Budapesti Közlöny, 1937. november (71. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

2­ 9.680/1937. al. szám. Pályázati hirdetmény. Komárom és Esztergom közigazgatásilag fegyelőre egyesitett vármegyék törvényhatósá­gánál nyugdíjazás folytán megüresedett és 1938. évi január hó 1-vel elfoglalandó törvény­­hatósági útbiztosi állásra pályázatot hirdetek. Az állásra az 1931. évi III. t.-c. értelmében igazolványos altiszteknek, amennyiben pedig ilyenek nem pályáznának, vitézeknek, front­harcosoknak és hadirokkantaknak elsőbbségi igénye van. A betöltendő törvényhatósági útbiztosi állás a m. kir. állami úrmesterekével megegyező rendszeres illetmények élvezetével jár. A kinevezendő útbiztos székhelye : Eszter­gom. A kellően felszerelt, felbélyegzett és Komá­rom és Esztergom k. e. e. vármegyék főispán­jához címzett kérvényeket 1937. évi november hó 29.-ig kell hozzám beadni. Ezen időpontnál később érkező kérvények nem lesznek figye­lembe vehetők. A kérvényhez — melyben a szülők neve, foglalkozása, vallása, a pályázó eddigi szolgá­lati adatai, harctéri szolgálata és esetleges különleges képzettsége is felsorolandó —, csa­tolni kell a születési anyakönyvi kivonatot, az iskolai végzettséget, (az­ állandó tartózkodási hely községi elöljárósága által kiállított újabb keletű) erkölcsi bizonyítványokat, az útbiztosi szolgálatra való testi alkalmasságot igazoló három hónapnál nem régibb keletű megyei tiszti főorvosi bizonyítványt, végül az úrmesteri vagy útbiztosi vizsga letételére vonatkozó ké­pesítő bizonyítványt és altiszti, vitézi, front­­harcosi, rokkantsági igazolványt. Kinevezés esetén a megbízás ideiglenes jel­legű és csakis egy évi kifogástalan próbaszol­gálat eltelte után lesz a kinevezett véglegesít­hető. Az esetben, ha az ideiglenesen kinevezettnek Útmesteri vizsgája még nem volna, úgy az út­­mesteri vizsgát véglegesítése érdekében egy­­éven belül meg kell szereznie. Esztergom, 1937. évi október hó 29.-én. Dr. Frey Vilmos s. k. ________ alispán. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a kamara választmánya I. az ügyvédek lajstromába bejegyezte : dr. Vass Lajos, XIV., Zalán­ u. 33., (átköltö­zött a pestvidéki ügyvédi kamara területéről Rákospalotáról) ügyvédet ; II. az ügyvédek lajstromából törölte: dr. Hatfalussy István ügyvédet az Ü. R. S4. §. 3. pontja és illetve 35. §-a alapján hiva­talból, dr. Lőwy Ödön ügyvédet elhalálozás, dr. Szabados Izsó József ügyvédet elhalálozás, dr. Szemethy Károly ügyvédet elhalálozás, dr. Taub Ármin ügyvédet munkaképtelenség következtében , III. gondnokul kirendelte : a néhai dr. Lőwy Ödön ügyvédi irodája részére dr. Bárd Imre ügyvédet, a néhai dr. Szabados Izsó József ügyvédi irodája részére dr. Bálint Károly ügyvédet, a néhai dr. Szemethy Károly ügyvédi irodája részére dr. b. Szecsey Dénes ügyvédet. Zsigrai István Sárospatakon, 1879. évi de­cember hó 18.-án született, gör. kath. vallásu, volt hadifogoly a m. kir. külügyminisztérium tudomására jutott adatok szerint, az említett minisztérium rendeletére a varsói m. kir. kö­vetség által 1930. évi november hó 17. napján 4.711/1930. szám alatt kiállított, a „Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójá“-ból (Oroszor­szágból) Magyarországba való hazautazásra szóló útlevélpótló személyazonossági igazol­ványának nincs többé birtokában. Ez az igazolvány ezennel érvényét veszti. Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Grünberg Lenke Csepregen (Sopron vár­megye), 1919. évi augusztus hó 4.-én született, Izr. vallásu, hajadon, női szabász, cseljabinszki (Oroszország) lakosnak a moszkvai m. kir. követség által 1937. évi szeptember hó 29.-én 028.622. szám alatt kiállított és 1938. évi szep­tember hó 12.-ig érvényes útlevele elveszett. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Budapesti Közlöny 1937 november 3.249. szám. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban . I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 2305/1937. szám. 20.323 pengő becsértékű faraktári áruk, fák, deszkák, cserepek és más ingóságok Hajdú­szoboszlón, Horthy M.­után, november 8-án fél 3 óra­kor. Páll Ferenc, bír. végrehajtó. O 7381 57557/1937. szám. 4074 pengő becsértékű bútorok, gépek, kötöttáruk és más ingóságok Budapesten, Ürömi­ u. 24—32. és Csejthey­ u. 3/a. szám alatt, föld­szinten, november 25-én, 2 órakor. Baranyai Pál, bír. végrehajtó. O­F 15716 6542/1937. szám. 1740 pengő becsértékü ingóságok Veszprémben, Rózsa­ ut .19. szám alatt, november 25-én, 9 órakor. Pádár Sándor, bir. végrehajtó. O­F 15727 022258/1937. szám. 1­785 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, József­ körút 53. sz., I. em. 8. alatt, november 3-án, 10 órakor. Hipszky Endre, kir. végrehajtó. O­F 15723 Ingatlan árverések. 23109/1937. szám. Ház Kalocsán, 15.000 pengő kikiál­tási árban, január 17-én, 9 órakor a kir. járásbíróság­nál. N 7463 5349/1937. szám. Ház Keszthelyen (Arany János­ u.), 14.200 pengő kikiáltási árban, december 7-én, 3 órakor a kir. járásbíróságnál. N 7457 4672/1937. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Déva­­ványán, 13.485 pengő kikiáltási árban, november 27-én, 8 órakor a kisújszállási kir. járásbíróságnál. N F 15724 24023/1937. szám. Ház és kert 1/10 része Budapesten, Vihar­ u. 3. és Raktár­ u. 23. szám alatt, 1317 pengő kikiáltási árban, december 3-án, 5 órakor az I—III. ker. kir. járásbíróságnál. N­F 15717 31671/1967. szám. Ház 1/6 része Budapesten, Liliom­utca 15. szám alatt, 4500 pengő kikiáltási árban, decem­ber 1-én, 4 órakor a közp. kir. járásbiróságnál. N F 15720 41839/1937. szám. Ház Budapesten, Sziv­ utca 45. alatt, 25.000 pengő kikiáltási árban, november 24-én, 3 órakor a központi kir. járásbiróságnál. N F 15722 Csődhirdetmények. 7430/1937. sz. Friedmann Ábrahám nyirmadai rőfös, rövid- és divatáru kereskedő ellen a nyíregyházi kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Belinszky Barna, követelések bejelentése november 30-ig, felszámolási tárgyalás december 15-én. 7460 1804/1937. szám. Schmidt-Pannonia egyesült csoko­ládé- és kekszgyár rt. ellen a győri kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Horváth Jó­zsef, követelések bejelentése december 4-ig, felszámo­lási tárgyalás december 23-án. 7458 51338/1930. szám. Auer és Kisfalvy cég ügyében csőd­biztos változás. Budapesti kir. törvényszék. F 15721 41347/1930. szám. Balás Imre ügyében csődbiztos változás. Budapesti kir. törvényszék. F 15718 Csődönkivüli kényszeregyességek. 1881/1937. szám. Berkovits József salgótarjáni fűszer­­kereskedő ügyében a balassagyarmati kir. törvényszék az eljárást megszüntette. *22261 7760/1937. szám. özv. Schwarcz Ignácné tápióbicskei kereskedő ügyében a pestvidéki kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 101 pengő. *22262 6847/1937. szám. Mandel Adolf debreceni borkeres­kedő ügyében új vagyonfelügyelő dr. Nagy János ügy­véd. *22264 4406/1936. szám. Petrik Károly divatkereskedő ügyé­ben a debreceni kir. törvényszék az eljárást befejezte. *22266 791/1936. szám. Neumann Miksa cipő és férfidivat­­kereskedő (Ferenc József­ ut 43.) ügyében a debreceni kir. törvényszék az eljárást befejezte. *22265 2289/1936. sz. Guttmann Mór textilkereskedő (Hatvan­­utca 6.) ügyében a debreceni tszék az eljárást befe­jezte. *22267 6847/1937. sz. Mandel Adolf borkereskedő (Simonffy­­utca 1. szám) kérelmére a debreceni kir. törvényszék az eljárást meginditotta. Vagyonfelügyelő dr. Strobach Jenő ügyvéd, követelések bejelentése november 17-ig az OHE. debreceni kamarakerületi szervéhez. *22268 3348/1937. sz. Molnár Ferenc vőröskereskedő, Pécs, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­­utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 9. napján délelőtt 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15739 6570/1937. szám. Altmann Ferencné szül. Berkovics Josefin, Ujfehértó, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi novem­ber hó 9. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15740 4218/1937. szám. Szöllösi Magda Szolnok, Kossuth Lajos­ tér 10. sz., ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE-nél, Budapest, V. ker., Alkotmány­utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 10. napján­­, 1 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, 15741 9572/1937. szám. Székács Tivadar sportáru keres­kedő, Újpest, Árpád­ ut 37. szám, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiók­jánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 12. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15742 11766/1937. szám. Spira Józsefné divatáru kereskedő, Újpest, Árpád-út 86. sz., ügyében a kötelező magán­egyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 9. napján K 12 órakor tartjuk m­eg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15743 41083/1937. szám. Zelinger Izsó Brodway férfiszabó­ság, Budapest, Andrássy­ út 26., ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiók­jánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 9. napján 1l1 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15744 3445/1937. szám. Adorján Sámuelné szül. Steiner Henriette, Budapest, Tátra-utca Kid., ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 9. napján Kl 2 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 15745 Idézés: 7270/1937. szám. Benedek Piroskának Tóth Károly ellen indított házassági perében tárgyalás december 13-án a debreceni kir. törvényszéknél. Idézve az alpe­res. **885 Okiratmegsemmisítések. 6797. szám. Bökönyi Ferenc makói lakos személy­autóvezetői igazolványa semmis. Szegedi rendőrkapi­tányság. 6145 TE—150/1937. szám. Potyondi Ferenc kajdacsi lakos motorkerékpárjának forgalmi engedélye semmis. Pécsi rendőrkapitányság. 6834 4112/1937. szám. Brenner Ferenc bakonybéli lakos tehenének marhalevele semmis. Zirci járás főszolga­­birája. 7462 CE—333/1937. szám. Zsufa János annabogdányi lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Rendőr­főkapitányság. 5749 BR—237/1937. szám. Dóra Ferenc budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Rendőr­főkapitányság. 6370 BR—291/1937. szám. Babják Olga budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Rendőr­főkapitányság. 6807 2371/1937. szám. A Földmivelésügyi Minisztérium Növényvédelmi irodája által 2391. sz. „A“ jelzésű Sáros­patak nagyközség névre kiállított faiskolai növényegész­ségügyi igazolványa. 7177 2408/1937. szám. A Földmivelésügyi Minisztérium Növényvédelmi irodája által 2310. sz. „A“ jelzésű a miskolci m. kir. erdőigazgatóság névre kiállított faisko­lai növényegészségügyi igazolvány. 7178 582272/1937. szám. A Magyar-Hollandi Gazdasági Bank rt. 5494. sz. a. 100 K, 6692. sz. a. 300 K-ról Letfuchs Ernő. 5649. sz. a. 100 K-ról Letfuchs helyesen Letfuchs Ernőné névre kiállított takarékbetét lapok. Budapesti központi kir. járásbíróság. 7479 38168/1937. szám. A Magyar Nemzeti Bank által 43267. sz. a. 100 arany K-ról kiállított részvény. Buda­pesti kir. törvényszék. F 1571/ 4589/1937. szám. A Metternich Klementina hercegnő terhére Etyek községben történő kisajátítás ügyében tárgyalás a községházán november 10-én. Közig. bizott­ság. 7456 Zárlat. 4531/1937. szám. Puber Jánosné Szomorú Teréz so­­mogyacsai lakos vagyonára a kaposvári kir. törvény­szék a zárlatot elrendelta . **&82

Next