Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. január (72. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám értesítője

2 A Pi­­rvArsce­rt 1/cti *my HivaTALOS ÉRTESÍTŐJE §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, II. kerület, Batthyány­ utca 46. házszám, földszint 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1638. évi január hó 5. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a bírói­kig lefoglalt bútorok, zongora, képek, szőnyegek, csillár, könyvek és egyéb ingóságokat el fogom adni. Buda­pest, 1937. évi november hó 22. napján. "Dr. Dobrovits Aladár, leír. bir. végrehajtó. O I­ 16831 Árverés. Pk. IX. 607522/1937. szám. Dr. Jelinek Manó ügyvéd által képviselt Steininger Dezső javára 100 "- 100 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 416695. és 416186. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi már­cius hó 19-én lefoglalt és 1432 P-re — a fel­ü­lfoglalt Pk. IX. 611444/1935. szám­i jkv. 2—33. tétele (640 P), továbbá a felülfoglalt Pk. IX. 611293/1935. számú jkv. 6—9. és 11—15. tétele (792 pengő) — becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglalta­­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VI. ker., Üteg­ utca 44. számú földszinti magánházban leendő megtartására, határidőül 1938. évi január hó 3. napjának délután 1 órájára tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, csillár, festmények, könyvek, rádió és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is —­el fogom adni. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 1. napján. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 16846 Árverés. Pk. IX. 705964/1936. szám. Dr. Gáspár Pál ügyvéd által képviselt Pálos György javára 5643 pengő 12 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti kir. törvényszék 20. P. 33521/1935. számú, végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi február hó 27-én lefoglalt és 5778 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján : Pk. 623688. szám, dr. Papházy Nándor u. á. k. Len­gyel Stefánia javára 455 pengő és jár., Pk. 601284. szám, dr. Szász János u. á. k. El­vest Priteg javára 446 pengő 98 fillér és jár., Pk. 616542. szám, dr. Rudas Sándor u. á. k. Angló Danubián javára 166 pengő 60 fillér és jár., Pk. 610632. szám, dr. Tóth Lajos u. á. k. Lyka Antalné javára 2358 pengő és jár., Pk. 611086. szám, dr. Sulyok Dezső u. á. k. Frick Elemér és tsa javára 2300 pengő és jár., Pk. 611475. szám, dr. Móré László u. á. k. Békéscsabai sertéshizlaló javára 340 pengő és jár., Pk. 621609. szám, dr. dr. Dániel Gábor u. á. k. Orsz. Közp. Hitelszöv. javára 260 pengő köve­telése és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél, Budapesten, V. ker., Hold­ utca 15. házszám, IV. ésu. 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi január hó 7. napjának délután­­A1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, csillár, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a ki­kiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 4. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16817 Árverés. Pk. V. 628665/1937. szám. Dr. Schäfer Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Kereskedők és Iparosok Hitelintézete javára 50 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 23. napján lefoglalt és 2345 pengő 40 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési jogu­k ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., Baross­ utca 5. szám, üzletben leendő megtartására határidőül 1938. évi január hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt pult, áruállványok, kárpitos szövetek és csillárok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 10. napján. Tárnai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 16836 Árverés. Pk. V. 628046/1937. szám. Dr. Neubauer Károly ügyvéd által képviselt Fővárosi Tejüzem rt. ja­vára 147 pengő 97 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1937. évi 18181. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi novem­ber hó 17. napján lefoglalt és 1930 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő mást foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, XIV. ker., Jávor­ utca 9. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi január hó 5. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, porszívógép, zongora, perzsa, kép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1031. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 3. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. OF 16844 Árverés. Pk. V. 624709/1937. szám. Dr. Kovács Josef Károly ügyvéd által képviselt Csillárok és Világítás r. t. javára 95 pengő 06 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti ,központi kir. járásbiróság 115341. 1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi október hó 11. napján lefoglalt és 5510 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján : dr. Farkas Zoltán ügyvéd által képviselt Gruber Ármin javára 220 pengő követe­lése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X., Füzér­ u. 11. sz., földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1938. évi január hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmények, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi november hó 20. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 16845 Ingatlan árverések.­­■ ..........................................-------------------------­ Árverés. 19323/1937. tkv. szám. Magyar Általános Takarékpénztár végrehajtatának, Fölkért József és tár­sai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az utóajánlatra az utóbbi árverést 2687 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Székesfehérvár városban fekvő s a székesfehérvári 8810. számu­ telekkönyvi betétben A. .+ 1. sorsz., 759. hrsz. alatt felvett lakh­áz és udvarra 220 négyszögöl területtel 7810 (Hétezernyolcszáztiz) pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi január hó 26. (Huszonhat) nap­ján délután 4 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Székesfehérvár, 1937. évi november hó 29. napján. A székesfehérvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8718 Árverés. 8182/1937. tk. szám. Kir. Kincstár végrehaj­tatónak, Schmidt Gyula és neje Hufnagel Éva végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7561 , 60 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budafoki kir. járásbiróság területén levő, Budafok köz­ségben fekvő s a budafoki 2422. számú betétben A. + 1. sors­., 848. hrsz. Schmidt Gyula és neje Hufnagel Éva tulajdonát képező ház és beltelek ingatlanra 8000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi január hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Városháza, földszint 16. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe he­lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 117., 150., 170. g-al; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a­­kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XL. t.-c. 25. §.). Budafok, 1937. évi augusztus hó­­­. napján. A budafoki kir. járásbíró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16828 Árverés. 13823/1937. tk. szám. Pécs és Vidéke Hitel­­szövetkezet (képv. dr. Balassa Miklós pécsi ü.) végre­hajtatának, Schmidt Ernő és József végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6090 pengő tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a Pécsett fekvő és a pécsi 8431. számú betéti 1980/5. hrsz. Rét u. 27. sz. lak­ház és udvarra 4000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Ha az ingatlant végrehajtató árverelteti, úgy azt 23.450 pengőnél, ha Törtely Fü­löp, úgy 32.540 pengőnél, ha Pecsing Frigyes, úgy azt 32.760 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverést 1938. évi január hó 18. napján délelőtt fél 9 órakor (Munkácsy Mihály­ u. 2. szám, a 2. ajtósz. alatt) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a fentirtnál alacso­nyabb áron nem adhatók el, bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi szá­zalékára kell kiegészíteni. Pécs, 1937. évi szeptember hó 20., napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8773 Árverés. 20374/1937. tk. szám. Váci Egyházmegyei Takarékpénztár rt., valamint a csatlakozott végrehaj­­tatóknak Entresz Ferencné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 13000 pengő stb. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Rákospalota községben fekvő, s a rákospalotai uj 2820. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám alatt felvett 5872., 5873. és 5874. hrsz. Entresz Ferencné sz. Nógrádi Mária nevén álló ingatlanokra 12469 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi január hó 20. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Újpest, Tavasz­ utca 21. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül dr. Zsurik János végre­hajtató kéri 22880 pengő, ha Lőwy Dávid és fia cég kéri 22922 pengő, ha Apalotai Építőipari és Keresk. Társaság kéri 23277 pengő, ha Jukasz Jenő végrehaj­tató kéri 25984 pengő, ha Hartmann Károly végrehaj­tató kéri 26088 pengő, ha Trieszi Általános Biztosító Társaság kéri 26115 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Újpest, 1937. évi december hó 1. napján. Az újpesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16825 Árverés: 11692/1937. tkvi szám. Dr. Hacker Imre végrehajtatónak, dr. Rotschild Béla végrehajtást szen­vedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendelte a végrehajtási árverést 147 pengő 60 fillér tőkekövetelés, ennek 1937. évi február hó 20. napjától járó 5% kamata és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 pengő költség, valamint a csatlakozóknak kimondott Nagykanizsai Bankegyesület 968 pengő, Nagykanizsa város gyámpénztára 1200 pengő, Bagladi Bála 375 P, dr. Körmendi János 85 pengő, Takács György 173 P 75 fillér, Hoffher-Schrantz 1000 pengő, dr. Kreisner Mór 451 pengő 89 fillér, dr. Dénes Antal 85 pengő, Szabó Imre 150 pengő 50 fillér, Kertész Béla 470 pengő, Lázár Soráné és László 150 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járásbiróság terü­letén levő s a nagykanizsai­ 8001. sz. t­krben A. 4*­1. sorsz., 238/c. 2. hrsz. a. foglalt Ház, 2581. napsorsz.­ a. ingatlanra 35.360 pengő kikiáltási árban. A legkisebb vételár Lázár Sománé javára 37.ICO­P. dr. Kre­sner Mór javára 37.800 pengő, dr. Dénes Antal javára 38.100 pengő, dr. Lakó Imre javára 41.500 pengő, Bagladi Béla javára 43.000 pengő, dr. Körmendy János javára 43.420 pengő, Kertész Béla javára 46.820 pengő, dr. Hacker Imre javára 47.610 pengő. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 8. ajtószám alatt) megtartására 1938. évi január hó 17. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az ISSL évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár, illetve a legkisebb vételénnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (190­8. évi XI.I. t.-c. 28, 8.) Az árverelni szándékozók köte’esek bánatpénzül’ a kikiá'i­­si ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfogormmal számított óvadékképes értéknapirossoin a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek e^'e^es b'rói leté'be helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnnk átadni és az árverési feltétel eket a’áruak (1 881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21­0.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál markasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szernt megállanított bánatpénzt az ár’a'a ígért ár ugyanannyi száza’é''á­g kiegésziteni. (1908. XLI. t.-c. 25. 8.) Nagykanizsa, 1937. évi október hó 11. napján. A nagykanizsai kir. járás­­biróság, mint telekkönyvi hatóság. • N 8716 * 1 2 3 Árverés: 5108/1937. tkvi szám. Az Országos Föld­hitelintézet budapesti (V., Bálvány­ utca 7.) bej. cég végrehajtatónak, Földvári Zsigmond és neje született Kasza Mária, valamint Kasza Antalné szül. Vince Mária végrehajtást szenvedő (k) ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 469,91 al. $ járadéktőke és járulékai, valamint a köl­csöntőke u­tán még lejárandó járadékok és járulékaik behajtása végett a kir. járásbiróság területén lévő, 1. Kisbicsérd községben fekvő s az ugyanottani 26. sz. tkvi betétben A. I. 1—18. sorszám alatt felvett in­gatlan (ok) ra 8.700 ar. P kikiáltási árban, 2. Pécsbagola községben fekvő s az ugyanottani 136. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám alatt felvett ingat­lan (ok) ra 2.000 ar. P kikiáltási árban, 3. Zók községben fekvő s az ugyanottani 241. sz. tkvi­detétben A. I. 1—5. sorszám alatt felvett ingatlan (ok) ra 800 az. A kikiáltási árban elrendelte. 1938 január 1. — 1. szám.

Next