Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. április (71. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám értesítője

Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 477/1937. szám. Hirschfeld Ede pécsi divatárukereskedő ügyében a létre­jön magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 52 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő tiz havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Benedek Mór. 10.000.—- P régi bek. fenntartása. Budapest, 1937. már­cius 30. Országos I­itetvédő Egylet. F 11811 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 006/1037. szám. Jungreisz Jakab csengeri vegyeskereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásai­nak 60 százalékát olykép megfizetni, hogy 50 százalék az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő és minden következő hó azonos napján ismétlődő tíz havi egyenlő részletben, a fennmaradó 10 százalék pedig folytatólag négy havi egyenlő részletben. Kezes : Jungreisz Jakabné. Buda­pest, 1037. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11812 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 160/1037. szám. Neudörfer Pál fakereskedő (Rákosszentmihály) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fa­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1937. április hó 7. napján 10 órakor tartják meg. 1937. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11703 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 777/1937. szám. Deutsch Pál kerékpárkereskedő (Hatvan, Ferenc József­­tér 2.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. vasszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám) 1937. április hó 7. napján 11 óra­kor tartják meg. 1937. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11794 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 31034/1937. szám. Kardos Adolf és Fiai (Budapest, Gorove­ u. 3.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőr­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 110,37. április hó 7. napján 12 órakor tartjuk meg. 1037. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11705 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 181/1037. szám. Szemere Divatház Szemes József (Kaposvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-ut­ca 8. sz.) 1037. április hó 6. napján fél 12 órakor tartják meg. 11937. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11706 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 30149/14. 1037. sz. Schindler József budapesti (Horthy Miklós­ út 22.) be nem jegyzett könyvkötőmester és sportáru­cikk keres­kedő csődönkívüli kényszeregyességi ügyében a buda­pesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a mai napon fenti számú végzésével jóváhagyta az adós és hitelezők között az Országos Hitelvédő Egylet közreműködésével 1037. évi február hó 0. napján létrejött magánegyessé­­get, az egyességet jóváhagyó végzést jogerősnek nyilvá­nította és a vagyonfelügyelő összes diját és kiadását 38 pengő 69 fillér azaz Harmincnyolc pengő 69 fillérben állapította meg. Budapest, 1037. évi március hó 24. napján. A budapesti kir. törvényszék. *20696 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 33351/1037. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Grü­n­­stein Miklós budapesti (V., Bálvány­ utca 6.) be nem jegyzett férfiszabóra nézve a csődönkivüli kényszer­egyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Havas Béla budapesti (V., Sze­ S­élynök-utca 9—11.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Székely Lajos budapesti­­(V., Kálmán­ u. 10.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1937. évi április hó­­15. napjáig írásban be kell jelenteniök az Országos Hitelvédő Egylet központjánál (V., Alkotmány-utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyességnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1037. évi március hó 22. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1037. évi március hó 26. napján áll be. Budapest, 1937. évi március hó 26. napján. A budapesti kir. törvényszék. *20697 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 33410/1937. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Imrich Kálmán budapesti (VIII., József­ körút 31/a.) be nem jegyzett fonal, kézimunka, rövid-, divat- és kötöttáru és textiláru kereskedőre nézve a csődönkivüli kényszer­egyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Havas Béla budapesti (V., Sze­­mélynök-utca 9—11.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1037. évi április hó 14. napjáig írásban be kell jelenteniük az Országos H­itelvédő Egylet központjánál (V., Alkotmány-utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyességnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1937. évi március hó 23. napja. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 260/8. 1937. szám. A kir. törvényszék özv. Radák Ferencné szül. Halvay Mária csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az adós és hitelezőinek többsége között az Országos Hitelvédő Egylet budapesti központja előtt tartott tárgyaláson létrejött alábbi egyességet jóváhagyja s végzésének e részét jogerőssé nyilvánítja : „Kötelezem magam az egyesség joghatálya alá eső hitelezők követeléseinek teljes és végleges kiegyenlíté­sére a tőke, az eljárás megindítása napjáig esedékes kamatok és ugyanezen időpontig felmerült perköltség­követeléseknek 50 azaz ötven százalékát aranypengő­ben megfizetni, az egyességet jogerősen jóváhagyó tör­vényszéki végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 30. napon kezdődő és minden következő hó azonos napján folytatódó nyolc havi egyenlő részletben. Valutában fennálló tartozások a felek között létrejött megállapodáshoz képest, az érvényben levő jogszabá­lyokra való figyelemmel teljesítendők. Ha valamely esedékessé vált hányad — az eljárást befejezetté nyilvánító végzés közzététele után — az én költségemre, a kényszeregyességi beadványban feltün­tetett Címemre elküldött ajánlott levélbeli megintés el­küldésétől számított 10 (tíz) nap alatt sem fizettetik ki, úgy ezen határidő eredménytelen elteltével a részlet­­fizetési kedvezmény elvész s az illető hitelező eredeti követelése — figyelembe véve a netán már teljesített tör­lesztéseket — feléled s nyomban esedékessé válik. Az esedékes részlet az előzetes felhívás nélkül is érvénye­síthető. Adós és kezes kötelezőleg kijelentem, hogy üzletemet, üzlethelyiségemet és ingatlanomat az Országos Hitel­védő Egylet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül el nem adom, meg nem terhelem, másra át nem ruházom, al­bérletbe nem adom és használatul át nem engedem, ellenkező esetben a hitelezők eredeti követelései feléled­nek és azonnal esedékessé válnak. Fenti egyességért és az OHE részére megállapítandó díjért Kovács József (adós veje) háromfai lakos és Kovács Józsefné szül. Radák Margit háromfai lakos elvállaljuk az egyetemleges és készfizetői kezességet olykép, hogy velünk szemben az eredeti követelések feléledésének még valamely fizetési mulasztás esetén sincs helye és mi csupán az elvállalt hányad erejéig szavatolunk.“ Az OHB díjait, figyelemmel a szabadvagyon (11.387 pengő) nagyságára, 285 pengőben megállapítja azzal, hogy ez összegre 145 pengő már kiutaltatott. Dr. Tomasics Ödön vagyonfelügyelő díjait és kiadá­sait, figyelemmel a szabadvagyon nagyságára és az ál­tala kifejtett tevékenységre 230 pengőben, dr. Somló Gyula budapesti ügyvéd, jogi megbízott díját 35 pengő­ben állapítja meg. A vagyonfelügyelő díjában az el­járást befejezetté nyilvánító végzés hírlapi közlési dija is bentfoglaltatik. (Körülbelül 3 pengő.) Az 1.050/1932. M. E. számú rendelet 1. §-a alapján kötelezi az OHE-t, vagyonfelügyelőt és a bírósági jogi megbízottat, hogy megállapított dijuknak 10%-át, ille­tőleg az OHE csupán 6%-át, annak felvétele után 8 nap alatt végrehajtás terhe mellett az Országos Ügy­védi Gyám- és Nyugdíjintézetnek fizessék meg. A kir. törvényszék az OHB, a vagyonfelügyelői és a bírósági jogi megbízotti díj kiutalása tárgyában a vég­zés jogerőre emelkedése után fog intézkedni. Az elnöki letétben az illetékek, az OHB, vagyon­felügyelői, bírósági jogi megbízotti díjak, valamint a hirdetési költségek kiutalása után esetleg még fenn­maradó összeg az adós képviselőjének kezéhez lesz ki­utalva. Indokolás: Az Országos Hitelvédő Egylet jelentéséből és az ahhoz csatolt mellékletekből megállapítható, hogy az adós és hitelezői között a magánegyesség az 1.410/1926. M. E. számú rendelet 29. §-a, illetve a 2.180/1927. M. E. számú rendelet 2. §-a és a 3.890/1932. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében létrejött s minthogy a létrejött magánegyesség ellen az Országos Hitelvédő Egylet jelentése szerint az észrevételek beadására ki­tűzött határnapig észrevételt senki sem adott be és idézések. Idézés: 163/1937. Kjő. szám. Néhai Strietmann Ferenc volt budapesti lakos hagyatékának tárgyalására a ha­tárnapot 1037. évi június hó 30. napjának délutáni 4 órájára Budapest, X., Belső Jászberényi­ út 3. szám alatti hivatalos helyiségembe ezennel kitűzöm és erre Streitmann Győző ismeretlen helyen, távollevő örököst azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenne, a részére a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogják a tárgyalást megtartani és hogy perre utasítás esetében is, amennyiben képvi­seletéről nem gondoskodna, a gyámhatóság által ki­nevezett gondnok által fog képviseltetni. Budapest, 1937. évi március hó 25-én. Teőke Béla dr., budapesti X. kerületi kir. közjegyző. F 11814 Idézés: Kft. 64/1937. szám. Közhírré teszem, hogy a Kispesten 1936. évi december hó 3. napján elhalt Fü­löp Ignác volt kispesti lakos hagyatéka ügyében, a hagya­ték tárgyalására a határnapot 1937. évi május hó 11. napjának délelőtti 9 órájára tűztem ki és erre az is­mert örökösön felül még talán létező ismeretlen örö­kösöket azzal idézem meg a Kispest, Horthy Miklós-út 15. szám alatti hivatalos helyiségembe, hogy ha a fenti határnapon meg nem jelennek, örökösödési igényeik a tárgyalás során nem fognak figyelembe vétetni. Kis­pest, 1937. évi március hó 23. napján. Dr. Kovácsy Zol­tán, kir. közjegyző. 2108 Idézés: B. XXXV. 5612/11. 1931. szám. A budapesti kir. büntető törvényszék fölhívja az állítólag Párisban tartózkodó gróf Károlyi Mihály budapesti születésű, 62 éves, róm­. kath. vallású, földbirtokos vádlottat, hogy ellene az 1921. évi III. t.-c. 7. §. 1. bekezdése alá eső magyar állam és nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség miatt folyamatba lett bűnügyben az 1937. évi április hó 30. napjának délelőtti 9 órájára (Budapest, V., Alkotmány­ utca 14., II. emelet 2. sz. a.) kitűzött főtárgyaláson a törvényes következmények terhével jelenjék meg. A fő­tárgyalás megtartását az 1921. évi III. t.-c. 12. § a értelmében a vádlott távolléte nem gátolja. Buda­pest, 1937. évi március hó 19. napján. A budapesti kir. büntető törvényszék. *20702 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1937. évi március hó 25. napján áll be. Budapest, 1937. évi március hó 25. napján. A budapesti kir. törvényszék. . *20608 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32.965/3. 1037. sz. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szat­­máryné Bánó Vilma budapesti (IV., Egyetem­ tér 5.) bej. cégre és annak tulajdonosára Szatmáry Józsefné szül. Bánó Vilma könyvkereskedő, budapesti (XIV., Breznó-köz 2.) lakosra nézve a csődönkivüli kényszer­egyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Havas Béla budapesti (V., Sze­­mélynök­ utca 9/11. szám) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Rónay Béla budapesti (IX., Pipa­ u. 4.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1937. évi április hó 14. napjáig Írásban be kell jelenteniök az Országos Hitel­védő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyes­ségnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét kö­vető 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1937. évi március hó 12. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1937. évi március hó 25. napján áll be. Budapest, 1937. évi március hó 25. napján. A budapesti kir. törvényszék. *20690 mert ebben az 1.410/1926. M. E. számú rendelet 35. §-ában meghatározott, a jóváhagyás megtagadására okul szolgáló körülményeket sem észlelt, a létrejött magá­negyességet jóváhagyta és végzésének­­ részét a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-ának 4. bekez­dése értelmében jogerősnek mondotta ki. Kaposvár, 1937. évi március hó 23. napján. A kaposvári kir. tör­vényszék. *20700 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. 84/1937. Kjő. szám. Alulírott dr. Holit­­scher Szigfrid budapesti kir. közjegyző közhírré teszi, hogy dr. Popper Hugó, Székely Vilmosné, Popper György, Popper Viktor, Popper Richárd, dr. Hevesi Istvánná és dr. Vámos Zsigmondné budapesti, illetve debreceni, illetve miskolci lakosok a Budapesten 1937. évi január hó 3. napján végrendelet hátra­hagyása nélkül elhalt Popper Alajosné szül. Burián Berta volt budapesti XIV., Erzsébet királyné-ut 4. lakos után maradt örökség tárgyára, jelesül 1. a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 13583. számú tkvi betétében 36820. évszám alatt felvett ingatlannak örökhagyó nevén álló 1/9-ed részére is, 2. a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 3640. számú tkvi betétében 27966. évszám alatt felvett ingatlannak örökhagyó nevén álló 2/5-öd részére örö­kösödési bizonyítvány kiadását kérte. Alulirt kir. közjegyző az 1927. évi IV. t.-c. 13. §-a értelmében felhívja mindazokat, akik a fent megjelölt hagyatékra mint örökösök, kötelesrészre jogosítottak, vagy utóörökösök igényt támasztanak, hogy igényeiket a hirdetménynek a Budapesti Közlönyben közzété­tele napját követő naptól számítandó 45 nap alatt nálam jelentsék be, mert ellenkező esetben alulirt kir. közjegyző a hagyatéki bíróságnak az örökösödési bizo- 3 Okiratmegsemmisitések. Okiroltmegsemmisités. 20/7. 6. szám. A Mankovszky Lucián soproni lakos nevén nyilvántartott NB 017. rendszámú tehergépkocsi forgalmi engedélye elveszett, érvénytelenítem. Helyette másodlatot adtam ki. Sop­ron, 1937. évi március hó 27. M. kir. rendőrség soproni kapitánysága. 2113 Okiratmegsemmisités. 108/1937. jk. szám. Fekete Ist­ván kiskunfélegyházi lakos fuvaros, folyó évben isme­retlen helyen elvesztett 1 darab 1923. évi deres kanca­lóról 580/1937. szám alatt kiállított és 2998/1937. szám alatt nevére átruházott marhalevele semmis. Kiskun­félegyháza, 1937. évi március hó 27-én. Kiskunfélegy­háza megyei város polgármestere. 2099 Okiratmegsemmisítés. 5148/1937. szám. Prandtner Jó­zsef marhalevele semmis. Szekszárd, 1937. március 24. Szekszárd megyei város polgármestere. 2097

Next