Budapesti Közlöny, 1937. május (71. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

1937 május 1. — 98. szám. Budapesti Közlöny Kinevezés esetén az állás az elnökség által megszabott határidőben jogvesztés terhe mel­lett elfoglalandó. Szeged, 1937. évi április hó 20-án. Dr. Bécsy Bertalan s. k. társulati elnök. 4.605/1937. szám. Pályázat. A Magyar Vörös­ Kereszt Egylet központi irodája ezennel­­közhírré teszi, hogy a báró Bős-Orosdy Fülöpné úrnő által „Báró Orosdy Raoul alapítványa“ neve alatt adományozott 4.000 pengő alapítványi tőke 1937. évi kamatai az alapítólevél rendelkezéséhez képest folyó évi augusztus hó 3. napján, vagyis a harctéren hősi halált halt báró Orosdy Raoul volt 1. honvéd huszárezredbeli zászlós elhunytának napján válnak esedékessé. Ezen kamatok az említett napon az alapító­levél szerint oly római katholikus anyának fognak kiadatni, akinek egyetlen fia a harc­téren elesett, vagy harctéren szerzett sebesülése vagy betegsége következtében hősi halált halt és aki kenyérkereső hiányában nyomorba ju­tott, vagy szükséget szenved. Az alapítvány kamataiban bármely fegyvernemnél háború­ban katonai szolgálatot teljesített hősi halott­nak anyja részesülhet, aki az alapítólevél egyéb feltételeinek megfelel, amennyiben azonban a volt 1. honvéd huszárezred hősi halottai egyi­kének anyja is pályáznék, aki az alapítólevél kamataiban még egyszer sem részesült, a többi pályázóval szemben elsőbbségben részesítendő. Bármely pályázó az alapítvány kamataiban csak egyszer részesülhet. Felhívjuk ezért mindazokat az anyákat, akik a fenti feltételeknek megfelelve a segélyre igényt tartanak,­­ hogy az alábbiak szerint kellően felszerelt kérvényüket legkésőbb 1937. évi június hó 15-ig bezárólag a Magyar Vörös­ Kereszt Egylet Központi Irodájához (Budapest, VIII., Baross­ utca 15. sz.) terjesszék be. Az ezen határidő letelte után érkező kérvények figyelembe nem vétetnek. A kérvény mellékleteiként hitelt érdemlő ok­mányokkal igazolandó, hogy a pályázó anya 1. római katholikus vallású, 2. hogy egyetlen gyermekét vesztette el a háborúban, 3. hogy hősi halott fia, mely ezredben szol­gált és 4. vagyoni állapotát illetőleg azt, hogy a se­gélyre rászorult. A segély kiadása iránt a m. kir. honvédelmi miniszter ur hármas kijelölése alapján az alapító báró Bős-Orosdy Fülöpné úrnő dönt. Budapest, 1937. évi április hó 29-én. Br. vitéz Simon Elemér s. k. m. kir. titkos tanácsos, 3—1 orsz. elnök. Az egri ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédek lajstromába bejegyezte : dr. Bártfay József ügyvédet Heves szék­hellyel ; ugyanabban feljegyezte, hogy Turkovics Emil tiszafüredi ügyvéd szék­helyét a kamara területén belül Egerbe he­lyezte át ; az ügyvédjelöltek lajstromába bejegyezte : dr. Korény Józsefet dr. Fischer Lajos egri ügyvéd mellé, dr. Mezei Andort dr. Rozett Miksa gyöngyösi ügyvéd mellé ; ugyanabban feljegyezte, hogy dr. vitéz Somfapataky Béla ügyvédjelölt dr. Kozma Győző egri ügyvédtől átlépett dr. Schwarcz Ignác egri ügyvéd mellé, dr. Spanyár István ügyvédjelölt dr. Vajda Ármin gyöngyösi ügyvédtől átlépett dr. Dia­mant Ignác gyöngyösi ügyvéd mellé, dr. Kornhauser József ügyvédjelölt dr. Schwarcz Ignác egri ügyvédtől átlépett dr. Róth Dezső egri ügyvéd mellé, dr. Bátori Endre ügyvédjelölt dr. Földes Sándor egri ügyvédtől átlépett dr. Reisz Lajos egri ügyvéd mellé , az ügyvédjelöltek lajstromából törölte : dr. Bártfay Józsefet dr. Jávor Pál hevesi ügyvéd mellől az ügyvédi vizsga letétele okából. Kalo Miklós egri ügyvédet az Ü. R. 48. §-ába ütköző s a 68. §. b) pontja szerint minősülő fegyelmi vétség miatt a fegyelmi bíróságnak jogerőre emelkedett 112/1937. fegy. sz. Ítélete alapján az ügyvédség gyakorlatától 1 (egy) havi időtartamra felfüggeszti. A felfüggesztés a hivatalos lapban való közlést köv­ető napon kezdődik. A felfüggesztés tartamára iroda­gondnokul dr. Róth Dezső egri ügyvéd rendel­tetett ki. Dr. Kossa Lajos gyöngyösi ügyvédet az Ü. R. 68. §-ának b) pontjába ütköző fegyelmi vétség miatt a fegyelmi­ bíróságnak jogerőre emelke­dett 70/1937. fegy.­számú ítélete alapján az ügyvédség gyakorlásától 3 (három) napi idő­tartamra felfüggeszti. A felfüggesztés a hiva­talos lapban való közlést követő napon kez­dődik. A felfüggesztés tartamára irodagond­nokul dr. Somogyi István gyöngyösi ügyvéd rendeltetett ki. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Dr. Mayer Áron Csenger községben 1890. évi január hó 28. napján született, izr. vallásu, nőtlen, fogorvos, mátészalkai lakos Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánja által 1929. évi október hó 5. napján 997.598/331—1929/1930. szám alatt kiállított, Európa (Oroszország ki­vételével) államaira szóló, 1930. évi október hó 5. napjáig érvényes útlevele állítólag meg­semmisült. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Pánt Ferenc Budapesten 1904. évi december hó 16-án született, római katholikus vallású, gyárigazgató a római m. kir. követség által 1930. évi junius hó 26-án kiállított, A. 117.935. 914. számú útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, mig a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban . L. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 58074/1934. szám. 1.270 pengő becsértékű bútorok, lakbérének és más ingóságok Budapesten, Margit-körút 1., II. em. 7. ajtószám alatt, május 12-én 10 órakor. Dr. vitéz Hidred Gyula, bir. végrehajtó. O* 20990 729544/1936. szám. 1.040 pengő becsértékü bútorok, írógép és más ingóságok Budapesten, Erzsébet-körút 8., II. em. 2. ajtószám alatt, május 3-án fél 4 órakor, bagotai Lengyel Aurél, kir. végrehajtó. O­F 12457 717295/1936. szánt. 5.850 pengő becsértékű kassza, lovak, kocsik, szerszámok és más ingóságok Buda­pesten, Hajtsár-ut 189. sz. alatt, május 3-án 4 órakor. Dr. Rácz h. Szili Ede, bir. végrehajtó. O F 12458 3862/1936. szám. 6040 pengő becsértékü vasáruk és más ingóságok Hatvanban, gr. Stahrenberg­ u. 1. szám alatt, május 3-án, F1 1 órakor. Karácsony Dezső bir. végrehajtó. o F 12447 606622/1937. szám. 2116 pengő becsértékű bútorok, szőnyeg, képek, csillár és más ingóságok Budapesten, Felka­ u. 3. szám alatt, május 3-án, 8 órakor. Szabó Sándor, bir. végrehajtó. O­F 12459 601089/1937. szám. 3130 pengő becsértékü bútorok, lakberend., mulatóberend. és felszerelés és más ingó­ságok Budapesten, Teréz-körút 15. szám alatti mulató és Teréz-körút 34. szám, IV. em. 8. ajtószám alatt, május 4-én, 9 órakor. Gombos Ernő, bírósági végre­hajtó.­­ F 12460 603096/1937. szám. 1215 pengő becsértékű bútorok, berendezés, bor és más ingóságok Budapesten. Kertész­­utca 43. szám, földszint vagy Király­ u. 59. szám alatti sarokvendéglőben, május 19-én, b­ 8 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 12445 2317/1934. szám. 4.000 pengő becsértékű cséplőgép, lóherefejtő és más ingóságok Hetén május 5-én 11 óra­kor. Bencze József, vásárosnaményi kir. végrehajtó. O F 124­16 Ingatlan árverések. 937/1937. szám. Ház Mátyásföldön, 20.800 pengő kikiáltási árban május 25-én, 3 órakor a gödöllői kir. járásbíróságnál. N F 12420 8929/1937. szám. Ház és kert Budapesten, slévizi-út 55. a., 5300 P kikiáltási árban, május 25-én 4 órakor az I—III. ker. kir. járásbíróságnál. N F 12428 32930/1936. szám. Ház és kert Debrecenben, Acél u. 9. a., 11.212 P kikiáltási árban, május 26-án 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 12416 7477/1937. szám. Ház Rákosligeten, 6000 P kikiáltási árban, július 27-én 3 órakor a községházán. Gödöllői kir. jbiróság. N 3144 2431/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Kecskemé­ten a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, május 26 án 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 12434 8325/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Nyíregy­házán, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, június 14-én 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 12435 1031/1937. szám. Ingatlanok Kadarkúton, 7549 + 65 + 6088 pengő kikiáltási árakban, május 25-én, 9 órakor a ka­posvári kir. járásbíróságnál. N F 12448 395/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Apostagon a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, május hó 12-én 11 órakor a községházán. Dunavecsei. kir. járás­bíróság. N 3168 1294/1937. Szám. Ház Budapesten. Elemér­ u. 38. a., 287.160 P kikiáltási árban, május 24-én 3 órakor a közp. kir. járásbíróságnál. F 12443/44 204/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Tömördön, 4712 + 580 pengő kikiáltási árakban, augusztus 10-én, 9 órakor a községházán. Kőszegi kir. járásbirósg. N 3166 12804/1937. szám. Ház Budapesten, Ranolder­ utca 32/a. szám alatt, 141.820 pengő kikiáltási árban, július 23-án, 3 órakor a központi kir. járásbíróságnál. N F 12456 3207/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Kecskemé­ten 587 + 88 + 4.800 pengő kikiáltási árakban, június 4-én 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 1245­0 3961 1937. szám. Ingatlanok Mezőgyánban és Nagy­szalontán a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, május 18-án 9 órakor­ Mezőgyán és Nagyszalonta köz­ségházán. Gyulai kir. járásbíróság. N F 12451 1852/1937. szám. Ingatlanok Szombathelyen 6.643 P kikiáltási árban, július 8-án 10 órakor a kir. járás­bíróságnál. . N 3167 10989/1936. szám. Gazd. épületek és egyéb ingatlanok Veszprémben, 12.418 pengő kikiáltási árban, május 28-án, 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N F 12449 2638/1937. szám. Ház Pestszentlőrincen, Árpád­ u. 3 b. szám alatt, 11.(MM) pengő kikiáltási árban, június 22-én, 12 órakor a kispesti kir. járásbiróságnál. N F 1244­5­937/1937. szám. Ház Mátyásföldön, 20.800 pengő kikiáltási árban május 25-én, 3 órakor a gödöllői kir. járásbiróságnál. N F 12442 2034/1937. szám. Ház fele és egyéb ingatlanok Kar­cagon 5.700 pengő kikiáltási árban, augusztus 10-én 10 órakor a kir. járásbiróságnál. N 3176 14177/1936. szám. Ház és egyéb ingatlanok Versenden a Hivatalos Értesitőben felsorolt kikiáltási árakban, május 24-én 9 órakor a községházán. Mohácsi királyi járásbíróság. N F 12462 2060/1937. szám. Ház és egyéb ingatlanok Balassa­gyarmaton, 7500 + 13.200­0 kikiáltási árakon, május 21-én 11 órakor a kir. járásbiróságnál. N 3141 266/1937. szám. Ház Sátoraljaújhelyen, 17.500 pengő kikiáltási árban, május 24-én 9 órakor a kir. járás­biróságnál. N 3147 Csődh­irdetmény. 34125/1937. szám. Bárczy Dezső hagyatéka ellen a budapesti kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tö­meggondnok Környei Zoltán, követelések bejelentése május 26-ig. felszámolási tárgyalás június 11-én. F 12461 Csődönkivüli kényszeregyességek. 1026/1937. szám. Lerner László fűszerkereskedő (Békéscsaba) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1937. május hó 3. napján fél 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 12481 767/1937. szám. Fischer Albert vegyeskereskedő (Szalkszentmárton) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1937. május hó 7. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 12469

Next