Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. május (71. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 május 1. — 98. szám. Árverés. 8929/1937. tkvi szám. Fleischl Sándor végre­hajtainak Böhm Mihály és neje végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság utó­ajánlatra az újabb árverést 3500­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott Szatur Julia és Pestyán István 1250 P, ifj. R­­eisz Albert 491 P 76 fillér, Gelléri Árpád 625 pengő tőkék és jár.-ból álló követelések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság területén fekvő, Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 14896. számú tkvi betétében A. + 1. sorszám, 18600. hrsz. a. foglalt III. ker., Hévizi-ut 55. sz. a. fekvő 193­90/100 négyszögöl területű, Filatori dűlőben levő, a betét szerint kertből, az adó és becslési bizonyítvány szerint ház és kertből álló, Böhm Mihály és neje sz. Varga Erzsébet nevén álló ingatlanra 5299 , 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi május hó 25. napján délután 1 órakor Budapesten a tkvi hatóság helyiségében (II., Fő­ u. 70—78., földszint 70. ajtósz. alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlan az utóajánlattevő által megajánlott 2970 P vételáron alul el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1937. évi április hó 6. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. __________N F 12428 Árverés. 32930/1936. tkvi szám. Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank rt. végrehajtatnak Gáli Jenőné sz. Szentiványi Irma, Gáli Zoltán, Gáli Viktor és Bán Tiva­­darné sz. Gáli Klára debreceni lakosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 5000 pengő tőkeköve­telés és jár. behajtása végett a debreceni kir. járásbíró­ság területén levő, Debrecen városban fekvő, a deb­receni 8001. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 9839., 9840., 9841. hrsz. alatt foglalt, az Acél­ u. 9. szám alatt (Tócoskertben) levő 102.70 négyszögöl, 18.60 négy­szögöl, 1385.10 négyszögöl terület­ü, ház, udvar, kert és gazdasági épületből álló, B. 2., 3., 4., 6. sorsz. szerint végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra 11.212 ar. a kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi május hó 26. napján délelőtt 9 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc-u. 117. sz., 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant az árverési hirdet­mény I. pontjában feltüntetett áraknál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az ár­verési feltételeket aláirni. Debrecen, 1937. évi január hó 27. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mást tkvi hatóság.___________________________________­ N­F 12416 Árverés. 7477/1937. tkvi szám. Esztergomi Takarék­­pénztár rt. végrehajtatának Újhelyi Sándor és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 7920 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Rákosliget köz­ségben fekvő és a végrehajtást szenvedő nevén álló a rákosligeti 816. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 1278. hrsz. alatt foglalt 200 négyszögöl területű házas ingatlanra 6000­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi július hó 27. napjának d. u. 3 órájára Rákosliget községházához kitűzi. A legkisebb vételár a következő : 1. Végrehajtatáért a kikiáltási ár fele. 2. Magyar Ált. Hitelbank rt. 100 P követelésére nézve 22.030 P. 3. Magyar Alt. Hitelbank 1400 P követelésére nézve 22.180 P. ' 4. Magyar Alt. Hitelbank 500 P követelésre nézve 23.830 P. ' 5. Hermes Magyar Általános Váltóüzlet rt. ért 24.480 P. 6. Besenyei Árminért 26.030 P. 7. Magyar Köztisztviselők szövetkezetiért 26.970 P, 8. Szabó Györgyért 27.300 P, 9. Perl Áruházért 27.910 P, 10. Schreiber és Társa cégért 22.180 P, 11. Csendes Simonért 28.060 P, 12. Duna Árt. Biztosító rt. ért 28.160 P, 13. Steiner József és fiai cégért 22.255 P. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Gödöllő. 1937. évi március hó 31-én. A gödöllői kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. N 314­4 Árverés. 2431/1937. tkvi szám. Kecskeméti Takarék­­pénztár Egyesület végrehajtatának. Gyarmati Imre és neje H. Szabó Julianna, H. Szabó Pálné Vég Lidia végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 259 pengő 20 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a kecskeméti kir. járásbiróság területén levő, Kecs­kemét t­. városban fekvő és a kecskeméti 12241. számú betétben A. + 1. sorsz., 6955/24. hrszám alatt felvett Gyarmati Imre és neje Szabó Julianna nevén álló, öreghegy dűlőbeli szántóra 36 pengő kikiáltási árban, a kecskeméti 19243. számú betétben A. + 1. sorsz., 25257/3. hrsz. alatt felvett, Talfái dűlőben fekvő szán­tóra, melyben az adóbizonyitvány szerint szőlő is van 852 pengő kikiáltási árban, a kecskeméti 8093. számú betétben A. I. 4. sorsz., 26259/1. hrszám alatt felvett, Talfái dűlőbeli az ingat­lanból B. 4. szerint Gyarmati Imre 1/7 részére 2 pengő kikiáltási árban, a kecskeméti 6097. számú betétben­ A­. 1+ 3. sorsz., 5415. hrsz. alatt felvett, H. Szabó Pálné Vég Lidia nevén álló, Öreghegy dűlői szántóra 17 pengő kikiáltási tárban,­­ a kecskeméti 6097. számú betétben A. + 4. sorsz., 5406/5. hrszám alatt felvett, H. Szabó Pálné Vég Lidia nevén álló, Öreghegy dűlőbeni szántóra 356 pengő ki­kiáltási árban, a kecskeméti 6586. számú betétben A. I. 1—6. sorsz., 5393/2., 5395., 5396., 5397., 5416., 5417. hrsz. alatt fel­vett, H. Szabó Pálné Vég Lidia nevén álló, öreghegy dűlői szántó, szőlő, gazdasági épület udvarral 1.590 . kikiáltási árban, a kecskeméti 6586. számú betétben A. II. 188. sorsz., 5398., 5399., 5400., 5401., 5402., 5403., 5404., 5405. hrsz. alatt felvett, H. Szabó Pálné Vég Lidia nevén álló szántó, szőlő, rét, ház udvarral, öreghegy dülőbeni in­gatlanra 3.314 pengő kikiáltási árban, a kecskeméti 19243. számú betétben C. 1. a. a kecs­keméti 8093. számú betétben C. 6. a. özv. Gyarmati Lászlóné Farkas Éva javára bekebelezett özvegyi jog fenntartásával elrendelte. Amennyiben azonban ezen ingatlanok a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnának el, amely az azt megelőző rangsorban bekebelezett tehertételek fede­zése szempontjából megállapított 3.036 P, illetve 2.941 pengő összeget el nem éri, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a kitűzött határnapon a szol­galmi jog fenntartása nélkül nyomban újra elárverez­­tetnek. A kecskeméti 19243. sz. betétben C. 4. alatt bekebelezett kocsiút szolgalmi jog fenntartásával. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Rákóczi-út 7. sz., fszt. 12. ajtó) megtartására az 1937. évi május hó 26. nap­jának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket a következőkben állapítja meg. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Ameny­­nyiben azonban más jelzálogos hitelező időközben csatlakozódnak nem mondatik ki, a kecskeméti 12241. számú ingatlant Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület kérelmére 39 pengő, Egerszegi Judit kérelmére 458 P, a kecskeméti 8093. számú betélbeni ingatlant a Kecske­méti Takarékpénztár Egyesület kérelmére 5 P, Eger­szegi Judit kérelmére 13 pengő, a kecskeméti 19243. szám­i betétben­ ingatlant Egerszegi Judit kérelmére 3.180 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát, míg a kikiáltási áron felüli ígéret esetében a többletnek is a 10 százalékát kész­pénzben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltétele­ket aláírni. Kecskemét, 1937. évi január hó 29-én. A kecskeméti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. ...... N­F 12434 Árverés. 8325/1937. tkvi szám. Nyíregyházi Takarék­­pénztár Egyesület végrehajtatának Lovas Kovács Ist­ván végrehajtást szenvedő ellen indított Végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2600 pengő tőkekövetelés, abból 2500 P tőke után 1930. november hó 9., 100 P tőke után pedig 1930. szeptember 9. nap­jától járó 8, illetve 7.5% kamata, továbbá 5426 P tőke,, ennek 1933. október 24-től folyó 8, illetve 7.5% kamata, 459 P 90 fillér eddig megállapított per és vég­rehajtási és az árverési kérvényért megállapított 77 P 50 fillér költség, valamint a csatlakozottaknak kimon­dott L. Kovács József 1000 P, dr. Korányi Endre 100 pengő és 3734 P, dr. Nánássy Imre 100 P, dr. Szitka Sándor és dr. Simonyi István 93.10 P, dr. Nyerges Miklós 111.34 P, dr. Propper Sándor 133 P tőkeköve­telése és jár.­beha­jtása végett, a nyíregyházi kir. járásbiróság területén levő, Nyír­egyháza megyei városban fekvő s a nyíregyházi 2303. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 13468/2-a. és 13468/3-a. hrszámok alatt felvett 22 kat. hold 70 négyszögöl területü, a Szekeresbokorban fekvő szán­tóra 15.724.50­0 kikiáltási árban, — a C. 49. és 50. sorszámok alatt a tk. 7815/1927. sz. végzéssel L. Kovács András és neje Kordován Mária javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog sérelme nélkül, az ugyanezen telekkönyvi betétben A. II. 1—6. sorsz., 13705., 13706/1., 13706/2., 13707/1., 13707/2. és 13708. hrsz. alatt felvett 9 kat. hold 890 négyszögöl területű, a Dankó borkorban fekvő szántó és rétre 7569 P ki­kiáltási árban, a C. 49. és 50. sorsz. alatt a tk. 7815. 1927. sz. végzéssel L. Kovács András és neje Kordován Mária javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog sérelme nélkül, az ugyanezen betétben A. 111. 1—3. sorsz., 13468/1., 13468/2-b. és 13468/3-b. hrszámok alatt felvett 13 kat. hold 977 négyszögöl területü, a Szekeres bokorban fekvő ház, udvar és szántóra 11.567 P kikiáltási árban, a C. 69. és 70. sorsz. alatt a tk. 7815/1927. sz. végzés­sel L. Kovács András és neje Kordován Mária javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog sérelme nélkül, az ugyanezen betétben A.­­1­­1. sorsz., 13467/6-e. hrsz. alatt felvett 3 kat. hold 235 négyszögöl területű, a Szekeres bokorban fekvő szántóra 1594 pengő ki­kiáltási árban, a C. 49. és 50. sorsz. alatt a tk. 7815. 1927. sz. végzéssel L. Kovács András és neje Kordován Mária javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog sérelme nélkül, az ugyanezen betétben A.­­+ 2. sorsz., 13467/5. hrsz. alatt felvett 8 kat. hold 987 négyszögöl területű, a Szekeres bokorban fekvő szántóra 5332 P 50 f kikiál­tási árban, a C. 49. és 50. sorsz. alatt a tk. 7815/1927. számú végzéssel L. Kovács András és neje Kordován Mária javára bekebelezett életjáradéki szolgalmi jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság azt az összeget, amely a szol­galmi jogokat megelőző jelzálogos követelések teljes kielégítésére szükségesnek mutatkozik, egyes jószág­testenként külön-kü­lön 49 507 P 85 fillérben állapítja meg s kimondja, hogy amennyiben az ingatlanok a szolgalmi jogok fenntartásával oly árban adatnának el, m­ely a szolgalmi jogok telekkönyvi bejegyzését meg­előző tehertételek szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szolgalmi jogok fenntartása nélkül a ki­tűzött határnapon ujabban elárvereztetik. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskai-u. 2. sz., 31. ajtó) megtartására 1937. évi junius hó 14. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI. t.-c. 26. §.). A telekkönyvi hatóság azt a legkisebb vételárat, amelyért az egyes jószágtestek a csatlakozottnak ki­mondott végrehajtatok kérelmére megtartandó árveré­sen eladhatók, a következőkben állapítja meg : ha az árverés megtartását L. Kovács József csatlakozott vég­rehajtató kérné 35.121 P 55 fillérben, ha dr. Korányi Endre végrehajtató kéri 36.396 P 55 fillérben, ha dr. Nánássy Imre végrehajtató kéri 36.519 P 05 fillérben, ha dr. Szitka Sándor és dr. Simonyi István végrehajta­tók kérnék 46.653 P 62 fillérben, ha dr. Nyerges Mik­lós végrehajtató kérné 46.768 P 02 fillérben, ha pedig dr. Propper Sándor végrehajtató kérné 46.906 P 32 fillérben, a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület ké­relmére megtartandó árverésen az első bekezdés ren­delkezése irányadó, vagyis az egyes jószágtestek a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adhatók. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy­­óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregy­háza, 1937. április 19. A nyíregyházi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12435 Árverés. 1031/1937. tk. szám. Özv. Gyémánt Józsefné és tsa végrehajtatóknak Biick Hermann végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 2470 pengő 98 t tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kadarkút községben fekvő s a kadarkúti 2187. számú tekvben felvett, végrehajtást szenvedő nevén álló következő in­gatlanokra és pedig : az A + 771/1. hrsz. ingatlanra 7549 pengő, az A + 780. hrsz. ingatlanra 65 pengő, az A + 781. hrsz. ingatlanra 6088 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi május hó 25. napján délelőtt 9 órakor Weber Károly brt. végrehajtó földszinti hiva­talos helyiségében (Eszterházy­ utca 3. szám, 20. ajtó­szám) fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat 19.300 pengő, 150 pengő és 17.200­­-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kaposvár, 1937. évi január hó 27. napján. A ka­posvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12448 Árverés. 395/1937. tkvi szám. Büchler Lajos végre­hajtatónak, Dvornyicki Gyuláné szül. Deák Rozália Végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 30 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a dunavecsei kir. járásbiróság területén levő, Apostag községben fekvő és az apostagi 2443. számú tkvi betétben A. I. G. sorsz., 2507/1. hrszám alatt felvett szőlő a Cseri dűlőben ingat­lanra 826 pengő kikiáltási áron, az apostagi 399. számú tkvi betétben A. + 3. sorsz. alatt felvett 4/548-ad rész közös legelőilletőségből B. 6. sorszám szerint a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/3 részére 13 pengő 33 fillér kikiáltási áron, az apostagi 398. számú tkvi betétben A. I. 1., 2. sorsz., 153. és 154. hrsz. alatt felvett ház szám nélkül, udvarral a beltelekben és kert a Beltelekben ingatla­nokból B. 5. sorszám szerint a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/3 rész illetőségre 1.200 pengő kikiáltási áron, az apostagi 452. számú tkvi betétben A. 1 1. sorsz. alatt foglalt 10/548-ad. rész közös legelőilletőségből, B. 13. sorszám szerint a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/9-ed részére 15 pengő kikiáltási áron elrendelte. Az árverést 1937. évi május hó 12. (tizenkettő) nap­ján délelőtt 11 órakor Apostag községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok éspedig az apostagi 2443. sz. tkvi betétben felvett ingatlan a kikiáltási ár 2/3 részén alul, az apostagi 399. számú betétben felvett legelőilletőség 1/3 része a végrehajtató kérelmére tar­tandó árverésen 240 pengő, Szőnyi Sándor végrehajtató kérelmére tartandó ár­verésen 460­­, az apostagi 398. számú tkvi betétben felvett ingatlanok 1/3 része a kikiáltási ár 1/2 részén, az apostagi 452. számú betétben felvett legelőillető­­ség 1/9-ed része a végrehajtató kérelmére tartandó ár­verésen 240 pengő, Szőnyi Sándor kérelmére tartandó árverésen 500 pengőn mint legkisebb vételáron alul el nem adható (fedezeti elv). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. g.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. g.) Dunavecse, 1937. évi január hó 29. A dunavecsei kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3163

Next