Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-01 / 276. szám értesítője

Budapest, 193®. 276. szám. Kedd, december 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f E­zek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos rtesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. *­A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 1396/1936. vht. szám. Dr. Dózsa Ödön buda­pesti V., Tükör­ utca 5. sz. lakos, ügyvéd által képvi­selt Magyar Takarékpénztárak Közp. Jelzálogbankja rt. javára 1600 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig, amennyiben a követelésre időköziben rész­letfizetés történt, annak beszámításával a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi P. 429955. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 13. nap­ján lefoglalt és 6470 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartá­sát elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Túr,lévén, Horthy Mi­klós­ utca 45. szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi december hó 16. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, könyvszekrény, könyvek, fejős­tehén s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmadrészéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsa­k ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Mezőtúr, 1936. évi novem­ber hó 6. napján. Istvánffy Sándor, kir. kir. végre­hajtó. O 8169 Árverés. Pk. IX. 717892/1936. szám. Dr. Faludi Fe­renc ügyvéd által képviselt Nova Közlekedési és Ipari rt. javára 2614 pengő 32 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 207602/1936. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi junius hó 24. napján lefoglalt és 3253 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Lipót­ körút 20. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi december hó 3. napjának délutáni háromnegyed 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, függöny s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi november hó 16. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 17095 Árverés. Pk. VII. 727892/1936. szám. Dr. Zimmermann Béla és Géza ügyvédeik által képviselt Rajna Alfréd ja­vára 88 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 12548/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi október hó 21. napján lefoglalt és 17.184 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, ha kielégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényikereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Berlini­ tér 5. sz. alatti kávéházban leendő megtartására határidőül 1936. évi december hó 1. napjának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt kávé­házi berendezés és felszerelés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csa­k azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi november hó 7. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 17099 Árverés. Pk. VII. 710803/1936. szám. Dr. Boros Fe­renc budapesti ügyvéd által képviselt Kovács Géza ja­vára 2000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 418178/1936. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi április hó 17-én le­foglalt és 1.000 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti, központi, kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendezte,­ annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Jókai­ utca 34. szám alatt. Erdős testvérek autójavító és karosszéria üzem cégnél leendő megtartására 1936. évi december hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó Panhard Buick gyármánya s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés elenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi november hó 7-én. Talán Árpád, kir. bír. végrehajtó. O­F 17093 Árverés. Pk. VII. 901496/1932. szám. Dr. Vámbéri László ügyvéd által képviselt Kelemen D. és társa Könyvterjesztő Vállalat javára 66 pengő 45 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1930. évi 341746. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 9-én lefoglalt és 1221 pengő becsértékű ingóságokra az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Kmetty­ utca 2. szám, II. em. 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi december hó 3. napjának délutáni fél 5 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ebédlő­­kredenc, vitrin, könyvszekrény, rádió s egyéb ingósá­gokat el fogom adni. Budapest, 1936. évi november hó 6-án. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 17085 Árverés. Pk. X. 716502/1936 szám. Dr. Barta Ferenc, ügyvéd által képviselt Phönix Általános Biztositó rt., továbbá : Gazdák Biztositó Szövetkezete javára 64 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1935. évi 14.969. számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi junius hó 25. napján le­foglalt és 1980 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Király­ utca 67. ház­szám, III. em. 17. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi december hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1936. évi november hó 12. napján. Biró József, kir. hír. végre­hajtó. — Q­F 17084 Árverés: 20819/1936. vght. szám. Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogy dr. Frankel Lipót ügyvéd által képviselt Fischer Hugó javára 1028,84 pengő és járulékai erejéig 1931. évi június hó 12. nap­ján foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 8975 pengőre becsült következő ingóságok u. m­. : üzletberendezés, csillárok, vill. félsz. cikkek és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek Szeged, Tisza Lajos­ körut 39. szám alatt leendő foganatosítására 1936. évi december hó 7. napjának délelőtti éi 10 órája határidőül kif­izetik. Szeged, 1936. évi november hó 11. napján, vitéz Gál József, kir. kir. végrehajtó. O­F 17101 ügyes szám sb­sl 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 20368/1936. tk. szám. Az Alföldi Takarék­pénztár Debreceniben, debreceni ber. cég végrehajtásá­­nak, Bacsó Pál gyám által képviselt kiskorú Szilágyi Edith debreceni lakos végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 12.300 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a debreceni 680. számú telekkönyvi betétben I. 1. sorsz., 4241. hrsz. alu­tt foglalt 189.30 négyszögöl területű s Rákóczi­ utca 2. szám alatt fekvő ház és udvarral 38.835 ar. pengő kikiáltási árban, II. a debreceni 813. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. sorsz., 11192., 11193., 11194., 11195. hrsz. alatt foglalt 1591.30 négyszögöl területű s Domokos Lajos­­utcában (a Vénkertbem) 24. sz. alatt fekvő ház, udvar és szőlőre 6.818 ar. pengő kikiáltási árban, ez utóbbi ingat­lanra C. 20. sorsz. alatt Kovács János javára bekebele­zett haszonélvezeti jog és kikötményii jog fenntartása mellett. Az árverést 1936. évi december hó 18. napján d. e. 9 óraikor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ u. 17. sz., 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok az árverési feltéte­leikben megállapított árnál alacsonyabb áron nem ad­hatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Debrecen, 1936. évi augusz­tus hó 7. napján. A debreceni kir. járásbiróság, mint ___. 1. NT K173 Árverés. 32491/1936. tkvi szám. Dr. Csonka Nándor végrehajtatának Lippai Péter végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szegedi kir. járásbiróság területén levő, Szeged város határában fekvő s a Szeged-kült. 9405. sz. betétben A. I. 6., 18—30. sorsz. alatt foglalt 53456. hrsz. ut a Barát dűlőben 523 □-öl, 53451/2. hrsz. szántó u. o. 369 □-öl, 53452/2. hrsz. rét u. o. 704 □-öl, 53453/2. hrsz. szántó u. o. 1 hold 1323 □-öl, 53454/2. hrsz. rét u. o. 1001 -öl, 53455/2. hrsz. szántó u. o. 1 hold 117 Q-öl, 53457/2. hrsz. legelő u. o. 644 O-öl, 53458/2. hrsz. ház Összeszék kap. 271. sz. a. udvarral­­u. o. 67 ///öl, 53461/2. hrsz. szántó u. o. 1 hold 1373 □-öl, 53485/5. hrsz. szántó u. o. 483 □-öl, 53486/5. hrsz. rét u. o. 1289 □-öl, 53487/1. hrsz. rét u. o. 117 Q-öl, 53485/4. hrsz. szántó u. o. 503 □-öl ,és 53486/4. hrsz. rét u. o. 1 hold .191 □-ös területű ingat­lanokra 5055 pengő kikiáltási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1936. évi december hó 16. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Széchényi-tér 4. szám, földsz. 10. ajtó alatt) fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat dr. Csonka Nándor kérelmére 3310 pengőnél, Csikós Antal kérelmére 3707 pengőnél, dr. Hedry Miklós kérelmére 4297 pengőnél és dr. Farka Lajos kérelmére 4342 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. S-an­ . 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékéig kiegészíteni (1908: XL. t.-c. 25. §.). Szeged, 1936. évi szeptember hó 3. napján. A szegedi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8159 Árverés. 9854/1936. tkvi szám. A m. kir. államkincs­tárnak (képv. a pécsi kir. pénzügyigazgatóság 2812/IV. 1936. sz.) végre­hajtásának, Nogel Kálmánná, Lengyel Istvánná, Fejes Jánosnné, Lengyel Ferenc, kisk. Lengyel , István és Tibor végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 965 P 84 t tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Pécsett levő s a pécsi 2621. sz. betéti 2927. hrsz. lakház és udvarra (Petrezselyem­ u. 53.) 8160 pengő kikiáltási árban elrendelte.

Next