Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. július (71. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám értesítője

2 A BuDArcodi Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 julius 1. — 146.­szám. Árverés. Pk. IX. 724462/1936. szám. Dr. Újházi László ügyvéd által képviselt Vas és Acél Rt. javára 1760 P 64 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 211906. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi szeptember hó 11-én lefoglalt és 128900 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, X. ker., Monori­ utca 2—4. házszám alatt, földszinti iro­dában leendő megtartására határidőül 1937. évi julius hó 2. napjának délután 14-i órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, u. e. számú jegyzőkönyv 1986. t. a. gőzgép, gépek, esztergapadok és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi junius hó 5. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13621 Árverés. Pk. VII. 610837/1937. szám. Dr. Lukács Kor­nél budapesti ügyvéd által képviselt Mautner Gyula és Társa Bankház javára 1250 pengő tőke és több köve­telés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1937. évi 416080. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi április hó 23-án lefoglalt és 4827 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XIV. ker., Szugló-utca 10. házszám alatt, földszinten, ajtószám nincs, 1937. évi július hó 2-án délután 4 órakor, folytatólag Buda­pesten, XIV. ker., Francia-ut 43. szám alatti Hungária­­garázsban leendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 2. napjának délután 5 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, szekrény, tálaló, rádió, szőnyeg, garnitúra, B. F. 232. rendszámú, 330673. alváz­, 330438. motorszámú személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. VII. 601133/1937. Dr. Vermes József u. á. k. Cserhát István javára 3925.15 P. Pk. VII. 604626/1937. Dr. Kerekes Sándor u. á. k. Boros Ármin javára 135.50 pengő. Pk. VII. 607192/1937. Dr. Brust Elemér u. á. k. Bokor Tibor , javára 100 P. Pk. VII. 609791/1937. Dr. Lukács Sándor u. á. k. Staub Hermann javára 160 P. Pk. VII. 611015/1937. Dr. Boros István és fia á. á. k. Erdélyi József javára 350 P. Pk. VII. 611084/1937. Dr. Brust Elemér u. á. k. Bokor Tibor javára 136 P. Pk. VII. 613486/1937. Dr. Ivahán Nison u. á. k. László Andor B. T. javára 483.10 P. Pk. VII. 613980/1937. Dr. Frey Artur u. á. k. Hungária garage Göbölös István javára 369 P. Pk. VII. 713833/1936. Dr. Somló Ödön u­. á. k. Grand Hotel javára 3120.30 O. Sch. Pk. VII. 715757/36. Dr. György Dezső ügyvéd javára 958 P. Pk. VII. 1935. évi 633289. sz. Dr. Ringler Bertalan ügyvéd javára 150 pengő. Pk. VII. 731634/1936. Dr.­ Schreiber Endre u. á. k. Ábrahám Adolf és Isa javára 3500 P. Pk. VII. 721562/1936. és Pk. VII 731861/1936. Dr. Riegler Bernát ügyvéd által képviselt Picker Saliern javára 4000 O. Sch. Pk. VII. 732120/1936. Dr. ifj. Székely László u. á. k. May László javára 200 P. Pk. VII. 732116/1936. Dr. Czakó Tibor u­. á. k. dr. Borbély László javára 400 P. Pk. VII. 600511/1937. Dr. Jankovits Endre u. á. k. dr. Hahn Rudolf javára 400 P. Pk. VII. 602480/1937. Dr. Hirsch Zoltán u. á. k. Angol Elemi Bizt. rt. javára 401.60 P. Pk. VII. 602641/1937. Dr. Bachrach Alfréd u. a. k. Hoffmann Géza javára 300 P. Pk. VII. 609169/ 1935. Dr. György Dezső u. a. k. Bálint György javára 7957.78 P. Pk. VII. 702273/1936. Dr. Ernst Oszkár u. a. k. Mű­butoripari r. t. javára 260.80 P. Pk. VII. 1935. évi 628663. szám. Dr. György Dezső ügyvéd javára 1200 P. Pk. VII. 633289/1935. Dr. Bru­gler Bertalan u­. javára 320 P. Pk. VII. 701958/1936. Dr. Pick László u. á. k. Goy és Kovalszky javára 210 P. Pk. VII. 1937. évi 602389. szám. Dr. Lukács Sándor u­. á. k. Staub Hermann javára 1000 P. Pk. VII. 704588/1936. Dr. Palágyi Róbert ügyvéd javára 918 P. Pk. VII. 608578. 1937. Dr. Sebestyén Sándor u­. á. k. Weisz Dezső és tsa javára 250 P. Pk. VII. 608751/1937. Dr. Sebestyén Sándor n. á. k. Weisz Dezső és tsa javára 250 P. Buda­pest, 1937. évi junius hó 2. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 13624 Árverés. Pk. 2637/1934. sz. Dr. Porkoláb Zoltán ügy­véd által képviselt özv. Összterreicher Oszkárné végre­hajtatának — közbenjárással — csobaji lakos végre­hajtást szenvedő ellen 415 pengő 21 fillér hátralékos tőke, ennek 1937. évi február hó 1-től járó 5 százalék kamata­, ezenkívül 3676 pengő 94 fillérnek 1937. évi február hó 1-től 1937. évi március hó ló­ig járó 5 szá­zalék kamatai, valamint az eredeti követelés 1936. évi december hó 19. óta felmerült járulékai és a még fel­merülendő költségek erejéig a nyíregyházi kir. törvény­szék 6856/1927. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán le- és felülfoglalt ingóságokból 1—26. és 69—92. t. a. lefoglalt sertések kivételével, melyek nem bocsáttatnak árverés alá, ezen ingóságok becsértékének levonása után 10075 pengőre, továbbá az 1935. évi szeptember hó 18-án felvett jegyzőkönyvben 1987. t. a. lefoglalt ingóságok 15300 pengő becsérték­ben, melyek sertések, juhok, hajtókocsik, borok, házi­­butorok, a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Csobaj községben, a végrehajtást szenvedő lakásán és gazdasági területén : 1937. évi julius hó 10. napjának délelőtt 10 órára, míg a végrehajtást szen­vedő tulajdonát képező Szöllőmajhát nevű tanyájára 1937. évi julius hó 10. napjának délután 2 órára most kitűzött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. A Te. 72. §-a alapján ezen árverés megtartása a határnap előtt 48 órával bejelentendő a végrehajtató, képviselője vagy a végrehajtást szenvedő által, mert máskülönben ezen árverés nem lesz megtartva. Tisza­­lök, 1937. évi junius hó 10. napján. Szi­csy Béla, kir. kir. végrehajtó. O 4593 Ingatlan árverések. Árverés. 7177/1937. tk. szám. Duna-Tiszaközi Kör­zeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtatónak, id. Drozdik József alsódabasi lakos és társai végrehajtást szenvedők elleni végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli az újabb árverést 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett az ócsai kir. járásbíróság területén fekvő és a baracspusztai 29. számú telekkönyvi betétben A. II. 1—11. sorszám, 452—454., 455/1., 456—162. hrsz. alatt felvett és B. 31—40. sorszám szerint Drozdik Julianna, kiskorú Drozdik József, Sándor, Ilona, Róza, Pál, László, Katalin, Sarolta és István nevén álló szántó, legelő, rét, erdő, lakház és udvar művelési ágú ingat­lanra 1119 aranypengő 80 fillér kikiáltási árban. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az utóajánlattevő az utóajánlati árverésen meg nem jelenik. Ha az árverésen a kikiáltási árnál magasabb ígéret nem létezik, az utóajánlattevőt kell vevőnek nyilvání­tani. Vevő a vételáron felül tartozik az utóajánlati árve­rés költségét is megfizetni. AZ árverést Tatárszentgyörgy községházánál az 1937. évi július hó 16. (Tizenhat) napján délelőtt 11 órakor fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Ócsa, 1937. évi május hó 19. napján. Az ócsai kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4622 Árverés. 1751/1937. tkvi szám. Dr. Leichner Miklós által képviselt Kékesd és Vidéke Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja, valamint dr. Fischoff Zsigmond által képviselt Bank és Kereskedelmi Rt. bajai bel. cég végre­­hajtatóknak, Karikás Ferenc és neje Pécsi Mária kékesdi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató ké­relme következtében a végrehajtási árverést 4847 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pécsváradi kir. járásbíróság területén levő és Kékesd községben fekvő s a kékesdi 51. sz. betétben A. II. 8. sorszám, 230/1. hrszám alatt foglalt pincéből álló Karikás Ferenc és neje Pécsi Máriát illető 1/2-re 100 pengő, u. o. IV. 1—16. sorszám, 229/2., 323., 457., 606., 607., 749., 750., 931., 932., 1212., 1246., 1353., 4559., 1618., 1741., 1778. hrsz. szántó és rétekből a fentiek nevén álló 1/2-re 2577 pengő, u. o. V. 1—9. sorszám, 533/151., 1180/69., 1226/36., 1226/43., 1227/77., 1227/80., 1441/11., 1441/13., 1452/2. hrsz. legelő és szántókból a fentiek nevén álló 1/2-re 271 pengő 25 fillér, u. o. 1—6. sorsz., 2016/52., 2019/36., 2020/36., 2026/26., 2027/37., 3034/42. hrszámu rétek és szántók a fentiek nevén álló 1/2-re 657 pengő 25 filér, u­o. + 1. sorszám, 551. hrszámu szántó fentiek ne­vén 1/2-re 9 pengő 50 fillér, u. o. 467. sz. betétben A. I. 1—4. sorszám, 737., 738., 757., 758. hrszám alatt foglalt és a fentiek nevén álló rétek egészére 297 pengő 50 filér, u. o. + 1. sorszám, 1379. hrszámu szántónak 447 P 50 fillér, u. o. + 2. sorszám, 1436. hrszámu szántónak 298 P, u. o. 207. sz. betétben felvett A. I. 206. sorszám, 165., 541., 542., 1922., 1943. hrszámu szántónak a fentiek ne­vén álló egészére 336 pengő 50 fillér, u. o. II. 1—13. sorszám, 328., 736., 736., 755., 756., 1072., 1217., 1251., 1358., 1579., 1623., 1737., 1993. hrsz. rétek és szántók fenti egészére 3497 pengő, u. o. III. 1—8 sorszám, 533/66. 533/67., 533/68., 1180/43., 1227/53., 1313/50., 1313/85., 1351/56. hrszámú szántók fenti egészére 22 pengő 50 filér, u. o. + 3. sorszám, 243. hrszámu szántó fenti egészére 193 pengő 50 fillér, u. o. + 4. sorszám, 461. hrszámu szántó fenti egészére 470 pengő, u. o. IV. 1—2. sorszám, 52., 53. hrszámu kert és ház fenti egészére 1097 pengő, u. o. V. 1—7. sorszám, 2016/7., 2016/28., 2019/4., 2027/33., 2020/2., 2030/2., 2034/6. hrszámu szántók és rétek fenti egészére 1747 pengő, u. o. 424. sz. betétbeni A. I. 1—2. sorsz., 21., 22. hrsz. ház és kertnek fentiek 1/4-re 427 pengő 27 follér, u. o. 486. sz. betétben A. I. 1—2., 739., 7-10. hrszámu rétekből a fenti 1/2-re 128 pengő 25 follér kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverés nem érinti az 51. és 424. sz. betétbeni ingat­lanokra C. 27. és 28., C. 22., 23. sorszám, 1492/1923. tkvi számú végzéssel Pécsi Mihály és neje Pécsi Mihályné sz. Neperga Katalin javára bekebelezett szolgalmi jogot. A Bank és Kereskedelmi Rt. bajai bej. cég kérelmező a 424. sz. betétbeni ingatlanokra nem kérheti az árverés megtartását, az 51. sz. tkvi betétben foglalt ingatlanok közül pedig csakis a 230/1. hrszámú ingatlanra kérheti az árverés megtartását. Az árverést 1937. évi augusztus hó 3. napján, délután 3 órakor Kékesd községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a­ kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron el nem adhatók, ha az árverés megtartását Bank és Kereskedelmi Rt. bajai bej. cég kérelmező kéri, ha az árverés megtartását dr. Leich­ner Miklós kéri, akkor 10.825 pengő 70 fillér, ha az ár­verés megtartását a Pécsváradi Takarékpénztár és Bank Rt. kéri, akkor 11.883 pengő 70 filér, ha az árverés megtartását Szilcz Dávid csatlakozott kéri, akkor 12.955 pengő 70 fillér, ha az árverés megtartását Pesti Lajosné csatlakozott kéri, akkor 16.516 P, ha az árverés megtar­tását Pécsi József csatlakozott kéri, akkor 24.324 pengő 70 fillér fedezeti árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170.­8-as ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Pécsvárad, 1937. évi április hó 2. napján. A pécsváradi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4617 Árverés. 2480/1937. tk. szám. Pécsi Takarékpénztár végrehajtatának, Gál János és neje végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1700 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a Harkány községben fekvő s a harkányi 489. számú betétben A. + 1. sorsz., 63 hrsz. alatt foglalt 58. sz. Ház, udvar, gazd. épület, szőlő és árok a beltelekben 2458 pengő, a harkányi 490. sz. betétben A. II. 188. + 4. sorsz. alatt foglalt ingatlanokra : 172. hrsz. Szántó, rét Faluhely dűlőben 1472 Q-öl 638 pengő 50 fillér, 227. hrsz. Szántó Telek dűlőben 4 hold 976 Q-öl 3918 pengő 50 fillér, 305. hrsz. Szántó Hegy­alja dűlőben 312 Q-öl 130 pengő, 306. hrsz. szőlő Hegyalja dűlőben 2 hold 308 D-öl 2477 pengő 50 fillér, 384. hrsz. szőlő Ivás dűlőben 949 Q-öl 504 pengő, 827. hrsz. présház, udvar, Csepelyi árok dűlőben 84 Q-öl 600 pengő, 828. hrsz. szántó Csepelyi árok dűlőben 47 Q-öl 16 pengő, közös legelőből járó 12/1170 rész illetőségre 75 P, közös erdőből járó 12/1674 rész illetőségre 75 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi július hó 26. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 8. szám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok közül a 63. hrsz. alatti a kikiáltási ár felénél, a többi a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Siklós, 1937. évi március hó 24. napján. A siklósi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13627 Árverés. 2271/1937. tkvi szám. Farkas Jánosné szül. Lachó Anna végrehajtatónak, Lachó János (nős Machan Erzsébettel) végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 960 pengő tőkekövetelés és járuléka behajtása végett az orosházi kir. járásbiróság területén levő, Tót­komlós községben fekvő s a tótkomlósi 4773. sz. tekvben A. + 2. sorszám, 3682—3684/a­­rszám alatt felvett „Bartamezőn levő“ 4 kát. hold 18 négyszögöl területű tanyás-szántó ingatlanra 5254 pengő kikiáltási árban éspedig Lachó János javára bekebelezett kikötményi jog és Lachó János és Lachó Jánosné Zsidó Anna javára bekebelezett haszonélvezeti jog épségben tartása mellett, továbbá a tótkomlósi 3121. sz. tekvben A. + 1. sorsz., 1654/b­orszám alatt felvett „Pusztamező dűlőben“ levő 275 (adó- és értékbizonyítvány szerint 311) négyszögöl területű szántó ingatlanra 243 pengő kikiáltási árban és pedig Lad­ó Jánosné Zsidó Anna javára bekebelezett haszonélvezeti jognak épségben tartásával, végül a tótkomlósi 27,32. sz. tekvben A. + 1. sorszám, 275. srszám alatt felvett 150 négyszögöl területű beltelkes ház és udvar ingatlanra 1600 pengő kikiáltási árban Lad­ó János javára bekebelezett haszonélvezeti jog ép­ségben tartásával elrendelte. Az árverést 1937. évi július hó 19. napján, délelőtt 8 órakor Tótkomlós községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő 3682—3684/a hrszámu ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál, a 275. hrszámu ingatlan ház a kikiáltási ár felénél és végül az 1654/b hrszámu ingatlan 490 pengőben megállapított fedezeti vételárnál alacsor­­bb áron nem adhatók el.

Next