Budapesti Közlöny, 1936. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-01 / 276. szám

Budapest, 1936. 276. szám. Kedd, december 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — S magánhirdetéteknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 óv. f. Szerkesztőség:: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség:: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A 300 szót meg­ nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapitott ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f, 14 „ 40 „ - 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. iparügyi miniszter Fábián Mátyás asztalosmester, Gulyás Mihály kerékgyártó­mester, Kiszely Pál kőművesmester, Szokolai Ádám csizmadiamester és Timkó János csiz­madiamester, békéscsabai lakosoknak öt év­tizedet meghaladó eredmén­y ipari tevékeny­ségükért elismerését fejezte ki. A m. kir. pénzügyminiszternek 1936. évi 168.301. számú rend­elete az idegen államok pénznemeiben megállapitott értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapitása szem­pontjából pengőértékre történő átszámításáról. 1. §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi november havában nyílt meg, továbbá az 1936. évi december havában ese­dékes forgalmi adók megállapításánál az ide­gen államok pénznemeiben megállapított érté­kek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámí­tási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 3. §. Kifizetések (devizák) árfolyama: Amsterdam .................... 179.73 P Belgrád ............................ 7.82 P Berlin .................. Brüssel ............................. 57.02 „ Bukarest ....................... 3.41 „ Kopenhaga ...................... 73.84 * London ........................... 16.53 „ Milano ................. New-York ........................ 338.65 „ Oslo ................................ 83.10 „ Páris ..............................• 15.69 „ Prága ............................... 11.60 " Sofia (clearing) ........... 4.13 „ Stockholm ....................... 85.28 „ Varsó ..................... Wien (clearing) ...... 80.45 ” Zürich ................ 4. á- Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan jegyzi, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1936. évi november hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. • -------1 52.000/Eln. VI—c. 1936. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. csendőr csapattiszti állomány ki­egészítése céljából — az 1893. évi XXXVI. t.-c. értelmében — pályázatot hirdetek. I. Felvételi követelmények: A m. kir. csendőr csapattisztek állományába való felvételre pályázhat, aki : 1. magyar állampolgár, 2. csendőrtiszti csapatszolgálatra testileg és szellemileg alkalmas, 3. valamely hazai Tudomány Egyetem jogi, vagy a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetem, vagy valamely hazai Tudomány Egyetem bölcsészeti karán képesí­tést szerzett, vagy valamely hazai nyilvánossági joggal felruházott főiskolát (jog-, gazdasági akadémia-, erdészeti- vagy bányászati főiskolát) sikeresen elvégezte. Orvosi vagy állatorvosi képesítéssel bírók tekintetbe nem jönnek, 4. büntetlen és fedhetetlen előéletű, erkölcsi magaviselet, nemzeti és hazafiús szempontokból kifogás alá nem esik, 5. 26. életévét pályázati kérelmének benyúj­tása napján még nem töltötte be, 6. nőtlen, 7. gondnokság vagy bűnvádi (közigazgatási büntető) eljárás alatt nem áll, 8. szülői (gyámi) nyilatkozattal igazolja, hogy a szülő (gyám) beleegyezik a csendőr­tiszti­karba való felvételbe (csak kiskorúakra vonat­kozik) és 9. karpaszományos katonai kötelezettségének legalább „jó“ eredménnyel eleget tett. (E. e. zss. vagy kovf. cim. cím.) A felsorolt feltételeket a következő okmányok­kal kell igazolni: ad 1. a magyar állampolgárságot valamely Csonka-Magyarországon fekvő község kötelé­kébe való tartozást tanusító illetőségi bizonyít­vánnyal, vagy a magyar állampolgárságnak optió útján történt fenntartását tanusító okirat­tal, esetleg más hivatalos okmánnyal, ad 2. a fegyveres szolgálatra való alkalmassá­got valamely m. kir. honvéd vegyesdandár szék­helyén működő m. kir. honvéd- és közrendé­szeti egészségügyi intézet állományába tartozó orvos által kiállított hivatalos orvosi vélemény­nyel, melyből a testmagasság is kivehető legyen. Az orvosi vélemény beszerzése előtt a pályázó a vegyesdandár székhelyén levő m. kir. csendőr­­kerületi parancsnokságnál katonai egyenruhá­ban jelentkezni tartozik. ad 3. az egyetemi (főiskolai) végzettséget az illető egyetem által kiállított oklevéllel (vég­bizonyítvánnyal) vagy annak hiteles másolatá­val és indexxel, melyhez az érettségi bizonyít­­vány vagy annak hiteles másolatát is csatolni kell, ad 3. az erkölcsileg kifogástalan, fedhetetlen előéletű, nemzeti, hazafias magatartást, vala­mint a 7. pontban említett feltételt a közigazga­tási hatóság által kiállított erkölcsi bizonyít­vánnyal, ad 5. az életkort születési bizonyítvány­, vagy annak hiteles másolatával, ad 6. a családi állapotot a községi elöljáróság vagy rendőrhatóság bizonylatával, ad 7. (Lásd­­ ad 4.), ad 8. szülői (gyámi) nyilatkozat (csak kis­korúak) és ad 9. volt csapattestétől (katonai parancs­nokságtól) kapott szabadságolási igazolvánnyal vagy más hitelt érdemlő bizonyítvánnyal. II. Általános tudnivalók : A m. kir. csendőrség tiszti állománya kiegé­szítése céljából közzétett „Pályázati hirdet­mény“ alapján ez alkalommal felvételre jelent­kezett pályázók, ha a csatolt minta szerint meg­szerkesztett folyamodványuk alapján felvételre 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama : rangol font ................. 16.49 „ 100belga ......................... 56.90 „ 100canadai dollár .......... 332.52 „ 100cseh korona ........ 10.10 „ 100dán korona .............. 73.64 „ 100dinár ......................... 7.80 „ 100dollár U. S. A............. 337.25 „ 100francia frank .......... 15.49 „ 100hollandi forint .......... 173.93 „ 100lengyel zloti .............. 60.— „ 100leu ............................. 2.80 „ 100leva ............................. 4.— „ 100lira ............................. 16.90 „ 100norvég korona .......... 82.90 „ 100osztrák schilling ___ 80.— „ 100svájci frank .............. 76.84 „ 100svéd korona ............. 85.08 „ 1arany font ................. 27.82% P 1arany dollár .............. 5.72 P Egyes szám áraa 10 fillér*.

Next