Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. június (71. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 junius 1. — 121. szám. Árverés. 210/1937. vh. szám. Dr. Meller Viktor buda­pesti (Tü­kör­ u. 2.) ügyvéd által képviselt Waldmann Ferenc végrehajtatónak 300 pengő 20 fillér tőke és jár. iránt folyamatba tett ügyében a V. T. 102. és a vh. nov. 20. §-ai értelmében közhírré teszem, hogy a szi­getvári kir. járásbíróságnak 214/1936. számú végzése folytán 1936. évi július hó 15. napján foganatosított végrehajtásról készült 346/1936. vh. számú jegyzőkönyv­ben 1—2. t. a. körülirott és 13.882 pengő becsértékben foglalás alá vett gyorssajtó, főzőgép, bútorok és más ingóságok a helyszínen : Szigetváron, Rákóczi­ u. 10. szám alatt 1937. évi június hó 5. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó bírói árverésen, a fentnevezett végrehajtatónak 103 pengő 16 fillér hátralékos tőke, ennek 1937. évi május hó 1-től számítandó 6% kamata és a még felmerülendő ezutáni költség követelése ere­jéig, legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsértéken alul, ennek kétharmadáért is eladatnak. Az esetleges elsőbbségi igények nálam jelentendők be, legkésőbb azonban az árverés megkezdéséig. Sziget­vár, 1937. évi május hó 5. napján. Masicza Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 13040 Árverés. Pk. VIT. 723178/1936., Vght. 330409/1937. sz. Dr. vitéz Szűcs Dezső budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Fogy., Term. és lírt. Szövet­kezete javára 74 pengő 50 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 110.865/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi augusztus hó 25-én lefoglalt és 1179 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Baross­ utca 44. szám, IV. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 11. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kredenc, tálaló, csillár, szőnyeg, gar­nitúra, előszobaszekrény, könyvszekrény és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Budapest, 1937. évi május hó 10. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 13042 Árverés. Pk. 4070/1936., 1126/1937. vght. szám. Dr. Haraszt Tibor kisújszállási lakos ügyvéd által képviselt Kovács Lajos és társai, István, Károly és Ferenc túr­­kevei lakosok javára 4200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időköz­ben részletfizetés történt, annak beszámításával, a szol­noki királyi törvényszék 1934. évi P. 441 számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi november hó 26-án lefog­lalt, felülfoglalt és 11.020 pengőre becsült ingóságokra a szolnoki kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Túrkevén, Móricz-pusztán’, végrehajtást szenve­dett tanyáján leendő megtartására határidőül 1937. jun 111. napjának d. u. 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gazdasági felszerelések kivételével tehenek, borjak, sertések, tinók és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmadrészé­­ért — készpénzfizetés mellett el fogom adni Mezőtúr, 1937. évi május hó 26. napján. Istvánffy Sándor, bir. kir. végrehajtó. O­F 13041 Ingatlan árverések. Árverés. 2249/1937. szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben végrehajtatónak Benácz Tamás és neje Gógán Virág végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7000­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a berettyóújfalui kir. járásbíróság területén levő, Körösszegapáti községben fekvő s a körösszegapátii 1079. számú betétben A. I. 7—10. sorszám, 2473/28., 2473/29., 2473/30., 2473/31. hrszám alatt foglalt ingat­lanokra 4404 P. u. a. betétben A. II. 1—6. sorszám., 2494/2306., 2198/2324., 2502/1., 2502/2., 2502/3., 2502/4. hrszám alatt foglalt ingatlanokra 4544.50 P, u. a. betétben A. + sorszám, 2489/6. hrszám alatt f­oglalt ingatlanra 7000.50 P kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1937. évi június hó 25. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881.­­évi LX.­­-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 146- 150., 170. g-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Berettyóújfalu, 1937. évi február hó 27. napján. A berettyóújfalui kir. [járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3945 Árverés. 1733/1937. tkvi szám. Dr. Weöreös Imre ügy­véd, mint vb. Jankovics Károly csődtömeggondnoká­nak kérelmére indított önkéntes árverést a telekkönyvi hatóság a Győr sz. kir. városban fekvő s a győri 1433. számú tkvi betétben A. I. 11—12. sorszám, 2001., 2002. hrsz. 288 4- 104 négyszögöl területű ingatlanokra 42.020 P kikiáltási árban, az A. I. 18., 31., 32. sorszám, 1996/5., 1995/3., 1996/4. hrsz. 12 + 158 + 43 négyszögöl területű ingatlanokra 230 P kikiáltási árban, az A. I. 24—27. sorszám, 2023., 1950/1., 1951/1., 1952/1. hrsz. 340 + 33 + 28 + 13 négyszögöl terü­letű ingatlanokra 1890 P kikiáltási árban, az A. I. 28., 29., 30., 45., 46. sorszám, 1991., 1992., 1994., 1999., 2000. hrsz. 389 + 40 + 163 + 87 + 496 négyszögöl területű ingatlanokra 57.500 P kikiáltási árban, az A. I. 33. sorszám, 1996/6. hrsz. 182 négyszögöl területű ingatlanra 170 P kikiáltási árban, az A. I. 34. sorszám, 1996/7. hrsz. 150 négyszögöl területű ingatlanra 140 P kikiáltási árban, az A. I. 35. sorszám, 1996/8. hrsz. 146 négyszögöl területű ingatlanra 130 P kikiáltási árban, az A. I. 36. sorszám, 1996/9. hrsz. 142 négyszögöl területű ingatlanra 130 P kikiáltási árban, az A. I. 37. sorszám, 1996/11. hrsz. 178 négyszögöl területű ingatlanra 160 P kikiáltási árban, az A. I. 39. sorszám, 1996/13. hrsz. 147 négyszögöl területű ingatlanra 140 P kikiáltási árban, az A. I. 40. sorszám, 1996/14. hrsz. 147 négyszögöl területű ingatlanra 140 P kikiáltási árban, az A. I. 41. sorszám, 1996/15. hrsz 147 négyszögöl területű ingatlanra 140 P kikiáltási árban, az A. I. 42. sorszám, 1996/7. hrsz. 64 négyszögöl területű ingatlanra 60 P kikiáltási árban, az A. I. 43. sorszám, 1996/18. hrsz. 143 négyszögöl területű ingatlanra 130 P kikiáltási árban, az A. I. 44. sorszám, 1996/19. hrsz. 203 négyszögöl területű ingatlanra 180 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi július hó 2. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Győr, Vilmos császár­ út 6. sz.) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem ad­hatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Győr, 1937. évi február hó 3. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3946 Árverés. 3000/1937. tkvi szám. Magyaróvári Bank és Takarékpénztár Rt. végrehajtatónak, Marosi János horvátkimlei lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság Marosi János érdekelt kérelmére az­ 1881:LX. t.-c. 185. illetve a 185. §-ára tekintettel a VT. 176. §-a alapján elrendeli az újabb árverést, mert a Magyaróvári Bank és Takarékpénztár Rt. árverési vevő a mai napig kö­telezettségének eleget nem tett és pedig a végrehajtató 2547 aranypengő tőkekövetelés, ennek 1931. évi már­cius hó 13. napjától járó 5% kamata, 360 aranypengő 40 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási költ­ség, valamint a csatlakozottnak kimondott Singer Mór W. és fia cég 55 pengő 79 fillér, Halászi Hitelszövet­kezet 108 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a magyaróvári kir. járásbíróság területén levő, Horvátkimle községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén irt, a horvátkimlei 141. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 93., 94., 95. hrsz. (kert, szántó és 58. é. 1. számú ház a Beltelekben) alatt felvett jószágtest­­ből 3/4 rész illetőségére 881 pengő 50 fillér, az ugyanezen betétben A. II. 1., 3—6. sorszám, 362., 733., 785., 818/2., 8192. hrsz. (szántó és rét) alatt fel­vett jószágtestből 3/4 rész illetőségére 4634 pengő 63 fillér, az ugyanezen betétben A. + 1. sorszám, 353. hrsz. (szántó) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 254 pengő 25 fillér, az ugyanezen betétben A. + 2. sorszám, 532. hrsz. (szántó) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 601 pengő 12 fillér, az ugyanezen betétben + 3. sorszám, 594. hrszám (szántó) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 843 pengő, az ugyanezen betétben + 4. sorszám, 706. hrszám (szántó) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 2362 pengő 50 fillér, az ugyanezen betétben + 6. sorszám, 375. hrszám (legelő) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 229 pengő 50 fillér, az ugyanezen betétben + 7. sorszám, 633/2. hrszám (szántó) alatt felvett jószágtestből nevén irt 3/4 rész illetőségére 1860 pengő, az ugyanottani 262. sz. tkvi betétben A. I. 1—5. sor­szám, 440., 576., 710., 807. érszám (szántó és közös legelőből járó 2/116-od rész) alatt felvett jószágtestből Marosi János nevén irt 3/4 rész illetőségére 5309 pengő 27 fillér és az ugyanottani 170. sz. tkvi betétben A.­­+ 3. sorsz. alatt felvett közös legelőből 1/116-od rész illetőségéből nevén irt 53/80 rész illetőségére (53/80) 31.80 P kikiál­tási árban és pedig 141. és 170. sz. betétben felvett összes illetőségére özv. Marosi Frigyesné javára be­kebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, úgy azon­ban, hogy amennyiben az ígért vételár az ezt rangsor­ban megelőző követelések fedezésére szükséges és ez ennek 11.800 pengőben megállapított összegét el nem érné, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül nyomban el­­árvereztetnek. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (1. sz. ajtó) megtartá­sára 1937. évi junius hó 9. napjának délelőtti 11 órá­ját tűzi ki határnapul és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehajtató részére 14.509 pengőben, Halászi Hitelszövetkezet ré­szére 24.500 pengőben, Singer Mór W. özv. és Fia cég részére 24.760 pengőben ezennel megállapított fedezeti árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Magyaróvár, 1937. évi április hó 24. napján. A magyar­­óvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13050 Árverés. 1897/1937. tkvi szám. Miskolci Agrárbank Rt. miskolci bej. cég végrehajtatónak, Majzler Mihály végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-cikk 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2400 pengő tőkekövetelés, ennek és pedig 800 pengő tőke után 1933. február 16-tól, 800 pengő tőke után 1933. március 16-tól és végül 800 pengő tőke után 1933. április 16-tól járó 6%-os kamata, 38 pengő 60 fillér eddig megállapí­tott per- és végrehajtási és árverési kérvényért ezúttal megállapított 130 pengő költség, valamint a csatlako­­zottnak kimondott Wahl Béla és fiai 8000 P, Magyar- Belga Ásványolaj Rt. 2000 pengő, Fehér Miklós 4671.75 pengő, Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. 600 P 58 fillér, Trieszti Általános Biztosító 347 pengő 83 fillér, O. K. H. 19.590 pengő 30 fillér, Szénárusító Rt. 449 P 60 fillér, Heffher-Schrantz 1142 pengő 05 fillér tőke­­követelés és jár. behajtása végett a ráckevei kir. járás­bíróság területén levő, Szigetszentmárton községben fekvő s a szigetszentmártoni 717. számú betétben A. + 3—6. sorszám: 946/3., 946/4., 947/3., 947/4. hrsz. alatt felvett 146 + 133 + 300 + 290 négyszögöl udvar, malom, lakóház és szántó a Here dűlőben egészben a végrehajtást szenvedő nevén kikiáltási ára 35.204 pengő. A kikiáltási árat a telekkönyvi hatóság a szakértői becslések középarányosában állapította meg, a csatla­kozott végrehajtatok az árverés megtartását, miután a végrehajtási jelzálogjoguk feltételes joghatálya, nem szorgalmazhatják — elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság a hivatalos helyiségében (Ráckeve községháza földszint 3. ajtószám) megtartására 1937. évi június hó 16. (tizenhat) napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Erről értesítést kapnak az összes érdekeltek. Ráckeve, 1937. évi március hó 10. napján. A ráckevei kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13047 Árverés. 5171/1937. tk. szám. Balla Vilmosné szül. Farkas Rózsi végrehajtásának, Borz József és neje szül. Buth Gizella végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2800 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett az újpesti kir. járásbíróság területén levő, Újpest megyei városban fekvő és az újpesti 1524. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 217. srszám alatt foglalt lakház és udvarnak B. 14., 15., 17., 18. sorszám szerint Borz József és neje szül. Buth Gizella nevén álló 7/16-od részére 9625 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1937. évi július hó 22. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Újpest, Tavasz­ utca 21. szám, 4. ajtószám alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlanilletőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverés alá kerülő ingatlanilletőséget, továbbá Kilczer Edith végrehajtató kérelmére 14.513 P. Hack János kérelmére 16.161 pengő, Kir. Kincstár végrehaj­tató kérelmére 18.794 pengő, Radó Gábor és társa cég kérelmére 23.564 pengő vételárnál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Újpest, 1937. évi április hó 1. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N­F 13032

Next