Budapesti Közlöny, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

l­ lalati feltételei tárgyában az alábbiakat rende­lem : 1­ §■ A közszállításokról és a hazai beszerzés kö­telezettségéről szóló 1934. évi 50.009. K. M. számú rendelet (Közszállitási Szabályzat) alá eső középitkezési munkákra és az azokkal kap­csolatos szállításokra a 26.000. és 28.000/1936. számú rendeleteimmel megállapított részletes vállalati feltételeken felül a következő egységes részletes vállalati feltételeket állapítottam meg: A gépészeti berendezések csoportja : 86. A közüzemi vízvezeték építésének válla­lati feltétele: 87. A közcsatornák építésének vállalati fel­tétele. A részletes vállalati feltételeket tartalmazó füzetek a m. kir. állami nyomdában (Budapest, I., Kapisztrán-tér 1. sz.) térítés ellenében és egyenkint is kaphatók. . 2. §. Az 1937. évi október hó 15.-étől kezdődően mindennemű középitkezési munkálat és azzal kapcsolatos szállítás kiírása, a szerződés meg­kötése és a munka végrehajtása alkalmával az 1. §-ban említett részletes vállalati feltételeket kell alkalmazni. 3. §: Az annak idején a földmivelésügyi minisz­térium alá tartozott „Országos vízépítési igaz­gatóság“ által kiadott és általában használatos „Vízvezeték és csatornázás létesítésére vonat­kozó részletes feltételek“ 1937. évi október hó 15.-én hatályukat vesztik. Azoknak a szerződé­seknek teljesítése alkalmával azonban, amelye­ket 1937. évi október hó 15.-e előtt kibocsátott versenytárgyalási hirdetményekre vonatkozó, ajánlatok alapján kötöttek, az illető szerződés­ben megállapított vállalati feltételeket kell al­kalmazni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 29.-én. Bornemisza Géza s. k. , m. kir. iparügyi miniszter. A m. kir. iparü­gyi miniszter 31.81411937. Ip. M. szá­m rendelete villamosművek céljára alapítható használati szolgalom és építményi jog szabályai tárgyá­ban 60.000/1934. K. M. szám alatt kibocsátott rendelet módosításáról. A villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgáltatásáról szóló 1931 : XVI. t.-c. 23. §-ának (12) bekezdése és 74. §-ának (2) bekez­dése alapján a m. kir. igazságügyminiszterrel és a m. kir. földmivelésügyi miniszterrel egyet­értve a 60.000/1934. K. M. szám­ú rendelet 19. §-ának (1) bekezdésében az idézett törvény ha­tálybalépése előtt létesített közhasználatú vil­lamosmű átalakító vagy kapcsolóberendezése tekintetében létrejött megállapodás érvényes­ségére megszabott, az 1937. évi október hó 1. napján lejáró határidőt az 1940. évi december hó 31. napjáig meghosszabbítom. Ehhez képest a 19. §. (2) bekezdésében foglalt joggal is az 1940. évi december hó 31. napjáig lehet élni. Ez a rendelet az 1937. évi október hó 1. nap­ján lép hatályba. Budapest, 1937. évi szeptember hó 30.-án. Bornemisza Géza s. k. m. kir. iparügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 134.544. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapí­tása tárgyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket 1937. Budapesti Közlöny 1937 október 1. — 223. szám. évi október havára az alábbiakban állapítom meg. 2­ §• Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni műselyemrosttal kevert pamutfona­lak adóváltság alapjául szolgáló átlagértékek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut és a műselyemrost keverési arányára. 3. §• A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött mű­selyemrost fonalak és a 120-as számúnál fino­mabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alap­ján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdé­sében megjelölt, saját fonodával rendelkező vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 29.-én. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek 2. 2.33 P 42. 4.52 P 82. 7.85 P 4. 2.33 P 44. 4.77 P 84. 8.13 P 6. 2.33 P 46. 5.07 P 86. 8.17 P 8. 2.47 P 48. 5.13 P 88. 8.21 P 10. 2.53' P 50. 5.17 P 90. 8.25 P 12. 2.73 P 52. 5.40 P 92. 8.45 P 14. 2.87 P 54. 5.62 P 94. 8.70 P 16. 2.96 P 56. 5.66 P 96. 8.73 P 18. 3.00 P 58. 5.70 P 98. 8.77 P 20. 3.02 P 60. 5.74 P 100. 8.81 P 22. 3.09 P 62. 5.96 P 102. 8.91 P 24. 3.18 P 64. 6.22 P 104. 9.01 P 26. 3.25 P 66: 6.27 P 10G. 9.11 P 28. 3.37 P 68. 6.30 P 108. 9.21 P 30. 3.56 P 70. 6.54 P 110. 9.30 P 32. 3.72 P 72. 6.90 P 112. 9.40 P 34. 3.96 P 74. 7.53 P 114. 9.50 P 36. 4.11 P 76. 7.61 P 116. 9.60 P 38. 4.16 P 78. 7.65 P 118. 9.70 P 40. 4.26 P 80. 7.71 P 120. 9.80 P A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 134.862. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. 5. Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1937. évi szeptember havában nyílt meg, to­vábbá az 1937. évi október havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irány­adó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és viszont. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisz­térium döntését kell kikérni. 2. §■ Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font ....................... 16.73 P, 100 belga ........................... .. 56.90 95 100 canadai dollár .............. 336.­ 99 100 cseh korona ............... 10 100 dán korona ............... .. 74.71 99 100 dinár ........................... .. 7.47 59 100 dollár U. S. A............... 99 100 francia frank ............ .. 11.71 99 100 hollandi forint ............ .. 186.18 95 100 lengyel zloti .................. 60.­ 95 100 leu ........................... .. 2.85 59 100 leva .............................. 3.76 99 100 lira .................................. 17.40 59 100 norvég korona ............... 84.12 59 100 osztrák schilling ...... 80.­ 59 100 svájci frank .................. 77.52 99 100 svéd korona ............... .. 86.32 59 1 arany font ................ .M­oo CN •• 59 1 arany dollár ................... 5.72 95 3. 1. Valuták (devizák) árfolyama: Amsterdam .................... 186.58 „. Belgrád ....................... 7.82 „ Berlin ........................... 135.70 „ Brüssel ....................... 57.02 „ Bukarest ....................... 3.41 „ Istambul ....................... 269.25 „ . Kopenhága ................... 74.92 „ , London ....................... 16.77 „ Milano ............................ 17.66 „ New­ York ................... Oslo ............................ 84.32 „ Paris ................................ 11.81 „ Prága ............................ 11.79 „ Sofia (clearing) ............. 4.11 „ Stokholm .................... 86.52 „ Varsó ............................ 64.08 Wien (clearing) ............. 80.45 „ Zürich ............................ 77.73 „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívü­l más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékesítésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 29.-én. A miniszter helyett: Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár, 70.283/1937. VI. szám. A városi Ingatlanvagyonátruházási illeték­­ről szóló 125/1937. kgy. szám­ú szabály­­rendelet kihirdetése és életbeléptetése. A városi ingatlanvagyonátruházási illetékről szóló 125/1937. kgy. számú szabály­­endeletet a m­. kir. belügyminiszter úr 103.236/1937. IV. számú leiratával jóváhagyta. Ennek alapján az 1930. évi XVIII. törvény 44. §-a értelmében a szabályrendeletet kihirdetem. A szabályrendelet szövege a következő : Szabályrendelet a székesfővárosi városi ingatlanvagyon­­átruházási illetékről. Az illeték tárgya.­­ (1) Budapest székesfőváros közönségét a székesfőváros területén fekvő ingatlanok tulaj­donjogának átruházása vagy átszállása eseté­ben városi ingatlanvagyonátruházási illeték illeti meg akkor, ha a tulajdonjog átruházása

Next