Budapesti Közlöny, 1937. április (71. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

2 Budapesti Közlöny 1937 április 1. — 72. szám. En outre les produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance des Possessions et Colonies Italiennes devront être considé­rés aux effets du Traité susmentionné, comme produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance d'Italie. Art. 2. En ce qui concerne l’entrée, l’établissement et l’exercice des industries, du commerce, ou d’une profession les dispositions en vigueur dans les Possessions et Colonies Italiennes pour les sujets italiens, s’appliqueront de façon correspondante aux sujets hongrois. Art. 3. Les droits accordés aux termes de l’art. 7 du Traité de commerce et de navigation aux sociétés anonymes et aux autres sociétés commer­ciales, industrielles et financières seront valables dans les Possessions et Colonies Italiennes avec des limitations correspondant à celles prévues à l’art. 2 du présent Traité pour les activités des personnes physiques. Art. 4. La -Convention spéciale signée le 25 novembre 1925 entre l'Italie et la Hongrie pour éviter la double imposition, et dont il est question dans le Protocole Final (paragraphe 1er ad. Art. 6) du Traité italo­­hongrois de commerce et de navigation ne sera pas appliquée entre les Possessions et Colonies Italiennes et la Hongrie. Art. 5. La clause : „étant établi que sera considérée comme zone de frontière celle dont l’étendue de l'un et de l’autre côté ne dépasse pas 15 km.“, dont à l’article 12 sous a), du Traité de commerce et de navi­gation, ne s’applique pas aux Possessions et Colonies Italiennes. Art. 6. L’art. 9 du Traité de Commerce et de Navigation et le paragraphe III du Protocole final dudit Traité ne seront pas appliqués au trafic des marchandises entre la Hongrie et les Possessions et Colonies Italiennes. Art. 7. L’art. 18 du Traité de commerce et de navigation ne s’applique pas aux droits imposés à l’intérieur des Possessions et Colonies Italiens dans le but de protéger certaines industries et commerces locaux. A cet égard, les produits hongrois ne seront pas soumis dans les Possessions et Colonies italiennes à un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux produits italiens et aux produits des autres Possessions et Colonies Italiennes. Art. 8. L’exercice des droits prévus à l’article 4 du Traité de commerce et de navigation par les commerçants, fabricants et industriels sera subordonné dans les Possessions et Colonies italiennes, à des limitations correspondant à celles prévues à l’art. 2 du présent Traité. Art. 9. Les dispositions pour l’entrée des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes sont aussi valables pour l’entrée des navires hongrois dans lesdits ports. De même les dispositions concernant le transport par des navires italiens de voyageurs et marchandises à destination, ou en provenance des ports des Possessions et Colonies italiennes, sont aussi valables pour le transport par des navires hongrois. Les dispositions concernant le traitement des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes s’appliquent aussi au traitement des navires hongrois dans lesdits ports. Art. 10. En ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes ou d'autres sociétés commerciales de même que la participation à de telles sociétés, le traitement plus favorable prévu à l'alinéa 2 du paragraphe premier du Protocole Final du Traité de Commerce et de Navigation italo-hongrois, est subordonné, dans les Possessions et Colonies italien­nes, à des limitations correspondant à celles en vigueur dans lesdits territoires, pour les sociétés italiennes. Art. 11. Le présent Traité fait partie intégrante du Traité de commerce et de navigation entre la Hongrie et l’Italie du 4 juillet 1928. Le présent Traité sera ratifié et les .instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Néanmoins les Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir du 1er avril 1937. En Foi de Quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité. Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 mars 1937. Villnni m. p. Cinno m. p Azonkívül az olasz Birtokokról és Gyarmatokról származó és onnan érkező nyers- vagy ipari termékek a fent említett szerződés értelmében Olaszországból származó vagy onnan érkező nyers- vagy ipari termé­keknek tekintendők. 2. cikk. Ami a beutazást, letelepedést, ipar, kereskedelem, vagy valamely foglalkozás ű­zését illeti, az olasz Birtokokon és Gyarmatokon az olasz állampolgárokra érvényben levő szabályokat a magyar állampolgárokra megfelelően kell alkalmazni. 3. cikk. A Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek 7. szakasza értelmében a részvénytársaságoknak és más kereskedelmi és ipari társaságoknak, valamint pénzintézeteknek megadott jogok érvényesek lesznek az olasz Birtokokon és Gyarmatokon is, azokkal a korlátozásokkal, amelyek a jelen szerződés 2. szakaszában a természetes személyek működése tekin­tetében előírt korlátozásoknak felelnek meg. 4. cikk: Az Olaszország és Magyarország között 1925. évi november hó 25-én kötött, a kettős megadóztatás elhárítását célzó külön Egyezmény, amelyről az olasz-magyar Kereskedelmi és Hajózási Szerződés Záró­jegyzőkönyvében l a 6. cikkhez 1. pont alatt) van szó, nem nyer alkal­mazást egyrészt az olasz Birtokok és Gyarmatok, másrészt Magyar­­ország között. 5. cikk. A Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek az a megállapítása, mely 12. szakaszának n) pontjában található, hogy t. i. „határzónának fog tekintetni az a terület, melynek kiterjedése egyik és másik oldalon nem haladja meg a 15 km­­“ nem nyer az olasz Birtokokra és Gyarma­tokra alkalmazást. ti. cikk. A Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek 9. cikke és ezen szerző­dés Zárójegyzőkönyvének III. szakasza Magyarország és az olasz Birto­kok és Gyarmatok közötti áruforgalomban nem nyernek alkalmazást. 7. cikk. A Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek 18. cikke nem nyer al­kalmazást oly illetékekre, melyek az olasz Birtokokon és Gyarmatokon azzal a céllal lesznek kivetve, hogy bizonyos helyi iparokat és kereske­delmi ágakat védjenek. E tekintetben a magyar árucikkek az olasz Birtokokon és Gyarma­tokon nem részesülnek kevésbbé előnyös elbánásban, mint az olasz áru­cikkek és a többi olasz Birtokok és Gyarmatok árucikkei. 8. cikk. .­­ . A Kereskedelmi és Hajózási Szerződés 4. cikkében megállapított jogoknak kereskedők, gyárosok és­ iparosok által való gyakorlása az olasz Birtokokon és Gyarmatokon a jelen szerződés 2. szakaszában fog­laltaknak megfelelő korlátozásoknak lesz alávetve. 9. cikk. Olasz hajóknak az olasz Birtokok és Gyarmatok kikötőibe való be­futására vonatkozó szabályok magyar hajóknak az említett kikötőkbe való befutására vonatkozólag is érvényesek.“­­Hasonlóképen utazóknak vagy áruknak olasz Birtokok és Gyarma­tokból vagy azok felé, olasz hajókon való szállítására vonatkozó sza­bályok magyar hajókon történő szállításra is érvényesek. Olasz hajóknak az olasz Birtokok és Gyarmatok kikötőiben való ke- , /.elésére vonatkozó szabályok magyar hajóknak az említett kikötőkben való kezelésére is alkalmazást nyernek. 10. cikk. Ami részvénytársaságoknak, vagy más kereskedelmi társaságoknak alapítását és ily társaságokban való részvételt illeti, az olasz-magyar Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez tartozó Zárójegyzőkönyv 1. szakaszának 2. bekezdésében megállapított kedvezményes elbánás az olasz Birtokokon és Gyarmatokon az olasz társaságok számára érvény­ben lévő korlátozásoknak megfelelő megszorításoknak van alávetve. 11. cikk: Jelen szerződés a Magyarország és Olaszország között 1928. évi július hó 4-én kelt Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek kiegészítő részét képezi. Jelen szerződés meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok a leg­rövidebb időn belül Rómában ki fognak cseréltetni. A szerződés a meg­erősítő okiratok kicserélésének napján lép életbe. Mindazonáltal a Magas Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy e szerződés 1937. évi április hó 1-től kezdve ideiglenesen életbelép. Minek hiteléül a meghatalmazottak a jelen szerződést aláírták. Kelt Rómában, két példányban, 1937. évi március hó 9-én. Villani s. k. Ciano s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. m. kir. miniszterelnök. 3. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe. Végrehajtásával az érdekelt miniszterek bízatnak meg. Budapest, 1937. évi március hó 31-én.

Next