Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. szeptember (71. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám értesítője

Árverés. Pk. 2257/1037. szám. A törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1937. évi 862. számú végzése alapján Alfa Separator r. t. budapesti cég 297 pengő 19 fillér köve­telése és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott kielégítésre jogosult összes foglaltatok javára a török­szentmiklósi kir. járásbíróság 1937. Pk. 2257. számú végzése folytán Törökszentmiklóson, végrehajtást szen­vedett pusztatenyei tanyai lakásán 1937. évi szeptember hó 16. napján délelőtt fél 12 órakor megtartandó árve­résen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Török­szentmiklós, 1937. évi augusztus hó 9-én. Várady Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 14721 Ingatlan árverések. Árverés. 11527/1937. tk. szám. (Végzés.) M. Kir. Állam­­kincstár végrehajtatónak, Leitenmeier Ilona végrehajtást szenvedő ellen 4655 pengő tőke és járulékai erejéig indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 8160. 1937. tk. számú hirdetménnyel elrendelt árverésnek az 1937. évi szeptember hó 2. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Újpest, Ta­­vasz­ u. 21. szám, 4. ajtószám) hivatalból foganatosítása végett az 1881 : LX. t.-c. 154. §-a értelmében Sass István kir. végrehajtót küldi ki. Újpest, 1937. évi junius hó 30. Az újpesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6027 Árverés. 5519/1937. tkvi szám. Veszprémegyházmegyei Alapítványi Pénztár végrehajtatának Szabó Gábor és neje Sáry Zsófia végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 25.000 P és 500 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Nemesvámos községben fekvő s a nemesvámosi 179. számú betétben A. 4­­1. sorsz. a. felvett s a 849. sz. betét A­ lapján bevezetett közös sertéslegelőből járó 6/604-ed részből a B. 3. alatti Szabó Gáborné sz. Sáry Zsófia nevén álló­­ résznyi jutalékra , 22 P 50­0 kikiáltási árban. Ez az árverés nem érinti a C. 1. alatt az 5718/1926. tk. sz. végzéssel az A. + 1. sorsz. alatt felvett jószág­test­i részét terhelően özv. Sáry Gáborné szül. Nagy Zsuzsanna javára bekebelezett évi 4 g rozsnak, 2 g búzának, 2 g árpának évenkénti, de holtig tartó kiszol­gáltatásából álló kikötményi jogot. — Nem érinti továbbá az A. + 1. sorsz. jószágtest 2/3 részét terhelően ugyancsak özv. Sáry Gáborné szül. Nagy Zsuzsanna javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jogot. A nemesvámosi 409. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 126. és 127/1. hrsz. alatt felvett s Szabó Gábor­­nős Sáry Zsófiával) nevén álló 34. sz. házra, udvarra és gazdasági épületekre a Beltelkekben és kertre és kő­falra a Beltelkekben, összesen : 3011 . kikiáltási árban. U. e. betétben A. II. 1—2. sorszám, 998. és 999. hrsz. alatt felvett u. a. nevén álló szántóra és legelőre a Szőcze dűlőben, összesen­­ 787 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A. III. 1—2. sorszám, 1072. és 1073. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló erdőre és rétre a Buda dűlőben, összesen 525 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A. IV. 1—2. sorszám, 2321. és 2322. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló 2 drb. rétre a Nagy­rét dűlőben, összesen 498 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. V. 1—2. sorsz., 2327. és 2328. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló 2 drb. rétre a Nagyrét dűlőben, összesen : 1023 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 1. sorszám, 127/2. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló kertre és kőfalra a Beltelkek­ben : 20 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 2. sorsz., 127/3. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló kertre a Beltelkekben : 20 P kikiál­tási árban. U. e. betétben A.­­+ 3. sorsz., 163/1. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló kertre és gazdasági épületre a Beltelkekben : 536 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 4. sorsz., 163/2. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló kertre a Beltelkekben : 144 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. 1 4- 5. sorsz., 1064/2. hrszám alatt felvett s u. a. nevén álló legelőre a Felsőerdei gyep­földek dűlőben : 260 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 6. sorsz., 1467. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Szabos dűlőben : 2416 pengő kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 7. sorsz., 1852. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló szántóra a Félútra dűlőben : 1600 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 9. sorsz., 2430. hrsz. alatt felvett s u. a. nevén álló szántóra a Kasza dűlőben : 6679 P kikiáltási árban. U. e. betétben. A. + 10. sorsz., 2974. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Mizerge dűlőben : 100 pengő kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 11. sorsz., 2984/4. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Mizerge dűlőben : 45 P kikiáltási árban. U. e. betétben A.­­+ 12. sorsz., 3217. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Csererdő dűlőben : 1574 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 13. sorsz., 3226. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló legelőre a Cseralja dűlőben : 446 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. 4­14. sorsz., 3335. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló szántóra a Farkasvermi dűlőben: 716 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. 4­­15. sorsz., 3393. hrsz. alatt fel­vett s U. a. nevén álló legelőre a Felsőerdei gyepföldek dűlőben : 209 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A.­­+ 16. sorsz., 3396. érsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló legelőre a Farkasvermi dűlőben : 745 P 50 f kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 17. sorsz. alatt felvett s a 849. sz. betét A. lapján bevezetett közös sertéslegelőből járó s u. a. nevén álló 4/604 résznyi jutalékára :• 60 P 50 f kikiáltási árban. U. a. betétben A. + 18. sorsz. alatt felvett s a 849. sz. betét A. lapján bevezetett közös sertéslegelőből járó s u. a. nevén álló 4/604 résznyi jutalékára : 60 P 50 f kikiáltási árban. A nemesvámosi 410. sz. betétben A. 4- 1. sorszám, 163/3. hrsz. alatt felvett s Szabó Gábor és neje Sáry Zsófia nevén álló kertre a Beltelkekben : 301 P kikiál­tási árban. Végül a nemesvámosi 1017. sz. betétben A. I. 1—2. sorszám, 3368/1. és 3369/1. hrsz. alatt felvett s Szabó Gáborné sz. Sáry Zsófia nevén álló legelőre és szántóra a Felsőerdei dűlőben : 308­4 kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 1. sorsz., 2431/1. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló szántóra a Kasza dűlőben : 2384 pengő kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 2. sorsz., 2975/1. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Mizerge dűlőben : 80 P kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 3. sorsz., 3093/2. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Csererdő dűlőben : 192 pengő kikiáltási árban. U. e. betétben A. + 4. sorsz., 3183/4. hrsz. alatt fel­vett s u. a. nevén álló erdőre a Csererdő dűlőben : 406 pengő 50­0 kikiáltási árban. Ez az árverés nem érinti a nemesvámosi 1017. sz. betétben C. 1. alatt az 5718/1826. tk. sz. végzéssel özv. Sáry Gáborné szül. Nagy Zsófia javára az A. I. 1—2., 4­­1—4. sorsz. alatt felvett ingatlanokra bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jogot. Valamint az ugyanezen ingatlanokra C. 2. alatt az 5718/1926. tk. sz. végzéssel ugyancsak özv. Sáry Gá­borné szül. Nagy Zsófia javára bekebelezett 4 q rozs, 2 q búza, 2 q árpa évenkénti, de holtigtartó kiszolgál­tatásából álló kikötményi jogot. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Veszprémben, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Vár­ utca 11. szám, 16. ajtó alatt) megtartására 1937. évi szep­tember hó 16. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapitja meg : 1. Az árverésre bocsátott ingatlanokat és ingatlan­illetőségeket • a Veszprémegyházmegyei Alapítványi Pénztár végrehajtáta érdekében tartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Figyelemmel az 5.610/1931. M. E. sz. r. 21. §-ában foglaltakra, a telekkönyvi hatóság kimondja, hogy amennyiben az árverés Veszprém és Vidéke Hitelszöv. csatlak, végrehajtata érdekében tartatnék meg és az árverésre bocsátott és annak során eladott ingatlanok összvételára a 37.713 P-t meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik, amennyiben pedig az árverés dr. Rhédey Antal veszprémi ügyvéd csali, végrehajtata ér­dekében tartatnék meg és az árverésre bocsátott és annak során eladott ingatlanok összvételára a 38.747 P-t meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik. Amennyiben pedig az árverés az Adria Biztosító Tár­sulat érdekében tartatnék meg és a vételár a 32.700 P-t, a Szűcs Ede érdekében tartandó árverésen a vételár a 35.262 P-t, az Általános Kereskedelmi Bank érdeké­ben tartandó árverésen a vételár 35.622 P-t, a Hatschek Mór és fia cég érdekében tartandó árverésen a vételár a 36.335 P-t, a Bruszt Miksa érdekében tartandó ár­verésen a vételár 36.418 P-t, a Füzes László érdekében tartandó árverésen a vételár 36.505 P-t, a Hajós Sán­dor érdekében tartandó árverésen a vételár 36.586 P-t, a Takács János érdekében tartandó árverésen a vételár a 38.697 P-t meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Veszprém, 1937. május 21. A veszprémi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6011 Árverés. 9556/1937. tkvi szám. A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság végrehajtatának, Fló­rián Lajos és neje szül. Horváth Matild végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újabb árverést 337.99 + 542.29 4­ 37.22 + 37.22 + 37.22 + 37.22 + 37.22 + 37.22 való­ságos aranydollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, valamint a csatlakozott hitelezők követelései­nek behajtása végett a Kadarkút községben fekvő és a kadarkúti 1595. sz. és 1648. sz. tik­kben foglalt, végrehajtást szenvedők nevén álló következő ingatla­nokra, illetve ingatlanilletőségekre éspedig : kadarkúti 1595. számú telekjegy­zőkönyv A. + 1. sorsz., 308/9. hrsz. ingatlan 1216 □-ös 437 pengő, A. + 2. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 10. hrsz. ingatlan 1469 □-öl 876 P. A. + 3. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 18. hrsz. ingatlan 1050 □-öl 459 P. A. + 4. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 29. hrsz. ingatlan 1 hold 1250 D-öl 1.287 P. A. 4- 5. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 42. hrsz. ingatlan 1024 □-öl 108 P. A. 4- 6. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 52. hrsz. ingatlan 2 hold 255 □-öl 452 P. A. + 7. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 63. hrsz. ingatlan 604 D-öl 144 P. A. + 8. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 64. hrsz. ingatlan 1362 n-öl 64 P. A. + 9. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 77. hrsz. ingatlan 2 hold 569 n-öl 1.286 P. A. + 10. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 100. hrsz. ingatlan 889 n-öl 42 P. A. 4- 11. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 101. hrsz. ingatlan 1332 n-öl 397 P. A. 4- 12. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 122. hrsz. ingatlan 1444 G-öl 496 P. A. + 13. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 133. hrsz. ingatlan 885 D-öl 98 P. A. + 14. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 144. hrsz. ingatlan 1 hold 774 D-öl 418 P. A. + 15. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 154. hrsz. ingatlan 2 hold 962 D-öl 856 P. A. + 16. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 155. hrsz. ingatlan 1457 □-ö­­69 P. A. + 17. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 173. hrsz. ingatlan 2 hold 1151 D-öl 1­151 pengő ; kadarkúti 1648. számú telekjegyzőkönyv A. + 1. sorsz., 231/1. hrsz. 628 □-ös ingatlan 20/306 része 16.34 P. A. + 2. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 13. hrsz. 1 hold 155 □-ös ingatlan 20/306 része 42.48 P. A. + 3. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 31. hrsz. 391 D-ös ingatlan 20/306 része 9.15 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1937. évi szeptember hó 13. napján, délelőtt 9 órakor Kadarkút községházán fogják meg­tartani Az árverés alá eső kadarkúti 1595. számú tekvben A. + 2. sorsz., 301/3/12. a. 1. a. 10. hrsz. ingatlant 517.32 P-nél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) az alapárverést kérő érdekében. A csatlakozott Néptakarékpénztár Rt. Nagykanizsán cég érdekében a kikiáltási árnál, a Tresorbank és Váltóüzlet Rt. csatla­kozott érdekében a kikiáltási ár másfélszeresénél, a többi csatlakozott érdekében a kikiáltási ár kétszeresé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kaposvár, 1937. évi július hó 15. napján. A kapos­vári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6048 Árverés. 20914/1937. tkvi sz. (VIII. 283/36.) Cardilló Ferenc végrehajtatónak, özv. Kardos Béláné végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 17.000 pengő tőkének 1934. évi március hó 1-től járó 5% kamata és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fedezeti vételár megállapítására kitűzött tárgyaláson való meg­jelenésért ezúttal megállapított 166 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Piringer Gusztáv 52 P 70 f­ő jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő és a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12450. számú tkvi betétében 35774.­orszám alatt felvett, VIII. kerület, Szigony­ utca 6. szám alatt fekvő ház és udvar­ból álló 35.10/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 3.098 pengő ki­kiáltási árban, az ingatlanra B. 6. sorszám alatt Buda­pest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulaj­donjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1937. évi szeptember hó 18. napján, dél­után 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25., fszt. 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. számú ren­delet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. 8., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al . 1908: XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1937. évi május hó 31. A budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14705 Árverés. 7863/1937. tk. szám. Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár végrehajtatának Homoki Gézáné Deutsch Irma végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szolnok városban fekvő s a szolnoki 1702. tsz. telekkönyvi betétben A + 2. sorsz., 2910/1. hrsz. a. fog­lalt 190 négyszögöl tér. Laktanya-körúti házra és ud­varra, mely a B. 3., 5., 8. sorsz. szerint végrehajtást szenvedett nevén áll 1320 pengő kikiáltási árban elren­delte. A telekkönyvi hatóság a fedezeti elv alapján az árve­rés alá kerülő ingatlan legkisebb vételárát, melyen alul ezt eladni nem lehet, a következőkben állapítja meg : Az árva­kérő végrehajtatóval szemben a kikiáltási ár felében, Klein Ignác csati, végrehajtatóval szemben 14590 pengőben, Bokor János csati, végrehajtatóval szemben 14655 pengőben, Rottmann Adolf csati, végrehajtatóval szemben 29125 pengőben. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a szolnoki telek­könyvi hatóság (I. emelet 61. szám) megtartására 1937. évi szeptember hó 23. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapitja meg : Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 szeptember 1. — 198. szám.

Next