Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-01 / 276. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 december 1. Ha az ingatlanért nem ígérnek meg 7000 pengőt, úgy azt özv. Lengyel Imréné javára a B. 22., 23. sorsz. illetőségre bekebelezett haszonélvezeti jogtól menteseit kell elárverelni, ellenesetben az árverés nem érinti az említett jogot. A árverést 1037. évi február hó 9. napján délelőtt fél 9 órakor Pécsett, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Munkácsy Mihály­ utca 2. szám, I. em. 52. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni. Pécs, 1936. évi október h­ó 26. napján. A pécsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8158 Árverés. 7137/1936. tk. szám. Néptakarékpénztár rt. nagyatádi cég végrehajtatónak, gróf Széchenyi Emil végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 15.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Balatonföldvár községben fekvő s a kőröshegyi 618. sz. telek jegyzőkönyvben A + 1. sorszám, 992/2. érszám alatt felvett nyara­lófölekre gróf Széchenyi Viktor elő­vásárlási jogával terhelten 60.000­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi december hó 23. napján d. e. 10 órakor a telekikönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni ne­m lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell feiegészí­­teni. Tab, 1936. évi november hó 17. napján. A töbi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8155 Árverés. 11868/1936. tkvi szám. Szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság által képviselt kir. Kincstár végre­hajtatónak, özv. Steig Istvánná és kir. Steig István végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1223 pengő 90 fillér tőkekövetelés, ennek 1935. évi november hó 1. napjától járó 9 százalék kamata, 36 pengő 71 fillér behajtási illeték behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, Szek­szárd városban fekvő s a szekszárdi 4667. számú bötét­ben + 1. sonsz., 697. busz. házra és udvarra a Brizetek­ben, terhelve egészben Steig Flóriánné szül. Stein Borbála holtiglani haszonélvezeti jogával és felerész­ben özv. Steig Istvánná szül. Piszter Julianna özvegyi haszonélvezeti jogával 5260 pengő kikiáltási ár mellett. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 2. ajtó) meg­tartására 1937. évi február hó 25. napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szekszárd, 1936. évi augusztus hó 6. napján. A szekszárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8162 Árverés. 11066/1936. tkvi szám. Szekszárdi m. kir. pénzü­gyigazgatóság által képviselt Kir. Kincstár végre­hajtatának, Fulksz János és neje Mihli Anna végrehaj­tást szenvedőik ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 560 pengő 53 filt. tőkekövetelés, ennek 1931. évi január hó 1. napjától járó 9 százalék kamata, 16 , 82 fillér adóbehajtási ille­ték behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, Báta­­szék községben fekvő s a bátaszéki 830. számú betét­ben I. 1—10., 12—22. sorsz., 4795., 4831., 4837., 7872., 9187., 9188., 9310., 11424., 11434., 11436., 13398., 13399., 17810/2., 17934., 17995., 17996., 19330., 23334., 26576., 28177., 28205. hrsz., 368, 147, 22, 595, 51, 279, 611, 100, 86, 188, 121, 258, 256, 316, 212, 2­56, 261, 433, 447, 428 és 424 négyszögöl szántóra, szőlőre, rétre és ko­párra az Előhegy, Martinca, Magyaros, Kövesdi-hegyhát, Szentarat, Alsólkövesd, Méhészválgy, Svábhegy, Alsó­farkasd és Felsőzsizsák dűlőkben és pedig A. I. 1—3. sorsz. alatti ingatlan terhelve özv. Fuksz Antalné Wer­ner Éva özvegyi haszonélvezeti jogával 2422 ., a báta­széki 2481. sz. betétben I. 1—8., 10., 11. sorsz., 2691., 4835., 6729 , 5556., 5557., 8754., 8755., 10504. 24139. és 26689. hrsz., 670,170, 543, 127, 190, 181, 627, 90. 1560 és 140 négyszögöl szántóra és szőlőre Középút, Előhegy, Szentai III. völgy. Szentai I. völgy. Kis­oros, Alsókövesd, Martinca és Alsó-Farkasd dűlőikben 1804 pengő 80 fillér; u. o. betétben + 1. sorsz., 26690. hrsz. 139 négyszögöl szőlőre az Alsófarkasd dűlőben 128 , 80 fillér; + 2. sorszám, 2664/1. hrszám, 478 négy­szögöl szántóra a Középút dűlőben 318 pengő 80 fillér; + 3. sorszám, 27357/2. hrszáma 425 négyszögöl szántóra a Felsőfarkasd dűlőben 123 P 6­1 f. és + 4. sorsz., 27358/7. hrsz. 73 négyszögöl szántóra ugyanott 96 P 80 fillér kikiáltási ár mellett ; végül a bátaszéki 3165. számú betétben I. 2—5. sorsz., 3071., 17548., 26577. és 26688. hrsz., 471, 1217, 466 és 140 négyszögöl szántóra a Középút, Méhészvölgy és Alsófarkasd dű­lőkben és pedig az I. 2. sorsz. ingatlan terhelve özv. Fuksz Jakabné holtiglan tartó haszonélvezeti jogával 1458 , 80 fillér kikiáltási ár mellett. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bátaszék köz­ségházánál megtartására 1937. évi március hó 3. napjá­nak délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapi­tja meg­­ 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 .százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szekszárd, 1936. évi augusztus hó 1. napján. A szekszárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8161 Árverés. 24871/1936. tkvi sz. Magyar Földhitelintéze­tek Országos Szövetsége végrehajtatónak, Lukács Márton és neje szül. Oláh Borbála és Lukács Ferenc és neje szül. Márton Mária nagyhalászi lakos végrehaj­tást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a budapesti ker. törvényszék 16. P. 39891/1934. sz. megkeresése alapján a kölcsöntőke eddig lejárt rész­letei fejében még­pedig : az 1930. évi november 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89, az 1931. é­vi május 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89, az 1931. évi november 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89, az 1932. évi május 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89 az 1932. évi november 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89, az 1933. évi május 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.89, az 1933. évi november 1-én lejárt járadék fejében arany $ 43.39, a végleges kiegyenlítés napjáig lejárt és hátralékos járulékok után az egyes járadékok lejáratá­tól a tényleges kifizetésig számítandó 8% késedelmi kamat, végül 45 pengő eddig megállapított, valamint a később felmerülendő költségek behajtása végett a végrehajtási újabb árverést elrendeli, az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskai­­utca 2. sz., 31. ajtó) leendő megtartására 1936. évi december hó 17. napjának d. e. 8 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg : Az árverés alá bocsáttatnak az alábbi ingatlanok azon kiterjedésben és mindazon tartozékokkal együtt, amint azokat az eddigi tulajdonosok bírták a Magyar Föld­hitelintézetet Országos Szövetsége által ezen ingatla­nokra adott kölcsön engedélyezésekor megállapított becsértékkel, mint kikiáltási árral, mégpedig, a tiszarádi 428. számú betétben A. + 1. sor, 882/27. hrsz. 3 hold 1095 ö-ös szántó a Szőlővölgy dűlőben Lukács Márton és neje Oláh Borbála nevén álló ingat­lanra 1662 aranypengő kikiáltási árban, a nagyhalászi 341. sz. betétben A. + 2. sor, 1218/9. hrsz. 584 Ö-ös rét a Kákás fertő dűlőben ingatlannak Lukács Ferenc­­Márton Mária férje nevén álló 15/21 részére 11,5 arany­pengő kikiáltási árban. A nagyhalászi 1268. sz. betétben A. -jr 2. sor. 2502/79. hrsz. 1 hold 733 C-ös szántó a Kocoba lápok dűlőben Lukács Márton Oláh Borbála férje nevén álló ingatlanra 753 pengő 86 fu­t. kikiáltási árban. A nagyhalász 1­339. sz. betétben A. I. 1-1—2. + 2., IT. 4. 6—9., III. 1—2. 4. sor, 2715/1., 2­71­6/1., 1218 6., 2446/8., 2445/3., 2446/10., 2447/44., 2447/19., 2445/2., 2446/9., 2447/20. hrsz. 8 hold 304­5-ös szántó és rét az Arkoláp Rákásfertő, Teremhegy dűlőben Lukács Ferenci és neje Márton Mária nevén álló ingatlanra 3839 arany­­pengő kikiáltási árban, de a A. 1. 1—2. sorszám jószág­­testre C. 1. sorszám alatt özv. Krasznay Gáborné Nagy Gizella javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A nagyihalászi 340. sz. betétben A II. 1—3., III. 2—3., IV. 1—2. + 2. sor, 770/1., 771/1., 773/1., 1536., 1218/5., 2715/2., 2716/2., 1404. hrsz. 4 hold 1341­­-ös szántó­­rét a Nagykertalja, Urlava, Rákásfertő, Arkoláp és szőlő a Szőlőskertek dűlőben Lukács Ferenc (Márton Mária férje) nevén álló ingatlanra 2020 aranypengő kikiáltási árban. A nagyhalászi 1982. szám­a betétben A. I. 1. 2. Sor, 77- 78. hrsz. 919­5-ös ház 42­6. i. sz. udvarral és szántó a Beltelekben Lukács Gyula (Márton Mária férje, mint : Lukács Ferenc) Márton Mária férje jogutóda nevén álló ingatlanra 408 pengő kikiáltási árban, de a C. 5. sorszám alatt Lukács Ferenc (Márton Mária férje) javára bekebelezett kikötményi jogra tekintettel, az ezen kikötményi jogot megelőző követelések fedezetére 12471 aranypengő 60 fult. szükséges, amennyiben az ingatlan az első árverésen ennyiért eladható nem volna, a nyom­ban megtartandó újabb árverésen az ingatlan a kiköt­ményi jogra tekintet nélkül el fog adatni. 2. Az ingatlanok sem­ az árverésen sem az esetleges újabb árverésen 65,24 arany pengőnél alacsonyabb áron el nem adhatók. 3. Az árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át készpénzben a kiküldöttnél letenni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles bánatpénzét nyomban az általa ígért ár 10%-áig kiegészíteni. A bánatpénz lefizetésének kötelezettsége alól a kir. kincstár és a Magyar Föld­hitelintézetek Országos Szövetsége fel van mentve. Nyíregyháza, 1936. évi október hó 17. napján. A nyír­egyházi kir. járásbíróság, mint telekbündi hatóság. N 8172 Árverés. 17768/1936. tkvi szám. Wurzinger József végrehajtatónak, Weisz János és neje Walter Teréz végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 17 , eddig felmerült és 10 pengő ezúttal megállapított költ­ség követelés és járulékai behajtása végett, a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Perbál községben fekvő s I. a perbáli 492. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. sorszám, 428., 429., 2365. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 8., 9. sorszám alatt végrehajtást szenvedőik­­nevén álló 19­5-ös ház, 129­51-ös udvar, 485­5-ös szőlő és a közös erdőilletőségből járó 2/2292-ed rész egészére 681 pengő kikiáltási árban; II. u. o. 1602. számú telekkönyvi betétben A. I. 1­, 2. sorszám, 2508., 2649. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 1., 2. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 507 O-os szántó és 315 □-ös szántó a C. 5. és C. 6. sorszám alatt Weisz Péter és neje Albitz Julianna ja­vára bekebelezett életfogyiglani haszonélvezeti jog fenn­tartásával 231 pengő kikiáltási árban; III. u. o. 129. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sorszám, 427., 429. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 9., 10. sorszám alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 14 □-ös udvar és a közös erdőilletőség 2/2292-ed rész egészére C. 8—9. sorszám alatt Albitz József és neje Hermann Julianna javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti jog fenntartásával 378 pengő kikiáltási árban; IV. u. o. 740. számú telekkönyvi betétben A. I. L. 2. sorszám, 1311., 1312. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 6., 7. sorszám alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 726 és 310 □-ös szántókra 183 pengő kikiáltási árban; V. u. o. 976. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. sorszám, 4755., 4756., 4757., 4758. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 4., 5. sorszám alatt végrehajtást szenve­dők nevén álló 509 □-ös szőlő, 78 □-ös rét és 415 □-ös rét egészére 301 pengő kikiáltási árban; VI. u. o. 1004. szám­ú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 2049/2., 2050/2., 2051/2. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 4., 5. sorszám alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 49 □-ös vízmosás, amely az adó- és érték­bizonyítvány szerint ti □-öl, 113 □-öl és 1492 □-öl szántók egészére 505 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Perbál község­házánál megtartására 1936. évi december hó 16. (tizen­hat) napjának délelőtti 10 (tiz) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-cik­k 150. §-a alap­ján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá kerülő L, IV., V., VI. alatti ingat­lanokat az O. K. H. csatlakozott érdekében 2600 P-nél, az I., IV. alatti ingatlanokat végrehajtató érdekében 3925 pengőnél, az V. és VI. alattit 3970 pengőnél, az V. alattit Wurzinger Teréz csatlakozott érdekében 3924 pengőnél és ugyanezen csatlakozott érdekében a VI. alattit 3042 pengőnél, a II. alattit az O. K. H. érdeké­ben 2660 pengőnél, a végrehajtató érdekében 4030 pengőnél. Stalmann József csatla érdekében 450­0-nél, a 111. alatti ingatlant az O. K. H. érdekében a kikiál­tási ár felénél, dr. Polacsek Márk csatt. érdekében 1665 pengőnél és végrehajtata érdekében 1773 pengőnél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.­cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1 1908:XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1936. évi október hó 14. napján. A pestvidéki kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 17098 Árverés. 30863/1936 tk. szám. Dr. Neuvirth Ernő végrehajtatónak, van Beck Károlyné szül. Arnold Erzsé­bet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 100 P és­­300 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott, dr. Új­laki Lászlónak 167 pengő, Csendes Józsefnek 250 pengő, dr. Sziklai Jenőnek 70 pengő, dr. Neuvirth Ernőnek 140 . és 58 P 40 fillér tőkék és sár­ból álló követelések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147., 176. §-ai értelmében a budapesti I—III. iker. kir. járásbíró­ság területén fekvő Budapest székesfőváros dunajobb­­parti részének 9137. számú telekkönyvi betétében A + 1. sorsz., 3587. hrsz alatt foglalt XI. ker., Molnai­ utca 35. szám alatt fekvő 302 10/100 négyszögöl területű, a tk. betét szerint kertiből, az adó és becslési bizony­itvány szerint ház és kertből álló van Beck Károlyné született Arnold Erzsébet nevén álló ingatlanra 14.297 pengőben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi december hó 17. napján délután 4 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (II., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan, ha az árverés megtartá­sát a végrehajtatok közül dr. Neuvirth Ernő csatlakozó a 140 - s jár. követelése érdekében kéri a kikiáltási áron alul is eladható, azonban a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron el nem adható (1908: XLI. t.-c. 26. §-a.). Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül dr. Neuvirth Ernő végre­hajtata a 100 P s jár. követelése érdekében kéri 34.301 pengő 28 fillér, ha dr. Újlaki László kéri 34.552 P 24 f, h­a Csendes József kéri 34.798 P 08 f, ha Sziklai Jenő kéri 35.138 P 30 f, ha dr. Neuvirth Ernő végrehajtata a 300 P s jár. követelése érdekében kéri 35.427 P, ha dr. Neuvirth Ernő csatlakozó az 58 P 40 f s jár. követelésie érdekében kéri 36.000 pengő 06 f vételárnál alacsonyabb áron eladni nem­ lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegészi­­teni. Budapest, 1936. évi november hó 5. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, minit le­ellakönyvi hatóság. N­F 17097

Next