Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. november (70. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-03 / 252. szám értesítője

1936 november 3. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Az árverést 1937. évi január hó 4. napján déli 12.30 órakor Dad községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverekn­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. ,147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI.­­t.-c. 25. §.). Tata, 1936. évi szeptember hó 9. napján. A tatai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7511 Árverés. 3679/1936. tkvi szám. Karcagi Népbank rt. végrehajtatának Balpataki Mihály, Balpataki Mária An­nus Mihályné, Balpataki Károly, Balpataki István, Bal­pataki Anna Bernát Imréné, Balpataki Margit Kiss Andrásné, Balpataki Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 9.900 , tőkekövetelés és jár. be­hajtása végett, a törökszentmiklósi kir. járásbíróság területén levő, Törökszentmiklós községben fekvő s a törökszentmiklósi 799.­­ számú tkvi betétben A. I. 1—4. sorszám, 4329., 4505., 4506., 4507. hrsz. alatt foglalt és Balpataki Mihály, Balpataki Mária Annus Mihályné, Balpataki Károly, Balpataki István, Balpataki Anna Bernet Imréné, Balpataki Margit Kiss Andrásné, Bal­pataki Erzsébet nevén álló szántóra 2754 , 50 fillér kikiáltási árban, azután az u. o. 3453. számú tkvi betét­ben A. + 1. sorszám, 4330. hrsz. alatt foglalt és Bal­pataki Mihály, Balpataki Mária Annus Mihályné, Bal­pataki Károly, Balpataki István, Balpataki Anna Bernét Imréné, Balpataki Margit Kiss Andrásné, Balpataki Erzsébet nevén álló szántóra 487 P kikiáltási árban, azután az u. o. 5514. számú tkvi betétiben A. I. 2. Sorsz., 9949. hrsz. a. foglalt és Balpataki Mihály, Balpa­taki Mária Annus Mihályné, Balpataki Károly, Balpataki István, Balpataki Anna Bernát Imréné, Balpataki Mar­git Kiss Andrásné, Balpataki Erzsébet nevén álló szán­tóra 437 P kikiáltási árban, azután az u. o. 7059. számú tkvi betétben A. I. 5. sorszám, 11862. hrsz. alatt foglalt szántónak B. 6—12. sorszám szeriint Balpataki Mihály, Balpataki Mária Annus Mihályné, Balpataki Károly, Balpataki István, Balpataki Anna Bernát Imréné, Balpataki Margit Kiss Andrásné, Balpataki Erzsébet nevén álló 1/2-ed részére 4503­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi november hó 18. napján délelőtt­­10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 127. szám, I. emelet 8. ajtó) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverekn­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 447., 150., 170. §-ai ; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Törökszentmiklós, 1936. évi julius hó 1. napján. A törökszentmiklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7496 Árverés. 10992/1936. tk. szám. Fleckenstein Mihályné végrehajtatónak, Bessenbacher Ferenc, kiskorú Bessen­­bacher Ferenc és Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. értelmében elrendeli az újabb végrehaj­tási árverést a birói letétbe helyezendő 5949 P 67 f tőke, ennek 1934. évi december 30-tól járó 5 százalék kamata, 130 P 30 f megállapított költség, 950 pengő megállapított költség tőke, ennek 1936. évi február 4-től járó 5 százalék, illetve 60 P és 120 P­­költség, valamint csupán Bessenbacher Ferenc nevén álló fele­rész illetőségre nézve a csatlakozottaknak kimondott dr. Stern Lajos 1633 P, Feldmann Sándor 776 P 46 f, Szalay István 120 pengő, dr. Gergely Mihály 500 pengő, az egész ingatlanra nézve özv. Szőllősy Arturné 1920 P és özv. Fehér Elemérné 2880 P követelése és járulékai behajtása végett a váci kir. járásbiróság területén levő, Vác városban fekvő és a váci 1285. számú betét­ben 1555/2., 1556/2. hrsz. alatt felvett 208 négyszögöl területű, a beltelekben levő kertre, melyen az adó­­bizonyítvámy szerint ház is van 5049­­ kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vácon a telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében (Budapesti főút 14. szám, 11 ajtó) megtartására 1936. évi november hó 20. napjának délelőtti 9 óráját kitűzi és az árverési fel­tételeket a következőkben állapítja meg : A­­legkisebb vételár Freckenstein Mihályné érdeké­ben 10.800 P, csupán Bessenbacher Ferenc felerészére, dr. Stern Lajos érdekében 8.000 P, Waldmann Sándor érdekében 19.200 P, Szalay István érdekében 20.000 P, dr. Gergely Mihály érdekében 20.100 P. Az egész ingat­lanra nézve özv. Szőllősy Arturné részéről 2525 P és özv. Fejér Elemerné részéről 4145 P. 4. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 6. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vác, 1936. évi szeptember hó 12. napján. A váci kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16534 Árverés: 30189/1936. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár r.­t. végrehajtatának Horváth Margit végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb ár­verést 12.600 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott: özv. Hoffmann Jak­abné 4500 P, Ernst Izidor 260 P, özv. Andor Imréné 500 P, dr. Warga Zoltán 500 P, dr. Papházy Nándor 333 P 20 f tőkék és jár. kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144. és 176. §-ai és az 1908. évi XLI. t.-c. 27. §-a értelmében a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén lévő és a Budapest székes­­főváros dunajobbparti részének 281. számú telekkönyvi betétében A. + 2. sorszám, 6871/1. hrsz. alatt Horváth Margit nevén álló, az I. ker., Városmajor­ utca 60. szám alatt fekvő 266 40/100 négyszögölnyi területű, a tkvi betét szerint telekből, az adó- és becslési bizo­nyítvány szerint ház és kertből álló ingatlanra 29680 / 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi november hó 27. napján dél­után 4 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság helyi­ségében (Budapest, II. ker., Fő-utca 70—78. szám, föld­szint 70. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan eladási ára nem lehet kisebb, mint a kikiáltási árként szereplő utóajánlat. (1908: XLI. t.-c. 27. §-a.) Amennyiben legkisebb vé­telár állapíttatott meg és ha ez nagyobb, mint az utó­­ajánlati, ez esetben az alább megnevezettek kérelmére a meghatározott legkisebb vételáron alul eladni nem lehet (5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a.). Az árverés alá eső ingatlan az utóajánlattevő által megajánlott 19.800 P vételáron alul el nem adható. A megállapított legkisebb vételárak a következők : Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés meg­tartását végrehajtató kéri 19.800 P, ha az árverést Hoffmann Jakabné csatlakozott kéri 52.836 P 13 f, ha Ernst Izidor csatlakozó kért 74272 P 04 fillér, ha özv. Andor Imréné csatlakozó kéri 85.690 P 44 f, ha dr. Varga Zoltán csatlakozó kéri 94.218 P 38 f, ha dr. Papházy Nándor kéri 94.939 P 16 fillér vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1936. évi október hó 8. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 16553 Árverés. 30331/1936. tk. sz. Budapest székesfőváros központi pénztára, mint gyámpénztár végrehajtatónak dr. Szentpály Istvánná és Lobmayer Sarolta és dr. Rich­ter Lászlóné végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 49348 pengő 49 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén fekvő s Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 20352. számú telekkönyvi betétében A + 1. sorsz., 11391/4. hrsz. a foglalt s II. kerület. Hidegkuti­ uton 111. és 113. szám alatt fekvő 1 hold 315 50/100 négyszögöl területű telekből álló dr. Szentpály Istvánné sz. Lob­­m­ayer Erzsébet, dr. Richter Lászlóné sz. Lobmayer Ilona és Lobmayer Sarolta nevén álló ingatlanra 1436 pengő 50 fillérben ezennel megállapított kikikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1936. évi december hó 4. napján délután 3 órakor Budapesten a telekkönyvi hatóság helyiségében II., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan az utóajánlattevő által megajánlott 26.400 pengő vételáron alul el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a ma­gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Budapest, 1936. évi október hó 9. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.­­ N­F 16524 Árverés. 4753/1936. szám. Magyar Általános Taka­rékpénztár rt. budapesti és kaposvári hel. cég végre­­hajtatának. Kremaier Béla és felesége Váli Olga vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelm­e következtében az 1881. évi LX. t.-c. 176. és 185. §-ai értelmében elrendeli az újabb árverést 4000 pengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi szeptember hó 21. nap­jától járó 7­­A% kamata, 1A% váltódíj, 124 P 80 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért az eddig megállapított 53 P 60 , és az ez­úttal megállapított 12 P 40 fillér költség és egyéb já­rulékai behajtása végett, az enyingi kir. járásbiróság területén levő, Siófok községben fekvő s a siófoki 343. számú tjkönyvből szerkesztett és a forgalomnak átadott 169. sz. tjkönyv­­ben végrehajtást szenvedők nevén felvett A + 2. sor­szám alatt felvett 703/2. érszámú lakház 4. szám alatt udvar és 5 gazdasági épület a Fő­ utcában, tér­mértéke nincs feltüntetve, 30.000 a legkisebb vétel­árban elrendelte ; ugyanezen telekkönyvi betétben A + 1. sorszámú udvar és gazdasági épület a Fő utcában levő ingat­lanra az árverés azért nem rendeltetett el, mert ezen ingatlanra a végrehajtató zálogjoga bekebelezve és a végrehajtási joga feljegyezve nincs, már­pedig oly in­gatlanra rendelhető el árverés, amelyre a kérelmező végrehajtási joga jogerősen­­be van jegyezve. Azon az alapon, hogy A + 1. sorszám alatti ingatlan a termé­szetben összefügg A + 2. sorszám alatti végrehajtás alá nem vont ingatlannal, az A + 1. sorszám alatti in­gatlanra az árverés el nem rendelhető. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására , 1936. évi november hó 21. napjának d. u. 2 óráját tűzi ki, és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a megállapított leg­kisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. Enying, 1936. évi augusztus hó 7. nap­ján. Az enyingi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16552 Árverés. 36449/1936. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár rt. végrehajtatának Tary Sándor és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverési 24.429 ar. P 27 fillér tőkekövetelés és járulé­kai behajtása végett a szegedi kir. járásbiróság terüle­tén levő, Szeged városban fekvő s a Szeged-beti. 1202. szám­i betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 6695. hrsz. ház Csongrádi sugár-ut 66. és Rózsa-u. 19. sz. a. udvarral 49 éjj-el és 6696 hrsz. kert, u. o. 153­5-ös te­rületű ingatlanokra 8910 pengő kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1936. évi december hó 12. napján d. e. 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Széchenyi­ tér 4. szám, földszint 10­­ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 11 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni é­s az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XL. t.-c. 25. §.). Szeged, 1936. évi október hó 11. napján. A szegedi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16551 Árverés. 9938/1936. tkvi sz. Végzés. A ráckevei kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Bak András és neje Göcze Johanna, továbbá dr. Bartha Sándor orvos jelzálogos hitelező azt kérelmezik, hogy a 3600/11936. tk. sz. és a 8217/1936. tk. sz. végzések folytán árverés alá vont ingatlanok közül az áporkai 140., 139., 141., 142. sz. betétekben 679., 1413/1., 355., 356., 804., 636., 929., 144—147. hrsz. alatt felvett ingatlanok és 24/1716 rész közös legelőből járó illetőség árverés helyett magánkézből vételi ajánlat folytán adassék el. Közhírré teszi a tkvi hatóság azt is, hogy ezzel a kére­lemmel egyidejűleg vitéz dr. Tompa Andor és neje Télcsy Gizella áporkai lakosok az áporkai 140. sz. be­tétben 679. hrsz. a. felvett 7 h 183­­0-ös szántó az Or­szágútra dűlőben! ingatlanra a kataszteri tisztajöve­delem negyvenszeres szorzatát meghaladó 6260.65­9. Gserna Lajosné sz. Tóth Erzsébet ugyancsak áporkai lakos az u. ezen betétbein 1413/1. hrsz. alatt felvett 2 sváid 295 négyszögöl szántó a launa -dűlőbeni ingatlanra a kataszteri tisztajövedelem negyvenszeres szorzatát meg­haladó 2166.90 pengő, dr. Bartha Sándor budapesti (Margit-i körút 17.) lakos az áporkai 130. sz. betétben 355—56. hrsz. alatt felvett 455 + 464 négyszögöl szőlő a Haján ingatlanra 296.80 pengő, az u. ottaan­ 140. betétben 804. hrsz. alatt felvett 11 hold 499 négyszögöl szántó a Putrin dülőbeni ingatlanra 4509.20 pengő, az u. o. 141. sz. betétben 636., 929. hrsz. alatt felvett 713+4 hold 1312 négyszögöl szőlő a Borjujáráson és szántó a Dajára dülőbeni ingatlanra 74.40 + 2024.40 pengő, az u. ezen betétben felvett 24/1716 rész közös legelőből járó illetőségre 468 pengő, az u. ottani 142. betétben 144., 145., 146., 147. hrsz. alatt felvett 423+318+317+423 négyszögöl kert, ud­var és lakóház ingatlanra a Beltelekben 3367,60 pengő, és kataszteri tisztajövedelmek negyvenszeres szorzatait meghaladó vételárak felkínálása mellett vételi ajánlatot tettek. A megajánlott vételár 10%-át bírói letétbe helyezték és bejelentették azt is, hogy az ingatlanokat f. évi no­vember hó 1. napján óhajtják birtokba venni. A telekkönyvi hatóság ezen kellő időben és formában előadott vételi ajánlatot elfogadja és az ingatlanoknak végrehajtási árverés hatályával bírói után magánkézből .

Next