Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. május (71. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1937. 98. szám, Szombat, május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY‘‘-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzü­gyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. •Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * » A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 58074/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 31936/1930. számú végzésével M. kir. Kincstári jogügyi igazgatóság által képviselt M. kir. Kincstár végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 550 pengő követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.270 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán-Budapesten, 14. ke­rület, Margit­ körút 1. számú ház, II. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi május hó 12. (tizenkettő) napjának délelőtti 10 (tíz) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek ér­telmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1937. évi április hó 15-én. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O* 20996 Árverés. Pk. VII. 729544/1936. szám. Dr. Sommer Alfréd (V., Erzsébet-tér 1.) ügyvéd által képviselt Radó Henrik javára 20812 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. jrásbiróság 118532/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi no­vember hó 5-én lefoglalt és 1.040 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körut 8. házsz., II. emelet 2. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi május hó 3. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Írógép a Pk. VII. 729154/1936. jkv. 1—6. t. a. és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi április hó 6-án. bagotai Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 12457 Árverés. Pk. IX. 717295/1936. szám. Dr. Halász Ala­dár ügyvéd által képviselt özv. Geberle Edéné javára hátr. 1.100 pengő és több követelés és jáulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 212230. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi junius hó 18-án lefoglalt és 5.850 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számit végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 710836/1936. sz. dr. Kunossy László ügyvéd által képviselt Lichtner Imre javára 26 P 94 f, Pk. 602050/1937. sz. dr. Feigler Károly­ ügyvéd által képviselt Budapesti Kisip. Hitelintézet Rt. javára 35 P követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, XIV. kerület, Hajtsár-út 189. házsz. alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi május hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt kassza, lovak, kocsik, szerszá­mok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét T..­llaipénzü­l leteszik. Budapest, 1937. évi április hó 9-én. Dr. Rácz helyett : Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 12458 Árverés. Pk. 3862/1936. szám. Dr. Gábor Miklós ügy­véd által képviselt Atlas Gépkereskedelmi Rt. végre­hajtató javára 51 pengő tőke, ennek 1936. évi október hó 1-től járó 6 százalék kamatai. 42,14 pengő bíróilag megállapított eddigi, valamint jelen kitűzéssel felme­rült költségek erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 423920/1936. számú végzésével elrendelt s hiva­talból foganatosítandó­ kielégítési végrehajtás folytán 1936. évi október hó 9. napján felülfoglalt és 6040 pengőre becsült ingóságokat, közöttük vasáruk a Vht. 102. §-a alapján Hatvan községben, végrehajtást szen­vedettnél (gr. Stahrenberg­ utca 1. házszám) 1937. évi május hó 3. napjának délutáni órájára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hat­van, 1937. évi április hó 1. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 12447 Árverés. Pk. V. 606622/1937. szám. Dr. Révész Imre ügyvéd által képviselt Gyöngy Lajosné javára 5000 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 40464/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi március hó 10. napján lefoglalt és 2115 pengő 50 fillérre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten. V. kerület, Felka­ u. 3. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi május hó 3. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, szőnyeg, képek, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van­, az 5.610/1934. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi április hó 9-én. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 10459 Árverés. Pk. VII. 601089/1937. szám. Dr. Prisender László ügyvéd által képviselt Colonus kereskedelmi rt. javára 220 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 322227/1936. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1937. évi február hó 23. napján lefoglalt és 3430 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 625620. sz. dr. Krausz Albin ügyvéd által képviselt Tauszek Miklós javára, Pk. 716358. sz. dr. Palágyi Róbert ügyvéd által képviselt Magy. szö­vegírók javára föl pengő 80 fillér és jár., Pk. 716632. sz. dr. Trammer Sándor ügyvéd által képviselt Schrank Béla javára 222 pengő 52 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Teréz-körut 15. szám alatti mulatóban és folytatólag VI. kerület, Teréz-körut 34. szám, IV. em. 8. ajtószám alatti lakásban leendő megtartására határ­időül 1937. évi május hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak, mulató berendezés és felszere­lés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi április hó 8-án. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 12460 Árverés. Pk. VII. 603096/1937. szám. Dr. Króh László ügyvéd által képviselt Ott Ferenc javára 85 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 126062/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi február hó 3. napján lefoglalt és 1215 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Kertész­ utca 43. szám, vagy VII., Király­utca 59. szám alatti (sarok) vendéglőben leendő meg­tartására határidőül 1937. évi május hó 19. napjának délutáni 514 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, berendezés, bor s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bérl­éről f alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem —­ el fogom adni. Budapest, 1937. évi április hó 19-én. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12445 Árverés. Pk. 2317/1934. szám. (1934. ogktól 273. sz.) Dr. Stein Dávid ügyvéd által képviselt Adria Biztositó Társulat javára 680 pengő 90 fillér tőke és több köve­telés járulékai erejéig a vásárosnaményi kir. járás­bíróság 1934. évi 2317. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 28-án lefoglalt és 4.000 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnaményi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végreh. szenv. lakásán, üzletében Hete községben leendő megtartására határidőül 1937. évi május hó 5. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt cséplőgép, lóherefejtő és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő bele­egyezésével — el fogom adni. Vásárosnamény, 1937. április hó 8-án. Bencze József, kir. kir. végrehajtó. Egyes szám ára: 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 937/1937. tk. szám. Frigyer Ferenc végrehaj­­tatónak Berecki Lidia mátyásföldi lakos, végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 638 stb. pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Mátyás­föld községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló s a mátyásföldi 887. számú telekkönyvi betétben A + 3. sorszám, 1323. hrsz. a. foglalt 143 négyszögöl területű házas ingatlanra 20.800 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi május bő 25. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Horthy M.-út 19. szám, 23. ajtószám) fogják megtartani. 1. A legkisebb vételár a következő : 1. Végreha­jtató kérelmére a kikiáltási ár fele. 2. Albus szappan és olaj­gyár részére 11.000 pengő. 3. Dr. Salgó Sándor részére 11.150 pengő. 4. Dr. Palugyay Ferenc részére 11.200 pengő. 5. Wertheimer és Frankl részére 11.580 pengő. 6. Fővárosi Tejüzem rt. részére 10.700 pengő. 7. Pest­­környéki Bank rt. részére a kikiáltási ár fele. 8. Scham­­bach Brúnó részére 12.000 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Gödöllő, 1937. évi január hó 25. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 12420 O F 12446

Next