Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. december (71. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-01 / 273. szám értesítője

Budapest, 1937, 273. szám. Szerda, december B­ UDAPESTi KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐI A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * / hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem­ magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetései közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények, ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 755423/1931. sz Dr. László Marton ügyvéd által képviselt Pénzintézeti Központ, Földhitel­­bank rt. javára 600 + 600 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 24448., 24447/1930. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 27 én lefoglalt és 1330 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t­­c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­altatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Ráday­ utca 32 házszám II. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi decem­ber hó 7. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a hazilag lefoglalt bútorok, festmények, vadászfegyver, antik óra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi november hó 14-én. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O 8057 Árverés. Pk IX. 625016/1937. szám Dr. Dózsa István ügyvéd által képviselt Foger László javára 180 pengő és több követelés és jánítékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 16707/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi október hó 13-án lefoglalt és 3768 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. 8-a alapján köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtása szenvedőnél Budapesten, VIII. ker, Népszínház­ utca 57. házszám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 1. napjának délutáni 143 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, öltönyök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi november hó 3-án. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16242 Árverés. Pk. 1580/1937. szám. Dr. Mandel Elemér budapesti ügyvéd által képviselt Ulrich B. J. bádog és ólomgyár végrehajtató javára végrehajtást szenvedők ellen 700 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a lengyeltóti kir. járásbíróság 1580/1937. számú végzésé­vel elrendelt, közbenjárással foganatosítandó kielégitési végrehajtás folytán az 1937. évi június hó 9. napján lefoglalt és 1088 pengőre becsült ingóságokat, közöttük: bútorok, rádió, vill, motor stb. Balaton­fenyves község­ben, végrehajtást szenvedők lakásán (Ida pens­e) 1937. évi december hó 6. napjának délelőtti 9 órájára ezen­nel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részé­­nél nem alacsonyabb vételárban, el fogom adni. A szak­értői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irány­adó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak a csatlakozóknak­ a javára is ki­tűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Ezek a következők : Zala­­völgyi Iparművek r. t. 400 pengő köv. és jár. (képv. dr. Germán Gyula ügyvéd), Weiss Manfréd, stb. hátr. 80­0 köv. és jár. (képv. dr. Körmendy István ügyvéd) a netán fizetett összeg levonásával. Lengyeltóti, 1937. évi novem­ber hó 15. napján. Komlenecz Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 16229 Árverés. Pk. X. 626112/1935. szám. Dr. Krausz István ügyvéd által képviselt Handa Gyula betéti társaság jav. 358 pengő 15 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 58.710. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptember hó 20. napján lefoglalt és 1103 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Népszínház­ utca 23. szám, III. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 10. napjának délelőtti óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyeg, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi november hó 5. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16239 Árverés. Pk. I. 58153/1937. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 8391/937. számú végzésével dr. Székely Jenő ügyvéd által kép­viselt Szepessy Árpádné végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 96 pengő követelés és járuléka ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2879 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Fő utca 40. számú ház, félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1937. évi december hó 6.­­hat) napjá­nak délutáni 2 (kettő) óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szövetet, perzsaszőnyegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rende­letek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amenny­ien korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1937. évi november hó 13. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 16243 Árverés. Pk. IX. 616739/1935. sz. Dr. Haász István ügyvéd által képviselt Balla Artur javára 1010 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 216.235/1934. számú végzéssel elrendelt ki­elégitési végrehajtás során 1935. évi június hó 7-én le­foglalt és 1320 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, IV. ker., Harisbazár­ u. 5. szám, III. em. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 1. (elsején) délutáni fél 6 óráját tű­zöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint : bútorokat, festményeket, szőnyeget, urnát és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — az alább megnevezett végrehajtók kielégítésére is el­­rendeltnek tekintendő és azok bejelentésére is megtart­ható, úgymint : 610.330/1933. Budapesti Ügyv. Kam. 370 pengő, 640.371/1933. Magyar-Francia Bizt. 350 P, 610.8­29/933. Lipótvárosi Casinó 170 pengő, 640.782/1933. Rácz Viktor 40 pengő, 716.559/1934. Adria Bizt. 145.50 pengő, 721.237/1935. Fonciére Bizt. 27.94 pengő, 722.677/1935. Kir. Automobil Club 120 pengő, 612.940. 1935. Lloyd Kerámiai Rt. 73.60 pengő, Budapest, 1937. évi november hó 1. napján. Páll Lajos, kir. kir. végre­hajtó. O­F 16244 Árverés. 340/1936. vght. szám. Dr. Deutsch Ignác pestszenterzsébeti ügyvéd által képviselt özv. Kellner Sándorné javára 2111 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre idő­közben részletfizetés történt, annak beszámításával, a tiszafüredi kir. járásbíróság 1931. évi 2309. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőktől 1932. évi április hó 13-án lefoglalt, felülfoglalt és 11320 pengőre becsült ingóságokra a tiszafüredi kir. járásbíróság Pk. 1780/19­32. számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak Tiszafüred határában leendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt állatok és egyéb ingósága­­ikat a legtöbbet ígérőnek —­ de legalább a becsár két-­­harmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Tiszafüred, 1937. évi október hó 4. napján. Hantz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 16230 Árverés. Pk. X. 624849/1937. szám. Dr. Steinhaus Ernő ügyvéd által képviselt Schinkasch László javára 5500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 403­5. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1937. évi október hó 11. napján lefoglalt és 4415 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatak javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Báthory­ utca 7. szám, IV. emelet 2. alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 4. nap­jának délelőtti 110 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festm., szőnyeg, csillár, quarc’ampa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1937. évi november hó 3. napján. Garzó Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 16235 Árverés. Pk. VII. 620060/1935. szám. Dr. Rexhard Ármin budapesti ügyvéd által képviselt Repold Károly javára 600 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 423892/4. 1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi szeptember hó 22. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Csáky­ utca 19. szám, földszinti garázsban lendő megtartására határidőül 1937. évi december hó 2. napjának délutáni három­negyed 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személygépkocsi a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi november hó 4. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 16245 Árverés. Pk. VII. 607500­ 1937. szám. Dr. Vekerdy Géza ügyvéd által képviselt Szedenya Kálmán javára 219 pengő 29 fillér és több követelés és járulékai ere- Ü­lgyesi szám­ ára 150 filler*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék