Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. november (71. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám értesítője

2 A BimnAPFRTi tfmn.ONY Hivatalos Értesítője 1937 november 3. — 249. szám. Árverés. 24023/1937. tk. sz. Schaducz Ágoston végre­­hajtatónak Gyurits János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 220 pengő 22 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülönben csatlakozóul kimondott dr. Zboray Sándor 100 pengő, dr. Wessely Pál 36 pengő 36 fillér, dr. Gyémánt Árpád 39 pengő, dr. Hidas Sándor 400 pengő tőkék és járulékaiból álló követelések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. .járásbíróság területén fekvő, Budapest szfév. duna­­jobbparti részének 13272. számú telekkönyvi betétében A + 1. sorsz., 18504. hrsz. alatt foglalt III. kerületben, Vihar­ utcában 3. és Raktár­ utcában 23. szám alatt fekvő 264 10/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló ingatlannak Gyurits János nevén álló 1/10 részére 1316 pengő 55­1-ben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi december hó 3. napján délután 5 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben (Budapest, II., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanrészt, ha az árverés meg­tartását végrehajtatók dr. Zboray Sándor, dr. Wessely Pál, dr. Gyémánt Árpád, Schaducz Ágoston és dr. Hidas Sándor közül bármelyike kéri, a kikiáltási áron alul is el lehet adni, azonban a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a ma­gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Budapest, 1937. évi augusztus hó 25. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. , N­F 15717 Árverés. 31671/1937. tkvi szám. (IX. 185/33.) özv. Kézdy-Vásárhelyi Gézáné szül. báró Seebach Amália végrehajtásának, özv. Bárány Emilné szül. Fisch Fanni végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 1.333 pengő 33 fill. tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 52 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Petényi Zsigmond 235 P tőke és jár. erejéig fennálló követelése behajtása végett a budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 14311. sz. tkvi be­tétében 37593. hrsz. alatt felvett IX. kerület, Liliom­ utca 15. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 218­ 42/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból B. 7. sorszám alatt a fentnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő egy­hatod részilletőségre 4.500 pengő kikiáltási árban, azonban az illetőségre a C. 12. sorszám alatt 411 lOMd­ fő. tkvi számú végzéssel özv. Fisch Márkné szül. Weisz Irma javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a szolgalmi jogot megelőző jelzálogjogos­ hitelező kielégítésére 3.156 pengő 32 fillér mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlan a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnék el, amely a szolgalom tavi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított össze­get meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az in­gatlanilletőség a szolgalmi jog fenntartása nélkül a ki­tűzött határnapon újabban el fog árvereztetni. Az árverést 1937. évi december hó 1. napján, délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­ utca 25. szám, földszint 39. ajtószám) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ban meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapí­rokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő­­leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi XLX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §-a). Budapest, 1937. évi augusztus hó 12. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15720 Árverés. 41.839/1937. tkvi szám. (VI. 378/929.) Általános Áruhitelbank r. t. végrehajtatónak, Handler János, Handler Jánosné szül. Wonke Mária és Handler Imre végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 185. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4.000 pengő tőkekövete­lés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott Angol Magyar Bank r. t. 19.489 pengő tőke és járu­lékai, Faragó Vilmosné 4.500 pengő tőke és járulékai, özv. Turkovits Károlyné 3.500 pengő és 4.180 pengő 35 follér tőke és járulékai, özv. Rock Antalné 3.500 pengő és 4.181 pengő 35 fillér tőke és járulékai, továbbá csupán Handler János és Handler Imre ille­tőségére nézve : Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi r.­t. 12.000 pengő és 2.820 pengő 28 fillér tőke és járulékai, és csupán Handler János illetőségére nézve : dr. Bihari Arnold 6.500 pengő tőke és járulékai, és Proksa György 1.000 pengő tőke és járulékai ere­jéig fennálló követelésének behajtása végett a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székes­­főváros dunabalparti részének, 4172. számú telekkönyvi betétében 28.542. hrsz. alatt felvett V. kerület, Sziv­ utca 45. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 150.63/100 Cső­dhirdetmények. Csőd. Cs. 7430/2/1937. szám. A nyíregyházi kir. tör­vényszék mint csődbiróság közhírré teszi, hogy Fried­mann Ábrahám rőfös, rövid- és divatáru kereskedő, nyirmadai (Szabolcs m.) lakos ellen bárhol található ingó vagyonára, a magyar állam területén levő ingat­lan javaira az 1410/1926. M. E. számú rendelet 88. §-a alapján a csődöt a mai napon hivatalból megnyitotta. Csődbiztosul dr. Geleta László ömkf. kir. törvény­­széki jegyzőt, rendes szabadság ideje vagy egyéb aka­dályoztatása tartamára dr. Korláth István ömkf. kir. törvényszéki jegyzőt, tömeggondnokul dr. Belinszky Barna kisvárdai ügyvédet, helyetteséül dr. Kuli László kisvárdai ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1937. évi november hó 30. napját, a felszámolási tár­gyalásra 1937. évi december hó 15. napjának délelőtti 9 óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1937. évi december hó 15. napjának délelőtt 11 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségében (Bocskai­­utca 2. szám, III. em. 110. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igé­nyeiket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztályozás végett a csődtörvényben megjelölt joghát­rányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határ­idő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk bírt dolgokat a tömeggond­­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. F­igyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési, vagy külön kielégítési jog illeti meg, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csőd­tömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Nyíregyháza, 1937. évi október hó 22. napján. A nyíregyházi kir. törvényszék. 7460 10 Csőd. Cs. 1804/1937/6. szám. A győri kir. törvényszék mint csődbiróság közhírré teszi, hogy a Schmidt-Panno­­nia egyesült csokoládé- és kekszgyár részvénytársaság, győri bel. cég ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 248. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Varga Pál kir. törvényszéki bírót, rendes szabadságideje vagy egyéb akadályoztatása tartamára dr. Ballay Géza kir. törvényszéki bírót, tömeggondnokul dr. Horváth József győri ügyvédet, helyetteséül pedig dr. Dsida Elemér győri ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1937. évi december hó 4. napját , a felszámolási tár­gyalásra 1937. évi december hó 23. napjának délelőtt 10 óráját , a csődválasztmány megválasztására pedig 1937. évi december hó 23. napjának déli 12 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Vilmos császár­ utca 6. szám, I. em. 41. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fentemlített határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881 : XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelent­sék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy ameny­­nyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Győr, 1937. évi október hó 26. napján. A győri kir. törvényszék, mint csődbíróság, 7458 négyszögöl terjedelmű a fentnevezett végrehajtást szen­vedők tulajdonában levő ingatlanra 25.000 pengő kikiál­tási árban. Az árverést 1937. évi november hó 24. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1937. évi október hó 16. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15722 Csőd. Cs. 51338/1930/234. szám. Vb. Auer és Kisfalvy cég csődügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Móricz Sándor kir. törvényszéki biró helyett csőd­biztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót nevezi ki. Budapest, 1937. évi október hó 20. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbiróság. F 15721 Csőd. Cs. 41347/1930/334. szám. Vb. Balás Imre csőd­ügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Móricz Sándor kir. törvényszéki biró helyett csődbiz­tosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót nevezi ki. Budapest, 1937. évi október hó 20. napján. A buda­pesti kir. törvényszék, mint csődbiróság. F 15718 Csődön­kivüli kényszeregyességek* Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1881/19. 1937. sz. A balassagyarmati kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Berkovits József fűszerkereskedő, salgótarjáni lakos, csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvény­szék az Országos Hitelvédő Egylet azon bejelentését, hogy az eljárást az 1410/1928. M. E. szám alatt kelt rendelet 28. §-a alapján megszüntette, a mai napon fenti szám alatt kelt végzéssel tudomásul vette. Balassagyar­mat, 1937. évi október hó 24. napján. A balassagyarmati kir. törvényszék. *22261 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7760/13. 1937. sz. A pestvidéki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy özv. Schwarcz Ignácné szül. Simkó Malvin kereskedő, tápió­­bicskei lakos, adós kérelmére indított csődönkívüli kényszeregyességi ügyben az adós és ennek hitelezői között az O. H. E. előtt létesült egyességet jóváhagyta. Az egyesség jóváhagyást jogerősnek nyilvánítja, az O. H. E. diját 252 pengőben, vagyonfelügyelő diját 101 pengő 39 fillérben, kiadását 10 pengő 50 fillérben, a jogi megbízott diját 10 pengőben készkiadását pedig 9 pengő 60 fillérben állapította meg. Budapest, 1937. évi október hó 18. napján. A pestvidéki kir. törvényszék. *22282 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6847/2. 1937. sz. Mandel Adolf debreceni borkereskedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében uj vagyonfelügyelő dr. Nagy János debreceni ügyvéd. Debrecen, 1937. évi október hó 29. napján. A debreceni kir. törvényszék. *22264 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4406/24. 1936. sz. A kir. törvényszék Petrik Károly úri és női divatkeres­kedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az eljárást befejezettnek nyilvánítja, mert a teljesítési határidő le­járt. Debrecen, 1937. évi október hó 21. napján. A deb­receni kir. törvényszék. *22266 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 791/27. 1936. sz. A kir. törvényszék Neumann Miksa cipő és férfidivat­­kereskedő debreceni (Ferenc József­ ut 43.) lakos cső­dönkivüli kényszeregyességi ügyében az eljárást befeje­zettnek nyilvánítja, mert a teljesítési határidő lejárt. Debrecen, 1937. évi október hó 21. napján. A debreceni kir. törvényszék. *22265 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2289/26. 1936. sz. A kir. törvényszék Guttmann Mór debreceni (Hatvan­ u. 6. szám) textilkereskedő, csődönkivüli kényszeregyes­ségi ügyében az eljárást befejezettnek nyilvánítja, —­ mert a teljesítési határidő lejárt. Debrecen, 1937. évi ok­tóber hó 21. napján. A debreceni kir. törvényszék. *22267 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6847/1937. szám. A debreceni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Mandel Adolf debreceni (Simonf­­y­ utca 1.) borkereskedő kérel­mére a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást megindí­totta a mai nappal kezdődő joghatállyal. Vagyonfelügyelőül a kir. törvényszék tanácsa dr. Strobach Jenő debreceni ügyvédet rendelte ki. A hitelezőket felhívja, hogy követeléseiket 1937. évi november hó 17. (tizenhét) napjáig bezárólag az Orszá­gos Hitelvédő Egyesület debreceni kamarakerületi szer­vénél (Oheksz., Batthyány­ utca 17.) az 1410/1926. M. E. számú rendelet 52. §-ában meghatározott módon jelent­sék be írásban a követelés összegének és jogcímének megjelölésével, esetleges váltófedezet, zálogjog, vagy egyéb biztosíték felemlítésével. Külön kielégítésre jogo­sított oly hitelező, aki követelését az egyességi eljárás­ban érvényesíti, köteles a bejelentésben a külön kielé­gítés alapját szabatosan megjelölni és nyilatkozni arra nézve, hogy követelését a külön kielégítési jog előre­láthatólag mekkorra összeg erejéig fedezi. Az a hitelező, aki előnyös kielégítésre tart igényt, bejelentésében ez igényének jogalapját közölni köteles. A hitelezőket fehívja, hogy a netalán létrejött magán­­egyesség lényeges tartalmának a Budapesti Közlönyben megjelent közzétételét követő 15 nap alatt a netáni ma­­gánegyesség tekintetében fennálló esetleges észrevételei­ket az Odeksz-nél írásban nyújtsák be. Debrecen, 1937. évi október hó 27. napján. A debreceni kir. törvényszék. *22268 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3348/1937. szám. Molnár Ferenc vőföskereskedő, Pécs, ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1937. évi november hó 9. napján 10 órakor tart­ják meg. Budapest, 1937. évi novem­ber hó 2. napján. Országos Hitelvédő Egylet, F 15739

Next