Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám értesítője

Budapest, 1937. 49. szám. Kedd, március 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. ,* * •* fi hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 111/1937. Vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíró­ság 6­140/1936. szám­i végzésével 604 pengő 20 fillér és járulékai iránt dr. Geönczy Sándor ügyvéd által kép­viselt ifj. Bessenyei István javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 9222 pengő 60 fillér becsértékű ingókra az árverés helyszínére Debrecenben, Kossuth­ u. 3. szám alatt 1937. évi már­cius hó 4. napjának délutáni 4 órájára kifiizetik, ami­kor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is eladatnak, az 1986. Pk. II. 23398. sz. végreh. jkvben 1—209. t. a. lefoglalt üveg, porcellánáruk, pénzszekrény, írógép és egyéb ingók. Debrecen, 1937. évi február hó 15-én. vitéz dr. Egyházy Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1371 Árverés. Pk. 17302/1935. szám. Kir. Jogügyi Igazgató­ság által képviselt M. kir. Kincstár javára 2369 pengő 98 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a pestszenterzsébeti kir. járásbíróság 1935. évi fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt és 2665 pengő becsértékű ingóságokra a pestszenterzsébeti kir. járásbíróság vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Csepelen, Rákóczi Ferenc­ u. 32. házszám alatt és folytatva Csepelen a Vámmentes kikötőben leendő megtartására határidőül 1937. évi március hó 17. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, kocsit és hasábfát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Pestszenterzsébet, 1937. évi február hó 12-én. Ludwig Gyula, kir. kir. végrehajtó. O *20473 Árverés. Pk. VII. 728339/1936. szám. Dr. Deutsch Pál ügyvéd által képviselt J. Franaszek Sp. Akc. varsói cég javára 248 pengő 78 follér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 21.485. 1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi október hó 24. napján lefoglalt és 3909 pengő 91 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908:XLI. t.-c. 20. §-a alapján köv. és jár. ev. és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ út 54. szám alatti üzletben leendő megtartá­sára határidőül 1937. évi március hó 3. napjának dél­utáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, csillár, pénzszekrény, külön­féle tapéták, gipszdíszek, utcai reklámtábla s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi február hó 5-én. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11220 Árverés. Pk. II. 20345/1937. szám. (29/1937. vh. sz.) Alulírott kir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a debre­ceni kir. törvényszék 4673/1935. számú végzésével 705 pengő és jár. iránt dr. Ticz János ügyvéd által kép­viselt Schadek János javára elrendelt végrehajtás során biróilag lefoglalt és ki nem igényelt 6.455 pengő becs­­értékű­ ingókra az árverés (fenti tőke, hátr. 689 pengő 18 f tőke, illetve a törlesztett összegek levonása után) a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínére: Debrecenben, Zsibvásáron , 1937. március 3-án délelőtt fél 10 órakor, az ingók ki nem szállítása esetén, vala­mint a ki nem szállítandó ingóságokra Debrecenben, Kétmalom­ utca 4. szám alatt 1937. évi március hó 4. napjának délelőtti fél 12 órájára kif­izetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­­tért becsáron alul is eladatnak az 1936. évi Pk. II. 25859. számú végrehajtási ikvben 1—29., 37—83., 85—91., 97., 100., 101., 105—109., 111—116. t. a., az 1935. évi Pk. II. 35899. számú végrehajtási ikvben 20/a—34. t. a. lefoglalt mérleg, bútorok, sodronyfonó­gépek, villanymotorok és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégitési zá­logjoggal biró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetett . Schadek János 90 pengő tőke és járulékok iránt. Debrecen, 1937. évi február hó 15-én. Vitéz dr. Egy­­házy Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11210 Árverés. Pk. X. 729.944/1936. szám. Dr. Vámos Hugó ügyvéd által képviselt Providentia Biztositó rt. javára 44 - 60 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 319.017. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi november hó 14-én lefoglalt és 2140 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Nádor­ utca 17. sz. üzletben leendő meg­tartására határidőül 1937. évi március hó 2. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, műtárgyak, fotókópiagép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi február hó 4. napján. Biró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11224 Árverés. Pk. X. 730806/1936. szám. Dr. Stein László ügyvéd javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 113138. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi november hó 18-án lefoglalt és 1.206 , 70 fillér becs­értékű ingóságokra a budapesti­­központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VIII. kerület, Kender-utca 23. ház­szám, I. emelet 1. ajtószám alatt és folytatva VII. ker., Szövetség-utca 27. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1937. évi március hó 3. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ostyasü­tőgép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg bécsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kí­vánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi február hó 8-án. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11203 Árverés. Pk. X. 734251/1936. szám. Dr. Lenkei Gyula ügyvéd által képviselt Kernstock Károlyné javára 50­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 301037. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi december hó 24-én lefog­lalt és 6811 P becsértékű ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Lövölde-tér 3. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi március hó 4. napjá­nak délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, vázák, ezüstök, szőnyegek, zongora, rádió, festmények s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. február 8-án. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11212 Árverés. Pk. 65/1937. szám. Dr. Magyar Ernő ügyvéd által képviselt Steinbach Pál javára 140­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1986. évi 321612. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1937. évi január hó 13-án lefoglalt és 5990 pengő becsértékű ingóságokra a kunszentmiklósi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Fülöpszálláson, a vasútállomás melletti malomban leendő megtartására határidőül 1937. évi március hó 3. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 150 HP szivógázmotor, cséplőgép, Fordson traktor, gőzmagánjáró, vashordók, disznó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Kunszentmiklós, 1937. évi február hó 8-án. Török Miklós, kir. kir. végrehajtó. O­F 11213 Árverés: 60/1937. vght. szám. Dr. Lehel Antal buda­pesti (V., Személynök­ u. 16. sz.) ügyvéd által képviselt Motor és Gépgyár (Martos és Hercz) budapesti ber. cég végrehajtatának 8000 al. P tőke és annak járulékai kielégítése végett 1937. évi március hó Huszonkettő napján d. u. 3 órakor Fehérgyarmat községben adósok telepén levő irodahelyiségében a budapesti közp. kir. járásbíróságnak 305.560/1936. sz. végrehajtató kiad­mánya következtében az 1937. évi január hó 28. nap­ján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le­foglalt és 10.450 P becsértékű 120/138 H. P. stabil szívógázmotor 1/80 egyenlőtlenségi foknak megfelelő lendkerékkel, fa- és faszéntü­zelésű gázfejlesztő telepek­kel és az üzembevételhez szükséges minden néven ne­vezendő tartozékokkal nyilvános bírói árverésen kész­­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsár kétharmadáért is el lesz adva. Fehérgyarmat, 1937. évi február hó 15. napján. Pable Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 11208 Árverés. Pk. I. 53722/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék Ke. 42481/1935. sz. végzésével dr. Szendy Imre budapesti ügyvéd által kép­viselt Országos Hitelvédő Egylet végrehajtató javára 925 , és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követe­lésre időközben részletfizetés történt, annak beszámolá­­sával — végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1825­­-re becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében Budapesten, II. kerület, Zsigmond­ utca 8. szám, I. emelet 1. ajtószám alatti lakásban és a földszinti péküzletben leendő megtartá­sára határidőül 1937. évi március hó 4. (négy) napjá­nak délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, zon­gorát, képet, szőnyeget, lámpát, automata pénztárt, pénzszekrényt, íróasztalt s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Budapest, 1937. évi február hó 8-án. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11211 ligyüri szám­ára. S5Q­­ULux#

Next