleg, hogy minősítőjeggyel és fémzárral el van-e látva, a minősítés érvénye nem szűnt-e meg, a minősítőjegy és a fémzár sértetlen-e, továbbá hamisítás vagy más visszaélés gya­núja nem áll-e fenn s a csomagolásra használt burkolat a minősítési szabályzatban megállapí­tott kellékeknek megfelel-e. (2) Paprikatermés, paprikaféltermék és paprikaerezet ellenőrző vizsgálata arra terjed ki, hogy az áru minőség és tisztaság tekinteté­ben kifogástalan-e, illetőleg kivitelre alkal­mas-e. Ha az áru e követelményeknek meg­felel és a csomagolásra használt burkolat (zsák) tiszta és ép, a burkolatot fémzárral és „kiviteli vizsgálati jegy“-gyel le kell zárni. A kiviteli vizsgálati jegyen fel kell tüntetni a zárolást végző állomás címét, az áru nemét (paprikatermés, zúzott, döngölt paprika stb.) és súlyát, a csomagok (zsák stb.) darabszámát és a vizsgálati jegyet sorszámmal, kerettel és az állomás vezetőjének kézjegyével is el kell látni. 3. §. Az ellenőrző vizsgálat alkalmával az áru súlyát is ellenőrizni kell. Paprikatermés, fél­termék és paprikaerezet ellenőrző vizsgálata esetében az áruból átlagmintát kell venni és azt egy­ évig meg kell őrizni. Ha a vegykísér­leti állomás szükségét látja, őrölt paprikából is vehet ellenőrzés céljára mintát. Ha közös burkolatban (gyűjtőcsomagban) különböző minőségi fokozatú (csemege édes­nemes, édesnemes, rózsa stb.) őrölt paprikát szállítanak, a közös (külső) burkolatot „ki­viteli vizsgálati jegy“-gyel és fémzárral kell lezárni. E vizsgálati jegyen fel kell tüntetni a zárolást végző vegykísérleti állomás címét, a gyűjtőcsomagokban lévő paprika minőségét, súlyát, a csomagok darabszámát és — amennyiben a kisebb csomagok államilag vannak zárolva — e csomagokra felerősített minősítőjegyek sorszámát. A vizsgálati jegyet el kell látni sorszámmal, kelettel és a vegy­kísérleti állomás vezetőjének kézjegyével is. 5. §. A paprikatermés, a paprikaféltermék vagy a paprikaerezet csomagolására használt bur­kolatot és a gyűjtőcsomagokat olyan módon kell lezárni, hogy a fémzár és a vizsgálati jegy eltávolítása vagy megsértése nélkül a külde­ményt ne lehessen felbontani. Egyébként a paprikatermést, félterméket stb. tartalmazó csomagok, továbbá a gyűjtőcsomagok lezárá­sának módjára nézve a vizsgálatot végző szerv utasításai irányadók. 6. §. (1) Az őrölt paprikára vonatkozó vizsgálati bizonyítványban fel kell tüntetni a paprika minőségét (minőségi fokozatát), súlyát, a cso­magok számát és nemét, a rendeltetési orszá­got, a minősítőjegyek sorszámát, a gyűjtő­­csomagokra vonatkozó vizsgálati bizonyítvány­ban pedig a gyűjtőcsomagokban levő paprika minőségét, a kisebb csomagok darabszámát és súlyát minőségek szerint, továbbá — amennyi­ben a kiscsomagok államilag vannak zárolva­­— a minősítőjegy sorszámát is. (2) A paprikatermésre, paprikaféltermékre vagy paprikaerezetre vonatkozó vizsgálati bizonyítványban meg kell jelölni az áru nemét (paprikatermés, zúzott, döngölt paprika stb.) és súlyát, a csomagok számát és nemét, a rendeltetési országot és a zárjegyek sor­számát. (3) A vizsgálati bizonyítványt el kell látni sorszámmal, kelettel és a vegykísérleti állomás vezetőjének névaláírásával, továbbá a vegy­kísérleti állomás kerek pecsétjével. A vizsgá­lati bizonyítvány a kiállítástól számított három hónapig érvényes, az őrölt paprikára vonat­kozó vizsgálati bizonyítvány érvényessége azonban legfeljebb a minősítés érvényességéig tart. A vegykisérleti állomás a vizsgálati bizo­nyítvány érvényességét egy ízben három hó­napra meghosszabbíthatja. (4) Amennyiben a vegykisérleti állomás a vizsgálati bizonyítvány kiadását megtagadja, fél kérelmére a vegykisérleti állomás az ügyet döntés végett a m. kir. földmivelésügyi minisz­terhez terjeszti fel.­ ­• §• (1) A kiviteli ellenőrző vizsgálatért, a vizs­gálati bizonyítvány kiállításáért, illetőleg a zárolásért a következő díjakat kell fizetni : Csemege édesnemes paprika vizsgá­latáért kg-ként..................................4.2 fillér Édesnemes paprika vizsgálatáért kg-ként ..................................................4 „ Félédes gulyás paprika vizsgálatá­ért kg-ként.......................................3.5 „ Rózsa paprika vizsgálatáért kg-ként 3 „ Erős paprika vizsgálatáért kg-ként 2 „ Paprikatermés vizsgálatáért és záro­lásért kg-ként .......................................5 „ Zúzott, döngölt paprika vizsgálatá­ért és zárolásért kg-ként ... 10 „ Paprikamag vizsgálatáért és zárolá­sért kg-ként..........................................25 „ Paprikaerezet vizsgálatáért és záro­lásért kg-ként......................................5 „ őrölt paprikát tartalmazó gyűjtőcsomag vizsgálatáért és zárolásért az őrölt paprika vizsgálatára nézve megállapított díjat kell fizetni. (2) A vizsgálati bizonyítvány érvényességé­nek meghosszabbításáért az előbbi bekezdés­ben megállapított díj felét kell fizetni. Budapesti Közlöny olyan igazolvány alapján igényelheti, amelyet az illetékes katonai parancsnokság annak a katonai szolgálatot teljesítő egyénnek részére állít ki, akinek jogán a családtag betegségi segélyezése alapszik. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1936. évi szeptember hó 30-án. A miniszter helyett : Dr. Csatáry Béla s. k. államtitkár, 1936 október 1.

Next