Budapesti Közlöny, 1936. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-01 / 276. szám

1936 december 1. Budapesti Közlöny 11. a világháború alatt teljesített arcvonal­beli szolgálatból kifolyólag rokkanttá vált nem hivatásos katonai egyéneknél a rokkantjáradék élvezetét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap hiteles másolatát, 12. a világháborúnak a hivatásos katonai állományból származó rokkantainál az arról szóló igazolványt, hogy a világháborúban szer­zett sérülésükből kifolyólag váltak rokkanttá és sérülési pótdíj élvezetében vannak. A kinevezés ideiglenes minőségben történik és a kinevezettek egy évi kifogástalan szolgálat után fognak állásukban véglegesíttetni, ameny­­nyiben ezen idő alatt a szükséges szak- és gya­korlati ismereteket s különösképen az intézet­nél üzemi használatban levő összes iró, számla­­iró-, összeadó-, szorzó-osztó és regisztráló gé­pek kezelésében való jártasságot igazolni tud­ják és a postatakarékpénztári szakvizsgát sikerrel leteszik. A két pengős okmánybélyeggel ellátott pá­lyázati kérvények a m. kir. postatakarékpénz­tár vezérigazgatójához intézendők és jelen hir­detménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori közzétételétől számított 15 napon belül a m. kir. postatakarékpénztár elnöki osz­tályánál (Budapest, V., Hold­ utca 4., II. emelet 27. ajtó) nyújtandók be. A közszolgálatban álló, valamint a fentebbi 8—12. pontokban említett pályázók kérvénye bélyegmentes. A közszolgálatban álló pályázók a kérvényeiket hivatali felsőbbségü­knél tartoz­nak benyújtani, amely azt az illető törzskönyvi lapjával s annak közlésével továbbítja, hogy a pályázó ottani alkalmazásban használhatósá­gának milyen tanúbizonyságát adta. A hiányosan felszerelt, továbbá a szolgálati út megkerülésével, valamint az elkésve beadott kérvények nem vétetnek figyelembe. Budapest, 1936. évi november hó 27-én. 3—2 M. kir. postatakarékpénztár. dr. Lukács Vilmos Kisvárda, dr. Kiss Zoltán Hajdúszoboszló, dr. Ludmány Sándor Debre­cen, dr. Márkus László Nyíregyháza, dr. Neu­mann Lipót Jászberény, dr. Petkovits Tamás Kisújszállás, dr. Pogány József Nyíregyháza, dr. Kalós Sándor Debrecen, dr. Kürthy László Debrecen, dr. Réthy Aladár Debrecen, dr. Szabó Sándor Debrecen, dr. Székely Gyula Debrecen, dr. Tóth Antal Debrecen, dr. Zsat­­kovics Endre Debrecen. Átjegyezte a debreceni kamarához : Pályázat. A pestújhelyi róm. kath. egyházközség, mint iskolafenntartó pályázatot hirdet a pestújhelyi róm. kath. polgári fiúiskolánál betöltendő mennyiségtan-természettan-vegytan szakos he­lyettes tanári állásra. Pályázhatnak róm. kath. vallásu, okleveles polgári iskolai tanárok, akiknek énekből is van képesítésük. Javadal­mazás az állami tanárokéval egyenlő. Pályázatot hirdet továbbá ugyancsak a pol­gári fiúiskolánál betöltendő óraadó tanári állásra. Pályázhatnak róm. kath. vallásu, okleveles polgári iskolai magyar-német vagy magyar-történelem szakos tanárok tornaképe­­sitéssel. Díjazás havi 80.­ P. A kellően felszerelt pályázatokat az egyház­­község elnökségénél (Pestújhely, Gróf Serényi János­ utca 13., plébánia) 1936. évi december hó 15-ig kell benyújtani. Megválasztás esetén mindkét ádás 1936. évi január hó 1-én foglal­ható el. Pestújhely, 1936. évi november hó 30-án. Vedres Béla s. k. plébános. A pécsi kir. közjegyzői kamara a dr. Káldi Gyula volt szekszárdi kir. közjegyző elhalálo­zása következtében üresedésben levő kir. köz­jegyzői irodának továbbvezetésére kirendelt dr. Kasza László kir. közjegyzőhelyettest ezen meg­bízás alól 1936. december 1. napjával felmen­tette s az iroda továbbvezetésére arra az időre, míg az újonnan kinevezendő kir. közjegyző működését meg nem kezdi, dr. Csányi László szekszárdi kir. közjegyzőt rendelte ki. A debreceni orvosi kamara az 1936. évi november hó 14-én tartott választmányi ülésen tagjai sorába felvette a következő orvosokat: dr. Berger Artur Derecske, dr. Berger Bertalan Nagykereki, dr. Csillag Imre Nagyrábé, dr. Domokos József Rákóczifalva, dr. Endrődi Albert Debrecen, dr. Gyenge Róza­ Debrecen, dr. Harsányi Dezső Debrecen, dr. Kolliner Gabriella, Blayerné Mezőpeterd, dr. Köstner József Debrecen, dr. Karczub Dénes Debrecen, budapesti kamarától dr. Tury Lajos Nyír­egyháza székhellyel, budapesti kamarától dr. Valér Béla Nyíregyháza székhellyel, budapesti kamarától dr. Vikol János Debrecen székhely­­lyel , szegedi kamarától dr. Gerlei Ferenc Nyíregyháza székhellyel, miskolci kamarától dr. Takács László Nyíregyháza székhellyel, miskolci kamarától dr. Takácsné, Welinszky Róza Nyíregyháza székhellyel, miskolci kama­rától dr. Koncz Lajos Mátészalka székhellyel, székesfehérvári kamarától dr. Mogyorós Endre Berettyóújfalu székhellyel. Eltávoztak a debreceni kamarától más kamarához : dr. Barcsay Ferenc Berettyóújfaluból Buda­pestre, dr. Piróth Endre Debrecenből Buda­pestre, dr. Kulcsár Ferenc Debrecenből Buda­pestre, dr. Tóth Sándor Nyírbátorból Buda­pestre, dr. Ács Nagy István Nyíregyházáról Békéscsabára, dr. Csajkos Gyula Mikepércsről Celldömölkre. Lakhelyet változtattak a debreceni kamara területén belül: dr. Szűcs László Kisvárdáról Tuzsér­ra tá­vozott, dr. Csömör Benő Debrecenből Józsára távozott, dr. Lencz Géza Debrecenből Mike­­pércsre távozott, dr. Kósa Menyhért Debrecen­ből Vásárosnaményba távozott. A debreceni ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Sztachó Szever Berettyóújfalu székhel­lyel volt bejegyzett ügyvéd, jelenleg szegedi lakos, a debreceni ügyvédi kamara fegyelmi bírósága által 136/1936. F. szám alatt hozott és a kir. Kúria ügyvédi tanácsának Kft. 234/9/1936. számú ítéletével helybenhagyott ítélettel az ügyvédség gyakorlatától 6 hónapra felfüggesztetett. Irodagondnok kirendelésére szükség nem volt. A felfüggesztés hatálya a közzététel napjá­val kezdődik. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédjelöltek sorában 1936. évi szep­tember hó 1-től október hó 31-ig a következő változások voltak : 7. Az ügyvédjelöltek lajstromába felvétettek : dr. Aczél György ügyvédjelölt dr. Kelényi Jenő ügyvédhez, dr. Adler László ügyvédjelölt dr. Somogyi Ödön ügyvédhez, dr. Bereczki Ferenc ügyvédjelölt dr. Heller Tivadar ügy­védhez, dr. Berényi Gyula ügyvédjelölt dr. Mekker György ügyvédhez, dr. Bihar István ügyvédjelölt dr. Szende Sándor ügyvédhez, dr. Bölcskey Endre ügyvédjelölt dr. Deutsch Sándor ügyvédhez, dr. Csukás László ügyvéd­­jelölt dr. Bán Kálmán ügyvédhez, dr. Erdélyi Jenő ügyvédjelölt dr. Steiner Izidor ügyvéd­hez, dr. Feledi Sándor ügyvédjelölt dr. Zöld Ferenc ügyvédhez, dr. Fülöp Benő ügyvéd­­jelölt dr. Nyári Miklós ügyvédhez, dr. Fülöp László ügyvédjelölt dr. Richter Jenő ügyvéd­hez, dr. nemes Fülöp László ügyvédjelölt dr. Fülöp György ügyvédhez, dr. Ginyovszky József ügyvédjelölt dr. Barra Károly ügyvéd­hez, dr. Glatz Olivér ügyvédjelölt dr. Weldy Béla ügyvédhez, dr. Gulyás Andor ügyvéd­­jelölt dr. Gál Jenő ügyvédhez, dr. Guttmann Izidor Imre ügyvédjelölt dr. ifj. Wiener József ügyvédhez, dr. Grünfeld Sándor ügyvédjelölt dr. Bernfeld Imre ügyvédhez, dr. Kerekes Antal András ügyvédjelölt dr. Deutsch Oszkár ügyvédhez, dr. ifj. Koffler Károly ügyvédjelölt dr. Bassay Gyula ügyvédhez, dr. Kolozsvári Béla ügyvédjelölt dr. ifj. Dániel Sándor ügy­védhez, dr. Konkoly Thege Balázs ügyvéd­jelölt Máv. jogügyi osztályhoz, dr. Kormányos György Peter ügyvédjelölt dr. Vajda Péter ügyvédhez, dr. Krenner Jenő ügyvédjelölt dr. Weldy Béla ügyvédhez, dr. Őze Imre ügyvéd­­jelölt dr. Neugröschel Endre ügyvédhez, dr. turczi Papp János ügyvédjelölt dr. Szabados Ferenc ügyvédhez, dr. Rákosi Gyula ügyvéd­­jelölt dr. Száva Zoltán ügyvédhez, dr. Rubovszky György ügyvédjelölt dr. Komjáthy Kázmér ügyvédhez, dr. Szabó Elek ügyvéd­­jelölt dr. Turányi Zsigmond ügyvédhez, dr. Szántó Ervin ügyvédjelölt dr. Lénárt Vilmos ügyvédhez, dr. Szemző Miklós ügyvédjelölt dr. Mezei Sándor (szegedi) ügyvédhez, dr. Uj­­falussy Tibor ügyvédjelölt dr. Ujfalussy Ferenc ügyvédhez; II. Átjegyeztettek : dr. Bán Miklós ügyvédjelölt dr. Soós József ügyvédtől dr. v. Szűcs Dezső ügyvédhez, dr. Bertalany Lóránd ügyvédjelölt dr. Spitzer Gyula ügyvédtől dr. Grosinger László ügyvéd­hez, dr. Bertóty László ügyvédjelölt dr. Ger­­liczi Gyula ügyvédtől dr. Mennyey Géza ügy­védhez, dr. Bojt Sándor ügyvédjelölt dr. Jacobi Béla ügyvédtől dr. Grecsák Richárd ügyvéd­hez, dr. Bolgár Jenő ügyvédjelölt dr. Balla Béla ügyvédtől dr. Markovich Miklós ügyvéd­hez, dr. Bóna Zoltán ügyvédjelölt dr. Dénes István ügyvédtől dr. gyöngy. Szappanos Jó­zsef ügyvédhez, dr. Csáky Dénes István ügy­védjelölt dr. Kozma Jenő ügyvédtől dr. Halász János ügyvédhez, dr. Csohány Endre ügyvéd­­jelölt dr. turczi Papp Lajos ügyvédtől dr. Mol­nár sz. Dezső ügyvédhez, dr. Frank György ügyvédjelölt dr. Márton Arnold ügyvédtől dr. Fehér Dezső ügyvédhez, dr. Grünbaum Arnold ügyvédjelölt dr. Hajós Dezső ügyvédtől dr. Kertész István ügyvédhez, dr. Györgyei József ügyvédjelölt dr. Bratmann Pál ügyvédtől dr. Madarász Gyula ügyvédhez, dr. Hegymegi Kiss Pál ügyvédjelölt dr. Markovich Miklós ügyvéd­től dr. Gulácsy György ügyvédhez, dr. Holzer László ügyvédjelölt dr. Lőwy Ödön ügyvédtől dr. Holzer János ügyvédhez, dr. Horváth Mik­lós Iván ügyvédjelölt dr. Hajdú Artur ügyvéd­től dr. Sallai Ábris ügyvédhez, dr. Korda La­jos ügyvédjelölt dr. Vekerdy Géza ügyvédtől dr. Vajda Péter ügyvédhez, dr. Kovács István ügyvédjelölt dr. Klein Zoltán ügyvédtől dr. Adler Izsó ügyvédhez, dr. Kozma Tibor ügy­védjelölt dr. Bernfeld Imre ügyvédtől dr. Schmidt Sándor ügyvédhez, dr. Králik Lajos ügyvédjelölt dr. Geleta József ügyvédtől dr. Huszovszky Lajos ügyvédhez, dr. Lovász Lukács ügyvédjelölt dr. ifj. Nagy István ügy­védtől dr. Mosonyi Kálmán ügyvédhez, dr. Markovits Miklós ügyvédjelölt dr. Aradi Géza ügyvédtől dr. ifj. Virág Gyula ügyvédhez, dr. Márkus László ügyvédjelölt dr. Sugár Ferenc ügyvédtől dr. Czigler István és dr. Mor­vai Béla ügyvédekhez, dr. Menzl Miklós ügy­védjelölt dr. Spitzer József ügyvédtől dr. Jacobi Béla ügyvédhez, dr. Molnár József ügyvédjelölt dr. Vértes József ügyvédtől dr. Bánlaky Zoltán ügyvédhez, dr. Molnár László ügyvédjelölt dr. ifj. Dániel Sándor ügyvédtől dr. Josefovits László ügyvédhez, dr. Papp László ügyvédjelölt dr. Biró Endre ügyvédtől dr. Bozóky Jenő ügyvédhez, dr. Brückler Jenő ügyvédjelölt dr. Boczán Elemér ügyvéd­től dr. Weldy Béla ügyvédhez, dr. Révész Endre ügyvédjelölt dr. Réti Illés Elemér ügy­védtől dr. Sommer József ügyvédhez, dr. Sacher János ügyvédjelölt dr . Weissberger Imre ügyvédtől dr. ifj. Nagy István ügyvéd­hez, dr. Salamon Dezső ügyvédjelölt dr. Sámuel Károly ügyvédtől dr. Vizi Ferenc ügy­védhez, dr. Sándor László ügyvédjelölt dr. Lengyel László ügyvédtől dr. Kellermann Pál ügyvédhez, dr. Schwarcz István ügyvédjelölt dr. Vajda Péter ügyvédtől dr. Sugár Ferenc ügyvédhez, dr. Selymes László ügyvédjelölt dr. Fischer Imre ügyvédtől dr. Luy György ügyvédhez, dr. Steinherz Miklós ügyvédjelölt dr. Deutsch Albert ügyvédtől dr. Kertész Zsig­mond ügyvédhez, dr. Székely Kolos János ügyvédjelölt dr. Székely Szilárd ügyvédtől dr. Ladányi Ármin ügyvédhez, dr. Tavasz Ist­ván ügyvédjelölt dr. Mekker György ügyvéd­­től dr. Vásárhelyi Jenő ügyvédhez, dr. Wein­­berger Béla ügyvédjelölt dr. Ladányi Ármin ügyvédtől dr. Asztalos István ügyvédhez . 3

Next