Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. április (71. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám értesítője

/ 1937 április 1. — 72. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 1358/1937. tkvi szám. Zsemlye Imre végre­­hajtásának, Nagy László és neje végrehajtást szenve­dők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Vht. 185. §-a értelmében újabb árverést 4.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budafoki b­ír. járásbíróság területén levő, Budafok me­gyei városban fekvő és a budafoki 1243. számú telekkönyvi betétben A. 4­­1. sorszám, 2993. srszám alatt foglalt 1165 négyszögöl területű házra és telekre 13.821, azaz Tizenháromezer­­nyolcszázhuszonegy pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi április hó 19. napján, délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Városháza, földszint 5.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XL. t.-c. 25. §.) Budafok, 1937. évi március hó 4. napján. A budafoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2098 Árverés: 12909/1936. tkvi szám. Dr. Zilzer Jenő rác­kevei ügyvéd végrehajtatónak, Kitziner István és neje Kitzinger Katalin szigetujfalui lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 282 pengő tőkekövete­lés, ennek 1927. évi január hó 1. napjától járó 5% kamata, 90 / 20 % eddig megállapított per- és végre­hajtási­ és az árverés kérvényért ezúttal megállapított 20 pengő költség, valamint a csatlakozóknak kimon­dott dr. Szánthó Aladár 330 P és Szeltner Gáspárné szül. Kitzinger Mária és társai 450 pengő tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett a ráckevei kir.­ járás­bíróság területén levő, Sziget­újfalu községben fekvő és a szigetújfalui 1138. számú betétben A. + 1. sorsz., 170. hrszám alatt felvett 20­5-ös ház a Beltelekben egészben a vb. szenvedők nevén k. ára 400 pengő, az 549. számú betétben A. + 1. sorsz., 1270. hrsz. alatt felvett 262 d-öl rét az Úrbéri erdő és Szilvafás dűlőben egészben a vh. szenvedő nevén k.­ára 131 P, az u. o. betétben A. I. 1—4. sorsz., 716/14., 768., 1781/1., 1271. hrsz. alatt felvett szántó, szőlő és rét a Farkashegyi, Úrbéri szőlő, a Felsőrét és Úrbéri erdő, a Szilvafás dűlőben 286 D-öl, 334 [3­01, 160 []-öl és 267 D-öl egészben a vh. szenvedő nevén 642 pengő. A legkisebb vételár dr. Szánthó Aladár zsatl. végre­hajtató kérelmére megtartott árverésen 1.170 pengő, dr. Zilzer Jenő végrehajtató kérelmére megtartott árverésen 1.500 pengő, Szeltner Gáspárné szül. Kilzinger Mária és társai csati. végrehajtatok javára megtartott árverésen jószág­­testenként 1.842 pengő. A szigetujfalui 1138. számú betétben felvett ingatlant illetően az árverés által Kitzinger István és neje Pallin­­ger Anna javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jog érintve nem lesz. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szigetujfalu községházánál megtartására 1937. évi április hó 16. (tizenhat) napjának délutáni fél 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a legkisebb vétel­árnál alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bitói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ráckeve, 1937. évi január hó 2. napján. A ráckevei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2100 Árverés. 36777/1936. tk. szám. Vágó Pál végrehajtatá­nak Budapesti színészek szövetsége végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2950 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett, nemkülönben csat­lakozóul kimondott Magyar Általános Takarékpénztár rt.-nak 20.000 P, Tető és alap házépítő és ingatlan­­forgalmi Szövetkezet cég 600 pengő, dr. Kovácsy Dénes­­nek 840 pengő, Szögyén Tibor banküzlet cégnek 50 P, Kereskedők és Iparosok Hitelintézete rt. cégnek 234 pengő 50 fillér, Magyar-Olasz Bank rt.-nak 4118 pengő, Weisz Mariskának 297 pengő 40 fillér, Az Est lapkiadó rt.-nak 100 pengő, Légrády Testvérek cégnek 1300 P. m. kir. kincstárnak 38 pengő 65 fillér tőkék és járulé­kaikból álló követelések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén fekvő, Budapest szfővá­­ros dunajobbparti részének 7069. számu­ telekkönyvi betétében A + 1. sorsz., 11480. hrsz. a. foglalt I. ker., Völgy­­u. 38., 35. sz. a. fekvő 1162 négyszögöl területű ház, kert és erdőből álló a Budapesti színészek szövet­sége nevén álló ingatlanra 20.591 pengőben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi április hó 23. napján délután 4 órakor Budapesten a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben II., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül a Magyar Általános Taka­rékpénztár Z rt. kéri a kikiáltási áron alul is el lehet adni, azonban a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.), ha az árverés megtartását a Tető és alap házépítő és ingatlan­forgalmi szövetkezet kéri 54450 pengő 83 fillér, ha dr. Vágó Pál kéri 55406 pengő 23 fillér, ha dr. Kovácsy Dénes kéri 60744 pengő 08 fillér, ha Szögyén Tibor banküzlet cég kéri 63019 pengő 84 fillér, ha Kereskedők és Iparosok Hitelintézete rt. kéri 63104­­pengő 49 fillér, ha Magyar-Olasz Bank rt. kéri 63896 pengő 86 fillér, ha Weisz Mariska kéri 69273 pengő 35 fillér, ha Az Est lapkiadó rt. kéri 73141 pengő 58 fillér, ha Légrády Testvérek cég kéri 73483 pengő 29 fillér, ha a m. kir. kincstár kéri 85128 pengő 38 fillér vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1937. évi január hó 7. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11762 Árverés. 23869/1936. tk. szám. Hónig Mór végreha­j­­tásának Herkovics Gyula és neje szül. Hadnagy Mária végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 480 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestszent­­erzsébeti kir. járásbiróság területén levő, Pestszentimre községben fekvő s a pestszentimrei 75. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 808/1. és 808/2. hrsz. adó- és értékbizo­nyítvány szerint 360 és 300 négyszögöl területű, össze­sen 660 négyszögöl területű Bocskay-u. 99. sz. ház, udvar, kert és gazdasági épületből a végrehajtást szen­vedők nevén álló ingatlanra 5606 pengő 50 fillér kikiál­tási árban. Valamennyi végrehajtatóval szemben az árverés a C. 33. alatt a 12864, 1934. sz. végzéssel Her­­kovits Ilona javára bekebelezett haszonélvezeti jog ép­ségben tartása mellett megelőző jelzálogi terhek ki­egyenlítésére szükséges 22950 P-ben állapítja meg. Ha az árverésen elért vételár ezt az összeget meg nem ütné, úgy az árverés nyomban hatálytalanná válik s a kikül­dött nyomban megtartja az árverést és pedig a fentebb körülírt haszonélvezeti jog épségben tartása nélkül s ez esetben az egész ingatlanra árverést szorgalmazható Herskovits János érdekében az ingatlan legkisebb vétel­ára 10.200 pengő, Hónig Mór érdekében pedig 1­0.750 pengő. A csak Herkovits Gyula 1/2 illetőségére árverést szorgalmazható özv. dr. Medgyes Jánosné, Székács Im­réim, Lengyel Jenő és dr. Bányai Aladárné együttes árverezők érdekében e 1/2 illetőség legkisebb vételára 12900 pengő, kikiáltási ára 2803 pengő 25 fillér, u. a. 1/2 illetőség legkisebb vételára Spielberger Ferenc érde­kében 15200 pengő, a Hazai Likőr-, Rum-, és Szeszáru­­gyár rt. érdekében 15.660 pengő, Gottschlig Ágoston ér­dekében pedig 15.960 pengő. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pestszentimre községházánál megtartására 1937. évi április hó 23. (huszonhárom­ napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alap­ján a következőképen állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant, illetve illetőséget a megállapított legkisebb eladhatási áraknál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Pestszenterzsébet, 1936. évi december hó 19. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11780 Árverés. 6137/1936. szám. özv. Szvetics Györgyné szül. Somogyvári Julianna végrehajtatónak, Szvetics Mihály bonnyai és Balassa Ferencné szül. Szvetics Er­zsébet andocsi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 138 és 132 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az igali kir. járásbiróság területén levő, Bonnya községben fekvő és a bonnyai 71., 537., 502. és 261. számú tekrekben A. + 1., A. + 1., A. + 2. sorsz., 106., 161., 160. és 107/b. hrsz. (ház, udvar és kert elnevezésű) Szvetics Mihály és Balassa Ferencné szül. Szvetics Erzsébet nevén álló ingatlanra 3.050 , kikiáltási árban, a bonnyai 71. szám­i tekvben Szvetics Mihály és Balassa Ferencné Szvetics Erzsébet nevén álló A. I. 1. sorsz., 200/a. hrsz. (Jankócsa) ingatlanra 90 pengő, 2. sorsz., 265/b. hrsz. (Andriberek) ingatlanra 30 P, 3. sorsz., 293/a. hrsz. (Andriberek) ingatlanra 280 P, 5. sorsz., 500/b. hrsz. (Csigáskut) ingatlanra 530 pengő, 6. sorsz., 555/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 140 P, 7. sor­­szá­m, 575/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 310 P, 8. sorsz., 771/a. hrsz. (Hamuház) ingatlanra 260 P, 9. sorsz., 855/a. hrsz. (Pu­sztarét) ingatlanra 200 P, 10. sorsz., 902/a. hrsz. (Grobrma) 220 P, 11. sorsz., 912/a. hrsz. (u. o.) ingatlanra 250 P, 12. sorsz., 989/a. hrsz. (u. o.) ingatlanra 410 P, 13. sorsz., 1142/a. hrsz. (Öregbükk) ingatlanra 400 P kikiáltási árban, a bonnyai 150. sz. tekvben Szvetics Mihály és Balassa Ferencné sz. Szvetics Erzsébet nevén álló A. I. alatti 2. sorsz., 237. hrsz. (Andribereki) ingatlanra 110 P, 3. sorsz., 455. hrsz. (u. o.) ingatlanra 125 P, 4. sorsz., 526. hrsz. (Csigáskuti) ingatlanra 90 P, 5. sorsz. 678. hrs­z. (u. o.) ingatlanra 320 P, 7. sorsz., 780. hrsz. (Bükkaljai)­ ingatlanra 150 P, 8. sorsz., 801. hrsz. (Bükkaljai) ingat­lanra 170 P, 9. sorsz., 882. hrsz. (Pusztaréti) ingatlanra 185 P, 10. sorsz., 922. hrsz. (Grobrinai) ingatlanra 390 P, A. II. alatti 1. sorsz., 200/b. hrsz. (Jank­ócsai) ingat­lanra 90 P, 2. sorsz., 265/a. hrsz. (Andriberki) ingatlanra 30 P, 3. sorsz., 293/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 280 P, 4. sorsz., 400/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 6 P, 5. sorsz., 500/a. hrsz. (Csigáskuti) ingatlanra 530 P, 6. sorsz., 555/a. hrsz. (u. o.) ingatlanra 140 P, 7. sorsz., 575/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 310 P, 8. sorsz., 771 b. hrsz. (Hamuházi) ingatlanra 260 P, 9. sorsz. 855/b. hrsz. (Pusztaréti) ingatlanra 200 P, 10. sorsz., 902 b. hrsz. (Grobrinai) ingatlanra 220 P, 11. sorsz., 912/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 230 P, 12. sorsz., 989/b. hrsz. (u. o.) ingatlanra 410 P, 13. sorsz., 1142/b. hrsz. (öregbükki) ingatlanra 400 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi április hó 14. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő 161., 160. és 107/b. hrsz. ingat­lanok felénél, a többi kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Igaz, 1936. évi december hó 31. napján. Az igali kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11765 Cső­dhirdetmények. Csőd. Cs. 31318/103. 1932. szám. Vb. Pogány Pál autó­fuvarozó csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szat­­máry József kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 19. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11777 Csőd. Cs. 43988 203. 1933. sz. Vb. özv. Blau Albérlőé csődü­gyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry Jó­zsef kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hat­vany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. tör­­vényszék. F 11776 Csőd. Cs. 33287/22. 1936. szám. Vb. Löffler M. bej. villamossági cikk kereskedő csődügyében a kir. tör­vényszék dr. vitéz Szatmáry József kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. tör­vényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11775 Csőd. Cs. 48373/256. 1929. sz. Vb. Kertvárosépitő rt. csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry Jó­zsef kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Buda­pest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11771 Csőd. Cs. 33367/64. 1936. szám. Vb. Flórián garage rt. csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry Jó­zsef kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hat­vany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. tör­vényszék. F 11772 Csőd. Cs. 45981/52. 1934. szám. Vb. özv. Obláth Jó­­zsefné sz. Fejérváry Blanka csődügyében a kir. tör­vényszék dr. vitéz Szatmáry József kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. tör­vényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11773 Csőd. Cs. 44063/41. 1935. szám. Vb. néhai dr. Lovrich István hagyatéka csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry József kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11763 Csőd. Cs. 44354/125. 1930. szám. Vb. Óraipari és Ke­reskedelmi rt. csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry József kir. törvényszéki biró helyett csőd­­biztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót ki­nevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11761 Csőd. Cs. 34462/150. 1932. szám. Vb. Dunamenti Fa­­kereskedelmi rt. csődügyében a kir. törvényszék dr. vitéz Szatmáry József kir. törvényszéki biró helyett csődbiztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót kinevezi. Budapest, 1937. évi március hó 22. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11786 Csődmegszüntetés. Cs. 30133/125. 1933. szám. A buda­­pesti kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy vb. Általános zománc- és vaskereskedelmi rt. cég ellen az 1933. évi január hó 9. napján 12. Cs. 30133/2. 1933. szám alatt nyitott csődöt az 1881 : XVII. t.-c. 87. és 165. §-ai értelmében csődvagyon hiánya következté­ben az 1937. évi március hó 18. napján 125. alszám alatt hozott végzésével megszüntette. Budapest, 1937. évi március hó 18. napján. A budapesti kir. tör­gyszék, mint csődbíróság. F 11785

Next