Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám értesítője

1937 február 2. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 18984/1936. tk. szám. Özv. dr. Madarász Ist­vánná (képv. dr. Jelen Miklós pécsi ügyvéd) végrehaj­­tatának Steiner Samuné sz. Roder Ilka végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 202 pengő 86 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Pécsett lévő és a pécsi 1794. számú betéti , 15916. t­rsz. szántónak és 15917. s­rsz. lakháznak 1151 pengő, 15918. hrsz. szőlőnek 243 pengő kikiáltási árban a B. 11. sorsz. 1/2 illetőségére ; a pécsi 1817. számú betéti : 14­107., 14021., 14022., 15622., 15628., 15624., 15625., 15684., 15685., 15694., 15695. hrsz. rétnek, töltésnek, szántónak, szőlőnek, kertnek a B. 8. sorsz. 1/2 illetőségére 2474 pengő kikiál­tási árban ; 15690., 15691., 15692., 15693. hrsz. szántó, szőlő és lakháznak a B. 8. sorsz. 1/2 illetőségére 1494 pengő kikiáltási árban ; a pécsi 5418. szám­i betelt : 1622. hrsz. Szigeti or­szágút 67. 6. i. sz. lakház, udvar és gazdasági épületnek a B. 9. sorsz. 1/2 illetőségére 4500 pengő kikiáltási árban ;­­ a Cserkút községben fekvő s a cserkúti 82. számú betétben felvett 1637. hrsz. szántónak a B. 2. sorsz. 4/2 illetőségére 247 pengő 75 fillér kikiáltási árban. Az árverés nem érinti Steiner Samunénak a 1794. számú és a 1817. számú pécsi betétekben felvett illető­ségre bekebelezett holtiglani haszonélvezeti szolgalmi jogot. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pécsett hiva­talos helyiségében (Munkácsy Mihály­ u. 2. sz., I. em. 52. ajtó) megtartására 1937. évi április hó 10. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki a pécsi ingatlanokra, a cserkutira pedig ugyanaznap délután 3 óráját Cserkút községházá­hoz. Az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Pécs, 1936. évi december hó 29. napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 692 Árverés. 16061/1936. tk. szám. Délmagyarországi Ker. Bank rt. pécsi bej. cég (képv. dr. Jelen Miklós pécsi ügyvéd) végrehajtatónak Balatonyi István, özv. Deák Istvánná sz. Balatonyi Teréz, Balatonyi János és Bala­tonyi Gyula végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1485 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a Pécsett fekvő s a pécsi 4833. betéti 7674. hrsz. szőlőnek B. 14—16., 18—21. a. 7/8 részére 307 pengő ; a pécsi 40807. betéti 1067. hrsz. lak­ház, udvar és gazd. épületre Tábornok­ u. 14. sz. alatt 6480 pengő kikiáltási árban ; a pécsi 4833. számú betétben C. 13. alatt bekebelezett gyalogúthasználat szolgalmi joga és mindkét betétben C. 28. és 9. alatt özv. Balatonyi Jánosné javára beke­belezett özvegyi haszonélvezeti jog érintetlenül marad­nak ; azonban­ ha az ingatlanok elérendő vételára a végrehajtató Schwarcz Ignác, Hamerli József, Pál Ká­roly és Frischek József, Kispap János, Balatonyi Ist­ván és János, dr. Krausz Sándor és neje csatlakozónak követelésének kiegy­enlítésére nem volna elegendő, az ingatlanok az özvegyi haszonélvezeti jogra tekintet nél­kül bocsátandók árverés alá. A szőlő a kikiáltási ár kétharmadánál, a lakház pedig felénél alacsonyabb áron el nem adható, de csak a Délmagyarországi Kereskedelmi Bank rt. érdekében, míg a 7674. hrsz. szőlőnek : Schwarcz Ignác érdekében B. 14—16. a. 3/8 részre 2400 pengő, Hamerli József érdekében B. 14—16. a. 3/8 részre 3100 pengő, Sterk Zsigmond érdekében B. 15. a. 1/8 részre 4150 pengő, Balatonyi István és János érdekében B. 18. a. 1/16 részre 4750 pengő, dr. Szabó Gyula érdekében B. 15. és 20. a. 3/16 részre 5250 pengő, Tavasi Teréz érdekében B. 15. a. 1/8 részre 5300 P, dr. Szilléry Péter érdekében B. 18—21. a. 4/16 részre 5550 pengő, Iparosok Orsz. Közp. Szöv. érdekében B. 18. a. 1/16 részre 5650 pengő, Gaál György érdekében B. 15. a. 1/8 részre 7400 P, Burek Lajos érdekében B. 1 /H1 részre 7550 P, Kertész Gusztáv érdekében B. 15. és 20. a. 3/16 részre 7900 pengő, özv. Osztovics Józsefné érdekében B. 15. és 20. a. 3/16 részre 8150 pengő, az 1067. hrsz. lakháznak : Schwarcz Ignác érdekében B. 3. a. 1/2 részre 2400 pengő, Pál Károly és Frischek József érdekében B. 3. a. 1/2 részre 3500 pengő, Kispap János érdekében B. 3. a. 1/2 részre 3560 P. Balatonyi István és János érdekében B. 3. a. 1/2 részére 3660 pengő, Iparosok Orsz. Közp. Szöv. érdekében B. 3. a. 1/2 részre 5000 pengő, dr. Szabó Gyula érdekében B. 6. a. 1/16 részre 3250 pengő, Szilién Péter érdekében B. 4.7. a. 4/16 részre 3400 pen­gő, Pecsnigg Frigyes érdekében B. 3. a. 1/2 részre 6700 pengő, Iparosok Orsz. Közp. Szöv. érdekében B. 4. a. 1/16 részre 3500 pengő, Burek Lajos érdekében B. 3. és 4. a. 9/16 részre 10400 pengő, özv. Osztovics Józsefné érdekében B. 6. a. 1/16 részre 3700 pengő áron alul el nem adhatók. Az árverést 1937. évi április hó 27. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Mun­kácsy M.­u. 2. szám, I. emelet 52. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat a fent megállapított árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Pécs, 1936. évi december hó 20. napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 693 Árverés: 48064/4936. tkvi szám. (V. 396/33.) M. kir. Államkincstár (képviseli a székesfővárosi m. kir. pénz­­ügyigazgatóság 26050/1936. I. szám alatt) végrehajtató­nak, Földes Izsó, F­öldes Izsóné szül. Weisz Katalin, vitéz Szentgyörgyi Czeke Sándor Lajosné szül. Hessler Vilma, Hessler Antal és Kőszegi Gáborné szül. F­öldes Edit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 36.637 P tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 439 pengő 64 fillér költ­ség, továbbá a csatlakozottnak kimondott végrehajtatok és pedig : a) az ingatlanból B. 2. sorszám alatt Földes Izsó­f nevén álló 1/8-ad részilletőségre nézve 34.073 pengő 75 fillér kikiáltási árban : Gizella Gőzmalom Rt. (C. 95.) 4.305 P 55 f tőke és jár., Menzl Oszkárné (C. 110.) 262 P 50 f tőke s jár., Kalmár Emil (C. 119.) 500 pengő tőke s jár., Loschitz Ferenc cég (C. 121.) 165 pengő költség, Léber Teréz (C. 130., 135.) 400 P és 400 pengő tőke és jár., Első Magyar Műdombom­tó és Papirdiszműgyár Friss Zsigmond és dr. Doctor Guidó cég 236 pengő tőke és járulékai ; b) az ingatlanból B. 3. sorszám alatt Földes Izsóné szül. Weisz Katalin nevén álló 1/8-ad részilletőségre nézve 34.073 pengő 75 fillér kikiáltási árban : Gizella Gőzmalom Rt. (C. 105.) 5.324 pengő 09 fillér tőke és jár., Szálkai és Nádudvari Hengermalom Rt. (C. 141.) 2.000 pengő tőke és jár. ; c) az ingatlanból B. 2. és B. 3. sorszám alatt Földes Izsó és Földes Izsóné szül. Weisz Katalin nevén álló 2/8-ad részilletőségre nézve 68.147 pengő 50 fillér ki­kiáltási árban . Kőszegi Gábor és Kőszegi Gáborné szül. Földes Edit (C. 91—92. és C. 122—123.) 900 pengő tőke és jár. és 450 pengő tőke és jár., dr. Böhm Földre (C. 216.) 128 P költségtőke s jár ; d) az ingatlanból B. 2., B. 3. és B. 10. sorszám alatt Földes Izsó, Földes Izsóné szül. Weisz Katalin és Kőszegi Gáborné szül. Földes Edit nevén álló 3/8-ad részilletőségre nézve 102.221 P 25 f kikiáltási árban : Belvárosi Takarékpénztár Rt. (C. 34., 37., 38.) 34.000 pengő tőke s jár.; és az ingatlanból B. 2. sorszám alatt Földes Izsó nevén álló 1/8-ad részilletőségre, valamint a B. 10. sor­szám alatt Kőszegi Gáborné szül. Földes Edit nevén álló 1/8-ad részilletőségnek a Földes Izsóról reá háram­­lott felerészre, tehát az egész ingatlanhoz viszonyított összesen 3/16-od részilletőségre nézve 51.110 pengő 63 fillér kikiáltási árban . Loschitz Ferenc cég (C. 85.) 9.874 P 78 f tőke s jár.­ f) az ingatlanból B. 4. sorszám alatt Hessler Antal nevén álló 2/8-ad részilletőségre nézve 68.147 pengő 50 fillér kikiáltási árban . Budapesti szobafestő, címfestő, mázoló, aranyozó és fényező ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K. Ft. tagja (C. 167.) 200 pengő tőke és jár. ; g) az ingatlanból B. 4. és B. 5. sorszám alatt Hessler Antal és vitéz Szentgyörgyi Czeke Sándor Lajosné szül. Hessler Vilma nevén álló 4/8-ad részilletőségre nézve 136.295 pengő kikiáltási árban . Pesti Fiatal Első Takarékpénztár Egyesület (C. 24. és C. 53.) 1.847 valóságos aranydollár 36 cent tőke és jár. és 5.000 P tőke és jár., dr. Traeger Lászlóné szül. Hartmann Emilia (C. 38.) 25.000 pengő tőke és jár., Mad­ay István (C. 69. és C. 74.) 10.000­­ tőke és jár. és 3.000 pengő tőke s jár., dr. Rendes Miklós (C. 103.) 200 pengő tőke s jár., Budapesti szobafestő, címfestő, mázoló, aranyozó és fényező iparfest­ivel­i hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja (C. 150., C. 166. és C. 171.) 300 P 200 P és 120 pengő tőke és járulékai erejéig fennálló követelése be­hajtása végett a budapesti központi kir járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 1335. sz. tkvi betétében 25372.­orszám alatt felvett. V. kerület, Visegrádi­ utca 39. sz. alatt fekvő ház és udvarból álló 250.40/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból B. 2., 3., 4., 5. és 10. sorszám alatt a fentnevezett végrehajtást szenvedők tulajdonában lévő hét-nyolcad részilletőségre 238.516 pengő 25 fillér kikiáltási árban azzal, hogy amennyiben csupán egy vagy több csatlakoztatott vég­rehajtató­ kérelmére tartatik meg az árverés, úgy csak a végrehajtási joguk által terhelt, fentebb részletezett illetőségek bocsáthatók árverésre, a kérdéses illető­ségekre nézve kitüntetett kikiáltási árakban. A tkvi hatóság az árverést az ingatlanból B. 4. és B. 5. sorszám alatt Hessler Antal és vitéz Szentgyörgyi Czeke Sándor Lajosné szül. Hessler Vilma nevén álló 4/8-ad részilletőségre, a C. 2. sorszám alatt 6815/1925. tkvi számú végzéssel özv. Hessler Antalné szül. Schlos­ser Irma javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül rendeli el. A tkvi hatóság megállapítja, hogy az összes végre­hajtást szenvedők illetőségeinek elárverezése esetén a szolgalmi jogot megelőző jelzálogos hitelezők kielégí­tésére 230.410 pengő mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlan a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnék el, amely a szolgalom tavi be­jegyzését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatály­talanná válik és az ingatlan­­ illetőség a szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban el fog árvereztetni. Ha csupán a B. 4. sorszám alatti illetőség árverezte­­tik el, úgy 127.304­­-ben, ha a B. 4. és 5. sorszám alatti illetőség árvereztetik el, úgy 147.304­­-ben álla­pítja meg a tkvi hatóság a szolgalmi jogot megelőző jelzálogos hitelezők kielégítésére szükségesnek mutat­kozó összeget, azzal, hogy egyébként az előző bekez­désben írt feltételek ezen esetben is alkalmazást nyer­nek. Az árverést 1937. évi április hó 27. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., fszt. 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanilletőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908 XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 24. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1936. évi december hó 31-én. A budapesti központi kir járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N 673­­­2 Árverés. 17160/1906. tk. sz. Bauer Artur és Bakofen Mór végrehajtatóknak Gönczi Sándorné sz. Neuwalder Anna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. i.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árve­rést a miskolci kir. járásbiróság területén lévő, Miskolc városban fekvő és a miskolci 603. szám­i telekkönyvi betétben A + 1. sorsz., 4085. hrsz. alatt foglalt (ház 40. szám alatt és udvar a Vörösmarty­ utcában 19 négyszögöl) B. 3. és 6. szerint a végrehajtást szenvedett nevén álló 5/8 rész jutalékára 812 pengő 50 fillér ; a miskolci 604. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 4086. hrsz. alatt foglalt (ház 1. szám alatt és udvar a Molnár­ utcában 83 négyszögöl) B. 2. szerint egészben a végrehajtást szenvedett nevén álló ingatlanra 2500 pengő kikiáltási árban, az özv. Neuwalder Mik­­sáné sz. Kupfer Hermina javára bekebelezett holtiglani haszonélvezeti joggal terhelten. Elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elren­delését a fenti számú betétben jegyezze fel. Az árverést a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben 1937. évi február hó 22. napján délelőtt 10 órakor tartják meg az alábbi feltételek mellett. Az árverés alá eső s a miskolci 603. számú betétben A + 1. sorsz., 4085. hrsz. alatt felvett ingatlanjutalékot az 5610/1931. M. E. számú rendelet alapján ezennnel megállapított 7618 pengő, a 604. számú betétben A + 1. sorsz., 4086. hrsz. alatt felvett ingatlan­jutalékot az 5610. 1931. M. E. számú rendelet alapján megállapított 7596 pengő legkisebb vételárnál az 1908 : XLI. t.-c. 26. §-a értelmében alacsonyabb áron eladni nem lehet. 1. Zwillinger Adolf végrehajtata 301 pengő 90 fillér löké és járulékai erejéig követelése behajtására az 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-ának megfelelően a miskolci 603. számú betétben felvett ingatlanra vonat­kozóan 8908 pengő legkisebb vételár mellett, 2. Polgár Kálmán végrehajtata 220 pengő, 517 pengő 90 fillér és 511 pengő 15 fillér tőke és járulékai követe­lése behajtására az 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-ának megfelelően a miskolci 603. számú betétben felvett ingatlan jutalékra vonatkozóan 9268 pengő , 604. számú betétben felvett ingatlanra vonatkozóan 8886 pengő legkisebb vételár megjelölése mellett. A telekkönyvi hatóság a V. t. 163. §-a alapján meg­állapítja, hogy az özv. Neuwalder Miksáné sz. Kupfer Hermina javára bekebelezett haszonélvezeti jog telek­könyvi bejegyzését megelőző tehertételek teljes kielégí­tésére a 603. számú betétre vonatkozóan 58812 pengő, a 604. szám­ú betétre vonatkozóan 5790 pengő mutatko­zik szükségesnek. Ehhez képest az idézett törvényszakasz alapján ki­mondja, hogy amennyiben az ingatlanok az árverésen olyan árban adatnának el, amely a haszonélvezeti jog telekkönyvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a kitűzött határnapon a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül újabban elárvereztetnek. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al . 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Miskolc, 1936. évi november hó 5. napján. A miskolci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10641­ 3

Next