Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám értesítője

1937 március 2. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1936. évi november hó 30. A budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11222 Árverés. 125/1937. tk. szám. Özv. Fejér Andrásné vég­­rehajtatónak özv. Olasz Tamásné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság utóajánlatra az újabb árverést 4100 pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a hódmezővásár­helyi kir. járásbíróság területén levő, Hódmezővásárhely községben fekvő s a hódmezővásárhelyi ki­lt. 27128. betéti 24400. hisz. 4 hold 1574 négyszögöl Csókás dűlői ingatlanra 5500 pengő alapkikiáltási ár mellett 3850 pengő; a kisk­. 27173. betéti 24455/11. hrsz. 5 hold 673 négyszögöl u. o. ingatlanra 5637 pengő alapkikiáltási ár mellett 4070 pengő utóajánlati árakban elrendelte. . Az árverést 1937. évi március hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 2. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant az utóajánlati árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a­­z alapkik­áltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Hódmezővásárhely, 1937. évi január hó 6. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1415 Árverés. 6271/1936. tk. szám. Balassagyarmati Taka­rék és Ikitelintézet rt. végrehajtatának Varga Károly jogutóda Varga Antal (nős Berkó Ilonával) cserhát­­surányi lakos, dologi adós, valamint a csatlakozottnak kimondott ugyancsak Balassagyarmati Takarék és Hi­telintézet rt. 700 pengő tőke és járulékai, Cserhátsurá­­nyi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 201 pengő 76 fillér tőke és járulékai, dr. Jakab Zoltán balassa­gyarmati lakos 196 pengő 14 fillér tőke és járulékai, Kok­obai Mihály cserhátsurányi lakos 84 pengő tőke és járulékai, dr. Grünbaum Aladár balassagyarmati ügy­véd 375 pengő 54 fillér tőkekövetelése és járulékai be­hajtása végett a balassagyarmati kir. járásbíróság terü­letén levő, Cserhátsurány községben fekvő s a cserhát­surányi 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 123. helyrajzi szám alatt foglalt ház és udvar ingatlan­ból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra 900 pengő kikiáltási árban ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 2. sorszám, 163. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingatlan­ból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 3. sorszám, 170. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek­jegyzőkönyvben A. I. 5. sorszám, 701. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 7. sorszám, 727. helyrajzi szám alatt foglalt szántó és rét ingatlanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 8. sorszám, 796. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 9. sorszám, 536. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. szám­ú telekjegyzőkönyvben A. I. 10. sorszám, 506 helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26 sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra 754 pengő kikiáltási árban ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 11. sorszám, 460. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. szám­ú telekjegyzőkönyvben A. I. 12. sorszám, 205. helyrajzi szám alatt foglalt szántó és rét ingatlanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69 számú telek­jegyzőkönyvben A. I. 13. sorszám, 270. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 14. sorszám, 285. helyrajzi szám alatt foglalt szántó és rét ingatlanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. szám­ú telekjegyzőkönyvben A. I. 15. sorszám, 876. helyrajzi szám alatt foglalt szántó és szőlő ingatlanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek­jegyzőkönyvben A. I. 16. sorszám, 833. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 18. sorszám, 322. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek­jegyzőkönyvben A. I. 19. sorszám, 367. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 20. sorszám, 414. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 21. sorszám alatt, 589. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingat­lanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telek jegyzőkönyvben A. I. 22. sorszám alatti legelő illetményből a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az­ ugyanott 69. számú telek­jegyzőkönyvben A. I. 23. sorszám alatti legelő illetményből a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 69. számú telekjegyzőkönyvben A. 24. sorszám alatt, 79. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingatlanból a B. 26. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 115. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorsz., 190. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingat­lanból a B. 28. sorszám szerint dologi adós nevén álló jutalékra ; az ugyanott 228. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorsz., 71/a. helyrajzi szám alatt foglalt rét ingatlanból a B. 10. sorszám szerint dologi adós nevén álló juta­lékra. Az 5.610/1931. M. E. számú rendelet 21—23. §-ai alapján az elérhető legkisebb vételár összegét a követ­kezőkben állapítja meg : a cserhátsurányi 69. szám­ú telekjegyzőkönyvben 123. és 506. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanra a Balassa­gyarmati Takarék és Hitelintézet mint csatlakozó vég­­rehajtatóval szemben a kikiáltási árban ; a 69. számú telekjegyzőkönyvben felvett többi ingatlanokra nézve pedig külön-külön 670 pengőben állapítja meg. A cserhátsurányi 69. számú telekjegyzőkönyvben fog­lalt ingatlnokra külön-külön : A Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet rt. mint végrehajtatóval szemben 7470­­-ben, a Cserhátsurányi Fogyasztási és Értékesítő Szövetke­zet csatlakozó végrehajtatóval szemben 8970 P-ben, dr. Jakab Zoltán csatlakozó végrehajtatóval szemben 11.115 pengő 22 f-ben, Kotrobai Mihály csatlakozó végrehajtatóval szemben 11.506 pengő 66 f-ben, dr. Grünbaum Aladár csatlakozó végrehajtatóval szemben 11.814 pengő 56­1-ben, a cserhátsurányi 115. és 228. szám­i telek jegyző­könyvben foglalt ingatlanokra külön-külön . A Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet rt. mint csatlakozó végrehajtatóval szemben 670 pengőben, a Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet rt. mint végrehajtatóval szemben 7470 P-ben, a Cserhátsurányi Fogyasztási és Értékesítő Szövetke­zet csatlakozó végrehajtatóval szemben 10210 P-ben, dr. Jakab Zoltán csatlakozó végrehajtatóval szemben 12355 pengő 22 f-ben, Kok­obai Mihály csatlakozó végrehajtatóval szemben 12746 pengő 66 f-ben, dr. Grünbaum Aladár csatlakozó végrehajtatóval szemben 13054 pengő 56 f-ben állapítja meg. A fenti telek jegyzőkönyvekben az 5.652/1936. telek­könyvi szám­i végzéssel özv. Varga Károlyné szül. Szé­les Mária javára bekebelezett haszonélvezeti jogot rang­sorban megelőző tehertételek fedezetére szükséges össze­get a cserhátsurányi 69. számú telek jegyzőkönyvben felvett ingatlanokra külön-külön 11.115 pengő 22 fillér­ben, az ugyanott 115. és 228. számú telek jegyzőköny­vekben felvett ingatlanokra külön-külön 12.365 pengő 22 fillérben állapítja meg s ha az ingatlanok ilyen árban eladhatók nem volnának, az árverés hatályta­lanná válik és az ingatlanok fenti határnapon a szol­galmi jog fenntartása nélkül újból elárvereztetnek — elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 18. napján délelőtt 10 órakor Cserhátsurány község községházánál fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Balassagyarmat, 1936. évi november hó 3. napján. A balassagyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1385 Árverés. 4105/1936. tkvi szám. A Néptakarékpénztár Rt. cégnek Horváth Imre és társai ellen indított ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 370 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Bakháza községben fekvő és a rinyaújnépi 390. számú tjkvben a. A. + 1. sorsz., 818/a/l/27. Iirsz. rétre 469 pengő, b. A. + 2. sorsz., 818/a/l/28. Iirsz. rétre 469 pengő, a 347. számú tjkvben c. A. + 1. sorsz., 873/d/31. hrsz. szántóra 828 pengő, d. A. -1­­2. sorsz., 873/d/32 a. hrsz. szántóra 401 P, a Horváth Mária nevén álló, a 243. számú telek­jegyzőkönyvben e. A. + 1. sorsz., 873/d/83. hrsz. szántóra 55 pengő, f. A. + 2. sorsz., 873/d/84. hrsz. szántóra 54 pengő, g. A. + 3. sorsz., 873/d/89/b. hrsz. szántóra 225 P, h. A. -1­­4. sorsz., 876/a/175. hrsz. szántóira 45 pengő. i. A. + 5. sorsz., 876/a/176. hrsz. szántóra 41 pengő. k. A. + 6. sorsz., 876/a/192. hrsz. szántóra 277 P, l. A. + 7. sorsz., 876 a/193. hrsz. szántóra 277 P, m. a Horváth Imre nevén álló, a 290. szám­i tekrben n. A. + 1. sorsz., 873/d/105. hrsz. ház, kert és udvar felerészére 385 pengő, o. ugyanannak Horváth Mária nevén álló felerészére 385 pengő, a Madarász János nevén álló, a 497. sz. tekvben p. A. + 1. sorsz., 873/d/92/c. hrsz. belsőség C. 1. sorsz. jutalékára 62 pengő, a 403. számú telek jegyzőkönyvben r. A. + 1. sorsz., 873/d/89.a. hrsz. belsőség C. 1. sorsz. jutalékára 60 pengő, s. A. + 2. sorsz., 873/d/90/c. hrsz. belsőség C. 1. sorsz. jutalékára, 65 pengő, t. A. + 3. sorsz., 873/d/91/c. hrsz. belsőség C. 1. sorsz. jutalékára 51 pengő, a Cigány Ferenc nevén álló 446. számú tekrben a. 1. A. + 1. sorsz., 872/b/68/b. hrsz. szántóra és rétre 300 pengő, b. 1. A. -1­­2. sorsz., 872/b/69. hrsz. szántóra és rétre 4­50 pengő, c. 1. A. + 3. sorsz., 872/b/70. hrsz. szántóra és rétre 378 pengő, d. LA. + 4. sorsz., 872/b/71/a. hrsz. szántóra és rétre 225 pengő, e. 1. A. + 5. sorsz., 874/b/35/b. hrsz. szántóra, me­lyen ház épült 447 pengő, f. 1. A. + 6. sorsz., 874/b/36/a. hrsz. szántóra 113 P, g. 1. A. + 7.sorsz., 875/a/19/b. hrsz.szántóra 61P, h. 1. A. + 8.sorsz., 875/a/20/a. hrsz.szántóra 59P, j. 1. A. + 9.sorsz., 875/a/68/a. hrsz.szántóra 31P, j. 1. A. + 10.sorsz., 875/a/67/b. hrsz.szántóra 33P, k. 1. A. + 11.sorsz., 876/a/228/b. hrsz.szántóra 20P, 1. 1. A. + 12.sorsz., 876/a/229/a. hrsz.szántóra 20P, m. 1. A.+ 13. sorsz., 876/a/140/a. hrsz. szántóra 75 pengő, 14. sorsz., 876/a/139/b. n. 1. A. -i­orsz. szántóra 300 pengő, p. 1. A. + 15.sorsz., 876/a/91/b. hrsz.szántóra 40P, p. 1. A. + 16.sorsz., 876/a/92/a. hrsz.szántóra 40P, r. 1. A. + 17.sorsz., 876/a/46/a. hrsz.szántóra 75P, s. 1. A. + 18.sorsz., 876/a/45/b. hrsz.szántóra 75P, sz. 1. A.+ 19. sorsz., 876/a/l/b/2. hrsz. szántóra 10 pengő, t. 1. A. + 20. sorsz., 818/a/l/24/b. hrsz. rétre 156 P, v. 1. A. + 21. sorsz., 818/b/43/b. hrsz. rétre 156 P, v. 1. A. + 22. sorsz., 872/a/l/42. hrsz. rétre 360 P, a 641. számú telekjegyzőkönyvben­­v. 1. A. + 1. sorsz., 872/b/65/a. hrsz. szántó fele­részére 113 pengő, V. 1. A. + 2. sorsz., 872/b/bb/a. hrsz. szántó fele­részére 75 pengő, V. 1. A. -1­ 3. sorsz., 872/b/67. hrsz. szántó felerészére 168 pengő, z. 1. A. + 4. sorsz., 872/b/68/a. hrsz. szántó fele­részére 72 pengő, a. 2. A. + 5. sorsz., 818/a/l/24/a. hrsz. rét fele­részére 78 pengő, b. 2. A. + 6. sorszám, 818/b/43/a. hrsz. rét fele­­­részére 78 pengő, c. 2. A. + 7. sorsz., 875/a/45/a. hrsz. szántó fele­részére 40 pengő, d. 2. A. + 8. sorsz., 876/a/l/b/3. hrsz. szántó fele­részére 5 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 20. Ihuszi napján délelőtt 10 órakor Bakháza községházánál fogják meg­tartani. Az a.d. alatti ingatlanokat egyedül az A. alatti csatlakozott érdekében tartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, az a. alattit annak felénél, az e. alatti csatlakozott érdekében egyenkint 8.100 pengőnél, a B. alatti csatlakozott érdekében egyenkint 8.140 pengőnél, az e—1. és o. alatti ingatlant a D. alatti csatlakozott érdekében egyenkint 8 100 pengőnél, a p—1. alatti igatlant az E. alatti csatlakozott érde­kében egyenkint 6.800 pengőnél, mig a végrehajtató érdekében tartott árverésen az a­—d. és n. alatti ingatlant egyenkint 8 000 P-nél, az e—1. és o. alatti ingatlant egyenkint 8.570 P-nél, a p—1. alatti ingatlant egyenkint 7.200 pengőnél, az a. 1.—d. 1. és f. 1.—d. 2. alatti ingatlant a ki­kiáltási ár kétharmad részénél, az e. 1. alatti ingatlant annak felénél, végül az E. alatti csatakozott érdekében a p—t alatti in­gatlant egyenként 6.800 pengőnél alacsonyabb áron el­adni nem lehet. A bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékáig kell kiegészí­teni. Barcs, 19­56. évi október hó 29-én. A barcsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1373 Árverés: 29684/1936. tkvi szám. Magyar Általános Gépgyár Rt. végrehajtatónak, Paczók János és neje Bagdács Zsuzsanna végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverési 5.009 pengő 52 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbíróság területén lévő, Debrecen városban fekvő és I. a debreceni 7582. számú tkvi­detétben A. I. 1—3. sorsz., 10982., 10983/2., 10984. hrsz. alatt foglalt, a Csigekertben a h­onvédtemető­ u. 29. szám alatt levő 131.80 négyszögöl területű ház és udvar, 886.20 négy­szögöl szőlő és 133 négyszögöl kertből álló, B. 17—18., 20—21., 22—23. sorsz. szerint Paczók János és neje Bagdács Zsuzsánna nevén álló ingatlanra 4.921 al. P 26 fillér kikiáltási árban, I. a debreceni 7582. szám­i tkvi betétben A. I. 1—3 sorsz . 678., 679. hrsz. alatt foglalt s a Vénkert dűlőben levő 535 négyszögöl területű szántó és 55 négyszögöl területű ház és udvarból álló, B. 1. sorsz. szerint Pa­czók János (nős Bagdács Zsuzsannával) nevén álló ingatlanra, a C. 1. sorszám alatt 9698/1897. tk. vég­zéssel Paczók Jánosné Antal Erzsébet javára bekebele­zett hottig tartó haszonélvezeti jogával terhelten 591 úr. pengő kikiáltsát árban elrendelte. 3

Next