Budapesti Közlöny, 1937. augusztus (71. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Várady Imre egyetemi ny. r. tanárt a mű­vészettörténetemre, dr. Förster Aurél egyetemi ny. r. tanárt és dr. Marót Károly egyetemi ny. r­. tanári címmel felruházott egyetemi magántanárt az ókori történelemre az 1933—36. tanévtől kezdődött ötéves időszak hátralévő részére a szegedi Állami Középiskolai Tanár­vizsgáló Bizottság tagjává kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a tudományos tisztviselők létszámában dr. Varga Endre levéltárnoki címmel és jelleggel felruházott allevéltárnokot levéltárnokká a VII. fizetési osztályba és d­r. László­­Gyula múzeumi gyakornokot múzeumi segédemé a X. fizetési osztályba kinevezte. A m. kir. Ferencz József­ Tudományegyetem Rectora Gál Jeremiás egyetemi 1. oszt. altisztet szakaltiszt praeparátorrá, Miklós István és Szilágyi Ilona egyetemi II. oszt. altiszteket I. oszt. altisztté, valamint Dobay Mihály és Hegyi Pál egyetemi kisegítő szolgákat II. oszt. altisztté nevezte ki és ezen kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 24.537/1937. IV. szám alatt kelt leiratában jóváhagyólag tudomásul vette. A m. kir. minisztériumnak 4.800/1937. M. E. számú rendelete az öntüzőgazdálkodás előmozdításához szük­séges intézkedésekről szóló 1937 : XX. tör­vénycikk hatálybaléptetése tárgyában. Az 1937 : XX. törvénycikk 9. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium rendeli . Az 1937 : XX. törvénycikk az 1937. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba. Budapest, 1937. évi julius hó 30. napján. Dr. Darányi Kálmán s. k.­­ m. kir. miniszterelnök. Budapesti Közlöny 1937 augusztus 1. 173. szám. A m. kir. minisztériumnak 1937. évi 4­ 640. ML E. számú rendelete a Német Birodalommal 1937. évi julius hó 6-án aláirt Harmadik Pótegyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az egyes kü­lállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1936. évi XXXIV. t.-c.-ben kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket : 1­ §• A Német Birodalommal Genfben, 1931. évi julius hó 18-án aláirt Kereskedelmi Szerződés újabb módosítása és kiegészítése tár­gyában Budapesten, 1937. évi julius hó 6-án aláirt Harmadik Pótegyezmény 1937. évi augusztus hó 1-én ideiglenes hatállyal életbelép. 2­ §• Az 1. §-ban említett Harmadik Pótegyezmény eredeti német szövege és hivatalos magyar fordítása a következő : Dritte Zusatzvereinli3run{j zu dem Handelsvertrag zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich. Harmadik Pótegyezmény Zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich sind die nachstehenden Vereinbarungen über die Ergänzung und Aenderung des Handelsvertrages zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich vom 18. Juli 1931 getroffen worden. Artikel 1. Artikel 15, vierter Absatz, erster Satz des Handelsvertrages erhält folgende Fassung : — • " Die Ursprungszeugnisse können im Deutschen Reiche von der Zollbehörde des Versandortes im Innern oder an der Grenze, der zuständigen Industrie- und Handelskammer, der Hauptabteilung II der Landesbauernschaften, den Aussenhandelsstellen oder den Handwerks­kammern, im Königreich Ungarn von der Zollbehörde des Versandortes im Innern oder an der Grenze oder von der zuständigen Industrie-, Handels- oder Landwirtschaftskammer ausgestellt werden. Artikel 2. Die Anlage A. (Zölle bei der Einfuhr nach Deutschland) wird wie folgt geändert : Hinter der Tarif-Nr. aus 641 ist einzufügen : Anmerkung zum 11. Abschnitt des Tarifs. Werbedruckschriften und Werbeplakate, deren wesentlicher Zweck darin besteht, zum Besuch von Gegenden und Orten, Messen, Aus­stellungen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen in Ungarn anzuregen, bleiben ohne Rücksicht auf den Umfang des Anzeigenteils zollfrei, vorausgesetzt, dass diese Druckschriften und Plakate in L’ngarn hergestellt sind, im deutschen Zollgebiete von dem Einführer unentgeltlich abgegeben werden und ihr Charakter als Werbemittel augenscheinlich ist. Artikel 3. Die Anlage B. (Zölle bei der Einfuhr nach Ungarn) wird wie folgt geändert : Hinter der Tarif-Nr. aus 534/a. ist einzufügen : Anmerkung zu der Tarif-Nr. 534. Ankündigungen, Plakate und Broschüren, die den Besuch von deutschen Touristenorten und Bädern anempfehlen oder den Fremden­verkehr im Deutschen Reich überhaupt propagieren, sind ohne Rück­sicht auf den Umfang des Annoncenteilen zollfrei abzufertigen. Artikel 4. Das Schlussprotokoll ,,zu Anlage B.“ des Handelsvertrages wird wie folgt geändert : 1. Hinter „zur Tarif-Nr. 459“ ist einzufügen : a Magyar Királyság és a Német Birodalom közötti kereskedelmi szerződéshez. A Magyar Királyság és a Német Birodalom között az alábbi meg­állapodások jöttek létre a Magyar Királyság és a Német Birodalom között 1931. évi július­ hó 18.-án kelt Kereskedelmi Szerződés kiegészí­tése és módosítása tárgyában. 1. cikk. A Kereskedelmi Szerződés 15. cikke negyedik bekezdésének első mondata a következő szövegezést kapja . A származási bizonyítványokat a Német Birodalomban a Biroda­lom belterületén fekvő feladóhely szerinti vagy a határszéli vámhivatal, az illetékes ipar- és kereskedelmi kamara, a Landesbauernschaft II. főosztálya, a külkereskedelmi hatóságok vagy kézműveskamarák, a Magyar Királyságban az ország belterületén fekvő feladóhely szerinti vagy a határszéli vámhivatal, vagy az illetékes ipar-, kereskedelmi vagy mezőgazdasági kamara állíthatja ki. 2. cikk. Az .4. melléklet (vámok a Németországba való bevitelnél) az alábbiak szerint módosul : A 641.-ből tarifaszám után felveendő : Megjegyzés a vámtarifa 11. fejezetéhez. Propagandanyomtatványok és propagandafalragaszok, melyeknek fő célja magyarországi tájak és helyek, árumintavásárok, kiállítások, kulturális vagy sportesemények látogatására ösztönözni, a hirdetésrész terjedelmére való tekintet nélkül vámmentesek maradnak, feltéve, hogy ezek a nyomtatványok és falragaszok Magyarországon készültek, azoknak behozója a német vámterületen azokat ingyenesen hozza forgalomba és propaganda-jellegük szembetűnő. A 3. cikk. A B. melléklet (vámok a Magyarországra való behozatalnál) a következőkép módosul : Az 534/a.-ból tarifaszám után felveendő : Megjegyzés az 534. tarifaszámhoz. Hirdetmények, falragaszok és nyomtatványok, melyek német turistahelyek és fürdők látogatását ajánlják, vagy általában a német­­országi idegenforgalmat hirdetik, a hirdetésrész terjedelmére tekintet nélkül vámmentesen kezelendők. 4. cikk. A Kereskedelmi Szerződésnek a B. melléklethez tartozó zárójegyző­­könyve a következőképen módosul : 1. a 459.-ből tarifaszám után felveendő .

Next