Budapesti Közlöny, 1937. június (71. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

2- §• Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font ........ ., 100 belga ................... 100 canadai dollár ........... 336.­ 100 cseh korona ................ 1­0.84 100 dán korona ........ 100 dinár .................. 100 dollár U. S. A. ........... 337.65 100 francia frank 100 hollandi forint ... 100 lengyel zloti ................ 60.­ 99 100 leu ....................... 100 leva ........................... 3.97 5* 100 lyra ................... 99 100 norvég korona ... 99 100 osztrák schilling ............ 80.­99 100 svájci frank ................ 76.82 99 100 svéd korona ........ 1 arany font .................... 27.82% . 1 arany dollár................ 5.72 99 3. §• Valuták (devizák) árfolyama: Amsterdam .................... 185.79 P. Belgrád ................... 99 Berlin ...........................135.70 99 Brüssel ................... 99 Bukarest ............... 99 Kopenhága ............ 99 London ........................... 16.74 99 Milano ................... 99 New-York ............... 99 Oslo ....................... 99 Paris ............................... 15.13 99 Prága ................... Sofia (clearing) ........ 4.11 99 Stokholm ............... 99 Varsó ........................... 64.34 99 Wien (clearing) ........ 80.45 99 Zürich ................... 99 4- §• Az örökösödési illetéken kivnl más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1937. évi május hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A magyar királyi belügyminiszter az Orszá­gos Magyar Lövész Szövetség (Budapest) módosított alapszabályait 175.482/1937. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta.. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 689. számú Magyar Híradó című filmfelvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események film­sorozatának az ország összes mozgóképüzemei­ben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 88.900/1937. számú V. K. M. rendelet szabályozza. (89.059/1937. VII. 1. u. o. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 690. számú Magyar Híradó című filmfelvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események film­sorozatának az ország összes mozgóképüzemei­ben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 88.900/1937. számú V. K. M. rendelet szabályozza. (89.090/1937. VII. 1. u. o. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 691. számú Magyar Híradó című filmfelvételeknek ________Budapesti Közlöny________ 1937 junius 1. — 121. szám. s az azokat kibővítő külföldi események film­sorozatának az ország összes mozgóképüzemei­ben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 88.900/1937. számú V. K. M. rendelet szabályozza. (89.091/1937. VII. 1. u. o. szám.) 68.200/1937. XVIII. szám. Pályázat a Jövedéki Bírságalapból alapítványi helyek, valamint ösztöndíjak és ipartandíjak adományozása iránt. I. Alapítványi helyek közül az 1937/38. tanév elejével a következők fognak betöltetni : 1. A makói állami ,,Csanárd vezér“ (fiú) gimnáziummal kapcsolatos internátusban há­rom (3) alapítványi hely. 2. A budapesti „Ranolder“ tan- és nevelő­­intézetben egy (1) alapítványi hely. Az alapítványi helyen elhelyezett tanulók a makói internátusban megfelelő gimnáziumi oktatásban, a Ranolder intézetben polgári leányiskolai és tanítónőképzői oktatásban, továbbá mindkét intézetben az internátusi el­helyezéssel kapcsolatos ellátásban, gondos fel­ügyeletben és nevelésben részesülnek. Az alapítványi helyen elhelyezett növendék után a Jövedéki Bírságalap az összes költsége­ket (felvételi és beiratási díjat, tandíjat, ellá­tási díjat) viseli, kivéve a külön óra és zene­díjakat, amelyeket a szülők kötelesek viselni. A makói internátusba, illetőleg a Ranolder intézetbe való felvétel esetén a szülő köteles az összes iskolai szerekről és az előírt ruházat­ról és felszerelési tárgyakról gondoskodni. Erre vonatkozólag a makói állami internátus igazgatósága, illetőleg a Ranolder intézet főnöksége (Budapest, IX., Thaly Kálmán­ utca 23. sz.) ad felvilágosítást. Felvételi feltételek. A pályázati folyamodványhoz csatolandó : 1. a tanuló utolsó tanévvégi iskolai bizonyít­ványa ; 2. születési anyakönyvi kivonat ; 3. újraoltási és egészségügyi bizonyítvány, mely azt is igazolja, hogy az illető növendék az internátusi nevelésre alkalmas ; az a növen­dék, akinek tanulmányaiban megszakítás van, köteles azt is igazolni, hogy a megszakítás alatt mivel foglalkozott. II. Ösztöndíjak, melyek évi összege 60, 100, 150 és 200 pengő, az 1937/38. tanév elejétől kezdve olyan igény­­jogosult tanulók részére, akik Magyarország területén bármely nyilvános elemi-, polgári-, főreáliskolát, főgimnáziumot, reálgimnáziu­mot, tanítóképezdét, jogakadémiát, egyetemet, vagy műegyetemet, továbbá ipari szakiskolát, felsőipari iskolát, kereskedelmi iskolát, vagy gazdasági tanintézetet, illetőleg felsőbb leány­iskoláit, tanítónőképezdét, vagy pedig női ipar­iskolát mint rendes hallgatók látogatják és szorgalmukat, jó magaviseletüket, jeles, vagy kitűnő előmenetelüket iskolai bizonyítvánnyal igazolják. III. Ipartandíjak, melyek évi összege 100 pengő, az 1937/38. tanév elejétől kezdve olyan igényjogosult tanu­lóknak, akik Magyarország területén valamely mesterségben, kézművészetben, vagy kereske­désben óhajtják magukat kiképezni és akik feddhetlen magaviseletükről, úgy mint eddigi előmenetelükről és szorgalmukról bizonyít­ványt csatolnak. A felsorolt kedvezmények adományozásánál a már említett feltételeken kívül úgy a szü­lőkre, mint azok gyermekeire nézve az 1875. évi február hó 17.-én 9.590. szám alatt kibocsá­tott és a „Pénzügyi Közlöny“ 1875. évfolyamá­nak 15-ik számában közzétett körrendeletben foglalt határozmányok és feltételek is mérv­adók. Az emlitett feltételek igazolásán kívül hite­lesen kimutatandó a családtagok és a még el nem látott, valamint az összes gyermekek száma, továbbá az : vájjon a pályázó egy vagy több gyermekének neveltetése részben vagy egészben nem történik-e már az állam, vagy valamely közalapítvány segélyével, illetőleg vájjon nem részesül-e már és igenlő esetben hány és milyen alapítványi hely, vagy hány és milyen összegű ösztöndíj-, vagy ipartandíjban ? A meghatározott feltételek értelmében fel­szerelt folyamodványokat a szülők és pedig, ha a növendék atyja tényleges szolgálatban áll, az előírt hivatalos uton az illető pénzügyigaz­gatóságnál (pénzügyigazgatósági kirendeltség­nél, központi vámigazgatóságnál) esetleg, ha alkalmazásuknál fogva erre jogosultak, a pénz­ügyminisztériumnál, nyugalmazott igényjogo­sultak, vagy azok özvegyei, illetőleg szülők nem létében a gyámok, annál a pénzügyigaz­gatóságnál (pénzügyigazgatósági kirendeltség­nél, központi vámigazgatóságnál), amelynek kerületében az igényjogosult legutoljára alkal­mazva volt, legkésőbb folyó évi július 20.-áig nyújtsák be. Az elkésetten és nem az előírt utón benyúj­tott, vagy a kívánt módon fel nem szerelt pá­lyázati folyamodványokat nem veszik figye­lembe. Az ösztöndíjak élvezetében álló mindkét nembeli növendékek részére a magasabb tan­folyamba történt felvétel folytán járó magasabb ösztöndíj folyósítása nem kérelmezendő, mert eziránt az 1898. évi 19.105. számú körrendelet értelmében hivatalból történik intézkedés. A leánygyermekeknél azonban — az évi ösz­töndíjak adományozásánál határozottan jelzett időtartam lejártával — az ösztöndíjak folyta­tólagos engedélyezését okvetlenül kérelmezni és az ez iránti kérelmeket szintén a fentemlitett módon és határidőig be kell nyújtani. Budapest, 1937. évi május hó 22.-én. M. kir. pénzügyminisztérium. Illr­etmény. (Közzététetik a m. kir. Vallás- és Közoktatás­ügyi Miniszter Ur 21.862/1937. IV. számú rendelete alapján.) A budapesti Horthy Miklós Kollégiumban megüresedett tagsági helyekre pályázat hir­­dettetik. Pályázhatnak a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, a m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a m. kir. Képzőművészeti Főiskolára készülő, szegénysorsú és jó előmeneteli­ ifjak, valamint a fenti egyetemek és főiskolák olyan hallgatói, akik legalább féltandíjmentességre jogosító tanulmányi eredményt igazolnak. A felvétel iránti kérvények a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz címezve, 1937. évi augusztus hó 1-ig a Horthy Miklós Kollégium igazgatóságánál (Budapest, IX., Üllői­ út 51.) nyújtandók be. A kérvényhez melléklendők : 1. az érettségi bizonyítvány, illetőleg lecke­könyv (szigorlati bizonyítvány) hiteles máso­lata ; 2. a szülők családi, vagyoni és társadalmi helyzetéről az illetőség helyén kiállított újabb keletű hatósági bizonyítvány ; 3. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó testi hibában és fertőző betegségben nem szenved, kollégiumi bennlakásra alkal­mas ; 4. szülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy a kollégiumi díj szabályszerű befizetésére köte­lezettséget vállal ; 5. a folyamodó nevére megcímzett postai levelezőlap. A kérvény kiflzetén feltüntetendő a választott egyetemi, főiskolai tanulmányi szak, magasabb évfolyamú hallgatóknál a félévek száma. Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy elkésve benyújtott kérvények figyelembe nem vétet­nek. Minden kollégiumi tag felvételi díjként 5 pengőt, a tanév folyamán előfordulható ká­rok fedezésére letétként 5 pengőt, kollégiumi

Next