Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. november (70. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-03 / 252. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 november 3. Árverés: 88/ 1988. inh. szám. Dr. Gy. Tóth Geyza ügy­véd által képviselt Első Magyar Általános Biztosító Tár­saság végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 132,08 pengő követelés és jár. erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán, Káva községben. 1986. évi november hó 5. napján délelőtt 11 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság 415801/1933. szám­i végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 7002 pengő becsértékű bú­torok, 1 zongora, 1 rádió, lakberendezési tárgyak, két tehén, 37 birka, 6 igásló és egyéb ingóságok biróilag elárvereztetnek. Monor, 1936. évi október hó 6. napján. Szentirmai Géza, kir. tor­. végrehajtó. O­F 16536 Árverés. Pk. IX. 719364/1936. szám. Dr. Müller István ügyvéd által képviselt Első magyar nemez-, posztó- és rezgyár r. t. javára 1164 pengő 34 fillér és több köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1936. évi július hó 9-én lefoglalt és 10265 pen­gőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. ker., Irányi­­utca 27. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi november hó 4. napjának délután 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, árukat el fogom adni. Budapest, 1936. évi október hó 1. nap­ján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 16523 Ingatlan árverések. Árverés: 14149/1936. tkvi szám. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület végrehajtatónak, özvegy Koch Menyhértné Metzinger Katalin és Koch Andrásné Fang Teréz végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : IX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 729.72 aranydollár tőkekövetelés, ennek és pedig 121.62 $ után 1933. január 15-től, 121.62 § után 1933. julius 15-től, 121.62 $ után 1934. január 15-től, 121.62 $ után 1934. julius 15-től, 121.62 $ után 1935. január 15-től, 121.62 $ után 1935. július 15-től járó 10% kamata, 123 pengő eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 68 P 20 % költség, va­lamint a nemesnádudvari 239. számú betéti ingatlanok tekintetében csatlakozottnak kimondott Granang I.spót bajai bej. cég 200 P és Goldschmidt Lajos utóda Závor Oszkár 200 P tőkekövetelése és jár.­behajtása végett a kalocsai kir. járásbíróság területén levő, Nemesnád­udvar községben fekvő és a nemesnádudvari 183. számú betétben A. + 1. sorszám, 1629. helyrajzi számú Ken­derföldek dűlői 139 D-ös szántóra és rétre 84 pengő 50 fillér, u. e­ .betétben A. r-f 2. sorszám, 1796. hrsz. Kender­­földek dűlői 132 D-ös rétre 25 pengő, u. e. betétben A. r+ 8. sorszám, 4240. hrsz. Kápolna dűlői 476 G-ös területű szántóra 83 pengő 50 fillér, u. e. betétben A.­­+ 9. sorszám, 4274. hrsz. sükösdi határ dűlői 2 hold 600 éjj-es szántóra 926 P 50 fillér, n. e. betétben A. + 10. sorszám, 4319. hrsz. Csávolyi­­út dűlői 4 hold 257 □-ös területű szántó és legelőre 1891 pengő 50 fillér, n. e. betétben A. +­ 11. sorszám, 4320. hrsz. Csávolyi- Ut dűlői 5 hold 551 [H-51 szántóra 2378 pengő, u. e. betétben A. r+­ 12. sorszám, 5211. hrsz. Második domb dűlői 379 □-ös szántóra 118 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. r+ 13. sorszám, 5212. hrsz. Második domb dűlői 287 □-ös szőlőre 179 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. 1-F 15. sorszám, 7715. hrsz. Mocsár dűlői 12­5-ös területű rétre 4 pengő, u. e. betétben A. 16. sorszám, 7716. hrsz. Mocsár dűlői 438 □-ös rétre 137 pengő, nemesnádudvari 239. számú telekkönyvi 1 jelétben A. + 1. sorszám, 173. hrsz. 27 □-ös Beltelki pincére 300 pengő, u. e. betétben A. + 2. sorszám, 1426. hrsz. Kender­földek dűlői 68 D-ös szántóra 35 pengő 50 fillér, u. e. betétben A.­­+ 3. sorszám, 1549. hrsz. Kender­­földek dűlői 187 □-ös területű szántóra 83 P 50 fillér, u­. e. betétben A. 1+­ 4. sorszám, 2388. hrsz. öreg­szőlők dűlői 867 n-ös szőlőre 222 pengő, u. e. betétben A. 5. sorszám, 2965 hrsz. Márkus dűlőben fekvő 748­6-os területű szőlőre 560 pengő 50 fillér, u. e. betétben A.­­-F 6. sorszám, 3781. hrsz. Káposztás kertek II. dűlői 77 □-ös kertre 33 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. + 7. sorszám, 3932. hrsz. Káposztás kertek II. dűlői 133 D-ös kertre 56 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. r+­ 8. sorszám, 4275. hrsz. Sükösdi határ dűlői 1 hold 45 □-ös szántóra 400 P 50 fillér, u. e. betétben A. r+ 9. sorszám, 4322. hrsz. alatt fel­vett Csávolyi-út dűlői 4 hold 1100 D-ös területű szántó és legelőre 2210 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. ’+’ 11. sorszám, 4644. hrsz. Kincses dűlői 1005 G-ös szőlőre 628 pengő, u. e. betétben A. + 12. sorszám, 5229. hrsz. Második domb dűlői 423 □-ös szőlőre 264 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. + 13. sorszám, 5230. hrsz. Második domb dűlői 531 n-ös szántóra és szőlőre 228 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. r+~ 14. sorszám, 6015. hrsz. Váltság­­hely dűlői 388 □-ös szántóra 68 pengő, u. e. betétben A. r+ 15. sorszám, 6466. hrsz. Hildi szőlők dűlői 640 n-ös szántóra 106 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. + 16. sorszám, 6468. hrsz. Hildi szőlők dűlői 609 G-ös szántóra 106 pengő 50 fillér, u. e. betétben A. + 17. sorszám, 7713. hrsz. Mocsár dűlőben fekvő 133 □-ös rétre 41 pengő 50 fillér, d •­­ u. e. betétben A.­­+ 18. sorszám, 7714. hrsz. Mocsár dűlőben fekvő 593 «-ös területű rétre 185 pengő 50 fillér kikiáltási árban. Az árverést 1936. évi november hó 19. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Szent István­ u. 26., földszint 13. számú ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő pince­ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Kalocsa, 1936. évi julius hó 20. napján. A kalocsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7497 Árverés. 15418/1936. tk. szám. Özv. Sitzer Antalné szül. Ádám Regina végrehajtásának, Tóth Endre és dr. Dobrai Sándor végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 1200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbíróság területén levő, Rákospalota m. városban fekvő s a rákospalotai új 3289. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám alatt felvett, 5039. uj­orszámú ingatlanból Tóth Endre nevén álló 2/10 és dr. Dobrai Sándor nevén álló illető­ségből 4/10, összesen 6/10 illetőségre 6120 pengő ki­kiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1937. évi január hó 19. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Tavasz­ utca 21. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanilletőséget a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). « Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XL. t.-c. 25. §.). Újpest, 1936. évi október hó 7. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, m­int telekkönyvi hatóság. N 7492 Árverés. 5620/1936. tkvi szám. Budapest Székesfővá­rosi Községi Takarékpénztár rt. végrehajtatának Barota János, Lakatos Györgyné Barota Julianna, Végh Gyuláné Barota Mária, kiskorú Barota Mária, Erzsébet és Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási ár­verést 51.589 P 17 P, valamint a csatlakozottnak kimon­dott dr. Gorove Lajos és dr. Simon Imre 300 P, Új­­fehértói Hitelszövetkezet 880 P, Rozsak Ferenc (nős Resikó Annával) 55 P, Szabolcsmegyei Takarékpénztár 229 P 98 P, Hajdúhadházi Egyesült Pénzintézetek R. T. 500 P, meg 170 P, meg 111 P tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő, Geszteréd községben fekvő s a geszte­­­­rédi 520. szám­i telekkönyvi betétben A. I. 2., 3. sorsz. s 1098., 1124/10. hrsz. alatt felvett a Gyüröshegy és Kerekhegy dűlőben fekvő­­ hold 1546 négyszögöl terü­letű ut és szántóból a B. 1. sorsz. szerint Barota János nevén álló és a B. 2. sorsz. szerint Barota Jánosné nevén állott, de jelenleg a B. 29—33. sorsz. szerint Lakatos Györgyné Barota Juliánna, Végh Gyuláné Barota Mária, kiskorú Barota Mária, Erzsébet és Anna nevén álló összesen 1047/3486-od rész illetőségre 170 pengő kikiáltási árban. De a C. 1­4., 23., 24. sorsz. alatt a 2881/1927., 9102/1930. tk. számú végzésekkel Csillag Hermanné, dr. Göndör Lajosné, Lichtmann Béla és Ernő, Hornyák Ferencné és neje Halász Mária javára bekebelezett új­szolgalmi jog épségben tartása mellett. Ezt az illetőséget a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt. végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadán alul, Bozsok Ferenc (nős Reskó Anná­val) csatlakozott kérelmére 72.430 pengőn alul, Szabolcs megyei Takarék­pénztár csatlakozott kérelmére 72.510 pengőn alul, Hajdúhadházi Egyesült Pénzintéze­teik rt. kérelmére 72.700 pengőn alul eladni nem lehet, a geszterédi 518. szám­i telekkönyvi betétben A. I. 3., 4., 13—20., 23. sorsz. , 1107/5., 1107/6., 1109/1., 1109/2., 1109/5., 1109/6., 1110/3., 1110/4., 1110/7., 1110/8., 1113/2. hrsz. alatt felvett a Gyüröshegy dűlőben fekvő s a B. 1. sorsz. szerint Barota János nevén álló és a B. 2. sorsz. szerint Barota Jánosné nevén állott s jelen­leg B. 14—­18. sorsz. szerint Lakatos Györgyné Barota Juliánna, Végh Gyuláné Barota Mária, kiskorú Barota Márta, Erzsébet és Anna nevén álló összesen 31 hold 1475 négyszögöl területű árok, rét és szántóra 4613 P 20 fillér kikiáltási árban, de a C. 1—4. sorsz. alatt a 2881/1927. tk. számú vég­zéssel Csillag Hermanné, dr. Göndör Lajosné, Lic­htman Béla és Ernő javára bekebelezet­t újszolgalmi jog épség­ben tartása mellett. Ezt az ingatlant a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt. végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadán alul, dr. Gorove Lajos és dr. Simon Imr­e csatlakozott kérelmére 73.400 pengőn alul, Újfehértói Hitelszövet­kezet csatlakozott kérelmére 73.750 pengőn alul, Bozsok Ferenc (nős Resikó Annával) csatlakozott kérelmére 74.800 pengőn alul, Szabolcsmegyei Takarékpénztár csatlakozott kérelmére 74.900 pengőn alul, Hajduhad­házi Egyesült Pénzintézetek rt. kérelmére 75.100 pengőn alul eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Geszteréd köz­ségházánál megtartására 1936. évi november hó 20. nap­jának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltéte­leket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következők­ben állapítja meg : Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t -c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Nagykálló, 1936. évi julius hó 15. napján. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7441 Árverés. 8873/1936. tkvi szám. Külső Szolnokmegyei Takarékpénztár rt. végrehajtatának, Szolnoki Általá­nos Munkásképző Egylet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a vég­rehajtási árverést 4000 P tőkekövetelés, ennek 1933. évi január hó 13. napjától járó 6% kamata, 276 P 70­0 eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 63 P költség, valamint a csatlakozóinknak kimondott. 573/1931. tk. sz. a. Wachs Pál javára 269.78 P, 12926/1931. tk. sz. a. Fazekas Károly javára 460 P, 9514/1932. tk. sz. a. Ösztreicher Lipót és Fia Nándor cég javára 42.52 P, 8688/1933. tk. sz. a. Klein Ignác javára 60.80 pengő, 709/1934. tk. sz. a. Bakai Gyula szolnoki cég javára 1545 P 20 J, 3890/1934. tk. sz. a. Deutsch István Ven­déglős javára 71.78 P, 10820/1934. tk. sz. a. Tóth Ferenc javára 65 P tőkekövetelése és járulékai behaj­tása végett, a szolnoki kir. törvényszék és járásbiróság területén levő, Szolnok m. városban fekvő s a szólnoki 6476. sz. tkvi betétben A + 1—2. sor­szám, 3606. és 3605. hrez. alatt felvett, B. 1. és 3. sor­szám szerint Szolnoki Általános Munkásképző Egylet nevén álló 125­5-ös területű lakóházra 2603. ö. d. sz. alatt a Beltetekben udvarral és gazdasági épületekkel és 2602. ö. i. sz.,, a. lakóházra udvarral a beltelekben 5200 P kikiáltási árban ; egyben a telekkönyvi hatóság a fedezeti elv alapján a legkisebb vételárat,a melyen alul az ingatlant eladni nem lehet, a következőkben állapítja meg : 1. Az árve­rést kérő céggel szemben a kikiáltási ár felében ; 2. Wachs Pál csatlakozottal szemben 4346 P-ben ; 3. Fazekas Károly csatlakozottal szemben 5983 P-ben; 4. Ösztreicher Lipót és Fia Nándor céggel szemben 6444 P-ben ; 5. Klein Ignác csatlakozottal szemben 6529 P-ben; 6. Bakai Gyula csatlakozottal szemben 6603 P-ben; 7 Deutsch István csatlakozottal szemben 8338 P-ben ; 8. Tóth Ferenc csatlakozottal szemben 8424 P-ben. A telekkönyvi hatóság a végrehajtató Külső Szolnok­­megyei Takarékpénztár rt. ama kérelmével, hogy a külön jószágtestet képező ingatlanok együttesen bo­­csájtassanak árverés alá, a végrehajtási törvény 155. §-ának utolsó bekezdése értelmében helyt ad, mert annak a törvényben írt előfeltételei a jelen esetben fennforognak. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Gorove-u. 1. sz., föld­szint 32. ajtószám) megtartására 1936. évi december hó 30. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a fentebb megállapí­tott legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szolnok, 1936. évi julius hó 27. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7522 Árverés. 4556/1936. tkvi szám. Dr. László Márton budapesti ügyvéd által képv. Pénzintézeti Központ budapesti cég végrehajtatának Nagy Dezső és neje Szénási Ágnes hadi lakos végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1340 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a tatai kir. járásbiróság területén levő, Dad községben fekvő s a dadi 1113. számú betétben A. 4-­1—4. sorszám, 323/1., 324/1. hrsz. legelő és szántó a Beltelekben 1107 és 921 négyszögöl, 2406/12. hrsz. legelő és árok a Kisvölgy dűlőben 420 négyszögöl, 2532/142. hrsz. erdő az Uradalmi erdő dűlőben 9 hold 998 négyszögöl területű ingatlanokra 7000 pengő­­kikiál­tási árban elrendelte.

Next