Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 március 2. Árverés. Pk. X. 711769/1936. száza. Dr. László Pál ügyvéd által képviselt Első Magyar Sempernova Ne­mesvakolat Gyár cég javára 162 pengő 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1936. évi 1601. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi április hó 23-án lefoglalt és 3.806 pengő és fillér becsértékű­ ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Návay Lajos­ utca 6. házsz., II. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi március hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lexikon, csillár, perzsa össze­kötő, rádió, olajfestmény, csipkefüggöny és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem­ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi február hó 6-án. Vitéz Olaszteleky Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 11204 Ingatlan árverések. Árverés: 5652/1936. Ikvi szám. Néptakarékpénztár rt. végrehajtatának Bódis István Ferkó és ifjú Bódis Jó­zsef ferkó templomi végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 2690 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagyatádi kir. járásbíróság területén levő, Alsó­­segesd községben fekvő s ifjú Bódis József ferkó templomi alsósegesdi lakos nevén álló, az alsósegesdi 554. sz. tekvben A. I. 1. sor, 26 c. hrsz. és 2. sor, 26/a. hrsz. alatt felvett ingatlanra (ház, udvar, kert) együtte­sen 2122 P, 3. sor, 231/a. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó Felsőmező d.1­259 P 50 f, 4. sor, 364/a. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó kenderföldi dűlőben) 67 P 50 f, 5. sor, 414/a. hrsz. alatt felvett ingatlanra (rét parlag dűlőben) 379 P, 7. sor, 681/b. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó taranyi úttól) 453 P 50 fillér, 8. sor, 796/b. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó ken­derföldekre) 358 P, 10. sor, 1329/a. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó Csákszegi keleti) 597 P 50 fillér, 14. sor, 459/125. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó Lőrinczmónai d.) 121 P, + 1. sorsz., 1347. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szántó Csákszegi keleti d.) 414 P 50 f, 2. sor, 1148/b. hrsz. alatt felvett ingatlanra (szőlő felsőhegyen) 862 P. Bódis István ferkó alsósegesdi lakosnak a következő ingatlanokbeli 1/2 rész illető­ségre : az alsósegesdi 88. sz. tekvben A. I. 1. sor, 107. hrsz. és 2. sor, 109. hrsz. ingatlanokbeli illetőségre (ház, udvar, kerttel, istálló) együttesen 904 P 50 fillér, 3. sor, 177. hrsz. ingatlanokbeli illetőségre (szántó Felsőmező dűlőben) 170 P 50 fillér, 4. sor, 328. hrsz. ingatlanokbóli illetőségre (szántó kenderföldi d.) 45 P. 5. sor, 504. hrszámu ingatlanokbeli illetőségre (szántó tamástól d.) 116 P 50 fillér, 6. sor, 622. hrsz. ingat­lanokbeli illetőségre (szántó taranyi úttól keletre) 181 pengő 50 f, 8. sor, 754. hrsz. ingatlanbeli illetőségre (rét kenderföldekre) 108 P, 9. sor, 831. hrszámú ingat­­lanbóli illetőségre (szántó Csúcsos d.) 169 P, 10. sor, 1273. hrsz. ingatlanbeli illetőségre (szántó Csákszegi nyugati d.) 271 P 50 fillér, 11. sor, 1387. hrszámu ingat­lanbeli illetőségre (szántó Csákszegi keleti d.) 265 P, 12. sor, 725/b. hrszámu ingatlanbeli illetőségre (rét kis­­rétek dűlőben) 143 P 50 f, 13. sor, 459/76. hrsz. ingat­lanbeli illetőségre (szántó Lőrinczmónai dűlőben) 60 pengő, + 1. sor, 925. hrsz. ingatlanbeli illetőségre (szőlő Alsóhegyen) 470 P, az u. o. 477. sz. tjkvben A. I. 1. sor, 781/a. hrsz. ingatlanbeli 1/2 rész illető­ségre (szántó kenderföldekre) 180 P 50 fillér, az u. o. 506. sz. tjkvben A. + 1. sor, 832/a. 1. hrszámú ingat­lanbeli 1/2 rész illetőségre (szántó Csúcsod dűlőben) 75 P, az u. o. 712. sz. tjkvben A. + 1. sor, 505/a. hrsz. ingatlanbeli 1/2 rész illetőségre (szántó Tamástól d.) 68 P 50 fillér, az u. o. 740. sz. tjkvben A. + 2. sor, 1140/a. hrsz. ingatlanbeli 1/2 rész illetőségre (szőlő felsőhegyen) 431 P 50 f, az u. o. 477. sz. tjkvben A. I. 2. sor, 1230/b. hrszámu és az u. o. 710. sz. tjkvben A. + 1. sor, 1230/a. hrsz. ingatlanbeli 1/2 rész illető­ségre (szántó Csákszegi nyugati d.) együttesen 1408 P 50 f, az u. o. 979. sz. tjkvben A. + 1. sor, 203 b. hrszámu ingatlanbeli 1/2 rész illetőségre (szántó Felső­mező d.) 129 P 50 f, az u. o. 1060. sz. tjkvben A. + 1. sor, 1.386/c. 2. hrsz. ingatlanbeli 1/2 rész illetőségre (szántó Csákszegi keleti dűlőben) 112 P és az u. o. 1061. sz. tjkvben A. + 1. sor. 459/169. hrsz. ingatlan­beli 1/2 rész illetőségre 14 P 50­0 kikiáltási árban és pedig az 1061. sz. tekvben felvett ingatlan a 2694. 1907. és 123/1928. számú végzésekkel Katona Józsefné szül. Luka Lidia javára bekebelezett holtig tartó haszon­­élvezeti és özvegyi jognak épségben hagyása mellett. Az árverést 1937. évi március hó 18. napján délelőtt 9 órakor fogják megtartani a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 5. ajtószám). Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a 107., 109., 26.és 26/a. hrszámú — végrehajtató kérelmére meg­tartandó árverésen — a kikiáltási ár felénél, a többi kétharmadánál, csatlakozott kérelmére megtartandó ár­verésen a 712. és 979. sz. tekvben felvett ingatlanokat 3000 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. A bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Nagyatád, 1936. évi október hó 29. napján. A nagyatádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1416 Árverés. 18284/1936. tk. szám. Békésmegyei Takarék­­pénztári Egyesület végrehajtatának özv. K. Gyenge Jánosné sz. Gyenge Sára és Kakas Jánosné sz. Gyenge Julianna végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2500 pengő tőkekövetelés, ennek 1931. évi szeptember hó 20-tól járó 8 százalék kamata, egyharmad százalékos váltódíj és 234 pengő 30 fillér eddig megállapított per­es végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 80 pengő 60 fillér költség, valamint az ezennel csatlakozóknak kimondott Bagosi Ferenc és nejének 3077 pengő 25 fillér tőkekövetelése és járulékai behaj­tása végett, a gyulai kir. járásbíróság területén levő, Mezőgyán és Nagyszalonta községben fekvő s a mezőgyáni 704. számu­ betétben A. I. 1—3. sorsz., 39., 40., 4. hrsz. beltelki szántó, 10. számú házra 2700 pengő ; u. o. 29. számú betétben A. I. 1., 7., 8., 11—18. sorsz., 986., 2269., 2270., 2998., 2999., 3000. 3005., 3006., 3007., 3008., 3009. hrsz. bokrosi, farkasordítói, hosszutövisi szántó, rétnek 1­4 jutalékára 300 pengő ; u. o. betétben A + 2. sorsz., 1838. hrsz. palló és salamonmérháti szántónak 1/4 részére 70 pengő ; u­. o. betétben A. III. 1—5. sorsz., 927., 2540., 2541., 3114. és 3431. hrsz. bokrosi, mályvási, nagytormási és hosszurétháti szántó, rétnek 1/4 részére 600 pengő ; 656. számú betétben A + 2. sorsz., 2158. hrsz. gyán­­teleki szántóra 70 pengő ; u. o. betétben A + 1. sorsz. és A. I. 1—3. sorsz., 1235., 1232., 1233., 1234. hrsz. korhányháti szántó, mo­csár, legelő és árokra 150 pengő ; u. o. számú betétben A + 3. sorsz., 3080. hrsz. nagy­tormási szántóra 100 pengő ; u. o. betétben A + 4. sorsz., 3516. hrsz. korógvári szántóra 150 pengő ; u­. o. betétben A + 5. sorsz., legelőre 30 pengő ; u. o. betétben A. II. 1—2. sorsz., 1849'2., 2035'2. hrsz. palló és salamonérháti és sárgödöri szántóra 700 P ; u­. o. betétben A. III. 1—2. sorsz., 1320., 2194. hrsz. cifra és gazdaszigeti szántó és rétre 250 pengő ; u. o. betétben A. V. 1—4. sorsz., 1236—1239. hrsz. korhányháti szántóra, vizvezető árok, legelő és mo­csárra 150 pengő ; u. o. 478. számú betétben A + 1. sorsz., 1905. hrsz. röviddülői szántóra 250 pengő ; u. o. betétben A + 2. sorsz., 1321. hrsz. cifradülői szántóra 80 pengő ; u. o. 28. számú betétben A + 3. sorsz., 2024. hrsz. sárgödöri szántónak 1/4 részére 300 pengő; u. o. betétben A. III. 1—5. sorsz., 2036., 1228—1231. hrsz. sárgödöri, korhányháti szántó, vizvezető árok, legelő és mocsárnak 1/4 részére 500 pengő ; u. o. 327. számú betétben A. I. 4. sorsz., 845. hrsz. akasztói szántónak 1 /2 részére 400 pengő ; u. o. betétben A. I. 8. sorsz., 1334. hrsz. eifradülői szántónak 1/2 részére 250 pengő ; u. o. betétben A. I. 11. sorsz., 1686. hrsz. kocsási szántónak 1/2 részére 600 pengő ; u. o. betétben A. I. 12. sorsz., 1908. hrsz. röviddülői szántónak 1/2 részére 300 pengő; u. o. betétben A. I. 15. sorsz., 2446. hrsz. kislápi szán­tónak 1/2 részére 320 pengő ; u. o. betétben A. I. 16—18. sorsz., 2746—2748. hrsz. zsombokosi, rét és szántónak 1/2 részére 400 P; u. o. betétben A. I. 21—22. sorsz., 3277., 3278. kis­­tormási szántó és rétnek 1/2 részére 390 pengő ; u­. o. betétben A. I. 25—26. sorsz., 3415., 3416., hrsz. horgasérháti szántó és rétnek 1/2 részére 200 P ; u. o. betétben A + 1. sorsz., legelőnek 1/2 részére 120 pengő ; u. o. 80. számú betétben A. III. 1—8. sorsz., 1270— 1272., 1850., 2616., 2617., 3518. és 3519. hrsz. korhány­­háti, palló és salamonérháti, mályvási, korógyéri szántó, vizvezetőárok, legelő, rétnek 1/4 részére 150 pengő ; a nagyszalontai 2908 szám­i betétben A. I. 5—8. sorsz., 15377/3., 15378/3., 15379/3., 15380/3. hrsz. simon­­keréki rét. szántó és töltésnek 1/2 részére 150 P . u. o. 2999. számú betétben A. I. 2—3. sorsz., 10768. és 10818. hrsz. panaszdülői rétnek 12 részére 125 P. u. o. betétben A + 1. sorsz., 10819. hrsz. panaszdülői legelőnek 1/2 részére 260 pengő kikiáltási árban azzal, hogy a jelen árverés a nagyszalontai 2998. és a mező­gyáni 327. számú betétben C. 9. és 14. sorsz. alatt özv. Gyenge Jánosné sz. Beregszászi Rozália javára beke­belezett özvegyi haszonélvezeti jogot nem érinti, mégis a mezőgyáni 327. számú betétben C. 14. sorsz. alatti szolgalmi jogot megelőző tehertételek összegét 1036 P 11­1-ben állapítja meg és kimondja, hogy ha a mező­gyáni 327. számú­ betétben foglalt ingatlanok vételára ezen most megállapított 1035 - 11 fillért el nem érnék, az árverés hatálytalanná válik és az árverés ezen utóbbi ingatlanokra nézve az özvegyi jog nélkül fog nyomban megtartatni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (földszint 15. ajtószám) és Mezőgyán és Nagyszalonta községek elöljáróságainál tekinthetők meg. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Mezőgyán köz­ségházánál megtartására 1937. évi március hó 18. nap­jának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a és a 24.009/1929. I. M. sz. rendelet 14. §-a alapján állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a mezőgyáni 704. számú betétben foglaltakat a kikiáltási ár felénél, míg a mezőgyáni 29., 886., 656. és nagyszalontai 2098. számú betétekben foglalt ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál, a mezőgyáni 28. számú betétben foglalt ingatlant 2055 pengő 79 f-nél, a mezőgyáni 478. számú betétben foglalt ingatlant 1246 pengő 23 f-nél, a mező­gyáni 327. számú betétben foglalt ingatlant 2170 pengő 42­ f-nél, a nagyszalontai 2999. számú betétben foglalt ingatlant 1039 pengő 53 f-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Gyula, 1936. évi november hó 23-án. A gyulai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11216 Árverés: 1096/1937. tkvi szám. Id. Szaniszló József végrehajtatónak Antal János (nős Holló Pirossal) vég­rehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási újabb árverést 332 pengő 90­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kal községben fekvő s a káli 230. sz. tkvi betétben A. 1. 1—2. sorszám, 52., 53. hrsz. ház és beltelek ingatlanból Antal János nevén álló illetőségére 3000 pengő, a káli 243. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 2714. sírsz. szántó Antal János nevén álló ingatlanra 1350 pengő, a káli 957. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 3352/2. hrsz. Antal János nevén álló ingatlanra 399 pengő, a káli 1435. sz. tkvi betétben A. I. 9­12. sorsz., 800/1., 801/L, 836/1. hrsz. szántó Antal János nevén álló ingat­lanokra 4149 pengő kikiáltási árban. Az árverés tárgyát képező ingatlanok a fennálló ter­hek fedezetére tekintettel a kikiáltási áron alul el nem adhatók. Az árverést 1937. évi március hó 12. napján délután 4 órakor Kál községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Eger, 1937. január 19. Az egri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11214 Árverés. 53418/1936. tkvi szám. (1846. VII. 36.) Dr. Barla Sándor mint néhai dr. Szécsi Kálmánná követelé­seinek behajtására kirendelt ügygondnok végrehajtatá­­nak Horváth József és Horváth Józsefné szül. Drengács Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 7.570 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 140 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott : dr. Lakatos Andor 83 pengő és 28 pengő tőke és jár., Buday Lászlóné 300 pengő tőke és járulékai, dr. Szécsi Kálmánná 2.256 pengő tőke és járulékai, E. Bajna és Vidéke Községi Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja 600 pengő tőke és járulékai, továbbá csupán Horváth Józsefnek B. 3. és B. 9. sor­szám alatti 2/4 rész illetősége tekintetében : Pestvidéki Divatáruház rt. 75 pengő 27 fillér tőke és járulékai, végül végrehajtást szenvedőnek csupán a B. 3. és B. 4. sorszám alatti öszesen 2/4 rész illetősége tekinteté­ben : dr. Szécsi Kálmánná­l.406 pengő tőke és járulékai erejéig fennálló követelése behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest szív. duna balparti részének 6.658. sz. tkvi betétében 30887/1. hrszám alatt felvett XIV. kerület, Alsórákosi réteken, a betét szerint Gervay­ utca 64/b. szám alatt fekvő s kertből álló, az adó- és becslési bi­zonyítvány szerint, utca és házszám megjelölése nélkül ház, kert és udvarból álló 106.20/100 négyszögöl ter­jedelmű B. 3., B. 4., B. 9. és B. 10. sorszám szerint nevezett végrehajtást szenvedők tulajdonában lévő in­gatlanra 6408 pengő 50 fillér kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 5—6. és 10. sorszámok alatt Buda­pest szív.­közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi kor­látozás, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 13. sorszám alatt 600 pengő erejéig ugyanannak javára be­kebelezett jelzálogjog sérelme nélkü­l. A legkisebb vételár, amelyen alul az ingatlan az árverésen el nem adható akkor, ha az árverést az azt kérő dr. Barta Sándor végre­hajtató kérelmére tartják meg : 15.844 pengő, ha a csatlakozottak kérelmére tartják meg : ugyanaz, ha az árverés csupán dr. Szécsi Kálmánnénak 5406 pengő tőke és járulékai iránti követelése fejében tar­­tatik meg, melyre vonatkozólag C. 33. sorszám alatt jegyeztetett fel a végrehajtási jog a C. 4., 7. és 8. sor­szám alatti jelzálogjogokra, úgy az ingatlannak csupán B. 3. és B. 4. sorszám alatti 2/4 része bocsátható árve­résre 3204 pengő 25 fillér kikiáltási árban. Ha az árverés csupán Pestvidéki Divatáruház rt. ké­relmére tartatik meg, úgy az ingatlannak csupán B. 3. és B. 9. sorszám alatti 2/4 része bocsátható árverésre, ugyancsak 3204 pengő 25 fillér kikiáltási árban. Ha pedig az árverés csupán a most említett két kö­vetelés fejében tartatik meg, úgy az ingatlannak csupán B. 3., B. 4. és B. 9. sorszám alatti 3/4 része bocsátható árverésre 4806 pengő 38 fillér kikiáltási árban. Az árverést 1937. évi március hó 17. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, illetve illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §. ; 5.610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a­ kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LTV. t.-c. 44. §-a . 1911 :1. t.-c 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékk­épes érték­­papirossban a kiküldöttnél felelni, vagy a bánatpénznek

Next