Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. január (71. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám értesítője

IOS- vég­­/50. és együttesen né Krausz ..1 tartása nél­.. napján délelőtt végrehajtó hivatalos szám, 20. ajtószám) ingatlanokat 6.478 pengő 98 eladni nem lehet. (1908. évi 1 10 százaléka, amelyet a ma­százalékára kell kiegészíteni e mber hó 8. napján. A kapos­­aint telekkönyvi hatóság. N 8785 tk. szám. Győri Első Takarék­énak, Somogyi Károly dr. és­­ szenvedők ellen indított végre­­ekkönyvi hatóság a végrehajtási tőkekövetelés és járulékai behaj­­tl­ kir. járásbíróság területén levő, fekvő s a devecseri 2053. számú n A. + 2—3. és a devecseri 1690.­­könyvben A. + 3., 11. és 12. sor, 1. és 2825/1831/1. hrsz. alatti végz­ettek nevén álló ház és udvar illetőségek sát 9.360 pengő, .. 1690. sz. telek jegyzőkönyvben A. + 5­­38/2., 708/3., 708/4., ,708/5., 707/2., 707/3. hrsz. ■grehajtást szenvedettek nevén álló kert és illetőség a beltelekben együttesen 317 pengő ■si árban elrendelte. Árverést 1937. évi március hó 22. napján délután akár Devecserben a telekkönyvi hatóság hivatalos őrségében (Deák­ tér 16. sz., 3. ajtósz.) fogják meg­­ítani. Az árverés alá kerülő ingatlanok és pedig a 2824/1831., 125/1831/1., 1832/1., 1833/1., 1834/a/1. hrsz. ingatla­­ok a felénél, a 708/2., 3., 4., 5., 707/2. és 707/3. hrsz. igatlanok a kétharmadánál alacsonyabb áron nem ihatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147/, 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-.c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Devecser, 1936. évi december hó 15. napján. A devecseri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8789 Árverés. 14616/1936. tk. szám. Belvárosi Takarék­­pénztár rt. végrehajtatónak Kardos Józsefné szül. Hein Irma végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb árverést 1.300 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a miskolci kir. járásbíróság területén levő, Miskolc városban fekvő s a miskolci 4262. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorsz., 82. hrsz. alatt foglalt (Három ház, 37. sz. alatt és udvar a Kun József­­utcában 219 D-ös) B. J. szerint egészben a végrehaj­tást, szenvedett nevén álló ingatlanra 6.500­­ kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi január hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Werbőczy­ utca 6. sz., 53. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél s a csatlakozottnak kimondott Központi Tejcsarnok hitelező követelésének a követelésére az 5.610/1931. M. E. számú rend. alapján megállapított 4.748 pengő, a csatlakozottnak kimondott Központi Gáz- és Villa­mossági rt. követelésének a biztosítására 4.878 pengő, a csatlakozottnak kimondott özv. Spiegel Sámuelné hitelező követelésének a biztosítására 4.926 pengő, a csatlakozottnak kimondott Kecskeméti gázgyár és dr. Weiszburg Oszkár hitelezők követelésének a biztosí­tására 5.172 pengő, a csatlakozottnak kimondott Kovács Gábor hitelező követelésének a biztosítására 5.580 pengő a csatlakozottnak kimondott Hirsch Her­mann hitelező követelésének a biztosítására 5.975 a legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Miskolc, 1936. évi szeptember hó 24. napján. A miskolci kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 8798 Árverés. 5102/1936. tk. szám. A m. kir. kincstár vég­rehajtatónak, Halwax Vince és neje Leitner Terézia sop­roni lakos végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2.112 arany pengő tőkekövetelés, ennek 9 százalék kamata és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 3 pengő 60­0 eszményi bélyegköltség, valamint a csatla­kozottnak kimondott Sós Sarolta 5.000 pengő, Schiller Vilmos 1.500 pengő, dr. György Árminná 6.800 pengő, Sós Sarolta 1.500 pengő és Schlögl János 2.200 pengő tőkekövetelésére és járulékai behajtása végett ; a soproni kir. törvényszék területén lévő Sopronban fekvő s a soproni 4343. számú telekkönyvi betétben A. I. 3., 6—8. sorsz., 2117/4., 2117/1., 2117/5. és 2117/6. hrsz. alatt foglalt házra, udvarral és gazdasági épülettel a Kőfaragó-téren 8. sz. alatt és 3 udvarra 32.490 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényház 24. sz. ajtó) megtartására 1937. évi január hó 22. (huszon­kettő) napjának délelőtti 10 (tiz) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapitja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Sopron, 1936. évi augusztus hó 26. napján. A soproni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8795 Árverés. 7941/1936. tk. szám. Angol Magyar Bank r­t. végrehajtatónak, Harangi István és neje Berecki Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár­verést 10.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a derecskei kir. járásbíróság területén levő, Derecske községben fekvő s a derecskei 4551. számú telekkönyvi betétben A. 1. 3—6. sorsz. alatt 4014. és 4015. hrsz. alatt I. fordulóbeli 5 hold és 895 négyszögöl rétből, 4016/1. hrsz. alatt I. fordulóbeli 13 hold 485 négyszögöl szántóból és 4016/2. hrsz. alatt I. forduló­beli 772 négyszögöl házasbelsőségből álló jószágtestre 6.500 pengő kikiáltási árban elrendelte. A legkisebb vételár, amelyen alul ezen ingatlan özv. Róth Emánuelné érdekében el nem adható : 22.000 pengő. Az árverést 1937. évi január hó 26. (huszonhat) nap­ján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés a­lá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál, illetve a megállapított legkisebb vétel­árnál alacsonyabb árban nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147 , 150., 170. §-ai : 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Derecske, 1936. évi december hó 20. napján. A derecskei kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8788 Árverés. 3790/1936. tkvi szám. A m. kir. kincstárnak Kulcsár János és neje szül. Kati Erzsébet ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 607 pengő 47 fillér köztartozás és járu­lékai behajtása végett a barcsi kir. járásbíróság terüle­tén levő, Erdőcsokonya községben fekvő s az 574. sz. telekjegyzőkönyvben : a) A. I. 189. sorsz., 85/a., 85/b., 904/b., 958/a., 1486., 1787/a., 1954/a., 2383/a, 2521/a. hrsz. háznak, udvarnak, kertnek, rétnek, szántónak Kulcsár Jánost illető fele­részére 1.713 pengő, b) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 1­713 P, c) A. 111. 2. sorsz., 2320/a. hrsz. szántónak Kulcsár Jánost illető felére 145 pengő, d) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 145 pengő, e) A. IV. 2. sorsz., 1881/b. hrsz. szántónak Kulcsár Jánost illető felére 204 pengő, f) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 204 pengő, g) A. V. 1—3. sorsz., 1279., 1499., 2011. hrsz. rétnek, szántónak Kulcsár Jánost illető felére 579 pengő, h) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 579 pengő, i) A. + 2. sorsz., 494—500. hrsz. szőlőnek Kulcsár Jánost illető felére 80 pengő, j) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 80 pengő, A. + 3. sorsz., 1484. hrsz. szántónak Kulcsár Jánost illető felére 45 pengő, k) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 45 pengő, l) az A. + 4—5. sorsz. közös legelő­s erdőilletőségnek Kulcsár Jánost illető felére 150 pengő, ly) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 150 P, a 907. számú telekjegyzőkönyvben : m) A. II. 1. sorsz., 716. hrsz. Kulcsár Jánosné nevén álló egész szántóra 204 pengő. n) A. + 1. sorsz., 1658. hrsz. ugyanannak nevén álló egész szántóra 585 pengő, o) 3. sorsz., 2042/a. hrsz. ugyanannak nevén álló egész szántóra 53 pengő, az 1363. számú telekjegyzőkönyvben : p) A. I. 1—2. sorsz., 85/a. és 85/c. hrsz. háznak, ud­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 január 1. varnak, kertnek és rétnek Kulcsár Jánost illető felére 854 pengő, r) ugyanannak Kati Erzsébetet illető felére 854 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi február hó 13. napján, délután 1 órakor Erdőcsokonya községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá eső ingatlanokat egyedül az I. alatti csatlakozott érdekében tartott árverésen a kikiáltási ár felénél, az egyedül a II. alatti csatlakozott érdekében egyen­­­kint 10.200 pengőnél, az a), c), g), i), j) és p) alatti jutalékokat egyenkint, a III. alatti csatlakozott érdekében tartott árverésen 12.100 pengőnél, A IV. alatti csatlakozott érdekében 12.250 pengőnél, az V­. alatti csatlakozott érdekében 12.450 pengőnél, végül a végrehajtató érdekében, valamennyi ingatlant egyenként 13.800 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a ma­gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegésziteni. Barcs, 1936 évi október hó 4. napján. A barcsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8790 Árverés. 28370/1936. tk. szám. Országos Földhitel­­intézet budapesti bej. cég végrehajtatának, özv. id. Bényei Józsefné Irm­eczi Julianna, Bényei János, Bényei József, Bényei Károly, kisk.­­ Bényei Mihály, mint id. Bényei József örökösei végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a budapesti kir. törvényszék 16. P. 40136/1934. szám­i megkeresése alapján a kölcsöntőke után eddig lejárt részletek fejében mégpedig : 1931. április 1-én lejárt járadék fejében ar. $ 8.82. 1931. október 1-én lejárt járadék fejében ar. $ 8.82. 1932. április 1-én lejárt járadék fejében ar. $ 8.82. 1932. október 1-én lejárt járadék fejében ar.­­­$ 8.82. 1932. október 1-én lejárt járadék fejében ar. $ 8.82. 1933. október 1-én lejárt járadék fejében az. $ 8.82, a végleges kiegyenlítés napjáig lejárt járadékok után az egyes járadékok lejáratától a tényleges kifizetésig számítandó 8% késedelmi kamat, végül a 12 pengő eddig megállapított, valamint a ké­sőbb felmerülendő költségek erejéig ezen követelés, valamint a Bényei Józseffel szemben csatlakozott Taub Dezső 55 pengő és jár. követelése behajtása végett a végrehajtási újabb árverést elrendeli s az árverésnek Búj községházánál leendő megtartására 1937. évi január hó 22. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket a következőkben állapítja meg : 1. Árverés alá bocsáttatnak az alábbi ingatlanok azon kiterjedésben és mindazon tartozékokkal együtt, amint azokat az eddigi tulajdonosok bírták, a Magyar Föld­hitelintézetek Országos Szövetsége által ezen ingatla­nokra adott kölcsön engedélyezésekor megállapított becsértékkel, mint kikiáltási árral, mégpedig : a buji 1446. számú betétben A. + 1—2. sorszám alatt felvett 1 hold 786 négyszögöl szántó a Zelenák lapos dűlőben 1.752 pengő 75 fillér kikiáltási árban, de a Bényei János, József, Károly és Kisk. Mihály nevén álló­k részére C. 3. sorszám alatt özv. id. Bényei Józsefné Imreczi Julianna javára bekebelezett özvegyi jogra te­kintettel az ezen özvegyi jogot megelőző követelések fedezetére 2.305 pengő 34 fillér szükséges, amennyiben az árverésen ennyiért az ingatlan eladható nem volna, a nyomban megtartandó újabb árverésen az ingatlan az özvegyi jogra tekintet nélkül el fog adatni. 2. Az ingatlanok sem az árverésen, sem az esetleges újabb árverésen a végrehajtató kérelmére 1.168 pengő 50 fillérnél, a csatlakozott Taub Dezső kérelmére pedig 2.329 pengő 49 fillérnél alacsonyabb áron el nem ad­hatók 3. Az árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a ki­kiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles bánatpénzét nyomban az általa ígért ár 10 százalékáig kiegészíteni. A bánatpénz lefize­tésének kötelezettsége alól a kir. kincstár és a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége fel van mentve. Nyíregyháza. 1936. évi november hó 28. napján. A nyíregyházi kir." járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság.­­ " N 8786 Árverés. 27092/1936. szám. Moskovitz Vilmosné és társa végrehajtatnak, Brüll Gézáné Neufeld Berta­rsztmihályi lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ü­gyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 1.761 P 07 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Asztmihály községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló a­rsztmihályi 1104. számú telek­könyvi betétben A. + 3. sorszám, 1854/2. hrsz. alatt foglalt 146 négyszögöl területű­, az adó- és értékbizo­nyítvány szerinti házas ingatlanra 6.536 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1837. évi január hó 20. napján délután 3 órakor Asztmihály községházánál fogják megtartani. 1. A legkisebb vételár végrehajtató részére 4.250 P. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1861. évi LX. .t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánni pénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított etéli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési eltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1008 : LX. t.-c. 21. §1). Az, aki az ingatla­nrt a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha több ! Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :X­. t.-c. 25. §.). Gödöllő, 1036. év­ szeptember hó 17.­­­áján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hat­ság. N­F 17647

Next