Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 február 2- Árverés: 25193/1936. tkvi szám. A m. kir. kincstár képviseletében nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság végrehajtatának dr. Fráter Iván nyíregyházi ügyvéd végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 6466 pengő 54 fillér köztartozás, ennek 9% kamata, 1696 pengő 28 fillér behajtási illeték, valamint a csatlakozottaknak kimondott Hazai Áruhitelintézet r. t. 767 pengő 93 t, Nyíregyházi városi üzemi r. L 439 pengő tőkekövete­lés és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyír­egyháza városban fekvő s a nyíregyházi 9009. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 19., 20/T. hrsz. alatt fel­vett 496 négyszögöl ház 4. sz. és udvar Orosi­ utcában, kert a Beltelekben dr. Fráter Iván nevén álló ingat­lanokra 24.000 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskai-utca 2. szám, 31. ajtó) megtartására 1937. évi március hó 5. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 160. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Ha az árverést végrehajtató kéri az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, ha a Hazai Áruhitel Intézet r. t. csatlakozott kéri 32.862 pengő 32 fillér, ha a Nyíregyházi Városi Üzemi r.­t. csatla­kozott kéri 34.030 pengő 98 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehetn 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai;" 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Nyíregy­háza, 1936. október 23. A nyíregyházi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 677 Árverés. 14667/1936. tkvi szám. A kir. kincstár kép­viseletében a szolnoki kir. pénzügyigazgatóság végre­­hajtatának, Szajka Elek és neje Sas Margit jászberényi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendelte a vég­rehajtási árverést 223 pengő 30 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Jászberény és Alattyán községben fekvő és a jászberényi 18910. sz. betétben A. I. 1—4. sorsz.,­­42345/2., 42346., 42347., 42348. hrsz. alatt felvett és B. I. sorsz. szerint Szajka Elekné végrehajtást szen­vedő nevén álló ingatlanra 2.138 pengő kikiáltási ár­ban, az u. o. 11279. számú betétben A. I. 3—5. sorsz., 41506., 41504/1., 41505/1. hrsz. alatt felvett és B. 29. sorszám szerint végrehajtást szenvedő Szajka Elek nevén álló ingatlanra 2.324 pengő kikiáltási árban, azonban a C. 37. sorsz. alatt 4085/1927. tk. sz. vég­zéssel Szajka József javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jog épségben tartásával, az alattyáni 2125. számú betétben A. I. 4—6. sorsz., 3780/1., 3780/2., 3780/3. hrsz. alatt felvett és B. 1., 2. sorsz. szerint végrehajtást szenvedők nevén álló ingat­lanra 2.769 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1937. évi március hó 9. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Apponyi­­tér 15., földszint 3. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Jászberény, 1936. évi szeptember hó 18. napján. A jászberényi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­árverés. 13059/1936. tkv. szám. Singer és Társa buda­pesti bej. cég végrehajtatónak Barkó Elekné szül. Deák Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést­­122 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kispesti kir. járásbiróság területén levő, Pestszent-­lőrinc m. városban fekvő s a pestszentlőrinci 8019. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 4557/212. helyrajzi szám alatt foglalt 200 négyszögöl területű ház­helyre és az adó- és becslési bizonyítvány szerint az azon épült, de telekkönyvileg még fel nem tüntetett felépítményekre 6180 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi február hó 23. napján délután 2 órakor Pestszentlőrinc m. város városházánál (Batthyány­ u. 78. sz., 5. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan 7200 pengőnél alacso­nyabbb) áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:XL. t.-c. 25. §.). Kispest, 1936. évi november hó 12. napján. A kispesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. _________________N 689 Árverés. 4401/1936. Ikvi szám. Schück Ferenc csőd­­ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést a bekebelezett tőkekövetelések és járulékai be­hajtása végett a szécsényi kir. járásbiróság területén levő, Szécsény községben fekvő és a szécsényi 903. számú Ijkvben A. I. 1. sorsz., 71. hrszám alatt felvett beltelek és házra 6.930 pengő utó­­ajánlati árban elrendeli. Az árverést 1937. évi február hó 27. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Szécsény, 1937. évi január hó 6. napján. A szécsényi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 684 Árverés. 7320/1936. tk. szám. Kir. Kincstár végrehaj­tatának ifj. Nemes G. István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1328 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a jászapáti kir. járásbiróság területén levő, Tiszasüly községben fekvő s a tiszasülyi 840. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 1658/4.—1659. évszámok alatt foglalt Tisza melletti dűlő­ben s ifj. Nemes G. István nevén álló szántóra és erdőre 11.285 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 6. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 12. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Jászapáti, 1936. évi szeptember hó 26. napján. A jászapáti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 675 Árverés. 5313/1936. tk. szám. Országos Központi Hi­telszövetkezet végrehajtatának Csanádi Imréné szül. Peterman Zsófia végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hajdúszoboszlói kir. járásbiróság területén levő, Hajdúszoboszló megyei városban fekvő s 1. a hajdúszoboszlói 100. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1839., 1840. helyrajzi szám alatt felvett, összesen 636 négyszögöl területű Csanádi Im­réné szül. Pelerman Zsófia nevén álló s Beltelekben III. tized 275. 6. i. sz. alatt fekvő házas udvarra, gaz­dasági épületre és kertre 2535 pengő kikiáltási árban ; 2. az ugyanazon telekkönyvi betétben A. II. 1—2. sorszám s 5158., 5159. helyrajzi szám alatt felvett, össze­sen 792 négyszögöl területű ugyanannak a nevén álló a Csepi­sben levő szőlőre és szántóra 418 pengő kikiáltási árban ; 3. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. III. 1—1. sorszám s 10750., 10751., 10752., 10753. helyrajzi szám alatt felvett, összesen 29 kat. hold 1329 négyszögöl területű ugyanannak a nevén álló a Korpádon levő szántóra, útra, házra, udvarra, gazdasági épületekre és rétre összesen 26.110 pengő kikiáltási árban ; 4. az ugyanazon telekkönyvi betétben A + 1. sor­szám, 10565. helyrajzi szám alatt felvett 11 kat. hold 1250 négyszögöl területű ugyanannak a nevén álló a Korpádon levő szántóra 10.662 pengő kikiáltási árban ; 5. ugyanazon telekkönyvi betétben A + 2. sorszám , 10567. helyrajzi szám alatt felvett 5 kát. hold 832 négyszögöl területű ugyanannak a nevén álló a Korpá­don levő szántóra 5520 pengő kikiáltási árban ; 6. ugyanazon telekkönyvi betétben A + 6. sorszám s 10566. helyrajzi szám alatt felvett 2 kát. hold 1529 négyszögöl területű ugyanannak a nevén álló a Korpá­don levő szántóra 2675 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1937. évi február hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szilfákalja­ utca 1. szám, 3. ajlószám) fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül úgy az Orszá­gos Központi Hitelszövetkezet, mint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank végrehajtátok követelésére nézve az A. I. 1—2. sorszámú ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §. ; az 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. f.-c. 23. §.). Hajdúszoboszló, 1936. évi szeptember hó 22. napján. A hajduszoboszlói k­ir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 724 Árverés. 4335/1936. tkvi szám. Pesti Hazai Első Ta­karékpénztár Egyesület végrehajtajának Farkas Ádám, ifj. Farkas György, Farkas Éva és Farkas Julianna, valamint Farkas Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 227.94 + 511.50 dollár tőke­követelés és járulékainak behajtása végett az adonyi kir. járásbiróság területén levő, Perkáta községben fekvő és a kisperkátai 38. sz. tkvi­detétben A. + 1. sorsz., 351/7. hrsz. alatt foglalt 1 hold 1120 négyszögöl területű udvarból a Zsidókalap dűlőben a végrehajtást szenvedők nevén álló 4/5 rész illetőségre 1360 P kikiál­tási árban, ugyanebben a ketetben A. 1+ 2. sorszám, 351/8. hrsz. alatt foglalt 440 négyszögöl területű udvarból a Zsidó­kalap dűlőben a végrehajtást szenvedők nevén álló 4/5 rész illetőségre 220 P kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 3. sorszám s 352/3. hrsz. alatt foglalt 15 hold 187 négyszögöl területű szán­tóból a Zsidókalap dűlőben végrehajtást szenvedők nevén álló 4/5 rész illetőségre 11.287 P 20 f kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. I+ 4. sorszám, 353/6. hrsz. alatt foglalt 17 hold 1048 négyszögöl területű szántó­ból végrehajtást szenvedők nevén álló 4/5 rész illető­ségre 12.248 P 80 f kikiáltási árban, a kisperkátai 21. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 450/1. és 457/1. hrsz. alatt foglalt 1 hold 1565 négy­szögöl és 1190 négyszögöl területű utilletőségből végre­hajtást szenvedők nevén álló jutalékára 5 P 50­0 kikiál­tási árban, ugyanebben a betétben A. n. 1—2. sorsz., 417. és 404/2. hrsz. alatt foglalt 292 és 1008 négyszögöl terü­letű útilletőségből végrehajtást szenvedők nevén álló jutalékára 1­­ 80 t kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 1. sorszám s 351/9. hrsz. alatt foglalt 380 négyszögöl területű útilletőség­­ből végrehajtást szenvedők nevén álló jutalékra 50 t kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. * 2 * 1 * I.-F 2. sorszám , 352/14. hrsz. alatt foglalt utilletőségből a végrehajtást szenve­dők nevén álló jutalékra 1 P 50 kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 3. sorsz., 353/16. hrsz. alatt foglalt utilletőségből végrehajtást szenvedők nevén álló jutalékra 1 P 50 f kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 4. sorsz., 364/7. hrsz. alatt foglalt utilletőségből végrehajtást szenvedők nevén álló jutalékra 3 P kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 5. sorsz. , 365/8. hrsz. alatt foglalt utilletőségből végrehajtást szenvedők nevén álló jutalékra 1 P 50 f kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 6. sorszám s 348/2. hrsz. alatt foglalt átilletőségből a végrehajtást szen­vedők nevén álló jutalékra 1 P 50 f kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 7. sorszám s 346/7. hrsz. alatt foglalt útilletőségből a végrehajtást szen­vedők nevén álló jutalékra 50 f kikiáltási árban, ugyanebben a betétben A. + 8. sorszám s 366/4. hrsz. alatt foglalt utilletőségből a végrehajtást szen­vedők nevén álló jutalékra 20 f kikiáltási árban elren­deli. Az árverést 1937. évi február hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Koller­ u. 19., fszt. 2. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes ért­ékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Adony, 1936. évi szeptember hó 26. napján. Az adonyi kir. járásbiró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 705 9248/1936. tkvi szám. Előterjesztése, esetleg felfolyamodása a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület budapesti bel. cégnek Farkas Ádám és társai elleni végrehajtási ügyében ki­bocsátott 4335/1936. tkvi számú árverési hirdetmény és árverési feltételek, valamint árverési hirdetmény kivonat benti részei ellen. Végzés. A telekkönyvi hatóság fenti előterjesztésnek részben helyt ad és ehhez képest a 4335/1936. tkvi sz. árverési hirdetmény és feltételeket akként igazítja ki, hogy a végrehajtást szenvedők nevei közé Farkas Erzsébet­et is feltüntetni, a kisperkátai 21. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz. alatt foglalt ingatlan téves a 351/1-nek feltün­tetett helyrajzi számát 351/9-re kijavítani, végül az ár­verési hirdetmény kivonatot jól leírva újból kiadni rendeli. Az előterjesztésnek azon részét, mely szerint Farkas György neve mellé az „ifjú“ jelzés feltüntetését kéri, elutasítja, mert Farkas György neve után az „ifjú“ jelzés fel van tüntetve úgy az árverési hirdetmény fogalmazványában, mint a kiadmányokon. Az előterjesztésnek a legkisebb vételár megállapítása, valamint a Farkas Erzsébet végrehajtást szenvedővel kapcsolatos elutasításra vonatkozó részét telekkönyvi hatóság felfolyamodásnak tekinti és az összes iratokkal a székesfehérvári kir. törvényszékhez a 60/1936. és 65/1936. sz. végzéssel, valamint a telekkönyvi kivona­tok kapcsán felterjeszti. A sl­od birói végzésből 72 kiadmány szükséges. Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Adony, 1936. évi november hó 16. napján. Az adonyi kir. járásbíró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 700 ság.__________________________________________ N 676

Next