Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1937 októb­er T. —■ 223. számt. Árverés: Pk. V. 619697/1937. szám. (110975/1937. sz.) Dr. Vámos István ügyvéd által képviselt Lukács Antal javára 68 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 310183. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi augusztus hó 2-án lefoglalt és 1.264 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak vitéz dr. Pethő Zoltán ügyvéd által képviselt Szederjessy és Társa 263 pengő 22 fillér követelés és jár­ erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ke­rület, Baross­ utca 10. házsz., I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi szeptember hó 5-én. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15224 Árverés. Pk. IX. 7­1681/1936. szám. Dr. Soós József ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Fogy., Term. és Ért. Szöv. és más csatlakoztatottak javára 126 - 32 t tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1935. évi 119954. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 15-én lefoglalt és 3565 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XIV. kerület, Ajtósi Dürer-sor 27. házszám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi október hó 4. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1935. Pk. IX. 615441. szám 19 91. t. a. könyvek, díszvánkosok, függönyök, festmé­nyek,­ rádió, gramofon, szőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1937. évi szeptember hó 6. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 15238 ingatlan árverések. Árverés. 5702/1937. tk. szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben debreceni bel. cég végrehajtatának Baghy Lajos és Baghy Gyula végrehajtást szenvedők ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási (utóajánlatra az újabb) árverést 518 al. A tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a debreceni kir. járásbiróság területén levő, Debrecen sz. kir. városban fekvő s a debreceni 668. számú telek­könyvi betétben A + 1. sorsz., 3472. hrsz. alatt foglalt 104­12,100 négyszögöl területű a Nagy Sándor József­ u. 11. és Apaffy­ utca 67. szám alatt fekvő ház és udvarra 5880 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi október hó 18. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül Alföldi Takarékpénztár kéri 2940 pengő, ha Debrecen sz. kir. város kéri­­5502 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet­ a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Debrecen, 1937. évi március hó 12. napján. A deb­receni kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6691 Árverés. 2089/1937. tkvi­ szám. Dr. Kaszás Károly végrehajtatónak, Scheller Ferenc és neje szül. Varga Jolán végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tapolcai kir. járásbiróság területén levő, Diszel és Gyulakeszi községekben fekvő és a diszeli 1332. számú tekvben A. I. 2. sorsz., 417/a/l. hrsz. (Szarvasmalom 194. sz. a. kert és réttel 2 hold 539 n.-el) ingatlanból Scheller Ferenc és neje született Varga Jolán nevén álló 1/2 részre 4.000 pengő, a Gyulakeszi községben fekvő és a gyulakeszi 557. számú tekrben A. I. 1—3. sorsz., 975/a, 978/a, 979/a hrsz. (rét, legelő és szántó a Szarvas­ban) 694 + 1211 + 1521 n.-ös ingatlanból Scheller Ferenc és neje szül Varga Jolán nevén álló 1/2 részre 4.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi október hó 21. napján délelőtt fél 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Vásár­ tér 2. sz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Tapolca, 1937. évi március hó 15. napján A tapolcai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6694 Árverés. 5420/1937. tkvi szám. Dr. Zilzer Jenő rác­kevei ügyvéd végrehajtatónak Martyin Pál tököli lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 8500 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi szeptember hó 5. nap­jától járó 8% kamata, hátr. 9 , 36 fillér eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 110 pengő költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Pesti Hazai Első Takarék­­pénztár Egyesület 4557.04. az. dollár tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a ráckevei kir. járásbiróság területén levő, Tököl községben fekvő s a tököli 4262. számú tkvi betétben 5723., 5724., 5725., 5726., 5727., 5728., 5729., 5730., 5731., 5732., 5733., 5734., 5735., 5736., 5737., 5738., 5739., 5740. hrsz. alatt felvett nádas a Méregyháza dűlőben, rét ugyanott, rét ugyanott, szántó ugyanott, rét ugyanott, szántó ugyanott, legelő ugyanott, szántó ugyanott, szántó ugyanott, legelő ugyanott, szántó ugyanott, rét ugyanott, szántó ugyanott, rét ugyanott, rét ugyanott, rét ugyanott, nádas ugyanott, nádas ugyanott 180 és 514 és 491 és 884 és 292 és 967­ és 116 és 105 és 221 és 286 és 1 hold 557 és 613 és 1 hold 578 és 1394 és 101 és 674 és 170 és 190 négyszögöl terjedelemben, kikiáltási ára : 4254 pengő, az ugyanezen betétben 1945. hrsz. alatt felvett szántó a Szőlők dűlőben 1 hold 1134 négyszögöl terjedelem­ben, kikiáltási ára : 650 pengő, az u.­azon betétben 1947. hrsz. a. felvett szántó a Szőlők dűlőben 913 négyszögöl terjedelemben, kikiál­tási ára : 218 pengő. Az ingatlanok a végrehajtató kérelmére megtartott árverésen 48.278 a legkisebb vételáron alul, míg a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület kérelmére meg­tartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron el nem adhatók, elrendelte. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület az ár­verés megtartását az ú. részére szorgalmazhatja. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Tököl község­házánál megtartására 1937. évi október hó 19. (Tizen­kilenc) napjának délutáni háromnegyed 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az ingatlanok a legkisebb vételáron alul, illetve a kikiáltási ár kétharmadánál alul el nem adhatók. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Ráckeve, 1937. évi junius hó 3. napján. A ráckevei kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15229 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 39966/1937. szám.: Sas József Imre vegyitermék kereskedő (Budapest, Práter­ u. 12.) ügyében a kötelező magánegyességi tár-­ gyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) .1937. október hó 7. napján 12 órakor tartják meg. 1937. szeptember 30. Országos Hitel-­ védő Egylet. F 15245 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1175/19. 1937. sz. A győri kir. törvényszék közhírré teszi, hogy jóváhagyta Falusi (Spitzer) László órás és ékszerész, győri lakos adós és ennek hitelezői között az Országos Hitelvédő Egylet előtt az 1937. évi julius hó 14. napján tartott tárgyaláson létrejött következő kényszeregyességet. Az adós kötelezi magát az egyesség joghatálya alá eső követelések teljes és végleges kiegyenlítéséül a tőke, az eljárás megindítása napjáig járó kamatok és ugyan­ezen időpontig felmerült perköltségköveteléseknek 55 (ötvenöt) százalékát megfizetni, mely egyességi hányad aranypengőben az egyességet jóváhagyó ezen jogerős végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzétételétől számított 30. napon kezdődő és minden következő hó­nap azonos napján folytatódó (10) tíz egyenlő havi rész­letben fizetendő meg. A külföldi valutában fennálló követelések azonos valutában fizetendők meg a mindenkor fennálló ren­delkezések szerinti eljárás mellett. Ha valamely esedékessé vált hányad az adós költsé­gére és címére elküldött ajánlott levélbeli megintés elkül­désétől számított 10 (tíz) nap alatt sem fizettetik ki, a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-ának utolsó bekez­désében foglalt rendelkezéshez képest az eljárás befeje­zetté nyilvánítása után a részletfizetési kedvezmény el­vész s az illető hitelező eredeti követelése a Ke. Rendelet 79. §. 2. bekezdésének megfelelően — figyelembe véve a netán már teljesített törlesztéseket — feléled és nyom­ban esedékessé válik. Az adós kötelezőleg kijelenti, hogy üzletét, üzlet­­helyiségét és ingatlanát az Országos Hitelvédő Egylet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül el nem adja, meg nem terheli, másra át nem ruházza, albérletbe nem adja és használatul át nem engedi, ellenkező esetben a hitelezők eredeti követelései felélednek és azonnal esedékessé válnak. A fenti egyességért Falusi Lászlóné szül. Grossz Mar­git az egyességi hányad erejéig az egyetemleges és kész­fizetői kezességet elvállalja olykép azonban, hogy vele szemben az eredeti követelések feléledésének még vala­mely fizetés mulasztás esetén sincs helye és a kezes csupán az elvállalt hányad erejéig szavatol. A kir. törvényszék az egyesség jóváhagyása következ­tében ezen jóváhagyó végzést, mivel ellene az 1410/1926. M. E. számú rendelet 35. §-a értelmében előterjesztés­nek helye nincs, jogerősnek nyilvánítja. A kir. törvényszék dr. Kemény Sándor győri ügyvéd, vagyonfelügyelő munkadíját a 7186 pengő 40 fillér tiszta vagyoni fedezet után annak 1 százalékában, vagyis 71 pengőben állapította meg. Győr, 1937. évi augusztus hó 22. napján. A győri kir. törvényszék.__________*22025 Csőcsönkivü­li kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2494/1937. szám. Knöpfler Bertalan bútorkereskedő (Mohács) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE.-nél (Buda­pest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1937. október hó 6. napján 11 órakor tartják meg. 1937. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 15241 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3871/1937. szám. Pampetics Gyula kalapkereskedő (Szigetvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1937. október hó 8. napján fél 11 órakor tartják meg. 1937. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 15242 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 40022/1937. szám. Wix Vilmos divatáru kereskedő (Budapest, Üllői­ út 44.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1937. október hó 8. napján 10 órakor tartják meg. 1987. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 15243 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3191/1937. szám. Gross Emil és Társa papírkereskedés (Tiszafüred) ügyé­ben a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. papír­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1937. október hó 7. napján egynegyed 11 órakor tartják meg. 1937. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 15244 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1392/10. 1937. sz. A szombathelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Blettler László vöröskereskedő, celldömölki lakos cső­dönkivüli kényszeregyességi ügyében az adós és hite­lezői között az Országos Hitelvédő Egylet előtt létrejött magánegyességet az 1410/1926. M. E. számú rendelet 35. §-ának II. bekezdése értelmében a Ke.­ 1392/10. 1937. számú végzésével jogerősen jóváhagyta. Szombathely, 1937. évi szeptember hó 19. napján. A szombathelyi kir. törvényszék. *22024 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1355/12. 1937. sz. A szekszárdi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Demeter István dombóvári divatárukereskedő és annak hitelezői között az 1937. évi augusztus hó 11. napján az O. H. E. előtt, a bíróság előtt megtartott tárgyalás után létesült egyességet jóváhagyta, a jóváhagyást jogerősnek nyilvánította. Szekszárd, 1937. évi szeptem­ber hó 16. napján. A szekszárdi kir. tszék. *22023 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1347/15. 1937. sz. A szekszárdi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Ré­vész Dezső paksi illatszerkereskedő és annak hitelezői között az 1937. évi augusztus hó 5. napján az O. H. E. előtt megtartott tárgyalás után létesült egyességet jóvá­hagyta, a jóváhagyást jogerősnek nyilvánította. Szek­szárd, 1937. évi szeptember hó 2. napján. A szekszárdi kir. törvényszék. *22022 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6570/3. 1937. sz. A nyíregyházi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Alt­­mann Hermanné szül. Perkovics Jozefin ujfehértói rö­vidáru kereskedő kérelmére a csődönkivüli kényszer­egyességi eljárást a mai nappal kezdődő joghatállyal megindította s vagyonfelügyelőül dr. Grünberger János ügyvéd, ujfehértói lakost rendelte ki. A kir. törvényszék felhívja hitelezőket, hogy követe­léseiket a magánegyesség létrehozása céljából az Orszá­gos Hitelvédő Egyletnél (V., Alkotmány­ utca 8. szám) Budapesten, 1937. évi október hó 27. napjáig a Kr. 52. §-ában előírt módon és jogkövetkezmények terhe alatt jelentsék be s hogy a magánegyesség elleni észrevételei­ket pedig az egyesség lényeges tartalmának a Budapesti Közlönyben történt közzétételétől számitott 15 nap alatt ugyanott írásban nyújtsák be. Nyíregyháza, 1937. évi szeptember hó 25. napján. A nyíregyházi kir. tör­vényszék._______________________ *22028 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2811/21. 1937. sz. Schwartz Lajos cipőkereskedő, debreceni lakos csődön­kivüli kényszeregyességi ügyében végrehajtási kérelem adatván be, a kir. törvényszék 1937. évi október hó 5. napjának délelőtti 10 órájára azzal idézi meg az adóst és hitelezőket, hogy a tárgyaláson az értékesítés elrende­lését kérhetik. Debrecen, 1937. évi szeptember hó 28. napján. A debreceni kir. törvényszék. *22021

Next