Budapesti Közlöny, 1937. szeptember (71. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

2 A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 125.558. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alap­jául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. 1.§. Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adóvált­­ság alapjául szolgáló átlagértékeket 1937. évi szeptember havára az alábbiakban állapítom meg : 2. §• Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni műselyemrosttal kevert pamut­fonalak adóváltság alapjául szolgáló átlagérté­kek megállapításánál­­ is, tekintet nélkül a pamut- és a műselyemrost keverési arányára. Fonal finom- Kll0Eram­­ - , monkenti sasi számok átlagértékek 2. 2.32P 4. 2.52P 6. 2.52P 8. 2.66P 10. 2.72P 12. 2.92P 14. 3.03P 16. 3.15P 18. 3.19P 20. 3.21P 22. 3.28P 24. 3.37P 28. 3.44P 28. 3.56P 30. 3.75P 32. 3.91P 34. 4.15P 36. 4.30P 38. 4.33P 40. 4.45P Fonal finom­ K,­0 gram­­. . monkénti sasi számok ^értékek 42. 4.71P 44. 4.96P 46. 5.26P 48. 5.32P 50. 5.36P 52. 5.59P 54. 5.81P 56. 5.85P 58. 5.89P 60. 5.93P 62. 6.15P 64. 6.41P 66. 6.46P 68. 6.49P 70. 6.73P 72. 7.09P 74. 7.72P 76. 7.80P 78. 7.84P .80, . 7.90P Fonal finom­Kilogram­monkénti sági számok átlagértékek 82. 8.04P 84. 8.32P 86. 8.36P 88. 8.40P 90. 8.44P 92. 8.64P 94. 8.89P 96. 8.92P 98. 8.96P 100. 9.00P 102. 9.09P 104. 9.19P 106. 9.29P 108. 9.39P 110. 9.49P 112. 9.59P 114. 9.69P 116. 9.79P 118. 9.89P 120. 9.99P 1 3. §. A vámtarifa 5­93. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból­­előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött mű­­selyemrost fonalak és a 120-as számúnál fino­mabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alap­ján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdé­sében megjelölt, saját fonodával rendelkező vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1937. évi augusztus hó 27.-én. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. 4.049/1937. el­v VI. 1. szám. Pályázati hirdetmény. Az országos telepítési igazgatósági személy­zet­ létszámában az 1.400/1933. M. E. számú rendelethez csatolt 1. számú kimutatásban megállapított fizetéssel és lakáspénzzel rend­szeresített s betöltésre kerülő, VIII. fizetési osztályba sorolt egy telepítésügyi ügyészi, egy telepítésügyi felügyelői, IX. fizetési osztályba sorolt egy telepítésügyi segédtitkári, két tele­pítésügyi felügyelői, X. fizetési osztályba sorolt kettő telepítésügyi fogalmazói, két telepítés­ügyi segédfelügyelői, valamint négy telepítés­ügyi gyakornoki állásra pályázatot hirdetek. Telepítésügyi ügyészi állásra azok pályáz­hatnak, akik az egységes bírói és ügyvédi vizs­gát sikerrel kiállották, telepítésügyi segéd­titkári állásra pedig azok, akik az 1933. évi XVI. t.-c. 39. §-ában előírt közgazdasági és közlekedésügyi igazgatási ágra képesítő gya­korlati közigazgatási vizsgát sikerrel letették. Telepitésügyi fogalmazói állásra az 1929 : XXX. t.-c. 65. §-ában előirt képesítéssel, telepités­ügyi felügyelői állásokra a M. Kir. József Budapesti Közlöny 1937 szeptember 1. — 198. szám. Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­tem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági osztályán, vagy mérnöki és építészmérnöki karának építészmérnöki osz­tályán szerzett oklevéllel, vagy gazdasági akadémiai oklevéllel, telepítésügyi segéd­felügyelői állásra a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mező­gazdasági osztályán szerzett oklevéllel, vagy gazdasági akadémiai oklevéllel rendelkezők pályázhatnak. A telepütésügyi gyakornoki állá­sokra az 1929 : XXX. t.-c. 65. §-ában előírt képesítéssel, vagy a m. kir. József Nádor Mű­szaki és Gazdaságtudományi Egyetem mező­gazdasági és állatorvosi karának mezőgazda­­sági osztályán szerzett oklevéllel vagy gazda­sági akadémiai oklevéllel rendelkezők pályáz­hatnak. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban a következő okmányokat kell csatolni : a) születési anyakönyvi kivonatot; b) hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítványt; c) a magyar honosságot igazoló bizonyít­ványt ; d) az előírt képzettséget igazoló okmányt; e) az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű közhatósági orvosi bizonyítványt ; f) a katonai szolgálat igazolására vonatkozó okmányt. A pályázati kérvényben megjelölendő a nyelv- és egyéb szakismeret, de egyben becsa­tolandók az ezek igazolására szolgáló okmá­nyok is. Különösen kiemelendő az esetleges kettős szakképzettség, mely a pályázatok elbí­rálásánál elsősorban jön tekintetbe. A hozzám címzett kérvényt a jelen hirdet­ménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori közzétételétől számított 14 napon belül, a közszolgálatban nem állók közvet­lenül, a közszolgálatban álló pályázók pedig hivatali felsőbbségüknél tartoznak benyújtani, mely utóbbi azt a pályázó szolgálati és minősí­tési táblázatával együtt továbbítja hozzám. A hiányosan felszerelt, valamint az elkésve beadott kérvényeket nem veszem figyelembe. 3—3 M. kir. földmivelésügyi miniszter. 214.427/1937. XI. szám. Pályázati hirdetmény. Az Országos Társadalombiztosító Intézetnél megüresedett egy biztosítás mathematikai szakértői állásra pályázatot hirdetek. Az állás az állami rendszerű IX. fizetési osz­tály 3. fokozata szerint járó illetményekkel van egybekötve. Az állás betöltéséhez az 1883 :1. t.-c.-ben megszabott általános kellékeken felül az 1923. évi 196. M. E. számú rendelet 17. §-ának 1. a) pontjában említett szakértőként való elismerés igazolása szükséges. A rövid életrajzot is tartalmazó pályázati kérvényhez eredetben vagy hiteles másolatban a következő okmányokat kell csatolni : a) születési anyakönyvi kivonatot, b) újkeletű hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítványt, c) a magyar honosságot igazoló hatósági bi­zonyítványt, d) közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű tiszti orvosi bizonyít­ványt, e) főiskolai végzettséget igazoló oklevelet, f) az 1923. évi 48.718. P. M. rendelet 10. §-ával szervezett biztosítás-mathematikai szak­vizsga letételét igazoló bizonyítványt, g) a biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága által az 1923. évi 196. M. E. számú rendelet 17. §-ának 1. a) pontjában említett szakértőként elismerő okiratot, h­) az esetleges katonai szolgálatra vonatkozó okmányokat. A közszolgálatban álló pályázók az a)—g) pont alatt említett követelmények közül azo­kat, amelyek a törzskönyvi lapon (minősítési táblázaton) fel vannak tüntetve, az említett törzskönyvi lappal (minősítési táblázattal) iga­zolhatják. A pályázóknak sajátkezűleg irt és két pengős okmánybélyeggel ellátott kérvényüket a pályá­zati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt megjelenésétől számított 15 napig be­zárólag, pontos lakáscímük feltüntetése mellett — még­pedig a közszolgálatban állóknak sza­bályszerű szolgálati uton, a közszolgálatban nem állóknak közvetlenül a m. kir. belügy­minisztériumban (Budapest, I., Országház­­utca 30. szám, V. emelet 183. ajtószám alatt) — kell a m. kir. belügyminiszterhez címezve benyújtani. A hiányosan felszerelt, valamint elkésve be­adott kérvények nem vétetnek figyelembe. Budapest, 1937. évi augusztus hó 31.-én. M. kir. belügyminiszter. 24. evi. 1937. szám. Pályázati hirdetmény. Baja város törvényhatósága nevében, nyug­díjazás folytán megüresedett polgármesteri állásra pályázatot hirdetek. Minősítési kellék : az 1929 : XXX. t.-c. 65. és 67. §-aiban előírt elméleti képesítés. A polgármesteri állással az állami rendszerű VI. fizetési osztálynak megfelelő illetmények járnak ; a mellékjárandóságokat közgyűlési határozat szabályozza. Magánmunkálatot az állás betöltője nem végezhet. Felhívom mindazokat, akik a fent hirdetett állásra pályázni óhajtanak, hogy a kérvényü­ket kellőképen felszerelve és szabályszerűen felülbélyegezve Baja thj­ város főispánjához címezve, a városi közigazgatási iktatóhivatalba adják be és pedig a Budapesti Közlönyben tör­tént közzététel napját követő 30 nap alatt. A később érkező vagy hiányosan felszerelt kérvé­nyeket figyelembe venni nem lehet. A pályázati kérelemhez az alábbi melléklete­ket kell csatolni : születési, erkölcsi, esetleg az úgynevezett tanácsköztársaság, illetve az ide­gen megszállás alatt tanúsított magatartást iga­zoló bizonyítványokat, közszolgálati alkalmaz­hatóságot igazoló újkeletű hatósági orvosi bi­zonyítványt,­­ az előírt képesítést igazoló ok­mányokat, valamint az eddigi szolgálatukra vonatkozó bizonyítványokat. Baja város szolgálatában álló pályázók a fenti mellékletek helyett törzskönyvi lap má­solatukat csatolhatják. Máshol közszolgálat­ban állók pályázati kérvényüket szolgálati úton kötelesek beadni. A betöltésre kerülő polgármesteri állást az 1929 : XXX. t.-c. 68. §-a alapján a közgyűlés választás útján tölti be, még pedig 10 évre szólóan. Baja, 1937. évi augusztus hó 30.-án. Dr. Apatini Fernbach Bálint s. k. főispán. 486/1937. szám. Pályázati hirdetmény. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa pályá­zatot hirdet az Országos Magyar Természet­­tudományi Múzeum Állattárában egy gyakor­noki állásra egy zoológiai doktorátussal ren­delkező, a modern biológiai kutatás minden ágában, ágazatában otthonos, elsősorban oly lepidopterológus szakember számára, aki ezen kívül állatföldrajzi faunisztikai és variátiós kutatásokkal is foglalkozott. Megkívántatik legalább két modern nyelv tudása szóban és írásban. A pályázati kérvényhez eredetiben vagy köz­jegyzőileg hitelesített másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot is igazolja.

Next