Budapesti Közlöny, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

2 Budapesti Közlöny 1937 március 2. Budapest, 1937. évi február hó 24-én. Magyar királyi legfőbb állami számvevőszék. *) ,Liszt* 2 pengősök Készletben maradt a pénzverőnél az 1936. 11. félév végére­ .­­ Együtt az 19­16 11. félévben . . . . az 1936­­. félév végéig ,­­ forgalomba bocsátás végett kiadatott: S A Magyar Nemzeti Banknak Kiadás Együtt­­ az 1936. II. félévben .... az 1936. I. félév végéig . .­­ A kontingens terhére vezetett: Bevétel: 1 Tárgy • 3,650.000 3,650.000 3,650.000 3,650.000 I darabszámú öt pengősük 1 18,250.000 18,250.000 1­­ 18,250.000 18,260.000 p Érték Ezüst érmék / ) • • 7,875.000 •) 200.000 7,675.000 7,875.000 *) 200.000 7,675.000 | darabszáma | két i pengősök \ f } ) 15,750.000 400.000 15.350.tXK) 15,750.000 400.(XX) 15,350.000 | 1­­ p Érték ° \­­• 31,000.000 . 31,000.000 1 31,000.000 31,000.000 { darabszámú egy pengősök /­­ 1 • 31,000.000 . 31,000.000 31 .OtXUKX) 31,000.000 1 p Érték 10,921.474 1 14,921.474 ■ 1 14,921.474 14,921.474 darabszámú ötven filléresek ^ • 7,460.737 . 7,460.737 i­ .1 7,460.737 7,460.737 p Érték * • 1 r 4 / 25,829.690 • 25,829.690 i 25,829.690 . 25,829.690­­ darab*/.ama busz filléresek • 5,165.938 5,165.9­38 i ! 5,165.938 5,165.938 p Ért Nem nemes fémérmék­ek • 1? • 40,000.000 • 40,000.000­­ 40,000.000 40.1XX 1.000 | darabuama tiz filléresek • 4,000.000­­ 4,000.000 • 4,000.000 | 4,000.000 p Érték­­ • 118,005.000 1,006.000 115,000.000­­ 116,005.000 1,005.000 115,000.000 darabszámú­­ két filléresek • 2,320.100 20.100 1 2,300.000 1 2,320.100 20.100 1 2,300.000 1 p 1 Érték­­ • 75,000.000 10,000.000 65,000.000 75,000.000 10,000.000 65,000.000 darabszim­a ! egy filléresek • 750.000 100.000 650.000 750.000 100.000 !­ 660.000 p l Értik * az 1936. évi II. félév végéig a kontingens terhére vett, forgalomba bocsátott és készletben maradt fémváltópénz álladékáról. 1937. m 78/2. — b« K­im­u­ta­tá­s NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság­nak azért, mert a salgótarjáni szénmedencében működő bányatársulati elemi iskolák tanulói­nak Ifj.854 P értékben ruhaneműt és cipőt adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. ______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Rimamurányi—Salgótarjáni Vasmű R. T.­­nak azért, mert az elmúlt 1936. év karácso­nyán a salgótarjáni és salgóbányai telepeken a szegény és árva iskolás gyermekeknek 12.197 P értékű ruhát és cipőt adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. .4 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Salgótarján megyei városnak azért, mert az 1936. év karácsonyán 300 szegénysorsú állami elemi népiskolai tanulónak és óvodás gyermek­nek 3.300 pengő értékű ruhát, cipőt és szere­­tetcsomagot adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. .4 m­. kir.­­ állás- és közoktatásügyi miniszter a Salgótarjáni Üveggyár Részvénytársaságnak azért, mert az 1936. év karácsonyán a salgó­tarjáni állami elemi népiskolák szegénysorsú tanulói részére 5.250 pengő értékű ruhát és cipőt adományozott, őszinte elismerését és kö­szönetét nyilvánította. .4 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a salgótarjáni Hirsch-Frank gépgyár részvény­társaságnak azért, i­­ert az 1936. év karácso­nyán a salgótarjáni 111. körzeti állami elemi népiskola szegénysorsú tanulóinak 1.450 pengő értékű ruhát és cipőt adományozott, őszinte el­ismerését és köszönetét nyilvánította. .4 m. kir. váltás- és közoktatásügyi miniszter a Salgótarjáni Acélgyári Ludovika Gyermek­segély ző Nőegyletnek azért, mert az 1936. év ka­rácsonyán a salgótarjáni és salgóbányai acél­gyári iskolák 35 szegénysorsú gyermekének 513 , 68 fillér értékű ruhaanyagot, élelmiszer­utalványt és szeretetcsomagot adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. .4 m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Tóvárosi Magyar Asztaltársaságnak azért, mert 1936. év karácsonyán a fóvárosi állami elemi népiskola szegénysorsú tanulóinak 2.000 pengőt meghaladó értékű ruhaneműt adomá­nyozott, őszinte elismerését és köszönetét nyil­vánította. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Angyal Lászlóné építészmérnök nejének azért, mert a mecsekszabolcsi társadalmi egyesületek támogatásával rendezett jótékony célú műsoros estély 550­0 tiszta jövedelmét a mecsek­­szabolcsi­ bányatelepi társulati iskola 67 sze­gény tanulójának felruházására fordította, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. ,4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a bánokszentgyörgyi Actio Catolica vezetőségé­nek­ azért, mert az elmúlt 1936. év karácsony­estéjén 192 drb. szeretetcsomagot és 375 P értékű ruhát és élelmiszert, továbbá Nieder­­mann Árpád bánokszentgyörgyi hercegi erdő­­mesternek azért, mert 205 P értékű ruhát és élelmiszert adományoztak a bánokszentgyörgyi községi elemi népiskola szegény tanulóinak, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY

Next