Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám értesítője

­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 március 2. Az árverést 1937. évi március hó 20. napján, délelőtt 9 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ u. 17. sz., 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési hirdet­mény 1. pontjában feltüntetett áraknál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az ár­verési feltételeket aláírni. Debrecen, 1936. évi december hó 4. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11209 ------ . Árverés: 16200/1939. tk. szám. Magyar Általános Ta­­karékpénztár R. T. budapesti és székesfehérvári bel. cég végrehajtatának Bruck Vilmos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtás ü­­gyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 3.900 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Székesfehérvár városban fekvő s a székesfehérvári 10816. számú telekkönyvi kétésben A. + 1. sorsz., 1418 3. hrsz. alatt felvett. Bruck Vilmos nevén álló ingatlanra 12.143 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte.­­ Az árverést 1937. évi március hó 20. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 8. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Székesfehérvár, 1936. évi október hó 23. napján. A székesfehérvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1376 Árverés. 1968/1937. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár r­ t. budapesti és székesfehérvári bef. cég végrehajtatónak Szakál Andorné sz. Kollmann Mária székesfehérvári lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2500 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Székesfehérvár városban fekvő s a székes­fehérvári 3406. sz. tkvi betétben A. I. 3. sor­szám, 3149/1. hrsz. alatt felvett. Szakál Andorné sz. Kollmann Mária tulajdonát képező ingatlanra — 12.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 23. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Törvény­ház, fszt. 8. sz. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Székesfehérvár, 1937. évi február hó 6. napján. A Székesfehérvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1374 Árverés. 1525/1937. tkvi szám. M. kir. Államkincstár­nak Eimer Hermann (n. Günszler Idával), Eimer Her­,­manné mátészalkai lakosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság az újabb árverést 2119 P 59 f tőkekövetelés és jár. beha­j­tása végett a mátészalkai kir. járásbíróság területén levő, Mátészalka községben fekvő s a mátészalkai 91. számú betétben A. + sor. 472. hrsz. a. foglalt s Eimer Herman (n. Günszler Idával) nevén álló ingatlanra 5600 P kikiáltási árban — de a C. 1. sorsz. a. a 867. 1890. tk. sz. végzéssel Ternyei Jolán javára bekebele­zett holtig tartó haszonélvezeti jog épségben tartása mellett, — a mátészalkai 1771. sz. betétben A. + 1. sor s 4223. hrsz. a. foglalt s Eimer Hermáinné nevén álló ingatlanra 400­0 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 22., azaz huszon­kettő napján délelőtt 11 órakor a tkvi hatóság hivata­los helyiségében (Kossuth­ u. 19., fszt. 18.) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlanok közül a mátészalkai 91. sz. betétben foglalt ingatlant Binét Vilmos és Ár­min, valamint Sillermann Henrik csatlakozott és a m. kir. kincstár végrehajtatának kérelmére a kikiáltási ár felénél, Siller A. József csatlakozott kérelmére 4609 P-nél, Schultz Izidor csatlakozott kérelmére 5832 P 92 f-nél, Salamon Adolf csatlakozott kérelmére 5983 P 20 f-nél, a mátészalkai 1771. sz. tkvi betétben foglalt ingatlant végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi EX. I.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Mátészalka, 1937. február 12. A máté­szalkai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1388 Árverés: 35573/1936. tkvi szám. Budapest Székes­­fővárosi Községi Takarékpénztár Rt. végrehajtatának, Mercner Zsigmond és felesége szül. Dobrin Lívia végre­hajtást, szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.445­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülön­ben a csatlakozóul kimondott M. kir. Kincstárnak 1.298 pengő, Vatea Rádiótechnikai és Villamossági Rt. 10.000 pengő, Gábris Andrásné 59 P, dr. Spinner Sándor 37 pengő­­tőkék és járulékaikból álló követelések kielégí­tése végett az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság területén fekvő, Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 8.575. számú tkvi betétében A. -1- 1. sorsz., 15321. hrsz. alatt foglalt, III. kerület, Pusztaszeri­ után 43/b szám alatt fekvő 332 60/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló ingatlannak Mechner Zsig­mond és felesége szül. Dobrin Lívia nevén álló 1/2-ed részére 6.880 pengőben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 30. napján délután 3 órakor Budapesten a tkvi hatóság hivatalos helyi­ségében, II. Fő­ utca 70—78., földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanrészt, ha az árverés meg­tartását végrehajtatok közül Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. kéri a kikiáltási áron alul is eladható, azonban 4.048 , 49 fillérnél alacsonyabb áron el nem adható. Az árverés alá eső ingatlanrészt, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül: a M. kir. Kincstár kéri 15.292 P 68 fillér, ha Vatea Rádiótechnikai és Villa­mossági Rt. k­éri 17.424 P 40 fillér, ha Gábris Andrásné kéri 39.328 P 93 fillér, ha dr. Spinner Sándor kéri 39.484 P 54 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1936. évi december hó 19. napján. A budapesti 1—III. ker. kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 1367 Árverés. 12672/1936. tkvi szám. Budapest Székes­­fővárosi Községi Takarékpénztár r. t. végrehajtatának Borhy Sándorné sz. Kaáli Nagy Ilona végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 14.000 al.­­ tőkeköve­telés és jár. behajtása végett a budafoki kir. járásbíró­ság területén levő, Budatétény községben fekvő s I. a budatétényi 5. sz. tkvi betétben A. I. 1—8. sor­, 285. hrsz. a. foglalt 111 négyszögöl területű háznak és udvarnak, 286. hrsz. a. foglalt 1009 négyszögöl terü­letű kertnek, a 288. hrsz. a. foglalt 178 négyszögöl területű szántónak, a 289. hrsz. a. foglalt 145 négy­szögöl területű pusztahelynek — az adó és értékbizo­nyítvány szerint kertnek, — a 290. hrsz. a. foglalt­­ hold 222 négyszögöl területű szántónak — az adó és értékbizonyítvány szerint kertnek, — a 291. hrsz. a. foglalt 923 négyszögöl területű­ kertnek, a 287/1. hrsz. alatt foglalt 1520 négyszögöl területű szántónak — az adó és értékbizonyítvány szerint kertnek, — a 293/1. hrsz. a. foglalt 2 hold 723 négyszögöl területű szántó­dnak — az adó és értékbizonyítvány szerint kertnek, — a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/3 részére 6489, azaz Hatezernégyszáznyolcvankilenc pengő kikiáltási árban, II. az ugyanazon betétben A. II. 1. sor­, 336/2. hrsz. alatt foglalt 1130 négyszögöl területű szántónak a vég­rehajtást szenvedő nevén álló 1/3 részére 143, azaz Egy­száznegyvenhárom pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi március hó 30. napján délelőtt 10 órakor Budatétény községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanilletőségek közül a fenti I. alattit 3492 pengőn alul, a II. alattit a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §.-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budafok, 1936. évi december hó 4-én. A budafoki kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N 1366 Árverés. 14816/1936. tk. szám. A Nagykanizsai Taka­­rékpénz­tár rt. végrehajtatának özv. Tóka Istvánná sz. Horváth Rozália, Tóka Zsuzsanna, Deli Mária fj. Szolák Ferencné, illetve jogutódai Jakabfi Gáborné sz. Horváth Rozi, Györkös Lászlóné sz. Végh Anna, Németh Jó­­zsefné és Tóber Jánosné elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881 : LX. t.-c. 144. és 147. §-ai értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 2500 pengő tőkekövete­lés, ennek járulékai, az árverési kérelemért ezúttal meg­állapított 87 pengő költség erejéig, a nagykanizsai kir. járásbiróság területén fekvő Nagy­bakónak és Csapi községekben fekvő alábbi ingatla­nokra és pedig : Horváth Rozália özv. Tóka Istvánná nevén álló a nagybakonaki 1653. számú tekvben 23. hrsz. a. Ház 15. sz. a. udvar és kert ingatlanra 4000 pengő, 1646/74. hrsz. szántó, rét, erdő és legelő ingatlanra 460 pengő, 1767 lb. 1. hrsz. a. rét az urkulai dűl. egész ingatlanra 360 pengő, 1576/a. hrsz. a. szántó és rét a Rigóhegyaljai dűl. ingatlanra 100 pengő, a csapi 691. számú tekrben 900/a. hrsz. a. szántó és kaszáló az Újhegyen egész ingatlanra 1080 pengő, a Jakabfi Gáborné nevén álló a nagybakonaki 1241. számú tjkvben felvett 1592/c. hrsz. szántó a telkiföldi dűl. egész ingatlanra 100 pengő, 500/b. hrsz. rét a Hosszúrét dűl. egész ingatlanra 200 pengő, a Györkös Lászlóné nevén álló a nagybakonaki 1338. számú tjkvben felv. 236. hrsz. a. ház, udvar és kert in­gatlannak a fele része 200 pengő, Németh Józsefné és Tóber Józsefné nevén álló a nagybakonaki 123. számú tjkvben felvett 1890. hrsz. a. erdőre 600 pengő, 1920. hrsz. a. kaszálóra 250 pengő, 1986. hrsz. a. szőlőre 600 pengő, 1811/b. hrsz. a. rétre 300 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság a 691. és 468. számú tikvre az árverési kérelmet a széljegy törlése mellett elutasítja, mert a kérdéses ingatlanok illetősége védettnek nyil­vánította. Az árverési határnapul 1937. évi április hó 14. nap­jának délelőtti 9 óráját tűzi ki Nagybakónak község­házához. Árverési feltételek : 1. Az árverés alá kerülő házat a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlant annak kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Nagykanizsa, 1936. évi december hó 7. napján. A nagykanizsai kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11215 Csődönkivüli kény­szeregy­ességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6777/1936. szám. Pojtek Sándor, kisújszállási cég kényszeregyességi ügyében a létrejött egyesség ellen Gyapjuáru Kereske­delmi Kft. cég hitelező észrevételt adott be, melyet a hitelezőkkel tudósitó korm­aiban közöltük. Budapest, 1937. március 1. Országos Hitelvédő Egylet. F 11228 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 386/1937. szám. Fried László fű­szerkereskedő, szikszói lakos ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles taro­zásainak 50%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30. napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes: Fried Lászlóné. Budapest, 1937. március 1. Országos Hitel­védő Egylet. F 11229 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 16/1937. szám. Lőwy Testvérek, salgótarjáni rőfös- és divatárukeres­kedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Paszternák Vilmos. Budapest, 1937. március 1. Orszá­gos Hitelvédő Egylet. F 11230 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 43386/1936. sz. Hoffmann és Társa, budapesti (VI., Révay­ u. 14. sz. a.) könyvnyomda cég és annak tulajdonosai Hoffmann Jó­zsef és Róth Vilmos ügyében a létrejött magánegyes­ség szerint adós köteles tartozásainak 25%-át az egyes­séget jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számí­tott 90-ik napon kezdődő hat havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Deckner István. 1.825 pengő kész­­pénzletét. Budapest, 1937. március 1. Országos Hitel­védő Egylet. F 11231 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5060/1937. szám. Fuchs Istvánná szül. Prucker Mária vőföskereskedő (Szigetvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgya­lást az OHB textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám, 1937. évi március hó 5. nap­ján,­­ 12 órakor tartjuk meg. 1937. március 1. Országos Hitelvédő Egylet. F 11240 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7100/17. 1936. sz. A debreceni kir. törvényszék Simó István és neje Simó Istvánná szül. Pető Róza, debreceni lakosok csődön­kivüli kényszeregyességi ügyében az O. H. E. K. Sz. előtt 1937. évi január hó 26. napján létrejött egyessé­get jóváhagyta s e végzést, a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §­-a értelmében jogerősnek nyilvánította. Az (OHEKSz) diját 294 P 73 fillérben, a jogi meg­bízott diját 35 pengőben, dr. Diószegi János vagyon­felügyelő diját 294 P 73 fillérben állapította meg. Deb­recen, 1937. évi február hó 18-án. A debreceni kir. tör­vényszék. *20472 Csődhirdetmény. Csődmegszüntetés. Cs. 1582/48. 1936. szám. A debre­ceni kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Adler Jenő szücsmester és szőrmekereskedő, deb­receni lakos ellen az 1936. évi február hó 20. napján Cs. 1582/1936. szám alatt nyitott csődöt az 1881. évi XVII. t.-c. 198. §-a értelmében az 1927. évi február hó 8. napján Cs. 1582/47. 1936. szám alatt hozott végzésé­vel megszü­ntete. Debrecen, 1937. évi február hó 24-én. A debreceni kir. törvényszék. F 11217 Gondnokság. Gondnokság. P. 1688/21. 1935. szám. A debreceni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Juhász Klára püspökladányi lakost a debreceni kir. Ítélőtábla az 1937. évi január hó 8. napján jogerőre emelkedett

Next