Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. október (70. évfolyam, 224-251. szám)

1936-10-01 / 224. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 október 1. ezstem­. Kaposvár, 1936. ák­ augusztus hó 30. napján. A kaposvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6806 Árverés. 33155/1936. tkvi szám. Szeged-Csongrádi Takarékpénztár végrehajtójénak, Csiszár István és neje Frámyó Julianna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 1800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szegedi kir. járásbíróság területén levő, Szeged városban fekvő s I. a Szegedi-berl. 4060. sz. betétben A.­­+ 1. sorsz. a. foglalt 887. hrsz. ház Pusztaszeri­ utca 15. szám alatt udvarral 223­5-ös területű ingatlanra 19520 pengő kikiáltási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1936. évi október hó 28. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Széchenyi-tér 4. szám, földsz. 10. ajtó alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XL. t.-c. 25. §.). Szeged, 1936. évi szeptember hó 10. napján. A szegedi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6787 Árverés. 3291/1936. tkvi 67. Schuck Ferenc szécsényi lakos csődügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést a bekebelezett jelzálogos követelések és járulékai behajtása végett, a szécsényi kir. járásbiró­­ság területén levő, Szécsény községben fekvő s a szécsényi 903. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sor­szám, 71. srszám alatt felvett beltelek és házra el­rendeli azzal, hogy amennyiben csődtömeggondnok tartja meg az árverést, a kikiáltási ár az 5610/1931. M. E. számú rendelet alapján 16.000 pengő, amelyen alul az ingatlan el nem adható; a csatlakozóknak ki­mondott Szécsényi Takarékpénztárral szemben pedig a kikiáltási ár 6.300 pengő, melynek felén alul az in­gatlan el nem adható. Az árverést 1936. évi november hó 3. napján dél­előtt 11 óraikor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek eladni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt­­ az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Szécsény, 1936. évi szeptember hó 11. napján. A szécsényi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6789 Árverés. 7253/1936. tk. szám. Belvárosi Takarék­­pénztár Krt. budapesti bej. cég végrehajtatónak, Demény Sándor jászárokszállási lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 15.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a jászberényi kir. járás­bíróság területén levő, Jászárokszállás községben fekvő s a Jászárokszállási 3147. sz. betétben A. I. 1—4. sorsz., 103., 104/1-b., 104/2-b., 105/2. hrsz. alatt felvett ingat­lanból B. 3. sorszám szerint végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlan illetőségre 501 pengő kikiáltási árban. Az 5610/1931. M. E. számú rendeletben szabályozott fedezeti elv értelmében az ingatlanilletőség legkisebb­ árverési eladási ára a Magyar Általános Takarék­­pénztárral szemben a kikiáltási ár fele, végrehajtatával szemben 62.000 pengő. Vb. Áruforgalmi rt. val szemben 125.000 pengő. Csépány Imre és neje Dredor Annával szemben 128.000 pengő. Gyöngyösi Bank rt.-val szem­ben 133.000 pengő ; az u. o. 3545. sz. betétben A. -1- 2. sorszám, 8111/1. hrsz. alatt felvett és B. 1., 4. soroz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 6350 pengő kikiáltási árban. A fedezeti elv értelmében az ingatlan legkisebb ár­verési eladási ára végrehajtatával szemben a kikiáltási ár kétharm­ada. Vb. áruforgalmi rt.-val szemben 62.000 pengő. Csépány Imre és neje Dredor Annával szemben 65.000 pengő. Gyöngyösi Bank rt.-val szemben 71.000 pengő. Magyar Általános Takarékpénztárral szemben 72.000 pengő. Dr. Tarnay Tiborral szemben 130.000 P . az o. u. 3772. sz. betétben A. I. 2. soroz., 8111/2. hrsz. alatt felvett és B. 3. soroz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 2116 pengő kikiáltási árban. A fedezeti elv szerinti legkisebb eladási árak tekinte­tében az előbbi betétnél mondottak ez irányadók , az u. o. 4700. sz. betétben A. I. 1., 2. sorsz., 8112., 8113. hrsz. alatt felvett és B. 2. sorsz. szerint végre­hajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 6687 pengő kikiáltási árban. A fedezeti elv szerinti legkisebb eladási árak tekinte­tében a 31545. sz. betétnél mondottak az irányadók. Az árverést 1936. évi október hó 22. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Apponyi-tér 15. szám, földsz. 3. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a fentebb részlete­zett összegeknél alacsonyabb áron nem ad­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 évi LX. l.-c. 42. §-ábam meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Jászberény, 1936. évi május hó 18. napján. A jászberényi kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6791 Árverés. 28560/1936. tkvi szám. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület végrehajtatának, özv. Moreth­ Gusztávné szül. Wild Anna végrehajtást szenvedő elleni 18.000 pengő tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 18.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülön­ben a csatlakozóul kimondott dr. Morelli Gusztávné szül. Liska Anna 1.350 aranykorona és jár., a Magyar Földhitelintézet 9.000 pengő tőke és jár., Egyedi Ilona és Egyedi Margit 8.000 pengő tőkék és jár.-ból álló köve­telések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 176., 185. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. járásbíró­ság területén fekvő Budapest székesfőváros dunajobb­­parti részének 2769. sz. tkvi­deréiben A. + 1. sorsz., 12048. hrsz. alatt foglalt II. kerületben, Trombitás­ utcá­ban 17. szám alatt fekvő 490 30/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló özv. Morelli Gusztávné szül. Wild Anna nevén álló ingatlanra 35.258 pengő 50 fillér­ben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi október hó 19. napján, délután 4 órakor Budapesten a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben (Budapest, II. ker., Fő utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan a Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtató kérelmére a kikiál­tási áron alul is eladható, azonban a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron el nem adható. (1908: XLI. t.-c. 26. §.). A megállapított legkisebb vételárak a következők : Ha az árverés megtartását dr. Morelli­ Gusztávné kéri 21.226 pengő 50 fillér, ha az árverés megtartását Magyar Földhitelintézet kéri 50.980 pengő 50 fillér, ha az árve­rés megtartását Egyedi Ilona és Margit kéri 63.675 , 50 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1936. évi szeptember hó 15. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 15950 Árverés. 4176/1936. tkVi sz. Szarvasi Takarékpénztár szarvasi bej. cég végrehajtatának, Kondacs Mária és Kondacs Jánosaié Kondacs Mária kondorosi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3.520 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén levő, Kondoros köz­ségben fekvő s a kondorosi 102. sz. tkvi betétben A + 1. sorszám, 1093. hrszám alatt felvett 13 hold 889 négy­szögöl területű szántóra a Mitrovszky dűlőben 13.716 , 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverésre kerülő ingatlant előbb a C. 24. rész. alatt özv. Kondacs Jánosné szül. Kondacs Mária javára bejegyzett haszonélvezeti jog fenntartásával kell árve­résre bocsátani. Ha azonban az előző terhek fedezésére ilyképen szükséges és ezennel 15.200 pengőben meg­állapított vételár el nem éretnék, az árverés hatály­talanná válik és az ingatlan a fenlírt haszonélvezeti jog fenntartása nélkül, a kitűzött határnapon újabban el­­árvereztetik. (Vht. 163. §.) A fedezeti elv alapján kimondja a tkvi hatóság, hogy dr. Haviár Gyula kérelmére az ingatlan az árverésen csak akkor adható el, ha 15.200 pengő legkisebb vétel­ár megadatik. Az árverést 1936. évi november hó 5. napján, dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szarvas, 1936. évi május hó 14. napján. A szarvasi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15955 Árverés 4969/1936. tkvi szám. Magyar Olasz Bank rt. végrehajtatónak, Zahorán Györgyeié Matuska Zsófia és tsai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1932. évi novembertől 1935. évi november 1. napjáig lejárt hétszeri és egyenkint 14—14 az. angol font sterling 18 schilling és 8 pennyt kitevő tőketörlesztő részletek, tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a békéscsabai kir. járásbíróság területén levő, Békés­csaba határában fekvő s a I. a békéscsabai 4318. sz. tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 19960—19964. hrez. alatt foglalt s Zahorán Györgyné Matuska Zsófia, özv. Hankó Mátyásné Matuska Judit, Szkaliczki Istvánná Matuska Ilona, Matuska György (nős Enyihár Máriával) kisk. Matuska János, András és Mihály végrehajtást szenvedők nevén álló Nagygerendás puszta dülőbeni 1368. sz. ház, udvar, kert ut, legelő és szántóra és pedig arra C. 14. alatt özv. Matuska Pálné Bencsik Zsófia javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával 5071 pengő, II. a békéscsabai 11305. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 19986/23. hrez. alatt foglalt 6 özv. Matuska Pálné Bencsik Zsófia Zahorán Györgyné M­atuska Zsófia, özv. Hankó Mátyásné Matuska Judit, Szkaliczki Istvánná Matuska Ilona, Matuska György, továbbá kisk. Matuska János, András és Mihály nevén álló Nagygerendás puszta dülőbeni szántóra és pedig annak fele részére a C. 10. alatt özv. Matuska Pálné Bencsik Zsófia javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával 4725­­ kikiáltási árban elrendelte. Ha azonban a haszonélvezeti jogot megelőző jelzá­logos hitelezők követelésének kielégítésére szükséges 10876 P 22 t vételár meg nem ígértetnek, az esetre mindkét jószágtest a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül árverezhető el. Az árverést 1936. évi október hó 20. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Árpádsor 4. szám, 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Békéscsaba, 1936. évi június hó 19. napján. A békéscsabai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15956 Árverés: 12315/1936. tkvi szám. Stux Gyula és Hugó végrehajtatónak, Gruber Rezső végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Rákospalota m. város­ban fekvő s az ujjászerkesztett rákospalotai uj 1499. sz. tlkvi betétben A. I. 1., 2. alatt foglalt 4130/1. és 4130/2. hrszámú B. 1. szerint Gruber Rezső nevén álló ingat­lanra 9723 , kiskiállási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1936. évit október hó 26. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Újpest, Tavasz­ utca 21. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. Az, ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehaj­­tatók közül Stux Gyula és Hugó kéri 4862 P, ha Ehrenwald László fakeresk. és építő­ipari rt. kéri 14276 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási év 10 százalé­ka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Újpest, 1938. évi augusztus hó 24. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15964 Árverés. 7233/1936. tkvi szám. Magyar-Olasz Bank végrehajtatónak, Tóth Györgyné Szabó Julianna végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 107,15 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság területén levő, Hódmezővásárhely községben fekvő s a hódmezővásár­helyi kült. 24201. betéti A. I. 1., 2. sorszám, 33862/1., 33867/6. hrszámu 5 hold 135­5-ös Apróhalom dűlői ingatlanra 4920 pengő 50 fillér, s az A. II. 1—3. sorsz., 33862/3., 33867/21., 33867/23. hrszámu ugyanottani 1100­­-ös ingatlanra 639 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi október hó 19. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint, 7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Hódmezővásárhely, 1936. évi junius hó 16. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15954 Árverés: 11507/1936. tkvi szám. Eckstein Lajos és fia esztergomi bejegyzett cég végrehajtatának, Hasen­­fratz Andrásné született Müller Katalin végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az 1831 . LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 137 pengő 27 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Pilisvörösvár községben fekvő s az 59. számú telekkönyvi betétben I. A. I. 1—4. sorszám, 6—7. sorszám, 284., 285., 896/6/b/III., 1546/18/a. és 1546/18/c. hrszám alatt foglalt és B. 12. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 134 P-es ház, 196 Q-es kert, 314 Q-es erdő, az

Next