Budapesti Közlöny, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

Varsó .................................... 63.86 P Wien (clearing) ..................... 80.45 „ Zürich .................................... 77.56 „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére­­nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1937. évi január hó 30-án. A m. kir. pénzügyminiszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1936. évi 40.712/1. K. K. M. számi­ rendeletével engedélyt adott a hódmezővásár­helyi ipartestületnek arra, hogy Hódmező­vásárhelyen az Erzsébet kerti Vigadó termé­ben, teraszán és környékén 1937. évi május hó 14-e és 18-a között „VII. Hódmezővásárhelyi Ipari Vásár“ elnevezéssel, kizárólag helyi jel­legű, általános ipari vásárt rendezzen. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1937. évi 914. számú rendeletével megengedte, hogy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye közigazgatási területéhez tartozó Pereg község a március hó 20-án és szeptember hó 20-án tartani szokott országos kirakóvásárát ezentúl állatfelhajtással kapcsolatban tartsa. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Losoncon megjelenő „Magyar Új­ság“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo­gát megvonta. (87.539/1937. IV. 4. szám.) Bp. 2.250/1936. szám. Hirdetmény. A Magyar Népsz­eti Bank a 4.050/1936. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén alapuló jogkörében megállapítja, hogy az élet­­biztosítási díjtartalék elhelyezésére jogsza­bálynál fogva alkalmas, külföldi pénzértékre szóló aranyzáradékkal el nem látott belföldi kibocsátású értékpapírok utoljára lejárt szel­vényeinek átlagos beváltási árfolyamai 1937. évi február hó 2. napjától (ezt a napot is bele­értve) 1937. évi február hó 15. napjáig bezáró­lag terjedő érvénnyel a következők : Magyar Nemzeti Bank. 100 § = 338.65 pengő, 1 £ = 16.597 pengő, 100 Sv. fr. = 77.625 pengő, 100 Fr. fr. = 15.78 pengő, 100 Holl. frt. — 185.05 pengő. Budapest, 1937. évi február hó 1-én. Pályázat az 1937138. évi belföldi tudományos kutató ösztöndijakra........ Az Országos Ösztöndíjtanács pályázatot hir­det az 1937/38. évi belföldi­ tudományos kutató ösztöndíjakra. Szükségesnek tartja azonban megjegyezni, hogy­ azok száma és összege még a költségvetéstől függ................ Pályázhatnak a­ tudományegyetemek, a Jó­zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a főiskolák oly végzett hallgatói, akik tudományos­­pályára készülnek és ezért egyetemi, műegyetemi, főiskolai, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz­ tartozó vagy más tudo­mányos kutató intézetben meghatározott külö­nös szaktémával önállóan foglalkoznak. Budapesti Közlöny 1937 február 2. Az ösztöndíj összege évi 800 pengő, de fél­­ösztöndíjak is adományozhatók. Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal kapcsolatban kötelezettséget vállal bizonyos munka elvégzésére, ezért mun­kássága egyes intézetekhez vagy esetleg más módon megköthető. Katonai szolgálatának ideje alatt, — miután az egymagában is telje­sen igénybe veszi a szolgálatot teljesítőnek idejét és munkaerejét, — senki ösztöndíjat nem élvezhet. Munkateljesítményéről az ösztöndíjas tartozik az Országos Ösztöndíjtanácsnak a tanév végén írásban részletesen beszámolni és ezt a beszámolót vezető tanára vagy az intézet igazgatósága útján, annak láttamozásával, az Ösztöndíjtanács ügyvezető-igazgatói hivatalába (Budapest, VIII., Múzeum-körút 6—8. szám) beküldeni. A korhatár 35 év. A kérvényeket annak a karnak dékáni hiva­talánál, illetőleg azon főiskola igazgatóságánál kell beadni, ahol a folyamodó tanulmányait végezte, vagy ahol alkalmazásban van. A pályázati kérvényt a dékáni hivatalban rendelkezésre álló külföldi ösztöndíjfolyamod­­vány-űrlapon két példányban kell kitölteni. A kérvényhez eredetiben vagy hitelesített másolatban melléklendő : 1. születési bizonyítvány, 2. érettségi bizonyítvány, 3. főiskolai tanulmányokat, illetve végzettsé­get igazoló okmányok (köztük indexmásolat), 4. a pályázó irodalmi működése, 5. részletes tanulmányi programmja, 6. csatolandó azonkívül egy darab 6X9 cm fénykép, a folyamodó nevét feltüntető félévnyi tiszta papírra ráerősítve. A kérvények a dékáni hivatalokban, illetve az igazgatóságoknál legkésőbb 1937. évi február hó 15. napjáig bezárólag nyújtandók be. A pályázat benyújtásánál a folyamodók kü­lönösen tartoznak ügyelni arra, hogy a folya­­modvány-űrlap valamennyi rovatát pontosan töltsék ki. Nemleges válasz is jelzendő. A rész­letes tanulmányi terv kötelező csatolása nem mentesít a tanulmányi programoira vonatkozó rovat kitöltése alól, hanem a folyamodvány­­árlap erre vonatkozó helyének feltétlenül tar­talmaznia kell a programm rövid összefogla­lását. A folyamodvány hiányos felszereléséből származó következményekért a pályázó maga viseli a felelősséget. Az ilyen kérvények nem vétetnek figyelembe (valamint azok sem, ame­lyek csak egy űrlappal adattak be). Az ösztöndíjadományozásról az ösztöndíja­sok külön értesítést kapnak. Akik nem kaptak ösztöndíjat, erről külön nem értesíttetnek. Az ösztöndíjasok az elnyert ösztöndíjat csak akkor vehetik fel, ha az Országos Ösztöndíj­tanács ügyvezető-igazgatói hivatalában jelent­keztek és aláírták azt a kötelezvényt, amelyben alávetik magukat az ösztöndíjasokkal szemben fennálló szabályoknak. A csatolt mellékletek szeptember hó 15-étől az illetékes dékáni, illetve igazgatói irodában vehetők át. Az ösztöndíjasok ösztöndíjas évük eltelte után is kötelesek az Ösztöndíjtanács ügyvezető­­igazgatói hivatalának bejelenteni az elhelyez­kedésükre vonatkozó (megbízás, kinevezés, előlépés) adatokat. Budapest, 1937. évi január hó 18-án. Dr. Bakay Lajos s. k. az Országos Ösztöndíjtanács elnöke. 1937/38. tanévre a következő ösztöndíjakra hirdet pályázatot : •1. a bécsi Collegium Hungaricum állami ösz­töndíjas és teljes díjat fizető tagsági helyeire ; 2. a bécsi Gróf K­lebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet belső tagsági helyeire ; 3. a berlini Collegium Hungaricum állami ösztöndíjas és teljes díjat fizető tagsági helyeire ; 4. a római Collegium Hungaricum (Reale Accademia d'Ungheria di Roma) állami ösz­töndíjas és teljes díjat fizető tagsági helyeire ; 5. a római „Fraknói Vilmos“ Magyar Törté­neti Intézet tagsági helyeire. Az intézetekben az ösztöndíjasok Bécsben és Berlinben november hó 1-től, Rómában november hó 15-től július hó közepéig teljes ellátást (lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás, napi háromszori étkezés, orvosi kezelés, mosást kapnak és tanulmányi kiadásaik, vala­mint szaktudományi munkájuk költségeinek egy részét is az intézet viseli. A teljes díjat fizető tagsági helyeken Bécs­ben havi 200, azaz kétszáz schilling, Berlin­ben havi 125, azaz százhuszonöt márka, Ró­mában pedig havi 800, azaz nyolcszáz líra fizetendő havonként előre, amelyért a teljes díjat fizető kollégisták ugyanazt kapják, mint az ösztöndíjasok, kivéve az egyetemi beirat­kozási díjakat és a szaktudományi munkával járó költségeket. Nagyobb orvosi kezelések díját is külön tartoznak fizetni. b) Intézetekhez nem kötött ösztöndíjak : 6. Franciaországban végzendő tanulmá­nyokra szóló állami ösztöndíjas helyekre. Az ösztöndíjak a párizsi vagy valamely vidéki francia egyetemre szólnak. Az ösztöndíj ösz­­szege évi 2200 (kettőezerkettőszáz) pengő. Az ösztöndíjasok kötelesek október végétől június végéig tanulmányi helyükön maradni ; 7. Genfben (Svájc) végzendő tanulmányokra szóló állami ösztöndíjas helyekre. Az ösztön­díjak összege évi 2.280 (kétezerkettőszáznyolc­­van) pengő. Az ösztöndíjasok kötelesek októ­ber végétől június végéig tanulmányi helyükön maradni ; 8. Angolországban végzendő tanulmányokra szóló állami ösztöndíjas és félösztöndíjas he­lyekre. Az ösztöndíjak Londonban, Cambridge­­ben, Oxfordban és Aberdeenben használhatók fel s összegük 3300 (háromezernyolcszáz) pengő. A félösztöndíjasok ez összeg felét kap­ják. Az ösztöndíjasok kötelesek október elejé­től június közepéig tanulmányi helyükön ma­radni. 9. Az olasz állam részéről hirdetett ösztön­díjas helyekre, amelyek főkép olasz nyelvi és irodalmi tanulmányokkal foglalkozók részére szólanak. Ezt az ösztöndíjat a folyamodó bár­mely olaszországi egyetemre kérheti ugyan, elsősorban mégis a római egyetem jön figye­lembe. Az ösztöndíjasok a római magyar inté­zetben, ösztöndíjuk ellenében, lakást és teljes ellátást, másutt — valamint a nők általában — legalább évi 3600 (háromezerhatszáz) lírát kapnak. Az ösztöndíjasok december hó elejé­től június végéig tartoznak kint maradni. Akik erre az ösztöndíjra pályáznak, tartoznak az olasz kultuszminiszterhez (ministero del edu­­cazione nazionale) intézett olasznyelvű folya­modványt is mellékelni, valamint oklevelüket, illetve végbizonyítványukat is, hiteles olasz fordítás kíséretében csatolni. (Akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat még nem fejez­ték be, azok születési, állampolgársági és érett­ségi bizonyítványukat csatolják be hiteles olasz fordítással.) 10. A francia köztársaság részéről hirdetett 6 francia ösztöndíjra, amelyet azonban csak francia nyelvszakosok nyerhetnek el. Az ösz­töndíj összege évi 7.000 francia frank, amely­hez mind a ki-, mind a visszautazásnál 750 francia frank útiköltség járul. Az ösztöndíjasok november hó 1 -től június hó 30-ig, tehát nyolc hónapot tartoznak Párisban tölteni. A pályá­zók a budapesti francia követhez (Ministre de France en Hongrie) intézett francianyelvű fo­lyamodványt és ugyancsak francianyelvű ön­életrajzot (curriculum vitae) is tartoznak mel­lékelni, a mellékletekhez francia fordítást nem Pályázat a tudományos-, művészeti- és szakképzést szolgáló 11­37138. évi külföldi ösztöndíjakra. I. A betöltendő ösztöndíjas helyek. a) A külföldi magyar intézetekben : Az intézetek célja részben szaktanulmányi továbbképzés a főiskolákon, részben pedig szaktudományi kutatómunkálkodásra vagy művészi munkára való alkalom és mód adása főkép egyes szaktudományi intézetekben. Ezekben az Országos Ösztöndíjtanács az

Next