Budapesti Közlöny, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

1937 február 2. Budapesti Közlöny kell csatolni. A születési anyakönyvi kivonatot és a legutolsó vizsgálati bizonyítványt hiteles francia fordításban csak azoknak és akkor kell benyújtani, akik a francia követség részéről értesítést kapnak, hogy az ösztöndíjat el­nyerték. 11. Lengyelországi tanulmányokra 2 ösztön­díjas helyre. Az ösztöndíjat a lengyel kormány utalványozza a varsói m. kir. követség utján havi 250 lengyel zloty összegben, amihez az oda- és visszautazásra 300 zloty útiköltség já­rul. Ha az ösztöndíjas Varsóban folytatja ta­nulmányait, a lengyel közoktatásügyi minisz­térium által fenntartott diákotthonban lakást, fűtést, világítást, ágynemű mosását és kiszol­gálást kap havi 50 zloty ellenében. A tanév október elején kezdődik és június végéig tart. Az ösztöndíjat elsősorban a két ország törté­nelmi kapcsolataival foglalkozó történészek és szlavisták nyerhetik el. 12. Osztrák állami 2 csereösztöndíjas helyre bármely karról folyamodhatnak a pályázók. Az ösztöndíj, mely bármely osztrák állami fő­iskolán igénybevehető, áll a teljes tandíjmen­tességen kívül ingyenes lakás és ellátásból, esetleg havonta fizetendő megfelelő készpénz­­összegből. 13. Finnországi tanulmányokra 1 ösztöndíjas helyre elsősorban finn-ugor nyelvészek részére. Az ösztöndíjat kb. 2.000­­ összegben a finn kormány utalványozza a helsinkii m. kir. kö­vetség utján. A tanév szeptember közepén kez­dődik és május végéig tart. 14. Észtországi tanulmányokra 1 ösztöndíjas helyre elsősorban finn­ugor nyelvészek vagy ethnográfusok részére. Az ösztöndíj a tartui egyetemen vehető igénybe és tíz hónapra szól szeptember hó 1-től június hó 30-ig bezárólag. Összege havi 80 észt korona. Ezenkívül az oda- és visszautazás költségeinek fedezésére további 80—80 észt korona áll rendelkezésre, mely összeg azonban a kiutazáskor is csak Tartu­­ ban, tehát utólagosan vehető fel. 15. Svédországban valamely egyetemen vagy kutatóintézetben végzendő tanulmányokra­­ ösztönd­­jas helyre elsősorban skandináv és finn­ugor nyelvészek és protestáns theológusok részére. Az ösztöndíjat a svéd kormány utal­ványozza a stockholmi m. kir. követség útján havi 250 svéd korona összegben, amihez az oda- és visszautazásra 300 svéd korona útikölt­ség járul. Az ösztöndíjas szeptember hó elejétől június hó végéig legalább 9 hónapot tartozik tanulmányi helyén eltölteni. 16. A páviai Collegio Borromeoban 1 ösztön­díjas helyre. Az ösztöndíjas október hó 15-től július hó közepéig teljes ellátást kap a Collegio Borromeoban. 17. Németországba az Akademischer Aus­­tauschdienst által felajánlott 6 cserediák helyre. A cserediák Németország bármely egyetemi városában az Akademischer Austauschdienst részéről ingyen lakást, élelmezést és teljes tan­díjmentességet kap. A cserediák október hó vé­gén tartozik helyét elfoglalni és július hó köze­péig tanulmányi helyén maradni. Akik erre az ösztöndíjra pályáznak, tartoznak az Akademi­scher Austauschdienst vezetőségéhez intézett német nyelvű folyamodványt is csatolni, s ami­kor jelölésükről az Ösztöndíjtanácstól értesítést kaptak, még a következő mellékleteket is be­nyújtani : a) érettségi bizonyítvány eredetiben és hite­les német fordításban, b) egyetemi távozási bizonyítvány, vagy in­dex, vagy főiskolai oklevél német fordításban (latin nyelvű­höz nem kell német fordítás), c) sajátkezű­leg írt német nyelvű életrajz, d) bizonyítvány a német nyelv tudásáról, e) két darab legújabb keletű fénykép 6X9 cm méretben. 18. A Mitteleuropäischer Wirtschaftstag Deutsche Gruppe részéről felajánlott 20 ösztön­díjas helyre, amely ösztöndíjak­ Németország bármely egyetemi vagy főiskolai városába kér­hetők. Az ösztöndíj 9 hónapra szól, maximáli­san havi 110 RM. Az ösztöndíjas ezenkívül tel­jes tandíjmentességben részesül. Kizárólag a következő szakok képviselői pályázhatnak : Műszaki tudományok minden ága. Egyeteme­ken és főiskolákon tanított közgazdasági és ál­talában gazdasági tudományok. Mező- és erdő­­gazdasági, valamint állatorvosi tudományok. Orvosi tudományok és gyógyszerészet. — A kérvényhez az általánosan előirt m­ellékleteken kívül — megjegyezve, hogy a nem-német-, vagy latin nyelvű iratokat hiteles német fordí­tásban kell becsatolni — már a folyamodvány beadásakor csatolni kell még a következőket : a) külön ennek az ösztöndíjnak kérésére szolgáló két űrlapot, megfelelően kitöltve, a fényképet mindkét példányra ráerősítve, külö­nösen pontosan megjelölve a tudományszakot és azt a főiskolát, ahol a pályázó tanulmányait végezni kívánja, b) sajátkezű német életrajzot három pél­dányban, c) érettségi bizonyítványt, d) bizonyítványt eddigi gyakorlati működés­ről, e) bizonyítványokat eddigi vizsgákról, tanul­mányokról (egyetemi vizsgabizonyítványok, diplomák stb.), f) bizonyítványt a német nyelv kielégítő tu­dásáról, g) a pályázó egyéniségét és eddigi működé­sét részletesen jellemző professzori ajánlásokat. Az okmányok a pályázatnál hiteles másolat­ban is beadhatók, de az ösztöndíj elnyerése esetén a beiratkozásnál az eredeti okmányok mutatandók be. 19. Az Alexander von Humboldt-Stiftung ál­tal elsősorban szellemi tudományi kutatásokra felajánlott 3 németországi ösztöndíjas helyre. Az ösztöndíj általában 9 hónapra szól, maxi­mális összege 1.000 RM. A kérvényhez az álta­lánosan előírt mellékleteken kívül — meg­jegyezve, hogy a nem-német-, vagy latin nyelvű iratokat hiteles német fordításban kell becsa­tolni — már a folyamodvány beadásakor csa­tolni kell még a következőket : a) a külön ennek az ösztöndíjnak kérésére szolgáló űrlapot, megfelelően kitöltve, ráerősí­­tett fényképpel, b) sajátkezű német életrajzot 3 példányban, c) érettségi bizonyítványt, d) bizonyítóiratokat az eddigi tanulmányok­ról és letett vizsgákról, gyakorlati működésről (egyetemi vizsgabizonyítványok, diplomák stb.), e) bizonyítványt a német nyelv kielégítő tu­dásáról, f) a pályázó egyéniségét és eddigi tudomá­nyos működését részletesen jellemző profesz­­szori ajánlásokat. Az okmányok hiteles másolatban is benyújt­hatók, de az ösztöndíj elnyerése esetén a be­iratkozásnál az eredeti okmányok mutatandók be. 20. A ,,Hariseion“-alapítvány kamataiból Görögországban végzendő tanulmányok cél­jaira adományozandó ösztöndíjakra. Az ala­pító szándékának megfelelően magyar honos, görög származású, görög óhitű theológusok, továbbá a Görögország területével és kultúrá­jával kapcsolatos tanulmányokat végző szak­emberek (görög szakos tanárok, általában klasz­­szikus­ filológusok, praehistorikusok, archeo­lógusok, byzantinológusok) nyerhetik el. Az ösztöndíj összege 1.000—4.000 pengő, mely­nek birtokában az ösztöndijas egy-nyolc hó­napot tartozik Görögországban tölteni. 21. A „Welti-Schneider“-alapítvá­ny protes­táns theológusok részére adományozható 1 ösztöndijas helyére, amely a bázeli protestáns theológiai fakultással kapcsolatos Alumneum­­ban lakásból és teljes ellátásból áll. A folya­modványhoz Henry Weltl-Schneider konzul­hoz (Basel, Missionsstrasse 6.) címzett német­nyelvű kérvény és az illetékes egyházi főható­ság vagy kari dékán németnyelvű ajánlólevele is csatolandó. 22. A „Boche“-alapítvány és Bázel város ne­velésügyi osztálya által tudományos problémá­val kísérletileg foglalkozó magyar orvos ré­szére adományozandó­­ ösztöndíjas helyre, amely Bázelben folytatandó kutatások céljaira (a téli időszakban) hat hónapon keresztül tel­jes ellátást biztosító összegből áll. Különösen az élettani, a sebészeti, belgyógyászati, kór­bonctani, szülészeti és közegészségügyi szakok jönnek figyelembe. A folyamodványhoz a bázeli orvosi karhoz intézett németnyelvű kér­vény és az illetékes hazai szakprofesszor né­metnyelvű ajánlólevele is csatolandó. Mellé­kelni kell lehetőleg ezenkívül az illető bázeli intézet vezetőtanárának előzetes értesítését is arról, hogy a folyamodó részére — az ösztön­díj elnyerése esetén — munkahelyet biztosít. 23. Az állami ösztöndíjakkal egyidőben hir­det pályázatot külföldi ösztöndíjakra Budapest székesfőváros és pedig 1 helyre a bécsi, 1 helyre a berlini és 1 helyre a római kollégiumban. A székesfőváros ösztöndíjaira pályázók az általában előírt feltételek mellett illetőségi és hatósági orvosi bizonyítványt is tartoznak mellékelni. Valamennyi itt meghirdetett ösztöndíjat illetően az Országos Ösztöndíjtanács szükséges­nek tartja megjegyezni, hogy azoknak kiadása, száma és összege még a költségvetéstől függ. Eltekintve a francia köztársasági, lengyel-, észt- és svédországi ösztöndíjaktól, az ösztön­díjasok az oda- és visszautazás költségeit ma­guk viselik. Kisebb kiadásainak fedezéséről pedig minden ösztöndíjas maga tartozik gon­doskodni. II. Pályázati feltételek. Pályázhatnak : amennyiben szaktanulmányaikban különle­ges irányban magukat tovább akarják képezni, avagy valamely tudományos intézetben kutató­munkát akarnak végezni: a) a magyarországi tudományegyetemek hit-, jog-, bölcsészet- és mennyiségtan­ természet­tudományi karainak és a József Nádor Mű­szaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek dok­torai és végzett növendékei, a hittudományi, a zeneművészeti és a képzőművészeti főiskolák, a gazdasági akadémiák és az iparművészeti is­kola végzett növendékei ; b) a magyarországi tudományegyetemek or­vosi karainak doktorai, ha többéves intézeti, illetve klinikai gyakorlatuk van ; c) a testnevelési főiskola végzett növendékei, ez utóbbiak azonban csak testnevelési pedagó­giai tanulmányok céljaira. A végzettség mindig úgy értendő, hogy azt legkésőbb az 1936—37. tanév végéig kell meg­szerezni. Azok, akik a pályázat lejártakor ezzel a végzettséggel még nem rendelkeznek, folya­modványuk beadásakor csak addigi tanulmá­nyaikat igazolják és a hátralevő vizsgákról szóló bizonyítványaikat azonnal a vizsga le­tétele után pótlólag nyújtsák be egyenesen az Ösztöndíjtanács ügyvezető-igazgatói hivatalá­ban (VIII., Múzeum­ körút 6—8.), mindazon­által úgy, hogy azok 1937. évi május hó 25-ig be legyenek csatolva. Az ösztöndíj elnyerésének korhatára a 35. életév. A berlini és római kollégium kivételé­vel a többi ösztöndíjas helyekre nők is pályáz­hatnak. Olyan pályázóknál, akik már külföldi állami ösztöndíjat élveztek, a korhatár 40 év, ameny­­nyiben ösztöndíjas évük után különösen el­ismerésre méltó tudományos munkásságot fej­tettek ki, vagy a nyelvtanítás terén szép ered­ményt értek el. A kollégiumok teljes díjat fizető tagjaitól ugyanaz az előképzettség kívántatik meg, mint a teljes ösztöndíjasoktól. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az ösztöndíjasoktól feltétlenül megkívánja hazánk viszonyainak lehető legjobb ismeretét, hogy — különösen szaktanulmányaikkal kapcsolat­ban — érdeklődő külföldieknek helyes felvilá­gosítást adhassanak. Az ösztöndíjasok kötelesek munkateljesítmé­nyüket megfelelő módon (kollokviumok, szemi­náriumi munkálkodás, szakintézeti bizonyítvá­nyok útján) igazolni, aminek elmulasztása az ösztöndíj elvesztését vonja maga után. A tanév elteltével minden ösztöndíjas köteles végzett munkájáról összefoglaló jelentésben beszámolni az Országos Ösztöndíjtanácsnak. Az intézetben elhelyezett ösztöndíjasok ezt a beszámolót az intézet igazgatósága a francia­­országiak a Magyar Tanulmányi Központ igazgatósága útján küldik be, a többi ösztön­díjas pedig közvetlenül az Ösztöndíjtanács ügyvezető­ igazgatóságának (VIII., Múzeum­­körút 6—8.) legkésőbb szeptember hó 10-ig. 3

Next