Budapesti Közlöny, 1937. július (71. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

m. 2- 4. E rendeletet a pénzügyminiszter hajtja végre. Budapest, 1937. évi junius hó 30-án. Dr. Darányi Kálmán s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 100.246. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alap­jául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket 1937. évi július havára az alábbiakban állapítom meg./ 2 2.73 P 42 4.92 P 82 8.25 P4 2.73 „ 44 5.17 „ 84 8.53 „6 2.73 „ 46 5.47 „ 86 8.57 „8 2.87 „ 48 5.53 „ 88 8.61 „ 10 3­ 93 „ 50 5.57 „ 90 8.65 „ 12 3.13 „ 52 5.80 „ 92 8.85 „ 14 3.27 „ 54 6.02 „ 94 9.10 „ 16 3.36 „ 56 6.06 „ 96 9.13 „ 18 3.40 „ 58­ 6.10 „ 98 9.17 „ 20 3.42 „ 60 6.14 „ 100 9.21 „ 22 3.49 „ 62 6.36 „ 102 9.30 „ 24 3.58 „ 64 6.62 „ 104 9.40 „ 26 3.65 „ 66 6.67 „ 106 9.50 „ 28 3.77 „ 68 6.70 „ 108 9.60 „ 30 3.96 „ 70 6.74 „ 110 9.70 „ 32 4.12 „ 72 7.30 „ 112 9.80 „ 34 4.36 „ 74 7.93 „ 114 9.90 „ 36 4.51 „ 76 8.01 „ 116 10.00 „ 38 4 56 „ 78 8.05 „ 118 10.10 „ 40 4.66 „ 80 8.11 „ 120 10.20 „ 2­ §. Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni műselyemrosttal kevert pamutfona­lak adóváltság alapjául szolgáló átlagértékek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut és a műselyemrost keverési arányára. 3. §. A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött mohelyentrostfonalak és a 120-as számúnál finomabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alapján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) be­kezdésében megjelölt, saját fonodával rendel­kező vállalatok által saját üzemükben felhasz­nált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése­ szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1937. évi junius hó 26-án. A m. kir. pénzügyminiszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszternek 1937. évi 3.849/II. számú rendelete a m. kir. központi illetmény­hivatalnak a tény­leges szolgálatban álló alkalmazottak illetmé­nyeivel, valamint az állami ellátásban része­sülő nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjaival kapcsolatos eljárás tárgyában kiadott 1.100/1932. P. M. szám­ú rendelet módosítása tárgyában. Az 1.100/1932. P. M. számú rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak sze­rint a tényleges alkalmazottakról az illetmény­hivatal törzslapot* (illetménykimutatást) vezet. 2 E célból az elsőszben­ kinevezett (felfogadott, Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti Fonal­­ finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek átlagértékek sági Fonal finom­Kilogram­monkénti számok átlagértékek Budapesti Közlöny 1937 julius 1. — 146. szám. megválasztott) alkalmazottra nézve a hivatali főnök az eredeti okmányok vagy a szabály­szerűen hitelesített okmánymásolatok alapján kitölti a rendelethez mellékelt 1. számú minta szerint szerkesztett kimutatást és azt a m­. kir. központi illetményhivatalnak megküldi. A jelen rendelet kihirdetése napjától kezdve a fentiekben említett kimutatást az idecsatolt minta szerint kiállítva kell az illetményhivatal­nak megküldeni. Budapest, 1937. évi junius hó 30.-án. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. I. számú minta. Kimutatás a kinevezett, felfogadott, megválasztott alkalmazott személyi adatairól. a) A kinevezésre, félfogadásra, megválasztásra vonatkozó rendelet kelte és száma:................... b) Az alkalmazott neve (férjezett nőalkalmazottnál a leánykori név is), állása, születési helye és ideje (év, hó, nap):................................................................................................................... c) Az alkalmazottal közös háztartásban, egy fedél alatt együtt élő feleségnek leánykori neve : d) A házasságkötés ideje : .......................................év ..............................................hó..........nap. feleség , . e) Ha a fér­— az államnál, vagy nyugellátás szempontjából az állammal viszonosságban álló hatóságnál (hivatalnál, intézetnél) tényleges alkalmazásban áll, vagy az államtól vagy az említett hatóságtól (hivataltól, intézettől) nyugdíjban részesül, a —*állásának megneve­zése : .......................................................................................................................•••*•••••••••••••••••••,­ fizetésének (nyugdíjának) egy havi összege ......... .... 1, lakáspénzének (lakbérének) egy havi összege : ..... . .... . és fizetését (nyugdíját) számfejtő hivatalának megnevezése: /) A férjezett nőalkalmazott férje jelenlegi, illetve volt állásának (foglalkozásának) megnevezése, ha a férj adatai az e) pontban nincsenek feltüntetve : g) Az alkalmazott közös háztartásában élő, szabályszerű életkort még be nem töltött ellátatlan édes és mostoha gyermekek neve és születési adatai (év, hó, nap) :.............................................. h) Főiskolai végzettség esetén az absolutorium megszerzésének időpontja : .... év ................ hó .... nap­os tanároknál a szakvizsga letételének időpontja :........év......................................hó .... nap, továbbá a tudori oklevél vagy a főiskolai végzettség megszerzésének vagy az egységes bírói és ügyvédi vizsga, illetőleg a gyakorlati közigazgatási vizsga letételének időpontja : .... év .....................................hó .... nap. A tanügyi alkalmazottaknál a tanügyi képesítés megszerzésének helye és időpontja (év, hó, nap) : .................................................................................................................................................. és az erről szóló oklevél kiállításának száma és kette (év, hó, nap): i) A hivatali eskü letételének időpontja : .... év......................................hó .... nap. j) A tényleges szolgálat megkezdésének időpontja : .... év .....................................hó .... nap. fc) Annak részletes felsorolása, hogy az alkalmazott jelenlegi alkalmaztatása előtt hol, milyen minőségben, mekkora összegű díjazás mellett volt alkalmazva, ha magánalkalmazásban állt, fizetett-e öregségi és rokkantsági járulékot ? ............................................................................... V) Természetbeni lakása van-e ? wt) Az alkalmazott pontos lakcíme : ........................................................város (község) ..................................... utca ..........házszám.

Next