Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. november (71. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám értesítője

Budapest, 1937. 249. szám. Szerda, november 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ»-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett.­­ Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott, lefoglalt bútorok, gépek, kötöttáruk s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét ponatpénzül leteszik. Pk. 151787/1937. Dr. Bánlaky Zoltán ügyvéd által képviselt Bajor Márton javára 301.98 pengő és járu­lékai. Budapest, 1937. évi október hó 18-án. Baranyai Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 15716 Árverés. Pk. 6542/1937., 3244/1937. szám. Dr. Prosz­­wimmer Géza budapesti ügyvéd által képviselt Mező­­gazdasági Ipar Rt. javára 317 pengő követelés és járu­lékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 1930. évi 7916. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1937. évi július hó 2. napján lefoglalt és 1740 pengőre becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is végrehajtást szenvedő lakásán Veszprémben, Rózsa­ út 19. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1937. évi november hó 25. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, eset­leg a becsár kétharmadáért is, el fogom adni. 1000 P-t meghaladó becsértékű ingónál a becsérték 10 százalékát bánatpénzül kezeimhez, az árverés megkezdésekor le kell fizetni. Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételárból végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyző­könyvből ki nem tűnik, igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Veszprém, 1937. évi október hó 22. napján. Pádár Sán­dor, kir. kir. végrehajtó. O­F 15727 Árverés. Pk. VII. 6212258/1937. szám. Dr. Bodó Oszkár ügyvéd által képviselt Belgráder Jenő javára 220 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 424476/1937. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi szeptember hó 10. napján lefoglalt és 1385 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ körut 53. szám, I. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi november hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi október hó 4. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 15723 Ingatlan árverések. * 85 Árverés. 23109/1937. tk. szám. Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. kalocsai bej. cég végrehajtatónak, Baumgarten Géza és az általa képviselt kisk. Baumgar­­ten Irén, Erzsébet és Zsuzsanna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2200 pengő tőkekövetelése, ennek 1933. évi november hó 21-től járó 8 százalék kamata, 211 pengő eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 44 pengő költ­ség, valamint a csatlakozottnak kimondott dr. Kávássy Miklós 96 pengő 74 fillér, Sziklay Zoltán 101 pengő 85 fillér, Magyar Köztisztviselők Jogy. és értékesítő Szövetkezete 32 pengő 20 fillér tőkekövetelése és járulé­kai behajtása végett a kalocsai kir. járásbíróság terüle­tén levő, Kalocsa községben fekvő s a kalocsai 142. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sor, 136. hrsz. alatt a bel­­telekben 185 öllel felvett ház és udvar ingatlanra 15.000 pengő kikiáltási árban. Kimondja a telekkönyvi hatóság, hogy az árverés a C. 7. sorsz. alatt 25/1922. tk. számú végzéssel özvegy Horváth Józsefné Kornély Anna javára bekebelezett holtig tartó lakhatási jogot hatályában nem érinti. Az árverést 1938. évi január hó 17. (tizenhetedik) nap­ján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatali helyiségében (Szent István­ u. 26. sz., ajtó 13.) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kalocsa, 1937. évi szeptember hó 30. napján. A kalocsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7463 Árverés. 5349/1937. tkvi szám. A m. kir. Államkincstár képviseletében a zalaegerszegi m. kir. Pénzügyigazgató­ság (28.735/11. 1936. és 46.32/H. 1937. sz.) végrehajtatá­nak Nagy Dániel és neje Csörnyei Rozália volt keszt­helyi, most lecencenémetfalui lakos végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 7310 aranypengő 97 fillér tőke­­követelés, ennek 1934. évi április hó 1. napjától járó 9%, illetve 6% kamata, 11 aranypengő 60 fillér eddig megállapított és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 4 pengő 80 fillér költség, valamint a csatlakozot­­taknak kimondott : Dréher Antal Serfőzdei Rt. budapesti cég 3000 pengő tőke és jár., dr. Kardos Zoltán ügyvéd, keszthelyi lakos 375 pengő 72 fillér tőke és jár., Anglo- Danubian Lloyd Ált. Bizt. Rt. 40 pengő 50 fillér tőke és jár. és Benke Jenő és társai 212 pengő 61 fillér tőke­­követelés és jár. behajtása végett a keszthelyi kir. járás­­bíróság területén levő, Keszthely községben fekvő s a keszthelyi 3056. sz. tekvben A. + 1., 2. sorszám alatt felvett és a természetben egy összefüggő egészet képező 2244/104. és 2244/191. srszámú Arany János-utcai ház és udvar ingatlanra 14.200 pengő kikiáltási árban. Fenti ingatlanra az államot elővásárlási jog nem illeti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek saját hivatalos helyiségében (kir. járásbirósági épület, földszint 4. ajtó­szám) megtartására 1937. évi december hó 7. napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kir. kincstár, a Keszt­helyi Takarékpénztár Rt. jelzálogos hitelező és Dréher Antal Serfőzdei Rt. csatlakozott végrehajtata által tar­tandó árverésen a kikiáltási ár felénél, a Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet jelzálogos hitelező esetében 10.210 pengőnél, dr. Kardos Zoltán ügyvéd esetében 24.638 pengőnél, az Anglo Danubian Lloyd Ált. Bizt. Rt. esetében 25.191 pengőnél, Benke Jenő és társai esetében 25.263 pengőnél és az Országos Társadalom­biztosító esetében 25.486 pengőnél­­alacsonyabb áron el­adni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §. és 5610/1931. M. E. számú rendelet.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Keszthely, 1937. évi augusztus hó 31. napján. A keszthelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7457 Árverés. 4672/1937. tk. szám. Magyar Általános Ta­karékpénztár r. t. budapesti bej. cég végrehajtatának Takács Zsigmond (nős G. Tóth Sárával) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést többrendű­ annuitás tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Dévaványa községben fekvő s a dévaványai 5309. sz. telekkönyvi betétben A. I. 3., 6., 8—11. sorsz., 7879/6. hrsz. Udvar a Körszigeten Ártér 1 hold 343 négyszögöl; 7879/2. Legelő u. o. Ártér 442 négyszögöl; 7878/6. hrsz. Szántó u. o. Ártér 9 hold 408 négyszögöl ; 7878/9. hrsz. Szántó u. o. Ártér 1 hold 589 négyszögöl ; 7880/5. hrsz. Szántó u. o. Ártér 9 hold 526 négyszögöl ; 7880/8. hrsz. Legelő u. o. Ártér 15 hold 211 négyszögöl területű ré­szekből álló, Takács Zsigmond (nős G. Tóth Sárával) nevén telekkönyvezett jószágtestre 13.485 pengő kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi november hó 27. napján dél­előtt 8 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kálvin­ tér 1. szám, földszint 1. ajtószám) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Kisújszállás, 1937. évi julius hó 24. napján. A kisújszállási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 15724 ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 2305/1937. szám. (Vk. 318/1937. sz.) Dr. Róth Dezső egri ügyvéd által képviselt Gőztéglagyár és Agyagipari Vállalat kerecsendi cég végrehajtató javára, Weisz Ernő Utóda, hajduszoboszlói lakos, végrehajtást szenvedő ellen 285 - 74­0 tőkekövetelés és járulékai erejéig a hajduszoboszlói kir. járásbíróság 1565/1937. számú végzésével elrendelt s közbenjárással foganato­sítandó kielégítési végrehajtás folytán 1937. évi szep­tember hó 11. napján felülfoglalt és 20.323 pengőre becsült ingóságok, közöttük : faraktári áruk, fák, desz­kák, cserepek és egyéb ingók Hajdúszoboszlón, végre­hajtást szenvedő faraktárában, Horthy Miklós­ után 1937. évi november hó 8. napjának délutáni fél 3 órára ezennel kitűzött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár 2/3-ad ré­szénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is ki­tűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Hajdúszoboszló, 1937. évi október hó 15. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. O 7381 Árverés. Pk. I. 57557/1937. szám. Dr. Rotter Marcell ügyvéd által képviselt Molnár Miksa javára 600 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1937. évi 9919. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1937. évi junius hó 21-én lefog­lalt és 4.074 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, III. kerület, Ürömi­ utca 24—32. szám alatt és folytatva III. kerület, Csejthey­ utca 3/a. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1937. évi november hó 25. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróiság Egyes szám­ára 20 fülést.

Next