Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. augusztus (71. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 augusztus 1. — 173. szám. álló s Palkovits István nevén álló ingatlanra 1384 pen­gőben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi augusztus hó 27. napján dél­után 4 órakor Budapesten, a tk. hatóság helyiségében, II. ker., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül Budapest Székesfővárosi Vásárpénztár r. t. f. a. 2000 pengő tőke és jár. köve­telése érdekében kéri 922 P 67 t, ha a Budapesti Kisipari Hitelintézet r. t. 3000 pengő tőke s jár. követelése érdekében kéri 3049 P 74 f, ha a Budapesti Kisipari Hitelintézet r. t. 1230 pengő tőke s jár. követelése érdekében kéri 7109 P 74 f, ha Leitner Ferenc kéri 8802 P 10 f, ha Klementz F. Géza a C. 37. a. levő 80 pengő tőke és jár. követelése érdekében kéri 9020 P 08 f, ha Klementz F. Géza a C. 38. a. levő 80 pengő tőke s jár. követelése érdekében kéri 9138 P 78 f, ha Budapest Székesfővárosi Vásárpénztár r. t. f. a. 241 P 80 f tőke s jár. követelése érdekében kéri 9796 pengő 64 follér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár­ 10%-a, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Buda­pest, 1937. évi május hó 13. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N­F 14231 Árverés 5107/1937. tk. szám. Budapest Székesfő­városi Községi Takarékpénztár r. t. végrehajtatónak, Kálmán Károly és neje Várallyay Alice végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 25000 pengő tőkekövetelés és ennek 1933. május 27-től járó 7,5% kamata, 461 pengő eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 175 pengő 40 fillér költség, valamint a csak Kálmán Károllyal szemben csatlakozottnak kimondott Nyíregyháza város 80 pengő tőkekövetelése és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyír­egyháza városban fekvő s a nyíregyházi 11749. számú betétben A. + 2. sorszám, 2162/11. srszám alatt felvett Széchényi-uton levő 199 négyszögöl területű Kálmán Károly és neje Várallyay Alice nevén álló házra és udvarra 24000 pengő kikiáltási árban, ugyane betétben A. + 3. sorszám, 2162/12. srszám alatt felvett Malom-utcában levő ház, 120 négyszögöl területű, Kálmán Károly és neje Várallyay Alice nevén álló házra és udvarra 8250 pengő kikiáltási árban, a nyíregyházi 10500. számú telekkönyvi betétben A­ 1+ 5. sorszám, 2160/9. hrsz. alatt felvett 371 négyszögöl területű, a beltelekben (Erkert) levő udvarnak Kálmán Károly nevén álló 239/371 részére 3­585 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskai­ utca 2. szám. ,31. ajtó) megtartására 1937. évi augusztus hó 26. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg . Az árverés alá eső ingatlanok közül a 11749. számú betétben foglaltakat, ha az árverést a Budapest Székes­­fővárosi Községi Takarékpénztár kéri megtartani, a ki­kiáltási ár felénél, ha azok felerészét Nyíregyháza város kéri 67823 pengőnél, a 10500. számú betétben foglalt ingatlant, ha az árverést a Budapest Székesfővárosi Köz­ségi Takarékpénztár r­­t. kéri megtartani, a kikiáltási ár kétharmad részénél, ha Nyíregyháza város kéri 59281 pengőnél alacsonyabb áron az árverésen eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyiregyháza, 1­937. évi április hó 21. napján. A nyíregyházi kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14232 Árverés. 20156/1936. tkv. szám. Magyar Általános Takarékpénztár r­­t. végrehajtatának özvegy Spitzer Gézáné, Ripp Aladárné Spitzer Erzsébet és Spitzer Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járuléka, valamint a csat­lakozottnak kimondott Grünwald Izsákné végrehajta­tónak 240 pengő tőke és jár., Fonciére Általános Biz­tositó Intézet végrehajtatónak 148 pengő tőke és jár. és a Steiner Testvérek végrehajtatónak 400 pengő 36 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a bajai kir. járásbíróság területén levő, Baja b­j.­városban fekvő, s a bajai 2565. számú betétben A. L 1. sorszámú, 2974. srszámú 158 négyszögöl háznak és udvarnak az árverést kérő végrehajtatóval szemben 9390 pengő kikiáltási árban (az özv. Spitzer Gézáné javára bekebelezett haszonélvezeti joggal terhelten), mégis azzal a feltétellel, hogy amennyiben az ingatla­nért 6000 pengő ígéret nem létezik, az árverés hatály­talanná válik s a nyomban folytatandó árverésen az ingatlan a haszonélvezetre való tekintet nélkül fog el­­árvereztetni ; a fedezeti vételár Ripp Aladárné Spitzer Ilona illetősége Grünwald Izsákné végrehajtatóval szemben 6600 pengő, Fonciére Általános Biztosító Inté­zet végrehajtatóval szemben 6900 pengő, Steiner Test­vérek végrehajtatóval szemben pedig 6.900 pengő­t elrendelte. Az árverést 1937. évi szeptember hó 2. napján dél­után 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Mátyás király­ tér 4. szám, 28. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, illetve a csatlakozott végrehajtatóknál a részükre meg­állapított fedezeti vételárnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Baja, 1937. évi január hó 20. napján. A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14228 Árverés. 21502/1937. tkvi szám. (VI. 613/931.) Jákó Frigyes végrehajtatónak Gutfreund Bertalan végrehaj­tást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 116. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 5000 pengő tőkeköve­telés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fedezeti vételár megállapítására kitűzött tárgyaláson való megjelenésért ezúttal megállapított 186 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Katona Sándorné 750 pengő tőke és jár., valamint a fedezeti vételár megállapítására kitűzött tárgyaláson való megjelenésért ezúttal megállapított 38 P költség, Peterdy Béla 10000 pengő tőke és jár., Zelinka Márton 3450 pengő tőke és jár., Brassói Cellulesegyár r. t. 1000 pengő tőke és jár., Spitzer Elemér 33 pengő tőke s jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Buda­pesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 1881. számú tkvi betétében 26061. érszám alatt felvett, VI. ker., Szekszárdi­ utca 9. szám alatt fekvő kertből a becsatolt adó- és becslési bizonyítvány szerint lakóházból is álló 412,70/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 34692 pengő kikiáltási árban; az ingatlanra B. 4., 5. sorsz. alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen kor­látozás biztosítására a C. 1. sorszám alatt 4500 korona erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1937. évi szeptember hó 21. napján dél­után 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, fszt 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §, 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5%-át készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. törvénycikk 44. §-ában, az 1911 :I­­.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-a ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1937. évi június hó 1. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14225 Árverés. 27621/1937. tkvi szám. (VII. 2232/928.) Utó­ajánlati árverés. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vég­rehajtatának Mayer Ignác végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi­­hatóság dr. Kaipl János budapesti (V., gróf Tisza István­ utca 2. szám) lakos utóajánlata következtében az 1908: XLI. t.-c. 27. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 35000 pengő tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott özv. Faragó Árminné 2520 U. S. A. dollár tőke s jár., Fejszés Jenő 250 pengő tőke és jár., Endler Frigyes 30 pengő 90 fillér tőke s jár., Tarics Jánosné 64 pengő 50 fillér tőke s jár. erejéig fennálló követelése behajtása végett a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság terü­letén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfő­város dunabalparti részének 9280. számú tkvi betétében 32615/2. hrszám alatt felvett, XIV. ker., Semsey Andor­­utca 3. szám alatt fekvő kertből álló 223­70/100 négy­szögöl terjedelmű, a fent megnevezett végrehajtást szen­vedő tulajdonában levő ingatlanra 36300 pengő kikiál­tási árban, azonban az ingatlanra B. 3., 4., 5., 6. sor­szám alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen kor­látozás biztosítására C. 2. sorszám alatt 2000 korona erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1937. évi augusztus hó 16. napján dél­után 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság­­hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, fszt 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számitott óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 19­87. évi július hó 7. napján. A budapesti központi kir járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14234 Árverés. 5420/1937. tk. szám. R. A. L. Pears, a buda­pesti angol útlevélellenőrző hivatal vezetője, budapesti lakos, végrehajtatónak Salamon Hermann és neje sz. Schivarcz Regina dombrádi lakosok, végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végre­hajtási árverést 1000 pengő tőkekövetelés, 167 pengő 80 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 36 pengő költség behajtása végett a Dombrád községben fekvő s a dombrádi 297. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor­, 684., 685. srszám alatt foglalt 244 négy­szögöl területű ház 9. szám alatt udvarral és szántó a beltelekben, egészben végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra 6437 pengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dombrád köz­ségházánál megtartására 1937. évi augusztus hó 23. napjának délelőtt 10 óráját tű­zi ki és az árverési fel­tételeket az 1881 . LX. t.-c. 150. §-a alapján állapítja meg.­­ Az árverési feltételek a következők: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Kisvárda, 1937. évi május hó 3. napján. A kis­­várdai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14229 Árverés: 12084/1937. tkvi szám. (X. 997/27.) Budapest Székesfővárosi Vásárpénztár r. t. végrehajtatának Payr Egon végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 13489 pengő 42 fillér tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért s a fedezeti vételár megállapítására kitűzött tárgyaláson való megjelenésért ezúttal megállapított 164 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimon­dott dr. Neustadtl Imre 75 pengő tőke és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő, s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 15643. szám­i tkvi betétében 39013. hrszám alatt felvett, X. kerület, Hölgy­ utca 13. szám alatt fekvő házból és udvarból álló 200.10/100 négyszögöl terjedelmű és vég­rehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 21000 pengő kikiáltási árban, az Ingatlanra B. 7. sorszám alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára fel­jegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1937. évi augusztus hó 26. napján dél­után 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, fszt 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1937. évi május hó 10. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 14230 Csődönkivüli kén­yszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2780/17/1937. sz. A kir. törvényszék közhírré teszi, hogy László Soma nyíregyházi rőfös- és divatárukereskedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az Országos Ilitelvédő Egylet előtt­ az adós és hitelezői között létrejött egyesség jóvá­hagyását az 1410/1926. M. E. számú rendelet 82. §-ának 4. pontja és a 83. § 1. bekezdésének 1., 2. és 3. pontja alapján a mai napon megtagadta. Nyiregyháza, 1937. évi julius hó 25. napján. A nyíregyházi kir. törvényszék. *21624 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3931/19­37/11. sz. A pestvidéki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Ungár Jenő újpesti órás és ékszerész adós kérelmére indított csődönkívüli kényszeregyességi ügyében az adós és ennek hitelezői között az O. H. E. előtt létesült egyes­­séget jóváhagyta. Az egyesség jóváhagyást jogerősnek nyilvánítja, az O. N­. E. diját 85 P-ben, vagyonfelügye­lőét pedig 35 pengő 26 fill.-ben állapította meg. Buda­pest, 1907. évi julius hó 13. napján. A pestvidéki királyi törvényszék. * 21622 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3081/1937/Il. sz. A pestvidéki királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Schwartz Emilia pilisvörösvári be nem jegyzett vőrös­­áruk­ereskedő adós kérelmére indított csődönkívüli kény­szeregyességi ügyében az adós és ennek hitelezői között az O. H. E. előtt létesült egyességet jóváhagyta. Az egyesség jóváhagyást jogerősnek nyilvánítja, az O. H. E. diját 289 pengőben, vagyonfelügyelő diját és kész­kiadását pedig 127 pengő 48 fillérben, jogi megbízott diját és készkiadását pedig 45 pengőben állapította meg. Budapest, 1937. évi julius hó 16. napján. A pestvidéki kir. törvényszék. * 24623

Next