Budapesti Közlöny, 1938. február (72. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

2­ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1938. évi január hó 28.-án. A miniszter helyett: Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. .4 m­. kir. belügyminiszter a Jász-Nagykun- Szolnok vármegyébe kebelezett Tiszakürt köz­séghez tartozó Kisasszonyszöllő néven ismert, valamint az eddig Göbölyjárás nevet viselt kül­területi lakotthelyek nevét együttesen Kis­asszonyszöllő névben állapította meg. A belügyminiszter a Tiszakürt községhez tar­tozó Kisasszonyszöllőnek, mint lakott helynek az országos községi törzskönyvben nyilvántar­tását és a helységnévtárba felvételét, Göböly­járás lakott helynévnek pedig törlését elrendelte. (284.486/1937.­b. M. sz.) .A magyar királyi belügyminiszter a Káli Kaszinó (Heves vármegye) alapszabályait 182.801/1937. B. M. VII. a. szám alatt látta­­mozta. A magyar királyi belügyminiszter a Magyar­­országi Bőripari Munkások Szövetsége (Buda­pest) módosított alapszabályait 165.280/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. Márianosztrai kir. orsz. bün­tetőintézet .............1 Balassagyarmati kir. törvény­­széki fogház .................1 Budapesti kir. büntetőtörvény­­széki fogház .... 1.. 1..3 Egri kir. törvényszéki fogház1 Kalocsai kir. törvényszéki fog­ház ........................................1 — Pestvidéki kir törvényszéki fogház ....................................2 1 asztalos, aki mind a bútor-, mind az épület­asztalosmunkák készítésében és javításában tökélete­sen jártas, faipari szakiskolát végzett, mesteri okle­véllel bír, a 30—40 rabmunkást foglalkoztató intézeti asztalosműhely önálló vezetésére, a mű­helyi számítá­sok és árverések, továbbá a műhelyi részletrajzok ké­szítésére képes; 1 kertész, akinek alsófokú gazdasági, vagy kerté­szeti szakiskolai végzettsége van és aki a konyhaker­tészet minden ágában, valamint a gyümölcsfák szak­szerű kezelésében megfelelően jártas. É­des, akinek ácsmesteri oklevele ,van és aki a kü­lönféle tetőfedések (cserép, aszbeszt, pala) készítésé­ben és javításában is megfelelő jártassággal bir; 1 kőműves, mint a váci kir. orsz. fegyintézetnél; 1 kádár, akinek kádármesteri képesítése van és aki a boroshordók készítésében és javításában megfelelő jártassággal bir ; 1 vincellér, akinek a szőlőkezelésben tökéletes gya­korlati jártassága van (szakiskolai képesítés nem szükséges). 1 patkoló kovács, aki a fogház kovácsüzemét önállóan vezetni tudja, a gazdasági szekerek és kocsik vasalásában, továbbá a gazdasági gépek karbantartá­sában, főleg pedig a patkoló és gyógykovácsi tenni­valók ellátásában tökéletes jártassággal bír. 1 kosárfonó, aki a fogház 40—50 rabmunkást fog­lalkoztató kosárfonóüzemét önállóan vezetni tudja, a tanhelyi számítások és árverések, továbbá a durva és finom kosárfonóáruk, vessző- és nádbútorok készíté­sében, a fűzfavessző kitermelésében és annak hánto­­lásában megfelelő gyakorlati jártassággal kir. 1 kőműves, mint a váci kir. orsz. fegyintézetnél. 2.559/1938. I. M. VI. szám. Pályázat fegyőri, börtönön és fogházőri állásokra. Az alábbi kimutatásban közelebbről megjelölt letartóztató intézeteknél betöltésre kerülő s a II. osztályú altisztek csoportjába tartozó 42 fegyőri, börtönőri, illetve fogházőri állásra pályázatot hirdetek. Sátoraljaújhelyi kir. törvény­széki fogház .......................­ A hirdetett állásokkal az állami rendszerű II. osztályú altisztek csoportjába tartozó őrszemélyzet részére mindenkor megállapított illetmények járnak. A kinevezés — amennyiben nem végleges minőségben már alkalmazásban levő II. osztályú altiszt neveztetnék ki erré — a 3.000/1927. M. E. számú rendelet 10. pontja alap­ján egyelőre ideiglenes minőségben történik. Az 1938 : IV. t.-c. 6. §. (4) bekezdése értelmében a pályázatra bocsátott őri állások egyharmada a honvédség, vámőrség, folyamőrség és csendőrség legénységi állományában tel­jesített szolgálat alapján az 1931 : III. t.-c. szerint igazolványt nyert jelentkezők, — egy-­­ harmada a vitézi rend tagjai és az 1914—1918. évi világháborúban teljesített arcvonalbeli Székesfehérvári kir törvény­­széki fogház ...............i Szolnoki kir. törvényszéki fogház ................................i Debreceni kir. törvényszéki fogház ...................................2 Nyíregyházi kir. törvényszéki fogház .................................... 2­ §■ Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font .................. 16.80 P, 100 belga ......................... 56.97 „ 100 canadai dollár .......... 332.— „ 100 cseh korona .............. 11.— „ 100 dán korona................* 75.05 ., 100 dinár ......................... 7.21 „ 100 dollár U. S. A............. 335.83 „ 100 francia frank.............. 11.06 „ 100 hollandi forint .......... 187.32 „ 100 lengyel zloti .............. 60.— „ 100 leu ............................. 2.85 „ 100 leva ......................... 3.60 „ 100 lira ......................... 16.90 „ 100 norvég korona .......... 84.50 „ 100 osztrák schilling .... 80.— „ 100 svájci frank .............. 77.72 „ 100 svéd korona .............. 86.70 „ 1 arany font .............. 27.82% P. 1 arany dollár ........ 5.72 P. 3. §• Kifizetések (devizák) árfolyama . Amsterdam ................... 187.72 P, Athén ............................. 3.05 „ Belgrád ......................... 7.82 „ Berlin ............................. 135.70 ,, Brüssel ................... 57.14 „ Bukarest ......................... 3.41 „ [stambul ......................... 268.— ,, Kopenhága ................... 75.25 „ London ............................. 16.85 „ Milano ............................. 17.66 „ New-York ......................... 337.23 „ Oslo ................................. 84.70 ,, Paris ................................. 11.18 „ Prága ............... 11.79 „ Sofia (clearing).................. 4.11 ,, Stokholm ......................... 86.90 „ 1 arso .................. 63.91 ,, Wien (clearing) .............. 80.45 „ Zürich .......... 77.93 „ Váci kir. orsz. fegyintézet....* 3 / kőmüves, akinek kőmüvesmesteri oklevele van ; 1 borbély, akinek borbélymesteri oklevele van. . .........*-------- ’ ■ ................. A büntetőintézet, illetve bíró­sági fogház megnevezése A betöltendő állások száma Ebből iparos Az iparág megnevezése Budapesti kir. orsz. gyüjtő­­fogház ....................................2 — Soproni kir. orsz. fegyintézet3 — Szegedi kir. kir. börtön ....4 3 Hartai kir. orsz. büntető­intézet ...............................7­­ -1 — 1 — *­1 — Soproni kir. törvényszéki fogház ....................................1 — Zalaegerszegi kir. törvényszéki fogház ....................................1 — Kaposvári kir. törvényszéki fogház ....................................1 — Pécsi kir.­ törvényszéki fogház1 — Szekszárdi kir. törvényszéki fogház ....................................1 — Gyulai kir. törvényszéki fog­ház ..........................1 — Budapesti Közlöny 1938 február 1.25. szám.

Next