Budapesti Közlöny, 1937. január (71. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

2 Budapesti Közlöny A m. kir. minisztérium 7.600/1936. M. E. számú rendelete a baleseti kártalanításra igényt adó foglalkozási betegségek jegyzékének megállapítása tárgy­ában. A m. kir. minisztérium a betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló 1927 : XXI. t.-c. 70. §-ának második bekezdésében, valamint az 1934. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában elfogadott nemzetközi (módosított) egyezmény becikkelyezéséről szóló 1935 : XXII. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• Az alábbi jegyzékben említett betegségeket az 1936. évi június hó 17. napjától kezdve az 1927 : XXI. t.-c. 70. §-ának hatálya alá eső foglalkozási betegségnek kell tekinteni, ha azok olyan munkának következményei, amelyek a jegyzékben az illető betegség mellett fel vannak tüntetve. A betegség neme : ólom, ennek vegyületei és összetételei okozta mérgezés, a mérgezés közvetlen következmé­nyeivel együtt. A betegségnek megfelelő munka : Ólmot tartalmazó érceknek, ideértve a cink­­gyárak ólomtartalmú hamuját is, kezelése. Ócska cinknek és darabos ólomnak vegyí­tése. Olvasztott ólomból és ólomtartalmú vegyü­­letekből készülő tárgyak gyártása. Sokszorosító iparok. Ólomösszetételű anyagok gyártása. Akkumulátorok gyártása és javítása. Ólmot tartalmazó zománcok készítése és fel­­használása. Ólomreszelékkel és ólomtartalmú hamuval csiszolás. Festőmunkák, amelyek ólmot tartalmazó mázok, kötőanyagok és festékek készítésével vagy kezelésével járnak. Higanytartalmú ércek kezelése. Higanyösszetételű anyagok gyártása. Mérő vagy laboratóriumi készülékek gyár­tása. Kalapgyártáshoz nyersanyagok készítése. Tűzben aranyozás. Izzólámpák készítésénél higanyos szivattyúk­nak használata. Higanytartalmu durranó savas sóból gyuta­csok (gyujtózsinórok)­ gyártása. Lépfenés állatokkal érintkező munkások. Állati hulladékok kezelése. Áruk berakása, kirakása vagy szállítása. A homokkő kitermelésével és feldolgozásá­val kapcsolatos minden olyan munkafolyamat, amely kovasavtartalmú por hatásának ki­tétellel jár. Fémcsiszolás és fémköszörülés kovasav­tartalma természetes és mesterséges koron­gokkal. A porcellán- és kőedénygyártásnak azok a munkafolyamatai, amelyek kovasavtartalmú por hatásának kitétellel járnak. Minden olyan eljárás, amely foszfornak vagy összetételeinek termelésére, kivonására vagy felhasználására irányul. Minden olyan eljárás, amely arzénnek vagy összetételeinek termelésére, kivonására vagy felhasználására irányul. Minden olyan eljárás, amely a benzol vagy homológja, valamint ezek nitro- és amino­származékai termelésére, kivonására vagy fel­­használására irányul. Minden olyan eljárás, amely a zsírsorozat szénhidrogénjei halogén vegyületeinek terme­lésére, kivonására vagy felhasználására irá­nyul. Minden olyan eljárás, amely a rádium, a radioaktív anyagok vagy a röntgensugarak hatásának kitétellel jár. Minden olyan eljárás, amely kátrány, szurok, bitumen, ásványolajok, paraffin vagy össze­tételei, illetőleg az említett anyagokból szár­mazó készítmények vagy üledékek kezelésével vagy felhasználásával jár. 2. §« E rendelet kihirdetésének napja», lép életbe , ezzel egyidejűleg a 198/1926. M. E. számú rendelet hatályát veszti. A jelen rendeletet a belügyminiszter hajtja végre. Budapest, 1936. évi december hó 30-án. Röder Vilmos s. k. a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kir. honvédelmi miniszter. Higany, ennek roncsorai és összetételei okozta mérgezés, e mérgezés közvetlen követ­kezményeivel együtt. Tüdőgümőkórral járó vagy anélküli szili­kózis, amennyiben az a halálnak vagy a kereső­képtelenségnek döntő oka. Foszfor vagy összetételei okozta mérgezés, e mérgezés közvetlen következményeivel együtt. Arzén vagy összetételei okozta mérgezés, e mérgezés közvetlen következményeivel együtt. A benzol vagy h­omológja, valamint ezek nitro- és aminoszármazékai által okozott mér­gezés, e mérgezés közvetlen következményeivel együtt. A zsírsorozat szénhidrogénjeinek halogén vegyületei által okozott mérgezés. Mindazok a károsodások, amelyeket : a) a rádium és a radioaktiv anyagok, b) a röntgensugarak okoznak. A bőr egyszerű rákos megbetegedései. Lépfenefertőzés. 1937 január . A m. kir. belügyminiszter 53.000/1936. B. M. számú rendelete. Az országgyűlési képviselőválasztók névjegy­zékének kiigazítása az 1937. évben. Az országgyűlési képviselőválasztók névjegy­zékének kiigazításáról szóló 1936 : XXXIII. t.-c. 1. §-a szerint a névjegyzék kiigazítására — a törvényhozás újabb rendelkezéséig — az 1932 : III. t.-cikk rendelkezései azzal az eltérés­sel irányadóak, hogy a választójogosultsághoz megkivánt életkort elért választók hivatalból történő felvételénél az 1930 : XLV. törvénycikk értelmében végzett adatgyűjtés helyett az 1925 : XXVI. t.-c. 28. §-ának (2) bekezdése értelmében végzett összeírás adatait kell ala­pul venni. 1. §• Az országgyűlési képviselőválasztók név­jegyzékének kiigazítása céljából összeíró kül­döttségeket (1925 : XXVI. t.-c. 24. §-a) nem kell alakítani (1932 : III. t.-c. 2. §.). 2­ §• (1) A névjegyzékbe hivatalból kell felvenni mindazokat, akik a választójogosultság egyéb kellékeinek birtokában az 1937. évben érik el a választójogosultsághoz megkivánt életkort. (1932 : III. t.-c. 3. §. (1) bek.) (2) Azokat, akiknek a névjegyzékbe való felvételre az 1937. évben nem az előírt kor­határ elérése cimén, hanem bármely más címen nyílik meg a joguk, kérésükre kell a névjegyzékbe felvenni, ha a választójogosult­ságukat igazolják. (1932 : III. t.-c. 3. §. (2) bek.) 3. §. (1) Városokban a polgármester, nagy- és kisközségekben a községi (köz-) jegyző a lakos­ságnak — az 1935 : XXVI. t.-c. 28. §-a (2) be­kezdése értelmében, az 1935. év december havában történt­­ összeírása (84.000/1935. B. M. számú rendelet) során készült összeiró­­jegyzékeket gondosan átvizsgálja és az össze­­irójegyzékek adataiból megállapítja, hogy kik azok, akik az 1937. évben töltik be 24. (fér­fiak), illetőleg 30. (nők) életévüket. (2) Azokról, akik az 1937. évben érik el a választójogosultsághoz megkívánt életkort, a polgármester, illetőleg a községi (kör-) jegyző a mellékelt I. számú mintának megfelelő — szavazókörönként elkülönített — kimutatást készít. A kimutatást városokban az utcák nevének betűrendjében és utcánkint a házszá­mok emelkedő sorrendjében, nagy- és kis­községekben pedig a nevek betűrendjében kell elkészíteni. (3) A polgármester, illetőleg a községi (köz-) jegyző — az előző bekezdés értelmében össze­állított kimutatások alapján — legkésőbb 1937. évi február hó 1-én köteles a központi választ­mányhoz bejelenteni, hogy a 84.000/1935. B. M. számú körrendelethez csatolt E. és F. mintájú számlálólapokból külön-külön hány darabra van szükség. A központi választmány a működési területén szükségelt számlálólapok mennyiségének pontos megjelölésével köteles haladéktalanul felterjesztést tenni hozzám a számlálólapok leküldése iránt. A leküldött számlálólapokat a központi választmány osztja szét — a szükséges mennyiségben — a váro­sok, illetőleg községek között. (4) A polgármester köteles a (2) bekezdés értelmében összeállított kimutatásba felvett minden férfi, illetőleg minden nő részére — a 84.000/1935. B. M. számú körrendelethez csa­tolt E., illetőleg F. mintának megfelelő — egy­­egy számlálólapot legkésőbb 1937. évi február hó 14-én kézbesittetni. A számlálólapot az 1925 : XXVI. t.-c. 29. §-a (5) bekezdése rendel­kezéseinek szem előtt tartásával kell kitölteni és a kitöltött számlálólapot a polgármesterhez legkésőbb 1937. évi február hó 28-án be kell szolgáltatni. (5) A számlálólapokat nagy- és kisközségek­ben 1937. évi február hó 15.-e és 28.-a között kell az 1925 : XXVI. t.-c. 29. §-ának (8) bekez­désében foglaltaknak megfelelően kitölteni. A községi elöljárósági tagokat az általuk végzett munkálatokért számlálólaponként 6 (hat) fillér illeti meg.

Next