Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám értesítője

Budapest, 1937. Kedd, február 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HI­VATA­LOS ÉRT­ES­ÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés. Pk. X. 731241/1934. szám. Dr. Vermes József ügyvéd által képviselt Seiler Lipótné és Társa bútor­­kereskedés bel. cég javára 94 pengő 07 follér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 20784/1934. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi november hó 2-án lefoglalt és 2.208 pengő 70 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Csáky­ utca 92. házsz., földszint 3. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1937. évi február hó 3. napjának dél­utáni háromnegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, a Pk. X. 703033/34. szám­i vht. jegyzőkönyvben 1., 3—17., 19—26. t. a. és a Pk. X. 731241/34. sz. vht. jkönyvben 2. t. a. lefoglalt rádió, festmény, zongora, csillár, diszpárna, függöny s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi január hó 9-én. Vitéz Olaszteleky Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10629 Árverés. 245—46/1935. vb. szám. Dr. Farkas Mihály kispesti ü­gyv. által képv. kisk. Stemmer Jolán és József javára hátr. 3.480 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben rész­letfizetés történt, annak beszámításával a pestvidéki kir. járásbíróság 1932. évi 15546. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 5-én lefoglalt­ és 6.149 pengő 16 fillérre becsült ingóságokra az ócsai kir. járásbíróság Pk. 3500/193­5. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett, dr. Drozdik Jenő ügyvéd által képviselt Godra Sándor és fia javára 36­9 P 70 f és 33 pengő és járulékai, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán a tatárszent­­györgyi szőlőkben leendő megtartására határidőül 1937. évi február hó 5. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gazdasági fel­szerelés, állatok, hordók és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek — de legalább a bocsár 2/3 részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1937. évi január hó 8-án. Józsa Ferenc, kir. végrehajtó. O­F 10630 nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi január hó 8-án. Dr. Darányi Fe­renc, kir. kir. végrehajtó. O­F 10632 Árverés. Pk. V. 626374/1935. szám. Dr. Meer Andor ügyvéd által képviselt Balogh Ferenc reduktorgyára javára 1020 pengő 85 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 301735. 1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptem­ber hó 30-án lefoglalt és 3872 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, XIV. ker., Amerikai-ut 40., fszvit iroda és fél­emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1937. évi február hó 3. napjának délutáni 4 órá­ját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, irodaberendezés, írógép, pénzszekrény, zongora, rádió, szmirnaszőnyeg, könyvek s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi január hó 2-án. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 10631 Árverés. Pk. X. 714756/1936. szám. Dr. Szar­ek Emil ügyvéd által képviselt Takarékház Otthont Alapító Bt. cég javára 417 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság ad 417089/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi má­jus hó 23. napján lefoglalt és 1335 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Bala­­ton­ utca 2. házszám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi február hó 3. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, írógép, zongora, rádió, pénzszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi január hó 9-én. vitéz Olasz­teleky Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10627 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések._______ Árverés. Pk. I. 56083. és 01116/1936. szám. (1033. 1937. főkönyvi sz.) Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 11518/1936. és 16027/1936. számú végzésével dr. Csollán Ferenc ügyvéd által kép­viselt Sissovich Károlyné és Piazza Győző végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 200­­+ 400 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1.353 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok kö­vetelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Krisztina­ körut 8—10. számú ház, III. emelet 37. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1937. évi február hó 3. (három) napjának délutáni 2 (kettő) óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1937. évi január hó 12-én. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 708 Árverés. Pk. IX. 730896/6. 1936. szám. Mancseroff Atanász és Tsa végrehajtatának, végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a bíróság Mancseroff Atanász, valamint a végrehajtást szenvedettek által elő­terjesztett közös kérelemhez képest az 1936. évi no­vember hó 19-ik napján felvett együttes végrehajtási jegyzőkönyvben 1938. tétele alatt összeirt ingóknak (1.283 , 90 follér összbecsértékű kávémérési berende­zési tárgyak) előzetes elárverezését a Vht. 104. §-a alapján elrendeli és ennek foganatosítására határnapul egyidejűleg 1937. évi február hó 3-ik napjának dél­előtti 9 óráját tűzi ki, amiről az összes érdekelteket e végzés kézbesítésével értesíti, az iratokat pedig az ár­verés megtartása végett az eljárt bírósági kiküldött­nek kiadja. A bíróság a fentebb megjelölt ingóknak egy tételben való együttes elárverezését a Vht. 106. §-a alapján el­rendeli. Az árverés színhelye: Budapest, VII., Wesselényi­ben 69., földszinti kávémérési helység. A bíróság Mancseroff Atanász és a végrehajtást szenvedőket a fentieket meghaladó árverési kérelmük­kel elutasítja. Budapest, 1937. január 25. Budapesti központi kir. járásbíróság. O 704 Árverés. Pk. V. 702475/1936., 717748/1934. szám. Dr. Pajor Ernő ügyvéd által képviselt Bauer Eeréné javára 120 és 240 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 310546/1934. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 23. napján lefoglalt és 1174 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár­ út 45. házszám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1937. évi február hó 9. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, könyvek, üzleti berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi január hó 16-án. Tarpai József, kir. bír. végrehajtó. O­F 10626 Árverés. Pk. V. 620340(1935. szám. Dr. Kornhauser Pál ügyvéd által képviselt „Demeha“ Chemische Werke G. m. b. H. javára 343 pengő 94 fillér és több követe­lés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 100213/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi július hó 17-én lefoglalt és 3174 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Podmaniczky­ utca 49. szám, fszt. motorkerék­párüzletben az Izabella­ utcai oldalon (utcai bejárat) leendő megtartására határidőül 1937. évi február hó 3. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt motorkerékpárok, autó, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­ Egyes szám ára 20 fillér. Ingatlan árverések.« Árverés: 7620/1936. tkvi szám. Kir. Kincstár végre­hajtanának Bata János (nős Nagy Juliannával) vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 2874 av. P 42 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a jász­apáti kir. járásbiróság területén levő, Jászszentandrás községben fekvő s a jászszentandrási 331. számú tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 1512—1513. hrsz. alatt fel­vett Csordajárás V. dűlőben fekvő szántó, ház és ud­varból B. 17. sorsz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló 25600/38922-ed részre 2765 P 66 fillér kikiáltási árban, az u. e. számú tkvi betétben A. II. 1—2. sorsz., 1515—1516. hrsz. alatt felvett Csordajárás V. dűlőben levő szőlő és szántóra B. 17. sorszám szerint végrehaj­tást szenvedő nevén álló 25600/38922-ed részre 8391 , 98 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi február hó 23. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 12. számú ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverés alá kerülő ingatlanokat részben özv. Ba­­lajti Péterné szül. Bugyi Terézia javára G. 33. sorsz. alatt bekebelezett özvegyi haszonélvezeti joga terheli, miért is ezen haszonélvezeti joggal terhelten fognak az árverésen eladatni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Jászapáti, 1936. évi október hó 7. napján. A jászapáti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. I. 674

Next