Budapesti Közlöny, 1937. május (71. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

2 -án, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdé­sében megjelölt, saját fonodával rendelkező vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1937. évi április hó 28-án. A m. kir. pénzügyminiszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. Nyakas István nyugállományú csendőr törzsőrmester, székesfehérvári lakos, 1.839. számú Cserba igényjogosultsági igazolványa el­veszett. Érvénytelenítem. Belügyminiszter (155.678/1937. VI. b. szám.) 29.300/1937. szám. Hirdetmény: A Biztositó magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága (az alábbiakban : felügyelő hatóság) az 1.900/1935. M. E. szám­ú rendelet 7. §-a alapján közzéteszi, hogy a 200 pengőt meg nem haladó részesedési összegekkel át­értékelt élet- és járadékbiztosítási szerződések közül az alább felsoroltakra vonatkozóan az igényjogosultságukat valószínűsítő érdekeltek a törvényes határidő alatt bejelentették a ható­ságnak az eredeti kötvények állítólagos elve­szését, vagy megsemmisülését, u. m. : az Adriai biztosító társulat által : 258.216, az Atlas élet- és járadékbiztosító részvény­­társaság által : 50.598, a Dordrecht életbiztosító társaság által : 558.974, az Első leánykiházasító egylet, mint szövet­kezet által : 51.221, az Első magyar általános biztosító társaság által : 379.312, 389.650, 390.281 és 450.315, a Foncière általános biztosító intézet által : 539.295, a Phőnix életbiztosító társaság által : 241.021 és 255.007. számok alatt kiállított kötvények­ről. A hivatkozott rendeletszakasz alapján fel­­h­ívja ennélfogva a felügyelő hatóság a felso­rolt biztosítási kötvények birtokosait, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben most megtörtént közzétételétől számított 60 nap alatt, nevük és pontos lakcímük bejelen­tése mellett, a kötvényeket a felügyelő ható­ságnál (Budapest, I., Vár, Pénzügyminisz­térium, földszint 55.) szolgáltassák be, mert ellenkező esetben a jelzett határidő letelte után a felügyelő hatóság a be nem szolgáltatott köt­vényekre eső átértékelési összegeket a kötvé­nyek elveszésének vagy megsemmisülésének bejelentésével a törvényes határidőben jelent­kezett igénybejelentőknek fogja kiutalni. Budapest, 1937. évi április hó 30-án. Dr. Lechner József s. k. miniszteri tanácsos. A kérvényhez csatolni kell a következő okmányokat : a) születési anyakönyvi kivonat, b) a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány, c) hatósági erkölcsi, valamint a családi álla­potot igazoló bizonyítvány, d) az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevél, e) az egyetemi leckekönyv, a kórházi szol­gálati könyvecske és szigorlati bizonyítványok, f) tiszti vagy községi orvosi képesítést iga­zoló okmány, g) polgári közszolgálatban való alkalmazást igazoló okmány, h) közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű­ orvosi bizonyítvány, i) a katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyok, j) az esetleges szakképzettséget igazoló ok­mányok, k) az esetleges nyelvismeretekre vonatkozó adatok. Közszolgálatban álló pályázók a felsorolt követelmények közül azokat, amelyek a törzs­könyvi lapon (minősítési táblázaton) fel van­nak tüntetve, az említett törzskönyvi lapjuk­kal igazolhatják. Az 1936 : IX. t.-c. 12. §-ának 1. bekezdése értelmében az állásra ezúttal kivételesen olyan orvos is kinevezhető, aki tiszti vagy községi orvosi vizsgát még nem tett. Az ilyen orvos azonban köteles a kinevezés napjától számított három (3) éven belül a tiszti vagy községi or­vosi képesítését megszerezni, mert különben állását veszti. Új rendszerű tisztiorvosi képesítéssel bíró pályázók előnyben részesülnek. Az állás jelenleg helyettesítés útján van be­töltve. Vál, 1937. évi április hó 28-án. Dr. Halassy Tibor s. k. főszolgabíró. 2.368/1937. szám. Pályázati hirdetmény. Fejér vármegye váli járásához tartozó fel­­csuti orvosi körben megüresedett körorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az orvosi körhöz Felcsut székhely községen kívül Alcsut, Vértesdoboz, Szár, Bodmér és I­jbarok községek tartoznak. Az állás javadalma a 62.000/1926. B. M. sz. és az ezt módosító rendeletekkel csökkentett illetmények, valamint a vármegyei szabály­­rendelettel megállapított rendelési és látogatási díjak. A pályázati kérelmeket a m. kir. belügy­iminiszter Úrhoz címezve e hirdetménynek a „Népegészségügy“ című hivatalos lapban közzétételét követő naptól számított 15 napon belül hozzám kell benyújtani.­ ­* Budapesti Közlöny 1937 május 1. — 98. szám. Ált. 556/1937. szám. Pályázat. Somogy vármegye kaposvári közkórházánál a 253.940/1937. XVI. B. M. számú rendelettel újonnan rendszeresített röntgen főorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása a 300/1935. B. M. sz. rendelet szerint a IX. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illetményekkel kez­dődik. . Az állás elnyeréséhez legalább öt évi kór­házi gyakorlat és megfelelő szakorvosi képesí­tés szükséges. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több évi, belgyógyászati osz­tályon eltöltött működést tudnak igazolni. A pályázati kérvényeket vitéz Igmándy- Hegyessy László főispán ur őméltóságához címezve és megfelelően felülbélyegezve 1937. évi május 1- 30-án déli 12 óráig a kórház igazgatóságához kell benyújtani. Az elkésett, vagy kellően fel nem szerelt kérvényeket nem vehetem tekintetbe. A pályázati kérvényhez csatolandó : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. erkölcsi bizonyítvány (politikai megbíz­hatósággal), 3. magyar állampolgárságot igazoló okmány, 4. magyar orvosi diploma másolata, 5. szakképzettséget igazoló okmány, 6. curriculum vitae, 7. működési bizonyítvány, röntgenorvosi szakképzettségről és belorvosi működésről tanúskodó okmányok, 8. szakdolgozatok külön lenyomatai, 9. egyetemi leckekönyv, kórházi szolgálati könyvecske, szigorlati bizonyítvány, 10. testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyítvány. A mellékleteket bélyeggel kell ellátni. Az állás 1937. évi augusztus hó l.-éig elfog­lalandó. Kaposvár, 1937. évi április hó 20-án. Dr. Rutich Jenő s. k. kórház,igazgató, egyet­emi c. rk. tanár. 8.246/1937. K. szám. Pályázati hirdetmény. A Szabolcs vármegyei Erzsébet közkórház­nál lemondás folytán megüresedett alorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az alorvos kezdő javadalmazása a XI. fizetési osztálynak meg­felelő fizetés, továbbá a kórházban lakás és a fennálló rendelkezés értelmében előírt térí­tés ellenében ellátás. Műtősebészi képesítéssel rendelkezők előnyben részesülnek. A szabályszerűen felszerelt pályázati kér­vényt 1937. évi május hó 25-én déli 12 óráig az alispáni hivatal iktató helyiségébe (Vár­­megyeháza, emelet 4. szoba) kell beadni. El­késve érkezett vagy a jelen hirdetményben fog­lalt feltételeknek meg­­ nem felelően felszerelt kérvényeket figyelembe nem veszek. A kérvényhez csatolni kell : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotát igazoló bizonyít­ványt, 3. magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt, 4. az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevelet, 5. egyetemi lec­kekönyv és kórházi szolgálati könyvecskét, 6. életleirást (curriculum vitae), 7. közszolgá­latra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű­ tiszti orvosi bizonyítványt. Nyíregyháza, 1937. évi április hó 24-én. Dr. Borbély Sándor s. k. 2—1 alispán. 349/1937. szám. Pályázati hirdetmény. A Felsőtorontáli, ármentesitő és belvízszabá­­lyozó társulatnál üresedésben lévő gátőri és segédmunkaerői állásra pályázatot hirdetek. A pályázaton részt vehetnek oly hat elemi iskolát végzett ép és erős testalkatú 45 évesnél nem idősebb s 20 évesnél nem fiatalabb kizá­rólag torontáli, szegedi, vagy makói lakos, magyar állampolgárok, akik az alábbi feltéte­leknek megfelelnek : a) a gátőri állásra pályázóknál legalább 2 évi ideiglenes minőségű folytatólagos társulati szolgálat, amely vizitársulati bizonyítvánnyal és helyi ismeret, amely pedig hatósági bizo­nyítvánnyal igazolandó, b) a segédmunkaerői állásra pályázóknál a létező összes erőművekre szóló vezető gépészi bizonyítvány és legalább 3 évi vegyes üzemű gépkezelői gyakorlat szükséges. Ha az utóbbi állásra pályázók között nem lenne olyan egyén, aki az előbbi feltételekkel rendelkeznék, az esetben a társulat elsősorban azok közül választ, akik szivógázmotor és vil­lanymotor kezelésében való jártasságukat és legalább 3 évi szívógázmotoros üzemű gyakor­latot igazolnak. Mindkét állásra pályázóknál igazolandó a szolgálat szempontjából megfelelő egészségi állapot hatósági orvosi bizonyítvánnyal. Csato­landó a kérvényhez a születési anyakönyvi kivonat, az eddigi szolgálatról, vagy gyakor­latról szóló okmányok és az elszakított terü­leteken születetteknél magyar honosságot iga­zoló okmány. Az igazolványos altisztek és frontharcosok, amennyiben a fentebb felsorolt feltételeknek megfelelnek, az 1931. évi III. t.-c. értelmében előnyben részesülnek.­­ Az igazolvány a pályzati kérvényhez csatolandó. A gátőri állás javadalmazása évi 619 pengő 35 fillér kezdő fizetés, családi pótlék, termé­szetbeni lakás, fa- és kaszáló illetmény. A segédmunkaerő díjazása évi 720 pengő. Az alkalmazás egyelőre ideiglenes minőség­ben, 1 évi próbaszolgálatra szól, de a kineve­zett meg nem felelés esetén 1 évnél korábban is elbocsájtható. A kellő okmányokkal felszerelt és sajátkezű­­leg írt pályázati kérelmeket a Felsőtorontáli ármentesítő és belvízszabályozó társulat, Szeged, Boldogasszony sugárút 17/a. szám címen folyó évi május hó 31-ig a társulat el­nökségéhez kell benyújtani.

Next