Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám értesítője

Budapest, 1937._______ _____________223. SZU ill._____ _________Péntek, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE a „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyédnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények, ingó árverések. Árverés. 191/2. 1937. vght. szám. Dr. Keller Sándor tatai ügyvéd által képviselt Hacker Józsefné és társai javára hátr. 2,22 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a móri kir. járásbíróság 1935. évi Pk. 2019. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptember hó 25. napján lefoglalt és 78.041 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : Dr. Fábián Béla ügyvéd által képviselt özv. Grünfeld Pálné javára, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, birtokán Nagyvelegen leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 4. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági gépek, lovak, tehenek, disznók, kocsik, dinamó s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a bocsárnak kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban ne­m nyilvánít. Mór, 1937. évi szeptember hó 15. napján. Spanyár Lajos, kir. kir. végrehajtó. O 6695 Árverés. Pk. IX. 701681/1936. szám. Dr. Soós József ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztv. Fogy., Term. és Ért. Szöv. javára 126 pengő 32 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 119954. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1936. évi január hó 15-én lefoglalt és 3.565 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, XIV. kerület, Ajtósi Dürer­­sor 27. h­ázsz., földszint 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1937. évi október hó 4. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1935. Pk. IX. 615441. sz. 1993. t. a. könyvek, diszszobrok, függönyök, festmények, rádió, gramofon, szőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi szeptember hó 6. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 15231 Árverés. Pk. IX. 621148/1937. szám. Dr. Krasznai Ferenc ügyvéd által képviselt Spitzer Andor javára 200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 417915. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi augusztus hó 24. napján lefoglalt és 1.346 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, XIV. kerület, Ajtósi Dürer-sor 27. házsz., föld­szint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1936. Pk. IX. 725571. sz. 1—4. f. és 1936. Pk. IX. 734423. sz. 1—35. t. a. férfiruhák, rádió, evőeszköz, kézimunkák, vázák, porcellánok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi szeptember hó 10. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 15230 Árverés. Pk. X. 763937/1931. szám. Dr. Bozóki Jenő ügyvéd által képviselt Vutkovits Zoltán és neje javára 10.000 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 16. P. 46878. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 10-én lefoglalt, 1932. Pk. X. 909330/932. sz. a. 1934. augusztus hó 27-én újrabecsült 8735 pengő becsértékű­ ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság X. 763937/931. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VI. ker., Munkácsy-utca 21. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1937. évi október hó 4. napjának dél­előtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, festmények, szőnyeg, zongora, ezüst nip­­pek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi augusztus hó 29-én. Dr. Kálmán­­chey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 15236 Árverés. Pk. V. 717266/1936. szám. Dr. Nádai Jenő ügyvéd által képviselt özv. Vámossy Józsefné javára 450 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 7444/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi június hó 18-án lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követe­lése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Vilmos császár­ út 56. szám, Nagy György garageban leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 4. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt Mannon gyártmányú személyautót a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyaban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi szeptember hó 8-án. Bisitz Mihály, kir. bír. végrehajtó. O­F 15232 Árverés. Pk. X. 608970/1937. szám. Dr. vitéz Móré László ügyvéd által képviselt Excelsior Harisnyagyár rt. bej. cég javára 251 pengő 18 fillér tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1936. évi 326743. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi április hó 10. napján lefoglalt és 1640 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI­. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, István­ út 35. házszám alatti utcai üzletben leendő meg­tartására határidőül 1937. évi október hó 21. napjának délutáni 40 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, harisnyák, zoknik, combinók, a fenti sz. vht. jkv. 1—3. t. a. lefogl. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­­— el fogom adni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 21. napján, vitéz Olaszteleky Károly­, kir. kir. végre­hajtó. OF 15225 Árverés. Pk. V. 620345/1937. szám. Dr. Tausig Andor ügyvéd által képviselt dr. Blanár Imre javára 50 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapest köz­ponti kir. járásbíróság 2435/1936. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1937. évi augusztus hó 11. napján lefoglalt és 1300 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Párisi­ u. 2. házszám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 1. napjá­nak délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, szőrmeáruk s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de­­a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi augusztus hó 30. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végre­hajtó.­­ O­F 15223 Árverés. Pk. I. 55059/1937. szám. Dr. Fábry Vince ügyvéd által képviselt Magyar acélárugyár rt. javára 333 pengő 08 fillér tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi április hó 27-én lefoglalt 1690 pengő becsér­­tékű­ ingóságokra az I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak Budapesten, XI. ker., Diószegi­ ut 43. szám, fszt. villa és gyárhelyiségben leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 1. napjának délutáni 3 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, gramofon, szőnyeg, gépek s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 7-én. Dr. Dob­­rovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 15235 Árverés. Pk. IX. 616376. és 621234/1937. szám. I. Dr. Simonyi Gyula ügyvéd által képviselt Nagybátony Új­laki Egyesült Iparművek javára 300 pengő tőke és jár., II. dr. Solti Henrik ügyvéd­­által képviselt Peringer Péter és Társai javára 290 pengő tőke és jár. és több követelés és jár. erejéig a budapesti közp. és a budafoki kir. j biróság P. 108577. és 3517/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi június hó 23-án és augusztus hó 25-én lefoglalt és 2451 pengőre illetve 2451 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. ker., Irányi­ utca 15. házszám alatt, kályha- és tűzhelyü­zletben leendő megtartására határ­időül 1937. évi október hó 11. napjának délelőtt 119 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, írógép, takaréktűzhelyek, zománc- és aluminiumedények, petroleum gázfőzők, kályhák, mér­legek, thermosok, vasalók és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/4937. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1937. évi szeptember hó 20. napján. Szászi-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 15237 Egyes szám­­ára 20 fillér.­ ­

Next