Budapesti Közlöny, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

4 5. illetőségi bizonyítvány, 6. az eddigi foglalkozást igazoló működési bizonyítvány, 7. erkölcsi előéletet és nemzethűséget igazoló bizonyítvány, 8. katonai, illetőleg hadviselteknél az erről szóló okirat, 9. igazolványos altiszteknél a törvényszerű igazolvány. A pályázóknak a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez címzett folyamod­ványukat a jelen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben harmadszor történt megjelenésétől számított 30 napon belül kell a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium Elnöki osztályánál benyújtani. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, hiányosan felszerelt, vagy elkésve érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1937. évi szeptember hó 25.-én. A miniszter rendeletéből : Dr. László Géza s. k. 3—1 miniszteri osztályfőnök. 19.258/1937. evi. szám. Pályázati hirdetmény. (Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter 18.94611937. evi. sz. rendelete alapján.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­ter az állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző­intézeteknél megüresedő­­ állami rendszerű II. osztályú altiszti állásra és­­ kisegítő iskola­szolgai állásra pályázatot hirdet. Az állások betöltésénél az 1931. évi III. t.-c. alapján az igazolványos altisztek, ezek után a vitézek, frontharcosok, hadirokkantak, vala­mint ily pályázók hiányában az állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézeteknél már szol­gálatban állók elsőbbséggel bírnak. A pályázni óhajtók szabályszerű okmánybélyeggel ellá­tott, sajátkezűleg irt kérvényüket folyó évi ok­tóber hó 15.-ig a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi minisztériumhoz nyújtják be. A közszol­gálatban álló pályázók hivatali felsőbbségük útján tartoznak kérvényüket benyújtani. Mellékelendők eredetben vagy hiteles máso­latban : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. nőseknél házassági anyakönyvi kivonat, 3. iskolai végzettséget igazoló utolsó osztály­­bizonyítvány, valamint esetleges mesterséget, vagy egyéb képesítést igazoló okmányok, 4. illetőségi bizonyítvány, 5. egészségi állapotot igazoló újkeletű ható­sági orvosi bizonyítvány, 6. eddigi foglalkozást igazoló okmányok, 7. erkölcsi előéletet és nemzethűséget igazoló bizonyítvány, 8. had, illetve katonaviselteknél, az erre szóló iratok, 9. igazolványos altiszteknél a törvényszerű igazolvány. Elkésve, vagy kellően nem okmányolt vagy a pályázati feltételeknek meg nem felelő folya­modványok figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1937. évi szeptember hó 24.-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Kósa Kálmán s. k. miniszteri tanácsos. Móga Győző az 1. kir. oszt. állományába tartozó főhadnagy részére 1934. évi december hó 30.-án kiállított 1.173. sz., Zachár Vilmos a Közp. gk. tanosztag állo­mányába tartozó gk. katona részére 1936. évi augusztus hó 3.-án kiállított 10.140. sz., Oszmán István a m. kir. központi híradó iskola állományába tartozó hiradó katona ré­szére 1936. évi február hó 24.-én kiállított Budapesti Közlöny 1937 október 1. — 223. szám. 1.953. számú katonai gépjárművezető igazol­ványok elvesztek. Érvénytelenítem. Megtalálás esetén, elkobzás után azokat a Honvédelmi Minisztérium 3./b. osztályába kell beküldeni. Honvédelmi Miniszter, 34.768/1937. évi. 3. b. szám. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY G. 1.044/1937. szám. Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. Belügyminiszter úr 237.489/1937. XIV. B. M. számú rendeletével kiküldött Épí­tési Bizottság ezennel nyilvános versenytárgya­lást hirdet a Szegedi Védőnőképző Intézet épü­letében létesítendő gépészeti berendezési mun­kálatokra alábbi munkacsoportok szerint : I. Központi fűtő- és használati melegvíz be­rendezés, melegtermelő berendezése. II. Központi fűtőberendezés melegleadó be­rendezése. III. Vízvezetéki és csatornázási berendezés. IV. Villamos világítási, erőátviteli és jelző be­­rendezés. Az ajánlatok összefűzve, lepecsételve, pecsé­telt lezárt borítékban folyó évi október hó 23-án, szombat déli 12 óráig az Országos Köz­egészségügyi Intézet Gondnoki Hivatalánál (IX., Gyáli­ út 4. mfsz.) nyújtandók be, ahol azok ugyanakkor nyilvánosan bizottságilag fel­bontatnak, amelyen a vállalkozók, vagy meg­bízottaik jelen lehetnek. Bánatpénz és egyéb feltételek tekintetében a versenytárgyalási hirdetmény, ajánlati űrlap, ajánlati költségvetések és műszaki leírások pontjai részletesen intézkednek. A versenytárgyalási részletes feltételek, vala­mint az ajánlat beadásához szükséges összes űrlapok folyó évi október hó 4-től kezdődőleg hétköznapokon délután 4 és 6 óra között, nyomtatott oldalanként 10 fillér megtérítés ellenében Budapesten, Knoll Gusztáv tervező gépészmérnöknél (Budapest, I., Városmajor­utca 51., fsz. 6. ajtó). Szegeden hétköznapokon délelőtt 9—12-ig az Államépitészeti Hivatalnál átvehetők és ugyanitt a tervek is megtekint­hetők. Budapest, 1937. évi szeptember hó 24-én. 6685 3—2 Az Építési Bizottság. Vasvármegye és Szombathely város Közkórháza. 1­788/1937. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Vasvármegye és Szombathely város Közkór­háza 1937/1938. évi élelmiszerszükségletének biztosítására ezennel nyilvános versenytárgya­lást hirdetek. I. Húsfélék és hentesáruk. II. Tej és tejtermékek, tojás. III. Liszt és dara. IV. Kenyér és sütemény. V. Tésztanemüek és keksz. VI. Hüvelyesek. VII. Terményáruk. VIII. Kávé, tea. IX. Rizs, fűszer és gyarmatáruk. X. Déligyümölcs. XI. Cukor, csokoládé, kakaó. XII. Gyümölcsízek, konzervek. XIII. Szeszesital, ásványvíz. XIV. Vegyesek. Az egyes csoportokra külön-külön is tehető árajánlat. A kiírás részletei (Ajánlati-űrlap, Költség­­vetési-űrlap, részletes- és külön feltételek) a közkórház gondnoki hivatalában P 1­50 és vidékre még a portaköltség előzetes lefizetése ellenében megszerezhetők. Az ajánlatokat 1937. évi október hó 18-án délelőtt 11 óráig kell benyújtani a közkórház iktatóh­ivatalában. Az ajánlatok aznap déli 12 Az 1925:Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. Ingatlan árverések. 5702/1937. szám. Ház Debrecenben, Nagy Sándor Jó­­zsef­ u. 11. és Apaffy­ u. 67. szám alatt, 5880 pengő kikiál­tási árban október 18-án, 11 órakor a kir. járásbiróság­­nál. N 6631 2089/1937. szám. Ingatlanok Díszesén és Gyulakeszin 8.000 pengő kikiáltási árban, október 21-én fél 12 óra­kor a tapolcai kir. járásbíróságnál. N 6694 5420/1937. sz. Szántók és egyéb ingatlanok Tökölön, 4254 + 650 + 218 pengő kikiáltási árakon, október 19-én háromnegyed 2 órakor a községházán. Ráckevei kir. járásbíróság. M­N­F 15229 órakor bontatnak fel a közkórház tanácster­mében. Az igazgatóság fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között — arra való tekin­tet nélkül — szabadon választhasson és a szál­lítást akár megosztva is kiadhassa. A pályázók ajánlataikkal 21 napig marad­nak kötelezettségben. A közkórház által kiadott összes iratok (tehát a feltételek is) összefűzve, szabály­szerűen aláírva és lepecsételve, visszakülden­dők. Szombathely, 1937. évi szeptember hó 28-án. Dr. Pető Ernő s. k. m. kir. egészségügyi főtanácsos, igazgató-főorvos. A Budapest­ Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban . I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 191/1937. sz. 78.041 pengő becsértékü bútorok, gazd.­gépek, állatok, kocsik, dinamó és más ingóságok Nagy­­velegen, október 4-én, 10 órakor. Spanyár Lajos, móri kir. végrehajtó. O 6695 701681/1936. szám. 3.565 pengő becsértékü bútorok, könyvek, diszszobrok, függönyök, festmények, rádió, gramofon, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Ajtósi Dürer-sor 27., fszt. 2. ajtószám alatt, október 4-én 9 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O­F 15231 621148/1937. szám. 1.346 pengő becsértékű bútorok, férfiruhák, rádió, evőeszköz, kézimunka, vázák, por­­cellánok és más ingóságok Budapesten, Ajtósi Dürer­­sor 27. fszt. 2. ajtószám alatt, október 4-én 9 órakor. Hável Ede, kir. végrehajtó. O­F 15230 763937/1931. szám. 8735 pengő becsértékű bútorok, festmények, szőnyeg, zongora, ezüst nippek és más ingóságok Budapesten, Munkácsy­ u. 21., I. em. 4. alatt, október 4-én fél 9 órakor. Dr. Kálmánchey Zoltán, bir. végrehajtó. O­F 15236 717266/1936. szám. 1500 pengő becsértékű személy­autó Budapesten, Vilmos császár­ út 56., garageban, október 4-én­­3 órakor. Bisitz Mihály, bir. végrehajtó. O F 15232 608970/1937. szám. 1640 pengő becsértékű bútorok, harisnyák, zoknik, combinók és más ingóságok Buda­pesten, István­ út 35. szám alatti üzletben, október 21-én, 4 14 órakor, vitéz Olaszteleky Károly, bírósági végre­hajtó. O F 15225 620345/1937. szám. 1300 pengő becsértékű bútorok, szőrmeáruk és más ingóságok Budapesten, Párisi­ u. 2. szám alatti üzletben, október 1-én, 1 órakor. Bisitz Mi­hály, kir. végrehajtó. O­F 15223 55059/1937. szám. 1690 pengő becsértékü bútorok, rádió, gramofon, szőnyeg, gépek és más ingóságok Budapesten, Diószegi­ út 43., fszt., október 1-én 3 óra­kor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 15235 616376/1937. szám. 2451 + 2451 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, írógép, takaréktűzhelyek, edények, petroleumgázfőzők, kályhák, mérlegek, ther­­mosok és más ingóságok Budapesten, Irányi­ utca 15. szám alatt, üzletben, október 11-én 549 órakor. Szászi- Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 15237 19697/1937. szám. 1.264 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Baross­ utca 10., I. emelet 5. ajtószám alatt, október 2-án fél 2 órakor. Dr. Dobrev Ede, kir. végrehajtó. O­F 15224 701681/1936. szám. 3565 pengő becsértékű bútorok, könyvek, díszvánkosok, függönyök, festmények, rádió, gramofon, szőnyeg és más ingóságok Budapesten, Ajtósi Dürer-sor 27. szám, fszt 2. ajtószám alatt, október 4-én 9 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó: O­F 15238

Next