Budapesti Közlöny, 1937. december (71. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-01 / 273. szám

2 Budapesti Közlöny 1937 december 1. 273. szám. S il était toutefois constate qu’un solde actif existe en faveur de I un des Pays Contractants, le pays á solde actif s’engage á prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire disparaitre la difference au cours de la période suivante, par l’importation de marcliandises provenant du pays ä deficit d’une valeur égale au montant du deficit. II • est entendu toutefois qu’en aucun cas le solde actif ne saurait excéder la somme de 10.000 livres sterling de part et d’autre. Si la pays a solde actif ne parvenait pás a combler cet excédent en sa faveur dans le semestre suivant, le pays ä déficit se reserve de prendre des mesures pour restreindre les importations du pays á solde actif. Article 3. Le reglement des créances résultant de l’importation de marchandi­­ses lettonnes en Hongrie et de marchandises hongroises en Lettonie s’effectuera á la base d’une autorisation spéciale de l’autorité compé­­tente par l’intermédiaire dés organismcs centraux, qui sont en Lettonie la Latvijas Banka et en Hongrie lTnstitut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A. Article 4. Les acheteurs lettons de marchandises hongroises régleront les créances résultant de leurs achats en versant le prix des marchandises en lats á un fonds spécial ä la Latvijas Banka en faveur de lTnstitut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A. La Latvijas Banka, quelle que sóit la monnaie dans laquelle le contrat de vente et les factures ont été libellés, porté les sommes revues au compte de l’Institut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A., en les exprimant en livres sterling d’aprés la moyenne des cours cotés á la Bourse de Riga le jour précédent. Les acheteurs hongrois de marchandises lettonnes régleront les créances résultant de leurs achats en versant le prix des marchandises en pengoes á un fonds spécial á lTnstitut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A. en faveur de la Latvijas Banka. LTnstitut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A., quelle que sóit la monnaie dans laquelle le contrat de vente et les factures ont été libellés, porté les sommes reyues en pengoes au compte de la Latvijas Banka en les exprimant en livres sterling d’aprés la moyenne du cours officiel de la Banque Nationale de Hongrie le jour précédent et majoré des primes respectives en vigueur en Hongrie. Article 5. Les paiements aux vendeurs des marchandises s’opérent á la Latvijas Banka en lats et á lTnstitut Hongrois des Échanges Commerciaux pa^ Compensations S. A., en pengoes d’aprés les cours de la livre sterling précédent le jour du paiement. Les paiements aux exportateurs ne peuvent avoir lieu que si l’institution effectuant un paiement a été informée par l’autre du versemen! fait par l’acheteur. Article 6. Le reglement des paiements prévu dans cet accord est applicable ä tous les paiements résultant du commerce de marchandises entre la Lettonie et la Hongrie ainsi qu’aux paiements accessoires ä l’échangc des marchandises. Au cas d’un accord spécial on pourra inclure dans les comptes prévus ä Particle 4 les paiements résultant du trafic de lourisme des deux pays. Article 7. Les deux organismes chargés de I’application du présent accord feront tout leur possible afin que l’échange des marchandises puisse se faire sans entraves de la part des autorités de leurs pays. . Article 8. Le débiteur ne sera liberó de son obligation qu’au moment oil le créancier recevra la contrevaleur integrale de sa créance. Toute différence de change sera réglée le cas échéant entre les débiteurs et les créanciers d’aprés les dispositions du présent Accord. II est entendu qu’á cet égard aucune responsabilité ne pourra étre mise á la charge des deux Hautes Parties Contractantes, ni des deux Institu­tions chargées de l’exécution du présent Accord. Article 9. Pour le réglement des frais du service de paiements, chacune des deux Institutions prélévera sur chaque paiement et versement une Commission qui sera établie de commun accord. Article 10. Le présent Accord est cpnclu pour la durée d’un an. 11 entrera en vigueur le quinziéme jour aprés sa signalqre. S’il n’est pás dénoncé deux mois avant son expiration, le présent Accord sera considéré comme prorogé par tacite reconducation, chacün des deux Gouvernements se réservant le droh de le dénoncer á tout moment pour la fin de la prochaine année conventionnelle. II est entendu qu’en cas de dénoncation le pays á solde actif s’engage ä prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire disparaitre l’excédent en important des marchandises originaires du pays débiteur. Fait ä Riga, en double expédition, le 16 novembre 1937. B. de Török m. p. L. Eids m. p. Amennyiben ennek során megállapítást nyerne, hogy a Szerződő Államok valamelyikének javára aktiv egyenleg mutatkozik, ezen állam kötelezi magát arra, hogy minden szükséges intézkedést meg fog tenni avégből, hogy a következő félév alatt a kiilönbözetet eltüntesse a hiányt kimutató államból származó áruknak, a hiány egvenértékének meg­felelő összeg erejéig való behozatala által. Egyetértés áll fenn mindazon­által aziránt, hogy az aktiv egyenlegnek semmiesetre sem szabad akár­melyik részről 10.000 font sterling összeget meghaladnia. Ha az aktiv egyenleget kimutató állam nem tudná a következő félév alatt kiküszöbölni a javára mutatkozó többletet, a hiányt kimutató állam fenntartja annak lehetőségét, hogy intézkedéseket tegyen az aktiv egyenleggel biró államból való behozatal megszorítására. 3. cikk. Lett áruknak Magyarországba való beviteléből és magyar áruknak Lettországba való beviteléből származó követelések kiegyenlítése az ille­tékes hatóság külön felhatalmazása alapján központi szervek utján fog végbemenni ; ezek Lettországban a Latvijas Banka és Magyarországon a Magyar Árucsereforgalmi Intézet R. T. 4. cikk. Magyar áruk lett vásárlói az ezen vásárlásból származó tartozá­saikat olyképen fogják kiegyenlíteni, hogy az áruk vételárát latokban a Latvijas Banka-nál, a Magyar Árucsereforgalmi Intézet R. T. javára, egy külön alapba befizetik. A Latvijas Banka tekintet nélkül arra, hogy az adás-vételi szerződés és a számlák milyen pénznemben voltak kiállítva, a nála befizetett összegeket a Magyar Árucsereforgalmi Inté­zet R. T. számlája javára Írja, angol fontokra átszámítva, mégpedig a rigai tőzsdén a befizetés napját megelőző napon jegyzett árfolyamok középára szerint. Lett áruk magyar vásárlói az ezen vásárlásokból származó tarto­zásaikat olyképen fogják kiegyenlíteni, hogy az áruk vételárát pengők­ben a Magyar Árucsereforgalmi R. T.-nál. a Latvijas Banka javára, egy külön alapba befizetik. A Magyar Árucsereforgalmi Intézet R. T. tekin­tet nélkül arra, hogy az adás-vételi szerződés és a számlák milyen pénz­nemben voltak kiállítva, a nála pengőkben befizetett összegeket a Latvijas Banka számlája javára irja, angol fontokra átszámítva, még­pedig a Magyar Nemzeti Banknál a befizetés napját megelőző napon hivatalosan jegyzett árfolyamok középára szerint és a Magyarországon érvényben levő felár hozzáadásával. 5. cikk. A Latvijas Banka-nál az árucikkek eladói részére latokban és a Ma’gyhr Árucsereforgalmi Intézet R. T.-nál pengőkben történő kifize­tések a font sterlingnek a kifizetést megelőző napi árfolyama alapján eszközöltetnek. Az exportálók részére kifizetések csak akkor történ­hetnek, ha a kifizetést eszközlő intézményt a másik intézmény a vevő általi befizetésről már értesítette. 6. cikk. A fizetések teljesítésének a jelen Megállapodásban megállapított szabályozása mindazon fizetésekre alkalmazandó, amelyek a Lettország és Magyarország közötti árukereskedelemből származnak, valamint az árucserével együttjáró egyéb fizetésekre is. Külön megállapodás esetén a 4. cikkben említett számlákba bevon­hatók a két ország turisztikai forgalmából származó fizetések is. 7. cikk. . A jelen Megállapodás végrehajtásával megbízott két szerv mindent el fog követni avégből, hogy az árucsere lebonyolítása elé államok hatóságai akadályokat ne gördítsenek. <5. cikk. Az adós fizetési kötelezettségétől csak akkor szabadul, amikor a hitelező követelésének teljes ellenértékét megkapta. Minden árfolyamkülönbség adott esetben a jelen Megállapodás ren­delkezései szerint az adós és a hitelező között rendezendő. Egyetértés áll fenn aziránt, hogy ebben a tekintetben semminemű felelősség nem terhel­heti a Magas Szerződő Feleket, sem pedig a jelen Megállapodás végre­hajtásával megbízott két intézményt. 9. cikk. A fizetési szolgálat költségeinek fedezésére mindkét intézmény minden befizetésre és kifizetésre közösen megállapítandó jutalékot fog felszámítani. 10. cikk. A jelen Megállapodás egy évi időtartamra köttetik. Aláírását követő 15-ik napon lép életbe. Ha nem mondatik fel, két hónappal lejárta előtt, a jelen Megállapodás hallgatólag meghosszabbítottnak tekintendő, mind­két kormány fenntartván magának a jogot, hogy azt a következő szer­ződési év végére bármikor felmondhassa. Egyetértés áll fenn arra nézve, hogy felmondás esetén az aktiv egyen­leget kimutató állam köteles minden szükséges intézkedést megtenni a különbözet eltüntetése végett az adós államból származó áruk behoza­tala által. , Kelt Rigában, két példányban, 1937. évi november hó 16-án. Török B. s. k. L. Ekis s. k.

Next